8.08.2011 Wniosek w sprawie dziennikarzy TVP Biełsat

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r.

Zarząd Telewizji Polskiej S.A.

Wniosek

o pisemne potwierdzenie w trybie art. 29 §2 zd.2 Kodeksu pracy zawarcia przez Telewizję Polską S.A. umów o pracę na czas nieokreślony z Magdaleną Pytlakowską, Iryną Dauliashevich, oraz Ivanem Bobitsky.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” zwraca się z wnioskiem o niezwłoczne, pisemne potwierdzenie w trybie art. 29 § 2 zd. 2 Kodeksu pracy, że Pracodawca w dniu 1 lipca 2011 r. zawarł z Panią Magdaleną Pytlakowska, Panią Iryna Dauliashevich, oraz Panem Ivanem Bobitski (pracownicy Telewizji Białoruś) umów o pracę na czas nieokreślony.

Uzasadnienie

Pani Magdalena Pytlakowska, Pani Iryna Dauliashevich, oraz Pan Ivan Bobitski pracują w Telewizji Polskiej S.A. od 1 kwietnia 2008 r. Wszystkie wyżej wymienione osoby zawierały z Pracodawcą następujące umowy o pracę:

1)     na okres próbny, obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.,

2)     na czas określony, obowiązujące od dnia 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.,

3)     na czas określony, obowiązujące od dnia 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.,

4)     na czas określony, obowiązujące od dnia 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Wskazani wyżej pracownicy zostali dopuszczeni do pracy 1 lipca 2011 r. i wykonują swoje obowiązki pracownicze do dzisiaj. Niepodważalnym dowodem na tą okoliczność jest pismo z dnia 29 lipca 2011 r. skierowane do Pani Dyrektor TV Białoruś Agnieszki Romaszewskiej – Guzy – zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej – podpisane przez Pana Prezesa Zarządu TVP S.A. Juliusza Brauna, z którego wynika, iż Pani Dyrektor Romaszewska została ukarana karą nagany za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, polegającej na samowolnym dopuszczeniu do pracy od dnia 1 lipca 2011 r. Magdaleny Pytlakowskiej, Ireny Dowlaszewicz, oraz Ivana Bobitsky.

Z treści przepisu art. 29 § 2 Kodeksu pracy jednoznacznie wynika możliwość zawarcia umowy o pracę w innej formie niż pisemna. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wielokrotnie akcentował (por. np. wyrok SN z dnia 15 listopada 2001 r., sygn. akt II UKN 611/2000), że umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać zawarta także w sposób dorozumiany, przez dopuszczenie pracownika do pracy przez pracodawcę. Wymienione powyżej pismo z 29 lipca 2011 r., stanowi dowód nie tylko na fakt umożliwienia przez Telewizję Polską S.A. wykonywania obowiązków pracowniczych Pani Magdalenie Pytlakowskiej, Pani Irynie Dauliashevich, oraz Panu Ivanowi Bobitski, lecz dowodzi również istnienia woli Pracodawcy kontynuowania zatrudnienia tych osób, na warunkach zapisanych w umowach obowiązujących w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., biorąc pod uwagę brak wystosowania do wyżej wymienionych pracowników sprzeciwu, co do podejmowania przez nich czynności pracowniczych.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyjęciem tezy, iż umowy o pracę, które zostały zawarte per facta cocnludenita są umowami na czas nieokreślony, jest brzmienie przepisów art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, iż okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 2 w zw. z ust. 1 w/w aktu prawnego, do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy stosuje się art. 13. To oznacza, że Pani Magdalena Pytalakowska, Pani Iryna Dauliashevich, oraz Pan Ivan Bobitski od 1 lipca 2009 r. (dnia zawarcia umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców), mogli wykonywać swoje obowiązki pracownicze w oparciu o kontrakty o charakterze terminowym jedynie do 30 czerwca 2011 r. Kolejne umowy o pracę z tymi osobami muszą mieć formę bezterminową.

Przepis art. 29 § 2 zd. 2 Kodeksu pracy wprowadza obowiązek Pracodawcy potwierdzenia pracownikowi na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, ustalenia stron umowy, co do jej rodzaju oraz warunków. Zaniechanie realizacji tegoż obowiązku stanowi wykroczenie stypizowane w art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy, za które grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Z powyższych względów niniejsza prośba Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” jest jak najbardziej uzasadniona i znajduje oparcie w obowiązujących regulacjach prawnych.

Wnosimy o szybką reakcję gdyż łamane są prawa pracownicze.

Barbara Markowska-Wójcik

Przewodnicząca Zarządu ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz