4.11.2013 Stanowisko Prezesa TVP w sprawie postulatów strajkowych

ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 04 listopada 2013 godz. 16:56

Szczegółowe stanowisko pracodawcy wobec postulatów zawartych w Liście Otwartym Komitetu Strajkowego do Prezesa Zarządu TVP opublikowanym 14 października 2013 r.

1. „Natychmiastowe wycofanie się z procesu wyprowadzenia 4 grup zawodowych”

Decyzja o outsourcingu części dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików komputerowych jest konieczna w obecnej sytuacji finansowej Spółki, przemyślana i komunikowana od wielu miesięcy. Proces jest zgodny z przepisami prawa pracy i realizowany transparentnie. Stanowisko Zarządu w tej sprawie, co do zasady, pozostaje niezmienne. Natomiast Zarząd wyraża gotowość do poszukiwania kompromisowych rozwiązań w szczególności w zakresie ostatecznej liczby pracowników objętych outsourcingiem, udziału partnera społecznego w monitorowaniu procesu w kontekście przestrzegania praw pracowniczych, w tym wywiązywania się z obowiązków przez nowego pracodawcę.

2. „Zaprzestanie z korzystania z firm zewnętrznych w dostarczaniu usług w zawodach twórczych i technicznych”

Pracodawca jest otwarty na merytoryczną dyskusję z partnerem społecznym w zakresie wymiaru współpracy z firmami zewnętrznymi. Trzeba podkreślić, że postulat dotyczy spraw zarządczych i w przedstawionym zakresie, co jest oczywiste, nie jest możliwy do realizacji. Trzeba bowiem pamiętać, że to nie strona społeczna a Zarząd jest odpowiedzialny za sytuację Spółki, co oznacza, że w sprawach gospodarczych, czy organizacyjnych musi podejmować działania, które uznaje za potrzebne, czy wręcz konieczne dla jej funkcjonowania. Bezkrytyczne spełnienie tego postulatu doprowadziłoby do ostatecznych konsekwencji finansowych. Podmiot wpływający na kształt takich decyzji (np. związek zawodowy) nie ponosi za nie żadnych konsekwencji.

3. „Zaprzestanie łamania prawa pracy, w tym art. 22 Kp, wobec stałych, wieloletnich współpracowników”

TVP bezwzględnie przestrzega przepisów prawa pracy, jednak specyfika produkcji telewizyjnej wymaga stosowania różnych form zatrudnienia przewidzianych tym prawem. Zarząd na bieżąco monitoruje, a także sukcesywnie ogranicza zatrudnienie współpracownicze. Porządkowanie tego obszaru jest możliwe także przy współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi. Trzeba podkreślić, że brak systemowego rozwiązania w zakresie finansowania telewizji publicznej (brak ustawy o opłacie audiowizualnej) zmusza do poszukiwania elastycznych form zatrudnienia.

4. „Likwidacja sztucznych, nieuzasadnionych limitów zatrudnienia i zatrzymanie procesu zwolnień w Spółce, w tym wstrzymanie procesu likwidacji grup zawodowych twórczych np. operatorów kamer, operatorów dźwięku”

Polityka limitów zatrudnienia nie będzie kontynuowana w jednostkach objętych outsourcingiem, a zatem uzasadnione limity dotyczyć będą jednostek administracyjnych.

5. „Odbudowanie grup zawodowych twórczych w Oddziałach TVP i TAI”

TVP zawsze będzie wykazywała dbałość o swój potencjał twórczy, który stanowią zarówno jej pracownicy, jak i współpracownicy. W odniesieniu do obecnych potrzeb TVP, także w kontekście zmian na rynku pracy i zmian technologicznych, zatrudnienie w twórczych grupach zawodowych jest i będzie dostosowywane do potrzeb i możliwości TVP z pełną dbałością o motywację twórców i prawa pracownicze z jednej strony oraz o właściwe realizowanie misji i rozwój programowy z drugiej.

6. „Natychmiastowy powrót do wypłacania premii motywacyjnej, szczególnie dla zarabiających poniżej średniej w Spółce (tu w pełnej wysokości)”

Jeśli tylko sytuacja finansowa Spółki na to pozwala, premia jest uruchamiana. Natychmiastowy powrót do wypłacania premii motywacyjnej w pełnej wysokości w obecnej sytuacji nie jest możliwy, co nie wyklucza możliwości zrealizowania postulatu z chwilą poprawy sytuacji finansowej Spółki w szczególności w kontekście rozstrzygnięcia jej finansowania publicznego. W myśl Załącznika nr 3 do Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna, który stanowi m.in., że „przy ustalaniu wielkości premii za poszczególne zadania bierze się pod uwagę ocenę jakości pracy, terminowość wykonania zadań, ich złożoność – dokonaną przez nadzorującego wykonywanie zadań. W oparciu o te kryteria wysokość premii, o której pracownik jest poinformowany zgodnie z ust. 5, może ulec zmianie”, wysokość wynagrodzenia poszczególnych pracowników nie może być podstawą różnicowania wysokości wypłacanej w Spółce premii motywacyjnej. Zarząd przewiduje wypłacenie premii motywacyjnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

7. „Podniesienie najniższych wynagrodzeń w Spółce, np. w takich jednostkach jak Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych, Biuro Rachunkowości, Biuro Handlu, Biuro Zamówień Publicznych, Ośrodek Administracji itd.”

Ta sytuacja została przeanalizowana, także w związku z postulatami innych organizacji związkowych. Postulat będzie realizowany, w miarę możliwości finansowych w niektórych jednostkach organizacyjnych jeszcze w tym roku. Natomiast kompleksowe rozwiązanie pracodawca proponuje przenieść na grunt rokowań nad zakładowym układem zbiorowym pracy lub na grunt powoływanych m.in. do tego celu zespołów projektowych do spraw tzw. miękkiego HR.

8. „Zaprzestanie obniżania honorariów i premii zadaniowych”

Honoraria co do zasady nie będą obniżane. Malejące przychody z reklam oraz niewystarczające przychody z abonamentu wymuszają ograniczanie kosztów funkcjonowania TVP, w tym kosztów produkcji telewizyjnej. Wysokość środków na honoraria czy premię zadaniową jest pochodną ogólnej sytuacji ekonomicznej Spółki. Zatem to nie zła wola pracodawcy, ale rachunek ekonomiczny prowadzi do kształtowania tych składników wynagrodzenia.

9. „Zrównanie wynagrodzeń w Oddziałach TVP do poziomu w Zakładzie Głównym”

Pracownicy oddziałów terenowych są wynagradzani według tych samych zasad co pracownicy pozostałych jednostek organizacyjnych, zgodnie z tym samym regulaminem wynagradzania. Zróżnicowanie w poziomie wynagrodzeń pomiędzy pracownikami OTV i Zakładu Głównego wynika w szczególności z liczby realizowanych przez nich zadań, form i stopnia trudności. Niezależnie między innymi dla zniwelowania pojawiających się dysproporcji, system wygradzania będzie modyfikowany. Kwestie podnoszonego zróżnicowania wynagrodzeń mogą być zatem przedmiotem rozmów między stroną społeczną i pracodawcą na gruncie rokowań nad zakładowym układem zbiorowym pracy lub na gruncie powoływanych m.in. do tego celu zespołów projektowych do spraw tzw. miękkiego HR.

10. „Powrót do koncepcji powołania Redakcji Tematycznych i przeniesienie dziennikarzy do zbudowanych tam zespołów redakcyjnych”

Po ocenie funkcjonowania nowych jednostek organizacyjnych: Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, pracodawca deklaruje gotowość powrotu do dyskusji nad możliwością powołania redakcji tematycznych.

11. „Powrót do produkcji wewnętrznej programów”

Produkcja zewnętrzna jest utrzymywana na stałym poziomie od kilku lat. Zarząd restrykcyjnie pilnuje, aby w każdej umowie z producentem zewnętrznym zawsze wyraźnie wskazać udział produkcji własnej TVP (udział rzeczowy, nie tylko finansowy), to jednak nie można zamykać się na otoczenie zewnętrzne. Szczegółowe dane dotyczące produkcji zewnętrznej były już publikowane, natomiast pracodawca odniesie się odrębnie do danych zacytowanych przez Związek za Najwyższą Izbą Kontroli w komunikacie (z 28 października) do wszystkich pracowników TVP.

12. „Odbudowa potencjału technologicznego”

W ostatnich 3 latach wydatki na rozwój technologiczny TVP znacznie wzrosły. Potencjał technologiczny Spółki jest więc sukcesywnie rozwijany mimo trudnej kondycji finansowej. Spółka inwestuje w nowe technologie daleko bardziej niż mogą to sugerować możliwości finansowe TVP, np. poprzez uruchomienie ścieżek leasingowych.

13. „Rozpoczęcie zmian w TVP od działań miękkiego HR, wprowadzenia standardów, ustalenia ścieżek kariery zawodowej, opisu stanowisk pracy, wymogów dla aplikujących na stanowiska kierownicze itd.”

W styczniu 2014 rozpoczną się zaplanowane od wielu miesięcy działania w tym zakresie za pośrednictwem powoływanych do tego celu zespołów projektowych.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -7 (from 7 votes)
4.11.2013 Stanowisko Prezesa TVP w sprawie postulatów strajkowych, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz