2012.12.07 Komunikat Zespołu Negocjacyjnego w sporze zbiorowym

 

SPÓR ZBIOROWY

PRZECIWKO OBINIŻANIU HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

CZY BĘDZIE KONIECZNY STRAJK?

W dniu 6.12.2012r. odbyły się rokowania w sporze zbiorowym z Pracodawcą, wszczętym 11.07.2012r.

Przedmiotem sporu jest żądanie natychmiastowego zaprzestania obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011, a zatem  – anulowania uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca 2012 r. o obniżeniu tych wynagrodzeń w sumie o 20 % oraz niepodejmowanie nowych decyzji o podobnych skutkach.

Dodatkowo Związek żąda rezygnacji z klauzul konkurencyjności dla pracowników twórczych i technicznych, przynajmniej do czasu odzyskania stabilności finansowej TVP i podniesienia poziomu produkcji wewnętrznej (na podobnych zasadach, jak w okresie lipiec-sierpień 2012 r.).

Związek w toku rozmów wprowadził dodatkowy temat sporu – wynikający z ostatnich działań Pracodawcy – żądając wyjaśnienia powodu wydania przez Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu nakazu przesyłania do akceptacji kosztorysów, w których honoraria i premie zadaniowe przekraczają 10 –krotność stawek minimalnych. Związek kwestionuje te decyzje, jako niezgodne z Regulaminem wynagradzania i zasadami wewnętrznego systemu producenckiego.

Sprowadzają się one do wprowadzenia maksymalnych stawek honorariów i premii zadaniowych na poziomie 10-krotności stawek minimalnych, określonych w Regulaminie wynagradzania i bezpośredniej, nieuprawnionej ingerencji Biura w kosztorysy poszczególnych produkcji.

Pracodawca jednoznacznie odmówił realizacji podstawowego żądania Związku tj. zaprzestania obniżania wynagrodzeń pracowników twórczych i technicznych.

Jednocześnie zakwestionował zasadność włączenia do sporu kwestii rezygnacji z klauzul konkurencyjności.

Dodatkowo nie chciał odnieść się do kwestii próby narzucania stawek maksymalnych honorariów i premii zadaniowych w wysokości 10 krotności stawek minimalnych zawartych w Regulaminie wynagradzania. W toku dyskusji z-ca Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu zaprzeczała, jakoby decyzja w tej sprawie wiązała się z bezpośrednią ingerencją Biura w kosztorysy poszczególnych produkcji na zasadzie obniżania poszczególnych pozycji wynagrodzeń. Związek wskazywał, że Biuro nie ma żadnych uprawnień do ingerencji w kosztorysy produkcji, a działania Biura są niezgodne z przepisami wewnętrznymi. Strony pozostały przy swoich stanowiskach.

W związku z powyższym Związek wystąpił z żądaniem podpisania Protokołu rozbieżności, który kończy etap rokowań i rozpoczyna etap mediacji.

Zdaniem Związku istnieje małe prawdopodobieństwo na jakiekolwiek zbliżenie stanowisk z Pracodawcą również na etapie mediacji. Związek uważa, że należy się liczyć z koniecznością rozpoczęcia przygotowań do akcji strajkowej.

Zespół Negocjacyjny Związku

Protokół rozbieżności

spisany w dniu 6 grudnia 2012 r. w związku ze sporem zbiorowym

z dnia 11 lipca 2012 r. pomiędzy ZZPT TVP S.A. „WIZJA”

a Zarządem Telewizji Polskiej S.A.

Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, (Dz. U. Nr 55, poz. 236, ze zm.) dysponujący stosownymi pełnomocnictwami, przedstawiciele stron sporu zbiorowego, tj.:

– Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „WIZJA”,

– Zarząd Telewizji Polskiej S.A.,

w związku z nie osiągnięciem porozumienia w rokowaniach w toczącym się sporze zbiorowym postanawiają sporządzić niniejszy protokół rozbieżności, ze wskazaniem stanowisk stron:

Stanowisko pracodawcy:

Pracodawca podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie l.dz. THK/2861/2012 z 20.07.2012 r., i oświadcza, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki nie jest możliwe spełnienie żądań wyrażonych w piśmie ZZPT TVP S.A. „WIZJA”, l.dz. 92/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.

Odnośnie warunku wyrażonego w piśmie l.dz. Wizja/112/2012 z 15.10.2012 r., dotyczącego „rezygnacji z klauzul konkurencyjności dla pracowników twórczych lub technicznych, przynajmniej do czasu odzyskania stabilności finansowej TVP i podniesienia poziomu produkcji wewnętrznej (na podobnych zasadach, jak w okresie lipiec-sierpień 2012 r.)”, pracodawca wyraża stanowisko, że umowy o zakazie konkurencji zawierane indywidualnie z pracownikami w odrębnych umowach, nie mogą być przedmiotem sporu w rozumieniu art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Pracodawca nie odnosi się w niniejszym protokole rozbieżności w sporze do kwestii „powodu wydania przez Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu nakazu przesyłania do akceptacji kosztorysów, w których honoraria i premie zadaniowe przekraczają 10-krotność stawek minimalnych”, podniesionej w trakcie spotkania w dniu 6.12.2012r, jako nie będącej przedmiotem sporu zbiorowego z dnia 11 lipca 2012r.

Stanowisko ZZPT TVP S.A. WIZJA:

  1. Postulat natychmiastowego zaprzestania obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych i zadaniowych oraz przywrócenie tych wynagrodzeń do poziomu z 2011 r.

             Związek podtrzymuje żądanie.

  1. Postulat wyjaśnienia powodu wydania przez Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu nakazu przesyłania do akceptacji kosztorysów, w których honoraria i premie zadaniowe przekraczają 10 –krotność stawek minimalnych

Związek Zawodowy zgłasza postulat respektowania ładu korporacyjnego poprzez przestrzeganie zapisów uchwały o systemie  producenckim i podejmowania decyzji w sprawach kosztorysów produkcyjnych wyłącznie przez podmioty tam wskazane.

  1. Postulat zawieszenia zakazu konkurencji

Związek Zawodowy reprezentuje pogląd, że ta kwestia jest jednym z istotnych elementów warunków pracy a z powodu powszechności stosowania w TVP S.A. zakazu konkurencji do przeważającej liczby pracowników twórczych, stanowi przedmiot zbiorowych interesów pracowników a z tego powodu powinna być objęty sporem zbiorowym, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Niniejszy protokół kończy etap rokowań w sporze zbiorowym. Jednocześnie strony ustalają wyznaczenie mediatora w kolejnym etapie sporu., zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 3 votes)
2012.12.07 Komunikat Zespołu Negocjacyjnego w sporze zbiorowym, 7.8 out of 10 based on 4 ratings

Napisz komentarz