Czytaj wpisy w kategorii:

Uchwały zarządu

Uchwała nr 99/2013 z dnia 04.11.2013

Uchwała nr 99/2013
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA nie wyraża zgody na proponowane przez pracodawcę zmiany w regulaminie wynagradzania, gdyż uważa, że sprawa ta powinna być uregulowana w zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Uchwała nr 98/2013 z dnia 12.10.2013

Uchwała nr 98/2013
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA postanawia przyjąć następujące postulaty strajkowe:
        PODSTAWOWY
1.  Natychmiastowe przystąpienie do rozmów na forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
JAKO KONSEKWENCJA SPORU ZBIOROWEGO
2.  Natychmiastowe wycofanie się z procesu wyprowadzenia  4 grup zawodowych
3.  Zaprzestanie korzystania z firm zewnętrznych w dostarczaniu usług w zawodach twórczych i technicznych
4.  Zaprzestanie łamania prawa pracy, w tym art. 22 Kp wobec stałych, wieloletnich […]

Uchwała nr 97/2013 z dnia 11.10.2013

Uchwała nr 97/2013
 
W związku z koniecznością zachowania statutowego wymogu określonego w paragrafie  26 Statutu Związku, który brzmi:
§ 26
Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd wyznaczając termin obrad przed upływem trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. Między uchwałą Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu a datą tego Zjazdu nie może upłynąć mniej niż jeden miesiąc.
Zarząd ZZPT TVP […]

Uchwała nr 96/2013 z dnia 11.10.2013

Uchwała nr 96/2013
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA udziela pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w TVP S.A. Wiesławowi Byczotowi i Mariuszowi Jelińskiemu.
 

Uchwała nr 95/2013 z dnia 08.10.2013

Uchwała nr 95/2013 
(głosowana jako nr 93)
 
ZZPT TVP SA Wizja postanawia zakończyć głosowanie w referendum strajkowym w dniu 8.10.2013.
 

Uchwała nr 94/2013 z dnia 08.10.2013

 
Uchwała nr 94/2013
 
(głosowana jako nr 92)
 
Zarząd ZZPT TVP SA Wizja postanawia przekształcić się Komitet Strajkowy. Zarząd zaprasza do wspólnych działań w ramach Komitetu Strajkowego przedstawicieli 8 organizacji związkowych, działających w TVP SA, które poparły referendum strajkowe.

Uchwała nr 93/2013 z dnia 08.10.2013

Uchwała nr 93/2013
(głosowana jako nr 91)
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd na dzień 26 października 2013 na godz. 11, drugi termin godz. 11:30.
Zjazd przeprowadzi zmianę statutu w celu przekształcenia ZZPT TVP SA WIZJA w organizację ponadzakładową.

Uchwała nr 92/2013 z dnia 04.10.2013

Uchwała nr 92/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 91/2013 z dnia 30.09.2013

Uchwała nr 91/2013
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA  i Główna Komisja Referendalna postanawiają przeprowadzić referendum strajkowe w tych ośrodkach TVP, gdzie dotychczas przeprowadzone było ono jedynie w drodze internetowej i dla realizacji tego celu oddelegowuje jako przewodniczących Oddziałowych Komisji Referendalnych:
Katarzynę Kozłowską do Opola
Gerarda Sawickiego do Olsztyna
Agatę Ławniczak do Gorzowa
 

Uchwała nr 90/2013 z dnia 28.09.2013

Uchwała nr 90/2013
 
 
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA udziela pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w TVP S.A. następującym osobom :

 

Bieńkowski Marek
Błaszkiewicz Andrzej
Borowski Bogdan
Dembińska-Nowakowska Urszula
Drączkowska Agnieszka
Dybowski Jacek
Dyląg Paweł
Foltyn Leszek
Fornal Maciej
Hałasińska Anna
Hyży – Czołpińska Beata
Kalinowska Monika
Kania Witold
Kapkowska Elżbieta
Kordalska-Rosiek Hanna
Kozłowska-Domańska Katarzyna
Kubiatowski Roman
Kucharski Stanisław
Ławniczak Agata
Malec Krzysztof
Markowska-Wójcik Barbara
Ochnik-Kędziora Małgorzata
Ogrodowska Grażyna
Pawlak Barbara
Peńsko Tadeusz
Pieczyński Andrzej
Radowicz-Kmiecik Daniela
Rzońca Sylwia
Sawicki Gerard
Sitarek Robert
Stanisławski Krzysztof
Stępiński […]

Uchwała nr 89/2013 z dnia 26.09.2013

Uchwała nr 89/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 88/2013 z dnia 25.09.2013

Uchwała nr 88/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 87/2013 z dnia 25.09.2013

Uchwała nr 87/2013
 
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja postanawia wysłać list do Prezesa TVP SA o poniższej treści:
 
Szanowny Panie Prezesie,
 
zachęcał Pan, aby Pracownicy wybrali rozsądnie w referendum strajkowym. Poszliśmy za Pana głosem. Do dziś zagłosowało w referendum strajkowym 44,8 % załogi TVP. To jeszcze o 5,2 % za mało dla ważności jego wyniku.
Ponieważ uważamy, że Pana […]

Uchwała nr 86/2013 z dnia 23.09.2013

Uchwała nr 86/2013
 
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja podjął uchwałę o ponownym przedłużeniu głosowania w referendum w Zakładzie Głównym w Warszawie przy ul. Woronicza 17 do  środy 25.09 2013. Komisja referendalna będzie pracowała od godz. 10.00 do 18.00 w Bloku B przy sali konferencyjnej Biura Reklamy oraz w Bloku G/F 1 piętro przy palarni. Powodem decyzji […]

Uchwała nr 85/2013 z dnia 19.09.2013

 
Uchwała nr 85/2013
 
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja podjął uchwałę o przedłużeniu głosowania w
Zakładzie Głównym w Warszawie przy ul. Woronicza 17 na 20.09 i 23.09. 2013 w
godz. 10.00 – 17.00. Powodem decyzji jest danie możliwości głosowania
pracownikom nieobecnym w pierwszym terminie, a także niepełna i wymagająca
szczegółowej weryfikacji lista pracowników zatrudnionych w poszczególnych
komórkach TVP, którą otrzymaliśmy od pracodawcy.
 
 

Uchwała nr 84/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 84/2013
 
 
Zarząd ZZPT TVP SA Wizja, idąc za głosem pracowników, głosujących w referendum strajkowym, którzy zarzucają Związkowi występowanie jedynie w obronie pracowników twórczych i technicznych, postanawia,  że przedmiot DRUGIEGO, toczącego się sporu zbiorowego Związku z Pracodawcą zostanie rozszerzony o kwestie płacowe pracowników czasowo-premiowych.
 
Postanawiamy rozszerzyć przedmiot DRUGIEGO sporu zbiorowego wszczętego 11.07.2012, w którym przedmiotem jest […]

Uchwała nr 83/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 83/2013
 
 Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja postanawia przychylić się do wniosku Agaty Ławniczak-Loby i przyznać jej kwotę xxxxxxxxxxxx jako rekompensatę kosztów rozmów telefonicznych i przejazdów w sprawach Związku w okresie ostatnich trzech miesięcy.

Uchwała nr 82/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 82/2013
 
 
 Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja określa skład Głównej Komisji Referendalnej, Komisji Internetowej, Komisji w Zakładzie Głównym na Woronicza i Komisji w Zakładzie na Placu Powstańców.
W skład Głównej Komisji Referendalnej wchodzą:
Barbara Markowska – Wójcik – przewodnicząca, Jacek Dybowski, Krzysztof Stanisławski, – wiceprzewodniczący, członkowie: Barbara Pawlak, Emilia Zięba, Stanisław Kucharski, Witold Wojciechowski, Roman Kubiatowski, Wiesław […]

Uchwała nr 81/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 81/2013
 
  Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja stwierdza, że ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych otrzymują niżej wymienione  osoby.
 
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja:
 
1.         Markowska-Wójcik Barbara
2.         Dybowski Jacek
3.         Stanisławski Krzysztof
4.         Pawlak Barbara
5.         Kucharski Stanisław
6.         Ławniczak-Loba Agata
7.         Ogrodowska Grażyna
8.         Wojciechowski Witold
9.         Tomczyk Anna
10.       Peńsko Tadeusz
11.       Malec Krzysztof
12.       Zięba Emilia
13.       Błaszkiewicz Andrzej
14.       Dembińska-Nowakowska […]

Uchwała nr 80/2013 z dnia 08.09.2013

Uchwała nr 80/2013
 
 
 
W związku z planowanym przeprowadzeniem referendum strajkowego Zarząd ZZPT TVP SA Wizja powołuje  Komisje Referendalne:
1. Główną Komisję Referendalną
2. Komisję Referendalną Zakładu Głównego
3. Komisję Referendalna TAI
4. Komisję Referendalna Głosowania Internetowego
5. Oddziałowe Komisje Referendalne
Komisji Referendalnej Zakładu Głównego przewodniczy Stanisław Kucharski.
Komisji Referendalnej TAI przewodniczy Krzysztof Stanisławski.
Komisji Referendalnej Głosowania Internetowego przewodniczy Jacek Dybowski.
Oddziałowym Komisjom Referendalnym przewodniczą Przewodniczący […]