Czytaj wpisy w kategorii:

4. KOMUNIKATY

Uchwała nr 14/2014 z dnia 22.05.2014

Uchwała nr 14/2014
 
ZZPTiTMP „Wizja”  w dniu 22.05. 2014 postanawia, że ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych otrzymują niżej wymienione osoby, członkowie Zarządu Zakładowego Wizji:
1.  Barbara Markowska-Wójcik
2. Jacek Dybowski
3. Krzysztof Stanisławski
4. Barbara Pawlak
5. Stanisław Kucharski
6. Agata Ławniczak- Loba
7. Grażyna Ogrodowska
8. Witold Wojciechowski
9. Anna Tomczyk
10. Tadeusz Peńsko
11. Krzysztof Malec
12. Emilia Zięba
13. Andrzej Błaszkiewicz
14. Urszula Dembińska- Nowakowska
15. […]

Uchwała nr 13/2014 z dnia 22.05.2014

Uchwała nr 13/2014
  (Uchwała nie została przegłosowana )
 

Uchwała nr 12/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 12/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia odwołać Wojciecha Stępińskiego z funkcji negocjatora sporu zbiorowego i powołać w jego miejsce Zbigniewa Wiśniewskiego.

Uchwała nr 11/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 11/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA popiera zgłoszony przez związek zawodowy Solidarność pomysł pikiety przed kancelarią Premiera RP oraz pikiety pod siedzibą firmy LesingTeam.
WIZJA zachęca wszystkich pracowników do udziału w pikiecie. Popieramy każde działania w granicach prawa, które mogą doprowadzić do zatrzymania wyprowadzenia z TVP czterech grup zawodowych pracowników […]

Uchwała nr 10/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 10/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia zwrócić się do dziennikarzy spoza TVP o zbadanie sprawy outsourcingu czterech grup zawodowych z TVP wysyłając do nich list o niżej podanej treści.
Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej Zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma […]

Uchwała nr 9/2014 z dnia 16.04.2014

Uchwała nr 9/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 7/2014 z dnia 07.02.2014

Uchwała nr 7/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską

Uchwała nr 8/2014 z dnia 26.02.2014

Uchwała nr 8/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 15/2014 z dnia 02.06.2014

Uchwała nr 15/2014
 
W odpowiedzi na wniosek Elżbiety Lewandowskiej o dofinansowanie kosztów sądowych kasacji do Sądu Najwyższego w sprawie o przywrócenie jej do pracy Zarząd ZZPTiTMP WIZJA postanawia przyznać jej dofinansowanie w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) po przedstawieniu Zarządowi poświadczenia złożenia kasacji.

Uchwała nr 6/2014 z dnia 25.01.2014

Uchwała nr 6/2014
 
Brak jakichkolwiek postępów w negocjacjach pomiędzy Zarządem Spółki TVP S.A. a Związkiem Zawodowym Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA, mimo deklaracji Prezesa Brauna składanych na ostatnim spotkaniu z Komitetem Strajkowym, oraz przyspieszenie sprawy outsourcingu przez Zarząd TVP zmusza stronę związkową, do rozpoczęcia 7 lutego  akcji strajkowej zgodnej z wyrażoną w referendum strajkowym wolą […]

Uchwała nr 5/2014 z dnia 20.01.2014

Uchwała nr 5/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 4/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 4/2014
 
Zarząd ZZPTiTMP WIZJA podjął uchwałę o obowiązkowej obecności na comiesięcznych posiedzeniach Zarządu swoich członków z Warszawy, natomiast pozostałych zobowiązał do obecności w miarę możliwości, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Uchwała nr 3/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 3/2014
 
Zarząd  ZZPTiTMP WIZJA podjął uchwałę  o odwieszeniu akcji strajkowej  ze względu na brak realizacji przez Zarządu TVP SA postulatów strajkowych oraz zaniechanie dialogu ze stroną związkową. Zarząd  TVP SA nie wycofał się także z najważniejszego z postulatów tj. decyzji o przekazaniu czterech grup pracowniczych tj. dziennikarzy,  montażystów, charakteryzatorów oraz grafików do firmy zewnętrznej.

Uchwała nr 2/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 2/2014
 
Zarząd  Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  Wizja z dniem 13.01.2014 cofa zawieszenie Pana Witolda Kani w prawach członka Zarządu  ZZPT iTMP WIZJA.
W sytuacji kiedy Pan Witold Kania nadal nie będzie  wykonywał funkcji członka Zarządu Związku w sposób przewidziany Statutem tj. m.in.  nie będzie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu  oraz nie będzie […]

Uchwała nr 1/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 1/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zobowiązuje Przewodniczącą Barbarę Markowską – Wójcik i Skarbnika Stanisława Kucharskiego do zawarcia umowy o dzieło z Panem Marianem Mrzygłodem w zakresie zgodnym z poprzednio zawartą z nim umową nr 2/2013 i z terminem realizacji 14.01. 2014. – 30.06.2014 i przeznacza na ten cel kwotę xxxxxxxx zł
 

Uchwała nr 104/2013 z dnia 24.12.2013

Uchwała nr 104/2013
 
Zarząd OZ w TVP ZZPTiTMP Wizja akceptuje kierunki zmian systemu
wynagradzania pracowników twórczych i technicznych zawarte w załączniku
do uchwały.
Zarząd upoważnia Przewodniczącego zespołu negocjacyjnego Związku w komisji ds. wynagrodzeń do przesłania założeń kierunkowych do konsultacji wśród
członków Związku oraz do pozostałych stron  zespołu negocjacyjnego.
Kolejnym krokiem w opracowaniu projektu nowego systemu wynagradzania będzie opracowanie tabel stawek minimalnych […]

Uchwała nr 103/2013 z dnia 18.11.2013

Uchwała nr 103/2013
 
Zarządu OZ TVP MZZPTiTMP WIZJA postanawia dodatkowo delegować do pracy w zespołach roboczych w ramach negocjacji układu zbiorowego pracy
następujące osoby:
1. Robert Manowski – zespół ds. wynagrodzeń
2. Marek Jędrocha – zespół ds. wynagrodzeń
3. Anna Hałasińska – zespół ds. wynagrodzeń
4. Krzysztof  Buchowicz – zespół ds. wynagrodzeń
5. Marek Bieńkowski – zespół ds. wynagrodzeń
6. Krzysztof Cabaj – […]

Uchwała nr 102/2013 z dnia 08.11.2013

Uchwała nr 102/2013
 
Zarząd ZZPT TVP SA Wizja postanawia w trybie natychmiastowym zawiesić w prawach członka Zarządu i przewodniczącego Sekcji Operatorów Pana Witolda Kanię. Powodem zawieszenia jest działanie na szkodę Związku poprzez  podejmowanie działań całkowicie sprzecznych z celami i działaniami ZZPT TVPSA Wizja. Do czasu nowych wyborów funkcję przewodniczącego sekcji będzie pełnił wiceprzewodniczący sekcji. (Panu Witoldowi […]

Uchwała nr 101/2013 z dnia 04.11.2013

Uchwała nr 101/2013
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA postanawia ze względu na bardzo trudną sytuację materialną przyznać Agacie Ławniczak-Lobie zapomogę w wysokości     xxxx     płatną w dwóch miesięcznych ratach po     xxxx    .

Uchwała nr 100/2013 z dnia 04.11.2013

Uchwała nr 100/2013
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA postanawia zrekompensować koszty przejazdów Mariusza Jelińskiego na posiedzenia zespołu negocjującego zakładowy zbiorowy układ pracy przyznając mu kwotę rekompensaty w wysokości   xxxxx     miesięcznie za te miesiące, w których obraduje zespół z jego udziałem.