5.06.2014 Wniosek do NIK o kontrolę umowy TVP z LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014  

L.dz. Wizja/63/2014

Sz. Pan Krzysztof Kwiatkowski  Prezes Najwyższej Izby Kontroli

26 maja 2014 roku Zarząd TVP S.A. podpisał umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików komputerowych i charakteryzatorów  oraz grupy współpracowników wykonujących te zawody. Stało się tak, pomimo wielu zastrzeżeń zgłaszanych zarówno przez Związek jak i organizacje międzynarodowe.

Wątpliwości dotyczyły zarówno podstaw prawnych takich pozornych działań restrukturyzacyjnych, nowej struktury organizacyjnej, jak i przyjętego w następstwie zmian modelu funkcjonowania telewizji publicznej. Zastrzeżenia zgłaszane były również  w kontekście realizacji ustawowych, właściwych tylko dla tej instytucji,  zadań misyjnych Telewizji Polskiej , które miałyby być dalej realizowane przy udziale tych samych pracowników, wykonujących kluczowe z punktu widzenia produkcji programów  zawody i posiadających  bardzo rzadkie, wręcz unikatowe umiejętności.

Spółka Leasing Team od 29  maja 2014 roku rozpoczęła cykl spotkań z pracownikami, zarówno tymi , którzy zostali zakwalifikowani do przeniesienia, jak i pozostałymi, podczas których miała przedstawić proponowany system współpracy pomiędzy obydwoma przedsiębiorstwami, jego organizację oraz sposób w jaki będą realizowane zadania w nowej strukturze.

Przebieg tych spotkań potwierdził, że spółka Leasing Team nie posiada zarówno przygotowania , jak i nie dysponuje kadrą mogącą koordynować pracę dziennikarzy , montażystów, charakteryzatorów i grafików dotychczas zatrudnionych przez TVP S.A.

Związek dysponuje kopią nagrania ze spotkania, które odbyło się 29 maja 2014  roku w Oddziale TVP S.A. w Poznaniu, oryginał zaś jest w archiwum OTV Poznań.  Wypowiedzi przedstawicieli spółki Leasing Team  jednoznacznie wskazują, że zamierzają się dopiero uczyć pracy telewizyjnej i to przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności przenoszonych pracowników TVP.

W związku z tym Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w TVP S.A.  wnosi o przeprowadzenie pilnej kontroli  zasadności podpisanej umowy pomiędzy TVP S.A. a Leasing Team spółka z o.o., która dotyczy przeniesienia 4 grup zawodowych na podstawie artykułu 231 Kodeksu Pracy, ponieważ istnieje podejrzenie, że TVP S.A. przekazuje swoich etatowych pracowników nieprzygotowanej do pełnienia tej funkcji firmie, co tym samym może stanowić zagrożenie dla stabilności funkcjonowania ważnej instytucji państwowej, jaką jest Telewizja Polska.

Związek wnosi również o przeprowadzenie kontroli  firmy Leasing Team spółka z o.o., ul.  Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w celu zbadania przygotowania tej firmy do koordynowania pracy w zawodach dziennikarzy telewizyjnych, montażystów audycji  telewizyjnych , grafików komputerowych w programach telewizyjnych i charakteryzatorów telewizyjnych oraz przygotowania Leasing Team spółka z o.o. do prowadzenia działalności przynależnej telewizji publicznej.

W związku z tym, że przeniesienie planowane jest na 1 lipca 2014 roku Związek prosi o pilne rozpatrzenie naszego wniosku.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz