11.07.2012 DOŚĆ DALSZEGO OBNIŻANIA HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja, wobec nieustających działań Zarządu TVP SA, polegających na ciągłym, systematycznym obniżaniu honorariów i premii zadaniowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich wynagrodzeń kontraktowych oraz trwającym procesie przyjmowania nowych pracowników o wysokich uposażeniach, podjął w dniu 6.07. 2012 r. uchwałę o wejściu z Zarządem TVP SA w spór zbiorowy.

W razie nieuwzględnienia żądania wycofania wszystkich uchwał Zarządu TVP SA o obniżeniu honorariów i premii zadaniowych z roku 2012 i przywrócenia tychże do poziomu przynajmniej z roku 2011 Związek podejmie stosowane działania przewidziane ustawą.

Warszawa, dn.11.07.2012 r.
L.dz. Wizja/92/2012

Zarząd TVP SA

Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja, działając z mocy USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Art. 1.
Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

Art. 2.
1. Prawa i interesy zbiorowe pracowników wskazane w art. 1 są reprezentowane przez związki zawodowe.

Art. 7.
1. Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art. 1, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.

2. W zgłoszeniu sporu określa się przedmiot żądań objętych sporem. Podmiot zgłaszający spór może uprzedzić, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk. Dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia spor,

na podstawie uchwały Zarządu Związku z dnia 6.07.2012 r., zwraca się do Zarządu TVP SA

o natychmiastowe zaprzestanie obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011,

a zatem – o anulowanie uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca 2012 r. o obniżeniu tych wynagrodzeń w sumie o 20 % oraz niepodejmowanie nowych decyzji o podobnych skutkach.

W razie nieuwzględnienia żądań Związku do dnia 20.07.2012r Związek wszczyna spór zbiorowy ze wszystkimi konsekwencjami, wynikającymi z ustawy, ze strajkiem włącznie.

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 4 votes)
11.07.2012 DOŚĆ DALSZEGO OBNIŻANIA HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz