10.12.2012 Wotum nieufności wobec Pełnomocnika ds. kontaktów ze związkami zawodowymi

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.

L.dz. Wizja/135/2012

Pan Juliusz Braun

Prezes Zarządu TVP S.A.

Pani Elżbieta Ponikło

Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja przesyła uchwałę Zarządu ZZPT TVP S.A. Wizja z dnia 9 grudnia 2012r.

UCHWAŁA ZARZĄDU

ZZPT TVP S.A. WIZJA nr 48/2012

Z DNIA 9.12.2012R.

WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC

PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU TVP S.A. D/S KONTAKTÓW

ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I RADĄ PRACOWNIKÓW

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja wnosi wotum nieufności wobec Pana Karola Pękula, sprawującego funkcję Pełnomocnika Zarządu TVP S.A. ds. kontaktów ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników.

Wotum spowodowane jest całkowitą utratą zaufania przez ZZPT TVP S.A. Wizja do Pełnomocnika, który sprawuje swe obowiązki w sposób uniemożliwiający porozumienie ZZPT TVP S.A. Wizja z Zarządem TVP S.A., a także, jako Przewodniczący Komisji Antymobbingowej, narusza procedury postępowania antymobbingowego.

UZASADNIENIE:

  1. Pełnomocnik odpowiada na wystąpienia Związku z reguły pro forma, po długim czasie, w sposób wymijający lub nie odnosząc się do meritum spraw. Stopień ogólnikowości i braku konkretów udzielanych odpowiedzi czyni dialog społeczny całkowitą fikcją. Zdarza się, że przekazywane przez niego informacje wprowadzają stronę związkową w błąd. Odpowiedzi z reguły nie przybliżają rozwiązania konfliktowych spraw i zawsze bronią stanowiska pracodawcy – nawet, kiedy Związek wskazuje na ewidentne łamanie prawa pracy przez przedstawicieli Pracodawcy.

  2. Pełnomocnik uczynił się jedynym przedstawicielem do rozmów ze Związkiem we wszelkich sprawach pracowniczych, wydając rozporządzenie, iż wszyscy dyrektorzy jednostek organizacyjnych mogą porozumiewać się ze Związkiem w sprawach pracowniczych tylko za jego pośrednictwem. Uniemożliwia to współpracę przedstawicieli ZZPT TVP S.A. Wizja (Przewodniczących Kół i Sekcji oraz przedstawicieli Zarządu Związku) bezpośrednio z dyrektorami jednostek TVP SA. Powoduje to paraliż rozmów, ułatwia unikanie decyzji w sprawach, które Związek kwestionuje bezpośrednio na poziomie jednostek organizacyjnych Spółki.

  3. W prowadzonych przez Związek sporach zbiorowych strony nie mogą dojść do porozumienia ze względu na specyficzny, niekonkretny sposób prowadzenie rozmów przez Pełnomocnika, polegający na braku jasnych, rzetelnych odpowiedzi lub ich unikaniu, poruszaniu wątków pobocznych, całkowitym dyskredytowaniu racji strony związkowej.

  4. W sposób szczególnie jaskrawy – naszym zdaniem – Pan Karol Pękul naruszył zaufanie społeczne w trakcie przewodniczenia Komisji Antymobbingowej w OTVP Rzeszów. Naruszył wszelkie możliwe standardy działań antymobbingowych, rzetelności, bezstronności oraz procedury, które powinny obowiązywać w postępowaniu, prowadzonym przez komisję:

a) Skarżący pracownicy potraktowani zostali również, jako potencjalni mobberzy, gdyż osoba oskarżona przez nich o mobbing również złożyła skargę mobbingową. Pracownicy nie zostali o tym fakcie poinformowani. Nie wiedzieli, że toczące się postępowanie również ich stawia w roli oskarżonych. Zatem połączono dwa postępowania antymobbingowe w jedno, przy czym pracownicy byli tego nieświadomi. Połączenie takie było proceduralnie niedopuszczalne. Tym bardziej, że Rada Pracowników nie została poinformowana o fakcie prowadzenia drugiego postępowania antymobbingowego i – w związku z tym – nie delegowała do niego swojego przedstawiciela.

b) Pracownicy skarżący, jeśli potraktowano ich również, jako potencjalnych mobberów, powinni mieć prawo do obrony tzn. według wszelkich standardów postępowania powinni zapoznać się z treścią skargi przeciw nim i móc się do niej ustosunkować.

c) Przewodniczący nie zapoznał skarżących pracowników z przyjętą przez komisję procedurą postępowania i wynikającymi stąd ich uprawnieniami, jako strony postępowania. Nie wiadomo czy taka procedura, w postaci dokumentu, w ogóle powstała.

d) Przewodniczący umożliwił wysłuchanie świadków obrony mobbera, na którego skarżyli się pracownicy. Nie dał takiej możliwości skarżącym pracownikom, nie zapoznał ich z zeznaniami świadków drugiej strony i nie dał im w ten sposób możliwości odniesienia się do ich zeznań.

e) Wbrew celowi, do którego powołana została komisja, a więc stwierdzenia zasadności lub braku zasadności skargi pracowników, próbował doprowadzić do wycofania przez nich skargi. W tym celu manipulował nimi oraz sugerował im sposób postępowania.

f) Próbował wyciszyć sprawę. Najważniejszą sprawą dla Przewodniczącego było szybkie wystosowanie do prasy komunikatu o załagodzeniu sytuacji przez Dyrektora OTVP bez ingerencji Zarządu TVP, do czego namawiał pracowników skarżących.

g) W trakcie postępowania antymobbingowego skierował do konsultacji związkowej zamiar rozwiązania umowy o pracę z jedną ze skarżących osób. Spowodowało to kolejny sygnał dla skarżących pracowników, jakie mogą ponieść konsekwencje swojego działania. Mimo wycofania pisma, był to niedopuszczalny, psychologiczny nacisk. Dodatkowo, aby ukryć ten fakt, polecił wymazać numery pisma z księgi korespondencyjnej.

h) Przewlekał postępowanie, powodując dodatkowy stres dla skarżących pracowników i potęgując u nich poczucie niepewności i strachu.

i) Nie wziął pod rozwagę stanowiska przedstawiciela Rady Pracowników. Z tego powodu działania komisji stały się kompletnie nierzetelne i powstały dwa sprzeczne ze sobą orzeczenia w tej sprawie. Przewodniczący nie dopatrzył się znamion mobbingu, przedstawiciel Rady Pracowników dostrzegł ewidentny mobbing.

  1. Z analogicznych powodów już raz Związek był zmuszony wyrazić wotum nieufności Dyrektorowi Karolowi Pękulowi, gdy był on Pełnomocnikiem Prezesa Piotra Farfała.

Wszystko to razem sprawia, że Związek nie widzi dalszej możliwości kontaktowania się z Zarządem TVP za pośrednictwem Pana Dyrektora Karola Pękula.

Jednocześnie Związek informuje, że od tej pory wszystkie swoje wystąpienia będzie przesyłał bezpośrednio na ręce Dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych. Prosimy również o wyłączenie Pełnomocnika z mediacji w ramach sporów zbiorowych.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz