25.06.2010 Stanowisko prawne ZZPT TVP SA wobec uchwały Zarządu TVP SA o grupowym zwolnieniu pracowników

Warszawa, 25 czerwca 2010 r.

Telewizja Polska S.A. w Warszawie
Zarząd
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa

Dotyczy uchwały nr 462/2010 Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z 16 czerwca 2010 r. w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia gru-powych zwolnień w TVP S.A.

Stanowisko
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”
wobec zamiaru przeprowadzenia przez Pracodawcę zwolnień grupowych

Przedstawiając pełnomocnictwo Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” przedstawiam stanowisko Mocodawcy.

Związek zawodowy nie godzi się na przeprowadzenie kolejnych zwolnień grupowych uznając je za nieuzasadnione i wadliwie przygotowane.

1. Pracodawca nie wykonał obowiązku ustanowionego art. 2 ust. 2 ustawy o szczegól-nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-czących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844 ze zm. – dalej ustawa) tj. nie przedstawił żadnej propozycji przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego a także uzyskania innego zatrudnienia przez pracowników.

2. Przyczyna zamierzonego zwolnienia grupowego jest wskazana w uchwale nazbyt ogólnie, jako konieczność obniżenie poziomu zatrudnienia i redukcji kosztów osobo-wych. W zaprezentowanej uchwale nie wskazano celowości podjętych działań. Nie wiadomo też, w jakim stopniu poprawi się sytuacja ekonomiczna w Spółce po ewen-tualnym przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Braki w uzasadnieniu przyczyny sto-sowania redukcji etatów polegają także na nieuwzględnieniu wpływu zwolnień gru-powych na wykonywanie bieżącej działalności związanej z emisją i – przede wszystkim – produkcją programów telewizyjnych.

3. Wskazana w uchwale przyczyna zwolnień grupowych nie może być rzeczywista biorąc pod uwagę fakt, że Telewizja Polska S.A. w celu wykonywania swych normalnych, bie-żących zadań korzysta z pracy wielu współpracowników, z którymi związana jest umowami zlecenia, o dzieło lub o współpracę, przy czym osoby te świadczą w rze-czywistości pracę podporządkowaną a ich obowiązki nie różnią się niczym od obo-wiązków osób związanych stosunkiem pracy. Dzieje się tak zwłaszcza w grupach za-wodowych twórców.
Od dłuższego czasu wyraźnie widać tendencję do naruszania przez Telewizję Polską S.A. art. 22 ust. ust. 1, 11 i 12 Kodeksu pracy poprzez zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Najlepiej o tym świadczy wielka i znana pracodawcy liczba osób wykonujących faktycznie pracę podporządkowaną lecz związanych z Pra-codawcą umowami innymi niż umowy o pracę.
Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych przy braku ograniczenia zakresu dzia-łalności spółki oznacza, że liczba osób potrzebnych do wykonania zadań w zakresie emisji programów i ich produkcji pozostaje bez zmian, z tym, że zadania nie będą wy-konywane przez pracowników. Redukcje etatów oznacza w rzeczywistości rozszerze-nie grona osób wykonujących faktycznie pracę podporządkowaną, ale na podstawie umów cywilnoprawnych.
Kwestia łamania praw pracowniczych w zakresie objętym przepisami art. 22 ust. ust. 1, 11 i 12 Kodeksu pracy była już przedmiotem postępowań m. inn. przed Państwową Inspekcją Pracy, która stwierdziła istotne uchybienia po stronie pracodawcy. Kolejne zwolnienia grupowe są eskalacją tych działań.
Osoby z kierownictwa Pracodawcy lub osoby powołujące się na wpływy i kontakty w TVP S.A. proponują pracownikom rezygnację ze stosunku pracy i przejście do innego pracodawcy, albo nawiązanie współpracy z innym podmiotem, który w przyszłości, jako firma zewnętrzna, będzie wykonywał zadania realizowane dotychczas w telewizji publicznej. W tym zakresie również toczą się postępowania przed organami pań-stwowymi. Istnieje uzasadniona obawa, że zwolnienia grupowe będą w istocie wspomagały ten proces a nie służyły uzdrowieniu ekonomicznemu TVP S.A.

4. Planowany okres grupowego zwalniania jest sprzeczny z normą ustanowioną w art. 1 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy o zwolnieniach grupowych, bowiem przekracza 30 dni.

5. Uchwała nie zawiera jasnych kryteriów doboru pracowników do grupowego zwolnie-nia w zakresie objętym przyczynami systemowymi tj. likwidacją stanowisk pracy. Nie wiadomo, jakie stanowiska pracy mają być likwidowane. Uniemożliwia to meryto-ryczne zajęcie stanowiska wobec proponowanego kryterium.

Krzysztof Kluj
radca prawny

Załączniki:
– pełnomocnictwo

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)

Napisz komentarz