Protokół z dnia 30.08.2010

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dniu 30.o8.2010 r.

Przyjęty porządek zebrania:

1/ przyjęcie protokołu z 28.07.2010 r.,
2/ Regulamin wyborów do Rady Pracowników,
3/ przyjęcie nowych członków,
4/ sprawa Rady Nadzorczej,
5/ spotkanie z Przewodniczącym KRRiTV,
6/ regulamin głosowania internetowego,
7/ regulamin zasad udzielania pomocy finansowej,
8/ doba pracownicza (wyjaśnić co się w tej sprawie dzieje),
9/ tajemnica przedsiębiorstwa – intranet, dostęp pracowników realizacji,
10/ reklama na samochodach,
11/ Antalla, co się aktualnie dzieje w tej sprawie,
12/ wolne wnioski.

Ad. pkt.1/ protokół z 28.07.2010 r. został jednogłośnie przyjęty.

Ad. pkt.2/ Regulamin wyborów do Rady Pracowników został przeanalizowany. Ponieważ regulamin zakłada 3 osobowe komisje, składające się z przedstawiciela pracodawcy i dwóch przedstawicieli związków zawodowych reprezentatywnych a jest ich 3, zasugerowano zwrócenie się z zapytaniem do autorów regulaminu, aby składy tych komisji powiększyć, w celu zapewnienia udziału w komisjach przedstawicieli wszystkich związków zawodowych. Ze względu na dużą ilość komisji (cztery w Warszawie oraz po jednej w oddziałach) oraz wymóg nieparzystej liczby członków tych komisji, przedstawiciel pracodawcy oświadczył, iż nie ma potrzeby ich rozszerzania. Wizja porozumie się z pozostałymi związkami reprezentatywnymi w celu wyłonienia wspólnej reprezentacji do komisji wyborczych

Ad. pkt.3/ przyjęcie nowych członków – za przyjęciem p. Mikołajczyk-Kontek, dziennikarza z TVP Polonia głosowali wszyscy obecni.

Ad. pkt.4/ sprawa zmian w Radzie Nadzorczej i działania Małgorzaty Wiśnickiej-Hińczy.
Jak stwierdził na spotkaniu p. B. Szwedo, głównym powodem Jego odwołania z funkcji Przewodniczącego RN były kontakty z naszym Związkiem. Potwierdził również, że nasz Związek jest na cenzurowanym, co miała stwierdzić p. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza. Należy wystąpić do p. B. Szwedo o udostępnienie uzasadnienia odwołania Go z funkcji Przewodniczącego RN. Jeżeli te stwierdzenia się potwierdzą, Związek podejmie decyzję czy pismo informujące o tym fakcie powinno pójść do p. J. Dworaka, Rady Nadzorczej i Ministra Skarbu Państwa. Pan B. Szwedo zaapelował również do naszego Związku o pomoc w sprawie pozostawienia w Spółce Pana R.Orła. Zebrani postanowili, że w piśmie do p. J. Dworaka nie będziemy stawać w obronie byłego Prezesa TVP S.A. p. R. Orła i byłego Przewodniczącego RN p. B. Szwedo. Zastanawiano się nad zasadnością wystąpienia do p. Borowca, przedstawiciela Skarbu Państwa, i podzielenia się naszymi obawami, co będzie jeżeli lewica przejmie władzę w TVP S.A. Zebrani uznali, że powinien ukazać się komunikat, oświadczenie, że nie jesteśmy za żadnym ugrupowaniem politycznym. Każdą władzę będziemy kontrolować i patrzeć jej na ręce. Jako Związek, działający w ramach ustawowych i statutowych uprawnień, w pierwszym rzędzie bronimy praw pracowników i dobra naszej Firmy. Kategorycznie nie zgadzamy się z zamiarem wyprowadzenia produkcji na zewnątrz, szkodzącej w interes TVP S.A. oraz zatrudnionych w niej pracowników.

Ad. pkt.5/ spotkanie z Przewodniczącym KRRiTV.
Związek wystąpi do KRRiT o pilne spotkanie w celu omówienia najważniejszych spraw nurtujących pracowników oraz podjęcia niezbędnych działań w celu przywrócenia w TVP S.A. normalnych warunków jej funkcjonowania, powrotu produkcji do wewnątrz firmy, pełnego wykorzystania pracowników etatowych, ograniczenia produkcji zewnętrznej.

Ad. pkt.6/ regulamin głosowania internetowego uchwał Zarządu Związku.
Projekt zasad w tej sprawie przygotował p. Stanisław Kucharski. Za poprawką pierwszą i piątą głosowali wszyscy, a za poprawką drugą 3 osoby za i 7 przeciw. W głosowaniu nad całością zmienionego regulaminu głosowania internetowego – dziewięć osób było za i jedna wstrzymująca się od głosu.

Ad. pkt.7/ regulamin – zasady przyznawania pomocy finansowej zaproponowane przez p. Stanisława Kucharskiego zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. pkt.8/ doba pracownicza – należy wystąpić do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi z zapytaniem, co się w tej sprawie dzieje.

Ad. pkt.9/ tajemnica przedsiębiorstwa i brak możliwości dostępu pracowników realizacji do Intranetu.
Należy wystąpić do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, aby umożliwiono pracownikom realizacji pełny dostęp do tego środka komunikacji wewnętrznej. Sprawą zajmie się kol. Stanisław Kucharski.

Ad. pkt.10/ reklama na samochodach osobowych wożących ekipy zdjęciowe.
Związek podjął decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Zakładu Transportu Samochodowego i do wiadomości: Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Dyrekcja APAI i Biuro Reklamy, podając zagrożenia jakie stwarza ta reklama. Raklama naklejona na tylnią szybę zagraża bezpieczeństwu ruchu, zwłaszcza podczas deszczu, bowiem znacznie ogranicza widoczność i pole manewru. Za ewentualne wypadki czy uszkodzenia samochodów spowodowane tym stanem rzeczy odpowiada jedynie pracodawca. Projekt wystąpienia przygotuje kol. K. Stanisławski.

Ad. pkt.11/ sprawa mieszkańców budynku przy ul. Antalla 2 – sprawę zreferował kol. W. Byczot, który poinformował, że Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się tą sprawą. TVP S.A. szuka dokumentów potwierdzających, z jakich środków została sfinansowana budowa tego domu. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził również, że TVP wykazuje dobrą wolę dla uregulowania i załatwienia tej sprawy. ( Wiesiu dopisz, proszę lub popraw )

Ad. pkt.12/ wolne wnioski:
W związku z rosnącymi wydatkami należałoby zastanowić się nad zmianą wysokości składek członkowskich. Jan Tyszler proponuje wysokość składki jako % od otrzymywanych zarobków. Procentowa wysokość tej składki powinna być wspólnie ustalona w najbliższym czasie.
Spotkanie z Inspektorem PIP i dalsze drążenie sprawy grafików pracy.
Należy przygotować się do wyboru społecznego inspektora pracy w APAI bez WOT-u. Sprawy referował kol. J. Tyszler.

Następne spotkanie Prezydium Zarządu Związku Wizja odbędzie się w dniu 27.09.2010 r.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz