17.10.2011 Zwolnienia grupowe w TVP bezprawne

Warszawa, dn. 17.10.2011 r.

L.dz. Wizja/112/2011

Zarząd TVP SA

ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się do Zarządu TVP S.A. z apelem o ostateczne zaprzestanie zwolnień pracowników, prowadzonych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jako szkodliwych dla Spółki, ze względu na niszczenie potencjału twórczego i technicznego TVP S.A. oraz narażanie firmy na ryzyko wymiernych strat finansowych.

UZASADNIENIE:

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w uzasadnieniu wyroku, przywracającego do pracy redaktor Iwonę Kubicz, uznał przyczynę wypowiedzenia jej umowy o pracę za pozorną.

Redaktor Iwona Kubicz została zwolniona w ramach procesu zwolnień grupowych w roku 2009.

Pracodawca, jako wyłączną przyczynę zwolnienia wskazał przesłanki ekonomiczno – finansowe i konieczność obniżenia zatrudnienia w wyniku restrukturyzacji.

Sąd uznał, że pracodawca wykorzystał ustawę o rozwiązywaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w sposób instrumentalny, a podana w wypowiedzeniu przyczyna zwolnienia w rzeczywistości nie zaszła. Powinna była być zaś konkretna i rzeczywista.

W trakcie zwolnień grupowych pracodawca prowadził bowiem nowe zatrudnienia. Nie było więc w rzeczywistości przesłanek do zastosowania trybu zwolnień grupowych, ponieważ zadania zwalnianych osób pozostawały do wykonania. Pracodawca, aby zapewnić ich realizację, zatrudniał nowe osoby.

Te same argumenty przeciwko poprzednim dwóm „edycjom” zwolnień grupowych wysuwał ZZPT TVP S.A. Wizja.

Obecnie cały czas trwa proces zwolnień pracowników w oparciu o tę samą ustawę (art. 10, który dopuszcza zwalnianie do 29 osób w odstępach 30 dniowych, bez konieczności prowadzenia procesu konsultacji), a Związek występuje do pracodawcy o jego powstrzymanie, mając na uwadze te same argumenty, które znalazły się w uzasadnieniu wyroku w sprawie redaktor Iwony Kubicz.

Kontynuując ten proces Zarząd TVP S.A. naraża Spółkę na ryzyko strat, spowodowanych wygranymi przez pracowników procesami sądowymi.

W powyższym wyroku Sąd zauważył, co następuje:

Wskazana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia o pracę musi być rzeczywista i konkretna. W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż przyczyna wypowiedzenia powódce umowy o pracę była pozorna.

Przyczyną, wyartykułowaną w oświadczeniu pozwanego wypowiedzenia powódce umowy o pracę, były przesłanki ekonomiczno-finansowe i konieczność obniżenia zatrudnienia w wyniku restrukturyzacji. Decyzja ta, jak wynika z oświadczenia, została podjęta na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z regulaminem grupowego zwolnienia. Przy tak sformułowanym oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyjąć trzeba, że pozwany wypowiedział powódce umowę o pracę z przesłanek ekonomiczno-finansowych, zaś o wybraniu powódki do zwolnienia z grupy redaktorów – dziennikarzy honoracyjnych zadecydowało znaczenie zadań na stanowisku pracy powódki w realizacji niezbędnych procesów w TVP S.A.

Zdaniem Sądu w/w przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest pozorna. Proces zwolnień grupowych był jedynie pretekstem do dokonania zmiany na jednym ze stanowisk dziennikarskich, poprzez zastąpienie powódki inna osobą. To zatrudnienie jest jednoznacznym potwierdzeniem, iż istniało w danej jednostce zapotrzebowanie na świadczenie pracy przez dziennikarzy honoracyjnych, a więc zadania wykonywane na tym stanowisku były niezbędne w realizacji procesów w TVP S.A.

Uznając więc, iż pozwany wypowiadając powódce umowę o pracę podał pozorną przyczynę, Sąd przywrócił powódkę do pracy. 

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21.09.2011 (sygn. Akt KPIN 625/00) pracodawca, który wskazuje nieprawdziwą przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z reguły nie może żądaniu przywrócenia do pracy przeciwstawić twierdzenia o niecelowości uwzględnienia tego żądania.

Przyjęcie odmiennego stanowiska stanowiłoby sygnał przyzwolenia przez Sąd dla podejmowania przez pracodawcę arbitralnych, nieuzasadnionych decyzji o rozwiązywaniu stosunków pracy z długoletnimi pracownikami, w sytuacji, gdy na ich miejsce zatrudniane są inne osoby.

Zatem proces zwolnień grupowych był jedynie pretekstem, by dokonać zamiany na stanowisku dziennikarza honoracyjnego w redakcji oprawy i promocji. Gdyby faktycznie pracodawca uznał, iż bez uszczerbku dla realizacji niezbędnych procesów w TVP może obniżyć zatrudnienie w redakcji oprawy i promocji w zakresie stanowisk dziennikarskich, to nie zatrudniłby innej osoby na takie stanowisko. Zatrudnienie innej osoby stanowiło wymierny przejaw woli pracodawcy utrzymania stanu zatrudnienia, co pozostaje w sprzeczności z wolą, jaką należy wnioskować z oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. 

W roku 2011 w trakcie zwolnień na podstawie tej samej ustawy w TVP S.A. zwolniono około 170 osób. Na tych samych lub pokrewnych stanowiskach zatrudniono porównywalną liczbę osób lub przekazano ich zadania współpracownikom. Zdaniem Związku w większości tych spraw  zachodzi ten sam przypadek, co w sprawie redaktor Iwony Kubicz. Związek informował o pozorności przyczyny tych zwolnień oraz nadużywaniu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. przez pracodawcę we wszystkich swoich wystąpieniach i apelował o powstrzymanie tego procesu.

Związek uważa, że dalsze tego typu zwolnienia przy prowadzeniu jednoczesnego zatrudnienia lub przekazywania zadań zwalnianych pracowników współpracownikom, mogą skutkować postawieniem Zarządowi TVP S.A. zarzutu działania na szkodę Spółki. Jest to szczególnie istotne w perspektywie zapowiedzianych kolejnych zwolnień w roku 2012 na podstawie tych samych przepisów.

Należy dodać, że w 2009 roku Zarząd TVP S.A. był ostrzegany przez Biuro Prawne TVP S.A. przed możliwością skutecznego zaskarżania przez pracowników wypowiedzeń umów o pracę w ramach zwolnień grupowych, jeśli zadania tych pracowników pozostają do wykonania, a przekazywane zostają współpracownikom.

Biuro Prawne w swojej opinii ostrzegało:

Ponieważ zapis par. 2 ust. 1 Regulaminu grupowego zwolnienia w Telewizji Polskiej S.A. wskazuje, jako podstawowe kryterium pracowników do zwolnienia grupowego znaczenie zadań na danym stanowisku pracy w realizacji niezbędnych procesów w TVP S.A., istnieje duże niebezpieczeństwo skutecznego zaskarżania wypowiedzeń przed sadem pracy przez pracowników zatrudnionych przy realizacji audycji telewizyjnych.

Mianowicie w razie dokonywania tym pracownikom wypowiedzeń w ramach zwolnień grupowych i jednoczesnego zawierania umów cywilno-prawnych na wykonywanie zadań o tym samym znaczeniu dla Spółki, jakie wykonywali zwalniani pracownicy, będą oni przed sądami podnosili argument, że wskazana w wypowiedzeniu przyczyna jest pozorna, a wypowiedzenie umów o pracę nie było konieczne, gdyż takie same zadania są zlecane współpracownikom.

W opisanej wyżej sytuacji, sąd pracy może ocenić wypowiedzenia, jako naruszające przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003, gdyż wypowiedzenie nie było konieczne, skoro czynności o tym samym znaczeniu dla spółki zlecano współpracownikom, a są to czynności o podstawowym znaczeniu dla Spółki, stanowiące główny przedmiot jej działalności. Sąd pracy może zatem uznać, że wypowiedzenie umowy naruszało prawo.

W TVP S.A. zachodzi zarówno przypadek opisany w uzasadnieniu wyroku w sprawie redaktor Iwony Kubicz, jak również ten – opisany w opinii prawnej Biura Prawnego  z roku 2009.

O ostateczne uporządkowanie sytuacji zatrudnienia w TVP S.A. Związek prowadzi od września 2009 roku spór zbiorowy z pracodawcą, dawno wskazując, że bezprawne działania kolejnych zarządów TVP S.A. narażają Spółkę na wymierne straty finansowe.

Należy dodać, że w powyższym kontekście, jako szczególnie niebezpieczne jawią się niedawne próby dyrektora APT Andrzeja Jeziorka zwalniania w ramach zwolnień grupowych całych grup pracowników realizacji telewizyjnej (realizatorów, operatorów kamer, montażystów, charakteryzatorów, grafików), które Związek skutecznie zablokował w roku 2010.

Wobec wszystkich tych argumentów ZZPT TVP S.A. Wizja apeluje, jak na wstępie. Podkreślamy jednocześnie konieczność ostatecznego uporządkowania sytuacji zatrudnienia w TVP S.A w ramach prowadzonego sporu zbiorowego, którego kolejny etap mediacji jest planowany na listopad 2011r.

Z poważaniem

Barbara Markowska-Wójcik Przewodnicząca Zarządu ZZPT TVP SA Wizja

Jacek Dybowski Wiceprzewodniczący Zarządu ZZPT TVP SA Wizja

Otrzymują:

Pani Elżbieta Ponikło Dyrektor Biura Zarządu

Pan Robert Kroplewski Dyrektor Biura Prawnego

Pan Karol Pękul z-ca Dyrektora BZZL

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 3 votes)
17.10.2011 Zwolnienia grupowe w TVP bezprawne, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz