23.06.2010 Dlaczego tajemnica przedsiębiorstwa ?

Warszawa, 23.06.2010r.

L.dz. WIZJA/73/2010

Pani Grażyna Łagodzińska
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja przypomina, że na podstawie:

– USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:

Art. 4.  Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Art. 6. Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.

Art. 8. Na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach odrębnych związki zawodowe kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

Art. 23. 1. Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 26. Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,

2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy,

5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

Art. 28. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.

– USTAWY z dnia 13 marca 2003 r.

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

Art. 2. 5. W trakcie konsultacji pracodawca jest obowiązany przekazać zakładowym organizacjom związkowym także inne niż określone w ust. 3 informacje, jeżeli mogą one mieć wpływ na przebieg konsultacji oraz treść porozumienia, o którym mowa w art. 3.

W związku z powyższym Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A Wizja zwraca się z prośba o pilna odpowiedź na następujące pytania:

– w jaki sposób związek ma realizować swoje ustawowe uprawnienia i obowiązki związane z procesem zwolnień grupowych, jeśli informacja pracodawcy o liczbie osób przeznaczonych do zwolnienia grupowego z podziałem na jednostki organizacyjne (pismo THK/3031/2010 z dnia 21.06.2010) zostało opatrzone przez pracodawcę klauzulą TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

– w jaki sposób możemy w tej kwestii porozumiewać się z członkami związku, aby przygotować stanowisko konsultacyjne, jeśli pracodawca pozbawia nas tej możliwości

– czy i w jakim zakresie możemy zatem udostępnić powyższe dane członkom ZZPT TVP SA Wizja

– w jaki sposób dane te, zanim zostały przekazane do związku, dostały się w ręce osób trzecich, np. jednej z firm, próbujących „przejąć” część pracowników twórczych z APT (dysponujemy fizycznymi dowodami w tej kwestii)?

Przypominamy jednocześnie, że:

Art. 35.  1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,

2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,

3) dyskryminuje pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,

4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261, 331 i 341

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Zarządu
ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)
23.06.2010 Dlaczego tajemnica przedsiębiorstwa ?, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz