18.10.2010 Wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Erazma Ciołka 10 A
01-402 Warszawa

Wniosek o udzielenie informacji

Zarząd Telewizji Polskiej S.A. podjął 28 września br. uchwałę nr 661/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu grupowego zwalniania w TVP S.A. Uchwała została przedstawiona Urzędowi Pracy m. st. Warszawy przy piśmie p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi z 29 września br. (data wpływu do Urzędu: 30 września br., oznaczenie pisma w TVP S.A.:THK/4590/2010).

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” prosi o udzielenie informacji na temat czynności podejmowanych na podstawie art. 70 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. – Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.), a mianowicie:

1.       czy Telewizja Polska S.A. prowadzi z Urzędem Pracy m. st. Warszawy uzgodnienia dotyczące zakresu i formy pomocy dla zwalnianych pracowników –  w szczególności: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, a jeśli tak, to jaki jest ich efekt i jakie formy pomocy zaplanowano ?

2.       czy Telewizja Polska S.A. podjęła działania polegające na zapewnieniu zwalnianym pracownikom pomocy w formie programu rynku pracy, a jeśli tak to:

– przez kogo program będzie realizowany

– przez kogo program będzie finansowany,

– jakie środki pieniężne i niepieniężne są zaplanowane i zarezerwowane na realizację programu,

– jakie konkretne działania są przewidziane w ramach programu?

3.       czy Telewizja Polska S.A. wystąpiła z propozycją finansowania przez siebie szkoleń dla zwalnianych pracowników ?

Uprzejmie prosimy o podjęcie wszelkich działań zapewniających poszanowanie uprawnień zwalnianych pracowników na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy.

Niezwłoczne udzielenie odpowiedzi pozwoli Związkowi Zawodowemu podjąć czynności niezbędne dla zapewnienia ochrony pracownikom.

Z poważaniem
Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca zarządu ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz