Protokół z dnia 28.07.2010

Protokół z zebrania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dnia 28.07.2010 roku.

Porządek Obrad:

1/ zatwierdzenie protokołów z 15.02.2010 r., z 15.03.2010 r., 19.04. 2010 r., 21.06.2010 r. i osobno z dnia 26.02.2010 r. oraz z 17.05.2010 r.,
2/ sprawy członkowskie – przyjęci nowych członków,
3/ sprawy finansowe,
4/ wybory do Rady Pracowniczej,
5/ informacja o CBA,
6/ poparcie dla J. Sosnowskiego (Pr. 3 PR)
7/ uzupełnienie do pisma d dodatkowych zatrudnionych,
8/ spór zbiorowy i informacja,
9/ zwolnienia grupowe – informacja, ocena arkusza ocen,
10/ ustalenie urlopu,
11/ wolne wnioski,

Ad. pkt.1/ wszyscy za za zatwierdzeniem protokołów z dnia 15.02., 15.03., 19.04. i 21.06.2010 r., natomiast protokoły z dnia 26.02 i z 17.05.2010 r. zostaną zatwierdzone osobno.

Ad. pkt.2/ sprawy członkowskie referował kol. Stanisław Kucharski. Wszyscy za przyjęciem nowych członków, w tym również Pana Pająka, przy 1 osobie wstrzymującej się. Zarząd opowiedział się również za możliwością powołania Koła w Ośrodku w Warszawie, czy powołają Koło, czy nie – sprawa do wyjaśnienia. Zatwierdzenie Koła kierowanego przez Pawła Malinowskiego nastąpi internetowo, kiedy będzie na to gotowy.

Ad. pkt.3/ sprawy finansowe:
– zatwierdzono (jednogłośnie) kupno ksero wraz ze skanerem za cenę 700 złotych,
– zatwierdzono dofinansowanie B.Glock z tytułu poniesionych kosztów procesowych z pracodawcą w kwocie 1.300 złotych,
– zatwierdzono faktury bieżące i zaległe za domeny – jednogłośnie,
– zatwierdzono faktury za spór zbiorowy dla mediatora w wysokości 300 złotych za godzinę (1/2 stawki),
– przyznano zapomogi dla Grażyny Ogrodowskiej i Barbary Markowskiej-Wójcik po 2.600 złotych,
– zatwierdzono przedłużenie umowy o dzieło z Marianem Mrzygłodem do końca 2010 roku,
– zaakceptowano zakup dla celów związkowych Kodeksu pracy z komentarzem (230 złotych) oraz Kodeksu pracy i aktów wykonawczych do Kodeksu pracy (35 złotych), zobowiązując M. Mrzygłoda do ich zakupu.
Powyższe decyzje zostały zaakceptowane przez Zarząd Związku – jednogłośnie.
Ad. pkt.4/wybory do Rady Pracowniczej – należy zastanowić się nad kandydaturami. W wyborach do Rady Pracowniczej powinni wziąć udział osoby z Zarządu Związku oraz inne osoby ę wybrane przez Związek. Ostateczny skład osobowy na wybór Rady Pracowniczej zostanie ustalony na następnym spotkaniu.

Ad. pkt.5/ informacja ustna o działaniach podjętych w tej sprawie. Należy przygotować pismo do Prokuratury i PIP informujące o notorycznym łamaniu prawa pracowniczego – brak właściwych umów o pracę oraz o notorycznym łamaniu tych praw przez dyr. A.Jeziorka. Złożenie pisma do Prokuratury nastąpi w okresie późniejszym, ponieważ należy zsynchronizować te działania ze sprawami prowadzonymi przez Mec. Kluja.

Ad. pkt.6/ Zarząd podjął decyzję o poparciu działań redaktora Jerzego Sosnowskiego, którą umieścił na stronie Związku.

Ad. pkt.7/ uzupełnienie do pisma o dodatkowych zatrudnionych przygotuje kol. Barbara Pawlak z zapytaniem do Zarządu, dlaczego zwalnia się pracowników i przyjmuje pseudo specjalistów. Nie ma pieniędzy na program i pracowników, a przyjmuje się nowego pracownika odpowiedzialnego za program (Rzeszów). Sytuacja taka występuje również w innych ośrodkach: w Szczecinie, we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Warszawie. Bardzo często są to osoby posiadające  własne firmy. Należy zapytać Zarząd, czy prawdą jest, że osoby te zostały przyjęte lub maja być przyjęte. Konsultacja z Mec Klujem, czy to wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi.

Ad. pkt.8/ spór zbiorowy – informacja o przebiegu spotkania z mediatorem, wymiana poglądów Mec Kluja z mediatorem. Za cztery tygodnie należy przygotować propozycje zasad komunikowania się pracodawcy ze związkami zawodowymi. Omówienie zwolnień grupowych za prezesury pana Rafała. Przypomnieć, że nie było Komisji Odwoławczej. Obserwujemy pogorszenie się warunków pracy pracowników kosztem masowego zatrudniania współpracowników. Następne spotkanie w sprawie sporu zbiorowego w dniu 19.08.2010 r.

Ad. pkt.9/zwolnienia grupowe – omówiono dotychczasowy przebieg konsultacji dotyczących zwolnień grupowych. Ustalano, że pisma związków kierowane do pracodawcy będą stanowiły załączniki do protokołów ze spotkań w tej sprawie. Ponadto zastanawiano się nad treścią i zasadnością arkusza ocen. Do oceny tego arkusza Zarząd zobowiązał kol. Agatę Ławniczak.

Ad. pkt.10/ ustalono zakres prac i obowiązków w czasie urlopów, w tym Przewodniczącej Związku, którą zastępuje Wiceprzewodniczący Wiesław Byczot

Ad. pkt.11/ Wolne wnioski: Kol. Wiesław Byczot zgłosił wniosek, aby pana Jacka Dybowskiego powołać na stanowisko Wiceprzewodniczącego Związku, doceniając Jego dotychczasowe i obecne czynne zaangażowanie w sprawy związkowe. Wszyscy obecni na spotkaniu poparli ten wniosek. Uchwałę w tej sprawie nieobecni członkowie Zarządu Związku przegłosują w drodze internetowej. Dyskutowano również o niekorzystnych skutkach zatrudnienia pracowników twórczych na części etatu, głównie brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz