22.11.2012 Komisja ds. wyciszenia mobbingu?

Warszawa, dn. 22.11.2012 r.
L.dz. Wizja/128/2012​

Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja prosi o natychmiastową interwencję w OTVP Rzeszów. W trakcie prowadzenia tam procedury antymobbingowej doszło do karygodnego naruszenia Regulaminu Pracy Telewizji Polskiej S.A.

Mamy niezbite dowody na to, że Komisja, zamiast dokonać oceny sytuacji i powziąć postanowienie o zasadności lub bezzasadności zarzutów, wywiera nacisk na skarżących, wymuszając na nich podjęcie decyzji o porozumieniu z pełniącym obowiązki dyrektora.

Dzieje się to w sytuacji, gdy p.o. dyr. Włodzimierz Rudolf jest stroną w postępowaniu. Pracownicy wskazywali komisji antymobbingowej, że nie tylko nie potrafił rozwiązać konfliktu, ale wręcz eskalował go – wyraźnie opowiadając się po jednej stronie. W Oddziale dochodzi do sytuacji niedopuszczalnych, w których przełożony posługuje się nawet szantażem wobec osób, którym powinien pomóc. Zdegradował zawodowo dziennikarzy, którzy poprosili go o ochronę i to w trakcie trwania procedury antymobbingowej, pozbawiając ich funkcji wydawców i prezenterów. Zagroził też nieuzasadnionym przeszeregowaniem ich z etatów redaktorów na publicystów, w sytuacji gdy w Oddziale zawiesił programy publicystyczne.

Regulamin pracy TVP mówi wyraźnie, że skargę mobbingową rozpatruje się z pominięciem drogi służbowej, tymczasem 19 listopada Komisja poinformowała skarżących, że o sposobie rozwiązania konfliktu w Rzeszowie zdecyduje p.o. dyr. Włodzimierz Rudolf, także oskarżany o mobbing.

Komisja powołana przez Pracodawcę powinna była rozpoznać sytuację, przyjąć zeznania i wyjaśnienia oraz wydać werdykt. Tak się nie stało, skarga zamiast w trybie natychmiastowym jest rozpatrywana już drugi miesiąc. W efekcie sytuacja w Redakcji uległa dramatycznemu pogorszeniu, a pracownicy poddani mobbingowi są przekonani, że działania Komisji zmierzają jedynie w kierunku wyciszenia sprawy.

Dodatkowo pracowników skarżących Komisja namawiała do wycofania skargi i do szybkiego przyjęcia treści komunikatu do prasy o następującej treści: Strony odstępują od rozpoznania skargi. Komisja odbyła spotkania, dokonała analiz, odbyła rozmowy z kierownikiem, w wyniku czego strony się porozumiały i odstępują od skargi.

Jednocześnie pracownicy usłyszeli, że nie poznają treści ewentualnego porozumienia, bo wszystko musi być oparte na zaufaniu. Bulwersujące jest też to, że Komisja ograniczyła dalsze procedowanie jedynie do czterech osób z siedmiu skarżących z niewiadomych powodów, wykluczając pozostałych.

W dniu 19.11.2012r. Z-ca Dyrektora BZZL wysłał do związku zawodowego konsultację zwolnienia jednej z osób, składających skargę. Z-ca Dyrektora BZZL jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji. Do osób skarżących poszedł jasny komunikat, czego mogą się spodziewać, choć Regulamin gwarantuje, że „pracownik, o którym mowa w ust. 2 , nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu złożenia skargi, chyba, że skarga jest oczywiście bezzasadna.”

Wszystko powyższe utwierdza nas w przekonaniu, że Komisja zdecydowanie przekroczyła swoje uprawnienia, jak również poddawała pracowników skarżących niedopuszczalnej presji, a zatem straciła wiarygodność jako organ, który może obiektywnie rozstrzygnąć o istnieniu mobbingu w przedmiotowej sprawie lub jego braku.

Panie Prezesie, sytuacja w rzeszowskim Oddziale TVP jest dramatyczna, wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że kierownictwo ośrodka doprowadziło do kryzysu, z którym nie potrafi sobie teraz poradzić. Brak reakcji ze strony Zarządu TVP, w naszej ocenie, może doprowadzić do tego, że zdesperowani pracownicy wybiorą drogę sądową. Dlatego niezbędna jest szybka pomoc Pana Prezesa.

Z poważaniem

Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Zarządu ZZPT TVP SA Wizja

Jacek Dybowski
Wiceprzewodniczący Zarządu ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 7.8/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -2 (from 8 votes)
22.11.2012 Komisja ds. wyciszenia mobbingu?, 7.8 out of 10 based on 8 ratings

Napisz komentarz