Displaying the most recent of 537 posts written by

admin

Protokół z dnia 12.10.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik przedstawiła następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ lista obecności, stwierdzenie kworum,
2/ zatwierdzenie sprawozdania z 5.09.2009 r.,
3/ informacja o spotkaniu z Zarządem TVP S.A. w dniu […]

Co jest przedmiotem sporu zbiorowego ?

Przedmiotem sporu zbiorowego są:
1. Pogarszanie warunków pracy i płacy pracowników etatowych poprzez łamanie przez Pracodawcę § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A. (stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały nr 411/2009 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 23.06.2009 r.), który stanowi, że pracodawca zobowiązany jest przydzielić pracę w pierwszej kolejności pracownikom, a dopiero w drugiej […]

Uchwała z dnia 7.09.2009

UCHWAŁA Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja
z dnia 7.09.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą
§ 1
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja reprezentuje interesy pracowników twórczych i technicznych, etatowych i nieetatowych (tzw. stałych, wieloletnich współpracowników), wobec których pracodawca łamie art. 22. Kp i którzy z definicji prawa pracy powinni być pracownikami […]

Uchwała z dnia 29.08.2009

U C H W A Ł A
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
W dniu 29.08.2009 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników TVP S.A. Wizja w głosowaniu elektronicznym uchwala:
1.
Następujące osoby uzyskują dodatkowo w stosunku do Uchwały z dnia 15.08.2009 prawo do reprezentowania Związku wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy:
1. Jacek […]

Uchwała z dnia 15.08.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Agata Ławniczak-Loba Przewodnicząca Koła Poznań
Andrzej Witkowski Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy
zostają przyjęte w skład Zarządu.
Decyzję tę potwierdzają podpisami członkowie Zarządu.
Szczepan Adamiuk
Andrzej […]

13.08.2009 Komunikat o zakończonych rokowaniach

KOMUNIKAT ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH O ZAKOŃCZONYCH W DN. 13.08.2009 ROKOWANIACH W SPORZE ZBIOROWYM W CELU OGRANICZENIA NEGATYWNYCH ZMIAN WARUNKÓW PRACY WYRAŻAJĄCYCH SIĘ W ZAMIARZE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

W dniu dzisiejszym zakończył się etap rokowań z pracodawcą w sporze zbiorowym przeciwko negatywnym zmianom warunków pracy wyrażających się w zamiarze zwolnień grupowych. Strony nie osiągnęły porozumienia i podpisały protokół rozbieżności.
Stronami […]

Uchwała z dnia 13.08.2009

U C H W A Ł A
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Zarząd Związku Zawodowego WIZJA podczas głosowania elektronicznego w dniu 13 sierpnia 2009 r. podjął uchwałę o reprezentowaniu wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy poza […]

Uchwała z dnia 5.08.2009

U C H W A Ł A
Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Na podstawie Art. 32 Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Prezydium Zarządu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2009 r. podjęło uchwałę o wskazaniu liczby oraz nazwisk osób podlegających ochronie.
1. BarbaraMarkowska-Wójcik
(na podstawie poprzedniej […]

Uchwała z dnia 23.07.2009

U c h w a ł a Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 23.07.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą
§ 1.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA na posiedzeniu w dniu […]

Protokół z dnia 23.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, uczestniczyło 11 osób w tym 9
obecnych. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała […]

13.07.2009 Komunikat po rokowaniach w sporze zbiorowym – zwolnienia grupowe

Informujemy, że Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA nie podpisał porozumienia z pracodawcą, dotyczącego zwolnień grupowych. Pracodawca nie przedstawił Związkowi dokumentów, z których wynikałaby bezwzględna konieczność ich przeprowadzenia. Ze szczątkowych materiałów, które otrzymaliśmy jednoznacznie wynika, że w sferze produkcji brakuje pracowników etatowych, a nie występuje ich nadmiar. Z tego powodu Związek nie zgadza się […]

Uchwała z dnia 13.07.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Szczepana Adamiuka Przewodniczącego Koła Lublin
Andrzeja Błaszkiewicza Przewodniczącego Sekcji Montażystów,
Andrzeja Ciszewskiego Przewodniczącego Koła Białystok,
Hannę Kordalską – Rosiek Przewodniczącego Koła […]

Protokół z dnia 13.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu, Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad:
1. zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia Zarządu
2. przyjęcie w szeregi Związku nowych członków
3. tzw. „naciski w sprawie Kuczyńskiej”
4. pismo do Państwowej Inspekcji Pracy
5. wnioski po spotkaniu przedstawicieli Związku z […]

Uchwała z dnia 24.06.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Jacka Dybowskiego – Przewodniczącego Sekcji Realizacji i Scenografii,
Leszka Foltyna – Przewodniczącego Koła Szczecin,
Andrzeja Obłuskiego – Przewodniczącego Koła Agencji […]

Protokół z dnia 24.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty:
1/ stwierdzenie kworum
2/ zatwierdzenie protokołu z poprzedniego prezydium Zarządu
3/ zatwierdzenie nowych Koł i […]

Protokół z dnia 8.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.
1/ Omówienie Zjazdu,
2/ Omówienie nowych koł i sekcji Związku oraz ich […]

Protokół z dnia 12.05.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku red. Barbara-Markowska –Wójcik zaproponowała […]