25.06.2013 Rozwiąż umowę, będziesz współpracował – mówią w TVP

Komunikat 

ZZPT TVP S.A. Wizja przypomina cytaty z konferencji prasowej Prezesa TVP S.A. dr Juliusz Brauna oraz Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi dr Ewy Ger w dniu 21.05.2013 r., dotyczącej wyprowadzenia pracowników do firmy zewnętrznej:

Nikogo się nie pozbywamy, chcemy zmobilizować pracowników do kreatywności – zapewniał prezes TVP.

– Dokonujemy outsourcingu tych funkcji, co do których, po długich analizach, doszliśmy do wniosku, że mogą być realizowane bez etatowego zatrudniania w TVP – podkreślał na konferencji Braun.

Proces jest alternatywą dla zwolnień grupowych i ma sprzyjać przechodzeniu pracowników na samozatrudnienie, w czym pomagać będzie właśnie wybrana firma zewnętrzna. Obniżenie kosztów uzależnione jest od tego, ile osób i w jak szybkim czasie zdecyduje się zacząć prowadzić własną działalność gospodarczą, a 30 proc. zaoszczędzonych pieniędzy przeznaczy z powrotem na świadczenia dla tych osób – tłumaczył Prezes.

Przeprowadziliśmy estymacje dla sytuacji, w których 30 proc., 50 proc. i 75 proc. pracowników z możliwością zatrudnienia przez nową zewnętrzną spółkę decyduje się założyć własną działalność gospodarczątłumaczyła na konferencji Ewa Ger.

Zdaniem Związku z tych z wypowiedzi wynika jasno, że cały proces wyprowadzenia pracowników do firmy zewnętrznej został przygotowany po to, by wywrzeć na pracownikach presję do rozwiązywania umów o pracę i zakładania działalności gospodarczej w celu kontynuowania pracy dla TVP w tym samym charakterze.

ZZPT TVP S.A. Wizja przypomina, że:

Pracodawca nie może wywierać nacisków na pracowników, aby złożyli oni oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli, które należy tłumaczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 65 § 1 Kc, w związku z art. 300 kodeksu pracy.

( Art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje,  § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu), 

Oświadczenie woli złożone przez pracownika pod presją,  przez którą można zrozumieć, wypowiedzi przedstawicieli pracodawcy dotyczące oczekiwania rozwiązania umów o pracę i zakładania działalności gospodarczej w celu kontynuowania pracy dla TVP, aby uniknąć przeniesienia do firmy zewnętrznej można potraktować, jako oświadczenie złożone pod wpływem groźby bezprawnej albo podstępu. Zgodnie z ukształtowanym w orzecznictwie poglądem, bezprawnością jest bowiem zachowanie godzące w obowiązujący porządek prawny lub zasady współżycia społecznego.

W tym kontekście istotne znaczenie ma wyrok SN z 22 stycznia 2004 r. (I PK 199/03, OSNP 2004, z. 22, poz. 384), w którym wskazano m.in., że groźba jest zawsze działaniem celowym, ukierunkowanym na zmuszenie zagrożonego, wbrew jego chęci, do złożenia oświadczenia woli o treści pożądanej przez osobę wywierającą presję.

Znajduje tu zatem zastosowanie art. 87 Kc (ponieważ z powyższych cytatów – ustaleń faktycznych – wynika, iż intencją pracodawcy było wymuszenie na pracowniku określonego zachowania i oświadczenia woli).

Można przyjąć, że pracownik jest szantażowany i zmuszany do wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron i założenia działalności gospodarczej. Tylko tak będzie mógł pracować dalej dla TVP. Te szczególne okoliczności pozwalają uznać, że zachowanie pracodawcy narusza zasady współżycia społecznego i sprawiają zarazem, że skierowana wobec pracownika groźba utraty pracy dla TVP jest bezprawna.

Zgodnie zaś z art. 87 K.c. osoba, która złożyła oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mogła się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Taką groźbą może być zagrożenie brakiem możliwości dalszej pracy etatowej dla TVP . Podobnie w przypadku podstępu można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia woli. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. 

W związku z powyższym pracownik, który złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę pod wpływem groźby lub podstępu, winien złożyć pracodawcy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę.   

Zaś działanie pracodawcy, zmuszające pracownika do rozwiązania umowy o pracę, może być rozpatrywane w kontekście  Art. 218.  Kodeksu pracy § 1a.  Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Powyższe jest również istotne w kontekście informacji, którą otrzymał Związek, że dyrektor jednej z jednostek produkcyjnych ma wzywać pracowników (również z grup przeznaczonych do outsourcingu) i sugerować im rozwiązanie umów o pracę za porozumieniem stron w zamian za obietnicę współpracy na zasadach cywilnoprawnych. Jeśli pracownicy nie wyrażą zgody, umowy z nimi mają zostać rozwiązane przez pracodawcę bez możliwości dalszej współpracy.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)
25.06.2013 Rozwiąż umowę, będziesz współpracował - mówią w TVP, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz