Zwolnienia grupowe 2009

Proces zwolnień grupowych został rozpoczęty przez pracodawcę uchwałą Zarządu TVP SA nr 453/2009 z dnia 16.07.2009 roku. Pracodawca „kierując się planem ekonomiczno-finansowym na rok 2009 i prognozą na rok 2010, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne (…)” zaplanował ” obniżenie poziomu zatrudnienia o 11,14 %” czyli ok. 487 etatów, „jako niezbędny element strategii zmniejszania kosztów we wszystkich segmentach funkcjonowania Spółki”. Do uchwały załączono Przesłanki ekonomiczno-finansowe konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia oraz Wstępne zestawienie zwolnień grupowych w podziale na Zakład Główny i oddziały terenowe.

Na podstawie otrzymanych materiałów Związek przygotował analizę stanu zatrudnienia w TVP SA, z której jasno wynikał niedobór, a nie nadmiar zatrudnienia w sferze produkcji. Na tej podstawie ZZ Wizja stwierdził, że:
wzywa Zarząd Telewizji Polskiej do wstrzymania się z realizacją planowanych zwolnień grupowych. Jest to szczególnie szkodliwe dla Spółki i pracowników w niej zatrudnionych przedsięwzięcie, które może doprowadzić do jej likwidacji lub poważnego ograniczenia jej roli na rynku mediów w Polsce.

Związek nie zgadza się z planowaną strukturą zwolnień grupowych, które w szczególny sposób dotykają pracowników twórczych i technicznych
tj. tych, którzy tworzą i realizują audycje telewizyjne. Naszym zdaniem takie przeprowadzenie planowanych zwolnień grupowych nie przyniesie zasadniczych zmian w TVP S.A. w dziedzinie ograniczenia kosztów ogólnych.

Proponowane zwolnienia grupowe, dotyczące w głównej mierze pracowników twórczych i technicznych, mijają się z faktycznymi potrzebami kadrowymi w sferze produkcji.
Z przeprowadzonej przez nas analizy potrzeb jednoznacznie wynika, że w sferze produkcji występują poważne braki w zatrudnieniu,
a nie jego nadmiar, co potwierdza bardzo duża ilość stałych umów cywilnoprawnych zawierana ze współpracownikami, którzy muszą uzupełnić występujące braki kadrowe.

Zamiast dążyć do rzeczywistej redukcji kosztów stałych, eliminując nadmierne zatrudnienie w sferze pozaprodukcyjnej, proponuje się mechaniczną redukcję zatrudnienia, ignorując faktyczne potrzeby w sferze produkcji oraz nadmierny przerost zatrudnienia w sferze administracji, finansów i działalności pomocniczej”

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA nie podpisał porozumienia z pracodawcą, dotyczącego zwolnień grupowych. Pracodawca nie przedstawił Związkowi dokumentów, z których wynikałaby bezwzględna konieczność ich przeprowadzenia. Ze szczątkowych dokumentów, które otrzymaliśmy, wynikało, naszym zdaniem, że w sferze produkcji brakuje pracowników etatowych a nie występuje ich nadmiar. Z tego powodu Związek nie zgodził się na przedstawioną strukturę zwolnień i zaprotestował przeciwko zwolnieniom grupowym pracowników twórczych. Związek wydał w tej sprawie komunikat.

Nie zgadzając się z taką polityką, Związek wszedł w spór zbiorowy z pracodawcą pismem Wizja/25/2009. Związek po pierwszej turze rokowań przedstawił list do pracowników, wyjaśniający powody wejścia w spór zbiorowy. W toku przygotowań do sporu zbiorowego przygotowano szereg pism z pytaniami do pracodawcy, dotyczących kondycji Spółki i planów produkcyjno-programowych oraz restrukturyzacyjnych: Wizja/26/2009, Wizja/27/2009, Wizja/28/2009, Wizja/31/2009, Wizja/32/2009, Wizja/36/2009, Wizja/38/2009. W tym czasie Związek stał się reprezentatywny. 4.08.2009 ZZPT TVP SA poraz kolejny wezwał Prezesa TVP SA do wstrzymania zamiaru grupowego zwolnienia pracowników pismem Wizja/40/2009. Pracodawca ignorował wystąpienia Związku lub odmawiał odpowiedzi na stawiane pytania, a Związek ponawiał pytania o plany restrukturyzacyjne Spółki oraz stan zatrudnienia i ilość tzw. stałych umów cywilnoprawnych, aby ocenić rzeczywiste potrzeby zatrudnienia w Spółce w stosunku do planów produkcyjnych. Efektem działania pracodawcy, było pismo Związku o utrudnianiu działalności związkowej Wizja/46/2009.

Ponieważ ZZPT TVP SA, nie zgodził się na zwolnienia grupowe w sferze produkcji – wśród pracowników twórczych i technicznych i nie podpisał porozumienia z pracodawcą, został jednostronnie przygotowany regulamin zwolnień grupowych. W tym samym czasie, 13.08.2009 r., zakończyła się podpisaniem protokołu rozbieżności kolejna tura rokowań w sporze zbiorowym, nie przynosząc zbliżenia stanowisk. Związek ogłosił pogotowie strajkowe i wystosował do pracowników komunikat o możliwym strajku.

Pracodawca, zgodnie z ustawą, poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych Powiatowy Urząd Pracy w dniu 17.08.09, a Związek wystosował w tej sprawie pismo Wizja/55//2009 wraz ze stanowiskiem.

Pracodawca przedstawił związkom zawodowym listę osób przeznaczonych do grupowego zwolnienia. ZZPT TVP SA Wizja w dniu 26.08.2009 wystąpił do pracodawcy z pismem Wizja/62/2009, informującym o osobach, na których zwolnienie nie jego ma zgody, wraz z uzasadnieniem, z którego jasno wynikało, że pracodawca łamie ustalone przez siebie zasady doboru pracowników do zwolnienia w regulaminie zwolnień grupowych.

Pracodawca przeznaczył do zwolnienia grupowego 501 osób, a podstawowym kryterium doboru miało być „znaczenie zadań na danym stanowisku pracy w realizacji niezbędnych procesów w TVP SA”. W przypadku zbliżonej przydatności pracy na poszczególnych stanowiskach miało być „posiadanie prawa do emerytury, posiadanie innego źródła utrzymania, sytuacja rodzinna, kwalifikacje pracownika”. Niestety na liście do zwolnień grupowych znalazło się wiele osób, które nie spełniały kryteriów przewidzianych przez pracodawcę. W niektórych przypadkach byli to nawet jedyni żywiciele rodziny osoby o wybitnych kwalifikacjach i długoletnim stażu pracy oraz osoby w okresie ochronnym, przedemerytalnym. W każdym takim przypadku Związek występował w obronie pracowników. W tej kwestii pracodawca otrzymał szereg pism: Wizja/56/2009, Wizja/57/2009, Wizja/61/2009, Wizja/67/2009, Wizja/74/2009, Wizja/75/2009, Wizja/107/2009, Wizja/113/2009, Wizja/120/2009, Wizja/121/2009, Wizja/122/2009, Wizja123/2009.

W procesie zwolnień grupowych nie istniał żaden mechanizm odwoławczy, a większość wystąpień pracowników, kierujących do Zarządu prośby o rozpatrzenie ich sytuacji, pozostawała bez odpowiedzi. Osobnym problemem stała się kwestia zmuszania pracowników do rozwiązywania umów o pracę za porozumieniem stron w zamian za obietnicę wykreślenia z listy do zwolnień grupowych i nawiązania współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne, na tych samych stanowiskach. Taka sytuacja miała miejsce m.inn. w TVP Sport, gdzie kilku najbardziej doświadczonym dziennikarzom „zaproponowano” takie rozwiązanie. ZZPT TVP SA Wizja wystąpił z protestem w tej sprawie, pismem Wizja/63/2009.

Istnienie ogromnej sfery zatrudnienia niepracowniczego w zawodach twórczych i technicznych (2700 współpracowników na 1600 pracowników) było, zdaniem Związku, jedną z przesłanek do zanegowania istnienia ustawowej KONIECZNOŚCI przeprowadzenia tych zwolnień. Opierając się na opinii prawnej kancelarii, wspierającej Związek, opinii Biura Prawnego TVP SA, wystąpieniach pokontrolnych PIP (w sprawie łamania art. 22 par. 1 Kp) oraz wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (w jednej ze spraw pracownika przeciwko TVP SA), Związek przygotował kolejne pismo do wszystkich dyrektorów jednostek wzywające do zaniechania przeprowadzenia zwolnień grupowych pracowników twórczych i technicznych Wizja/68/2009.

W dniu 19.08.2009 pracodawca wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora w prowadzonym sporze zbiorowym. Z podobnym pismem wystąpił Związek. Ponieważ Ministerstwo odmówiło wyznaczenia mediatora, motywując to tym, że przedmiot sporu zbiorowego jest niezgodny z ustawą o sporze zbiorowym, Związek odwołał się od tej decyzji pismem Wizja/66/2009. Kolejna, odmowna odpowiedź Ministerstwa, spotkała się ze strony Związku z żądaniem wydania w tej sprawie decyzji administracyjnej, którą można zaskarżyć do Sądu Administracyjnego. Związek uzyskał odpowiedź on Minister Jolanty Fedak w dniu 22.12.2009.

Równolegle Związek próbował zainteresować sprawą zwolnień grupowych Przewodniczącego KRRiTV oraz wystąpił do Sejmowej i Senackiej Komisji Kultury z wotum nieufności wobec prezesa Farfała. Związek przygotował też pomoc prawną dla pracowników zagrożonych zwolnieniem.

Po zmianie Zarządu TVP SA Związek wystąpił natychmiast z pismem do Prezesa Szwedo o ponowne przeanalizowanie decyzji poprzedników. Prawnik Związku przygotował w tym czasie opinię prawną, z której wynikało, iż, zgodnie z art. 1. ustawy o zwolnieniach grupowych, muszą zostać one przeprowadzone w ciągu 30 dni od wręczenia pierwszego wypowiedzenia. Związek wystąpił z pismem Wizja/109/2009, stwierdzającym bezprawność dalszego prowadzenia zwolnień grupowych na podstawie uchwały nr 453/2009 i zażądał ich zakończenia.

Biuro Prawne TVP SA odpowiedziało na pismo Związku w tej kwestii negatywnie. Jednak po rozmowach w Biurze Prawnym takie rozwiązanie, wobec niejasności prawnych w tej kwestii, zostało zarekomendowane ówczesnemu Zarządowi, a Związek wystąpił ze skargą do PIP pismem Wizja/141/2009. PIP odpowiedziała Związkowi w sposób niejednoznaczny, jendakowoż Dyrektor Biura Kadr, na spotkaniu związków zawodowych z Prezesem, stwierdziła zakończenie zwolnień grupowych w oparciu o uchwałę nr 453/2009.

Efektem działania Związku było zdecydowane ograniczenie rozmiaru zwolnień grupowych w sferze pracowników twórczych i technicznych. Z przewidzianych 501 osób, zwolnionych zostało 193. Dalsze 11  zostało zwolnionych w styczniu 2010 r. Były to osoby przebywające wcześniej na zwolnieniu lekarskim.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
Zwolnienia grupowe 2009, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz