Protokół z dnia 21.06.2010

Protokół z zebrania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 21.06.2010 r.

Porządek obrad:

1/ Przyjęcie nowych członków,
2/ Informacja Kol. Stanisława Kucharskiego o Radzie Pracowniczej,
3/ Informacja o sytuacji na Placu i działaniach PIP,
4/ Informacja o spotkaniu z Kierownictwem Firmy,
5/ Informacja o spotkaniu z dyr. M. Kubalicą – zwolnienia grupowe,
6/ Analiza dokumentu dotyczącego zwolnień grupowych,
7/ Sztab Kryzysowy, ustalenie zadań i nazwisk osób wchodzących w jego skład,
8/ Ustalenie i zatwierdzenie negocjatorów sporu zbiorowego dotyczącego nadgodzin,
9/ Ustalenie i zatwierdzenie negocjatorów sporu zbiorowego dotyczącego konieczności nowelizacji regulaminu wynagradzania i urealnienia wysokości stawek minimalnych,
10/ Wolne wnioski.

Zaproponowany przez Przewodniczącą Związku porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. pkt. 1/ Przyjęcie nowych członków –Zarząd jednogłośnie przyjął do Związku dwóch dziennikarzy.

Ad. pkt. 2/ Kol. Stanisław Kucharski poinformował Zarząd o ilości członków, którzy złożyli swoje oświadczenia o chęci wzięcia udziału w wyborze Rady Pracowniczej. Do dnia dzisiejszego zebrano 363 podpisy członków, a z oświadczeniami elektronicznymi jest ich ponad 400.

Ad. pkt. 3/ Informacja o sytuacji na Placu i działaniach PIP – informację przekazał kol. Jan Tyszler i stwierdził, że w działaniach Kierownictwa APAI nic się nie zmieniło na lepsze. Nadal naruszane są obowiązujące przepisy Kodeksu pracy i aktów wewnętrznych Spółki dotyczące czasu pracy i jakości sporządzanych grafików pracy. PIP potwierdza nieprawidłowości w tym zakresie i brak reakcji na jej zalecenia pokontrolne. PIP zamierza ponownie przeprowadzić kontrolę w tej sprawie. Inspektor PIP zapowiedział, że postawi ultimatum Kierownictwu APAI, zmuszające do uregulowania tego problemu. Zapowiedział również, że PIP ze swej strony wystąpi do Sądu Pracy, jeżeli jej zalecenia nie będą zrealizowane.
Niezadowoleni z jakości sporządzanych grafików pracy i ich realizacji wystąpili do pracodawcy o informacje dotyczące wykorzystanego czasu pracy w okresach rozliczeniowych ponieważ twierdzą, że nagminnie dopisywane są „puste godziny” do błędnie sporządzonych grafików pracy.
Ponadto stwierdzono, że w APT występują również nieprawidłowości, praca montażystów jest źle planowana, a scenografia w ogóle nie ma sporządzanych grafików pracy, mimo iż od wprowadzenia nowego systemu czasu pracy dla tej grupy zawodowej minęło już kilka miesięcy. Podniesiony był również problem nieuzasadnionego osuwania od pracy niektórych pracowników. Ponowne pismo w tej sprawie przygotują zainteresowani pracownicy. Na zebraniu poinformowano o zamiarze powołania Koła w WOT. Ponadto Zarząd Związku zobowiązał Pawła Malinowskiego do przeprowadzenia wyborów w Sekcji Operatorów.

Ad. pkt 4/ Informacja o spotkaniu z Kierownictwem Firmy – spotkanie z Prezesem R. Orłem nie odbyło się w zaplanowanym terminie.
Odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, który to spotkanie organizował. Ze spotkania z Panem Szwedo nie wynikło nic konkretnego, który potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko, że nic nie wie o jakichkolwiek przekrętach w Firmie i nie wierzy w nie. W sprawie działań i postępowania dyr. A. Jeziorka Przewodniczący RN napisał list do Zarządu Spółki.
Na spotkaniu z udziałem Prezesa Zarządu TVP R. Orła ze strony naszego Związku udział wzięli: red. Barbara Markowska-Wójcik, Wiesław Byczot i Krzysztof Stanisławski, natomiast ze strony Kierownictwa Spółki: Prezes Zarządu R. Orzeł, B. Szwedo i M. Muzyczuk Dyrektor Biura Zarządu. Spotkanie to nie przyniosło również oczekiwanych rezultatów. Nie udało się wyjaśnić nic z najważniejszych spraw dotyczących funkcjonowania Spółki i przyszłości zatrudnionych w niej pracowników. Na pytanie, czy Pan Prezes zna protokół z rekomendacjami zespołu kierowanego przez p. M. Pasiuty odnośnie pozostawienia twórców na etatch, Prezes oświadczył, że nic w tej sprawie nie wie. Przedstawiliśmy Panu Prezesowi nasze odczucia o negatywnym traktowaniu Związku i działaniach niezgodnych z obowiązującym prawem i powinnością Związku wynikającą z ustawy o związkach zawodowych wobec pracowników i TVP S.A. Przedstawiliśmy również nasze obawy odnośnie zamiaru wyprowadzenia produkcji telewizyjnej na zewnątrz oświadczając, że nie dopuścimy do tego korzystając ze swoich uprawnień w tym zakresie Poinformowaliśmy również, że posiadamy w tej sprawie odpowiednie dokumenty i dowody. Sprawa ta zostanie skierowana do CBA w celu wyjaśnienia. Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że nie dopuści do jakichkolwiek przekrętów w TVP S.A.

Ad. pkt.5/ Informacja o spotkaniu z dyr. M. Kubalicą – po spotkaniu z Prezesem Spółki o godz. 12oo odbyło się spotkanie z dyr. M. Kubalica, który zaraz na wstępie oświadczył, że materiały, które otrzymaliśmy drogą mailową dotyczące restrukturyzacji są już nieaktualne.
Powstanie nowy zespół restrukturyzacyjny, który przygotuje:
– nowy system producencki,
– system finansowy,
– nową strukturę zatrudnienia
– nowy regulamin pracy dopasowany do nowej struktury zatrudnienia.
Dyr. M. Kubalica poinformował ponadto, że uchwała w sprawie zwolnień grupowych jest do dyskusji. Nie umiał umotywować kierunku zwolnień i ich struktury w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Zachęcał Związek do wzięcia udziału w pracach nowego zespołu, czemu zdecydowanie jest przeciwny kol. T. Kostuch. Wejście w te struktury obciążą nasz Związek za ewentualne, niekorzystne dla pracowników decyzje.

Ad. pkt. 6/ Analiza dokumentu dotyczącego zwolnień grupowych – analizę opracował i omówił kol. J. Dybowski. Z analizy tej jasno wynika, że grupa pracowników twórczych została potraktowana w sposób szczególnie niekorzystny, ponieważ stanowi najwyższy wskaźnik w ogólnych zwolnieniach. Związek obawia się, że pracodawca wykorzystał i wykorzysta fakt niskich honorariów lub ich brak u pracowników twórczych, do ich zwolnienia w pierwszej kolejności, jako mało efektywnych i nieprzydatnych dla Firmy. Jak wszystkim wiadomo, ten stan rzeczy nie zależy w żadnej mierze od pracowników lecz od pracodawcy, który świadomie ogranicza lub w ogóle uniemożliwia wykonywanie zadań twórczych przez tych pracowników. Dane liczbowe powyższego dokumentu jednoznacznie wskazują, że szczególnie uprzywilejowaną i chronioną grupą pracowniczą jest kadra kierownicza i urzędnicza. Zarząd podjął uchwałę upoważniającą Przewodniczącą Związku do przekazania analizy dokumentu dotyczącego zwolnień grupowych, przygotowanej od strony prawnej przez Mec. K. Kluja: Zarządowi TVP S.A., Radzie Nadzorczej, Dyrektorowi Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Dyrektorowi APT. Zarząd Związku podjął również uchwałę o umieszczenie analizy na stronie Związku.

Ad. punkt 7/ Powołanie Sztabu Kryzysowego, który powinien w pierwszej kolejności zainteresować media sytuacją w TVP S.A. Powinni w nim znaleźć się przedstawiciele środowisk i stowarzyszeń twórczych. Sztab Kryzysowy powinien działać na bieżąco – zbierać opinie o pracownikach zwolnionych, przygotowywać pisma dotyczące obron dla osób zwalnianych, przygotowywać pozwy sądowe, itp. Ustalono listę nazwisk osób, które powinny tworzyć Sztab Kryzysowy.

Ad. punkt 8 Ustalenie i zatwierdzenie listy negocjatorów sporu zbiorowego dotyczącego nadgodzin.

Ad. punkt 9/ Ustalenie i zatwierdzenie listy negocjatorów sporu zbiorowego dotyczącego nowelizacji regulaminu wynagradzania i urealnienia stawek minimalnych. Przygotować pismo do pracodawcy o podanie daty negocjacji.

Ad. punkt 10/ Wolne wnioski

Zarząd Związku podjął uchwałę o przywróceniu do Związku grupy charakteryzatorów na następujących warunkach:
1/ grupa charakteryzatorów wchodzi w skład Sekcji Realizacji,
2/ przywróconym charakteryzatorom zostanie zaliczony dotychczasowy staż związkowy, pod warunkiem opłacenia zaległych składek członkowskich,
3/ Przewodniczącą grupy została Ewa Budziak.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz