25.06.2014 Występujemy o kontrolę ZUS

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.

 L.dz. Wizja/73/2014  

Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w TVP składa wniosek o podjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach istniejących kompetencji – czynności kontrolnych, zmierzających do wyjaśnienia czy Zarząd TVP SA zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci zadań dziennikarskich, montażu, grafiki komputerowej oraz charakteryzacji nie prowadzi w istocie działań obejściowych, w efekcie których naruszona zostanie USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz uszczuplone należności ZUS, co wynika z pozbawienia etatowego zatrudnienia ogromnej liczby pracowników. 

Zarząd TVP SA w dniu 13.05.2013r. roku podjął uchwałę nr 333/2013 o przeniesieniu wymienionych grup zawodowych pracowników, zatrudnionych w kilkunastu jednostkach organizacyjnych TVP SA (16 Oddziałach Terenowych i 6 jednostkach organizacyjnych Zakładu Głównego, tj. Programie 1, Programie 2, Ośrodku Programów Regionalnych, Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych) do firmy zewnętrznej w trybie artykułu 23 1   Kodeksu pracy. 

W dniu 26 maja br. pracodawca zawarł umowę cywilnoprawną ze spółką LeasingTeam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, agencją pracy tymczasowej, wyłonioną w drodze przetargu.  Jak wynika z komunikatów spółki Telewizja Polska S.A. kierowanych do pracowników, na mocy postanowień ww. umowy, wielu z nich ma stać się z dniem 1 lipca 2014 r. pracownikami w/w podmiotu. Pracodawca twierdzi, iż stan faktyczny kształtowany zapisami powyższego dokumentu stanowi przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu pracy, o czym zawiadomione zostały związki zawodowe. 

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja, oceniając całą opisywaną procedurę na postawie dotyczących jej informacji i komunikatów władz spółki TVP S.A., ma głębokie przekonanie, iż w związku z zawarciem umowy przez spółkę z agencją pracy tymczasowej jaką jest spółka LeasingTeam sp. z o.o., nie dojdzie do przejścia części zakładu pracy na ten podmiot. Wdrażana przez TVP S.A. procedura przeniesienia części zakładu pracy na innego pracodawcę, stanowi jedynie próbę przeniesienia do innego podmiotu pracowników, jednakowoż nie prowadząc do skutku,  o którym mowa w art. 23¹ Kodeksu pracy. Z komunikatów władz Telewizji Polskiej S.A. wynika bowiem jednoznacznie, iż opisywana procedura nie spełnia wymogów wynikających z wyżej wskazanego przepisu k.p., na które zwracał uwagę w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy. Zdaniem członków Związku z dniem 1 lipca nie nastąpi przejęcie części zakładu pracy TVP S.A. przez LeasingTeam sp. z o.o.  

Zarząd TVP S.A. przyjął przepis art. 23 1  Kodeksu pracy, oparty na dyrektywie 2001/23/WE/ o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, za podstawę prawną swojej uchwały o „outsourcingu” do wybranej w drugim, ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu publicznym, agencji pracy tymczasowej, 414 pracowników należących do czterech grup zawodów twórczych, zatrudnionych dotychczas na umowach o pracę na czas nieokreślony. Przyjęcie tego przepisu, należącego do środków ochrony trwałości stosunku pracy i ochrony praw pracowników za podstawę projektu zbiorowego „outsourcingu” kilkuset Pracowników, należących do grup zawodowych, które są niezbędne do prowadzenia statutowej działalności TVP, jest zasadniczo niezgodne zarówno z jego ratio legis oraz z interesami publicznego nadawcy i prawami pracowników. Jednocześnie naszym zdaniem, co wykażemy dalej, prowadzi w efekcie jedynie do uszczuplenia należnych zobowiązań pracodawcy, wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych. 

W świetle obszernego orzecznictwa europejskiego o zaistnieniu przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę współdecydują dwa czynniki: zaistnienie legalnej formy rzeczywistego przejścia i tożsamości działalności prowadzonej w zorganizowanej formie z udziałem pracowników przejętych przez nowy zakład pracy na mocy dyrektywy 2001/23/WE/, co w tym przypadku nie ma miejsca. Przejście zakładu pracy, ani jego części na nowego pracodawcę faktycznie nie zachodzi, jest pozorne. Agencja pracy tymczasowej nie może tworzyć struktur tożsamych z działami programowymi TVP S.A., szczególnego podmiotu medialnego – publicznego nadawcy telewizyjnego – gdyż jego uprawnienia i obowiązki są nieprzenoszalne w całości ani w części na inne, zewnętrzne podmioty. Zaś ograniczenia przedmiotowe zakresu pracy tymczasowej oraz wykonywania jej przez pracowników tymczasowych w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ponadto też to uniemożliwiają. 

„Outsourcing” jest wprawdzie jedną z dopuszczalnych, prawem przewidzianych form restrukturyzacji oraz racjonalizacji i zmniejszania stałego zatrudnienia w przedsiębiorstwach, lecz – tak jak wszelkie inne zmiany zatrudnienia oraz warunków pracy i wynagradzania pracowników – musi być realizowany w sposób zgodny z prawem i chronionymi interesami prawnymi oraz prawami pracowników. Nie może jednak stanowić obejściowych, pozornych form restrukturyzacji zatrudnienia, mających w istocie cechy ukrytych zwolnień grupowych, albo znamiona nielegalnych wymuszeń akceptacji przez pracowników mniej korzystnych niż dotychczasowe warunków zatrudnienia, pracy i wynagradzania, w celu obejściowego unikania obligatoryjnego ponoszenia przez stałego pracodawcę wszystkich prawem nakazanych kosztów pośrednich zatrudnienia Pracowników (niezbędnych temuż pracodawcy do prowadzenia statutowej działalności danego przedsiębiorstwa) oraz uniknięcia w ten sposób pokrywania części kosztów zatrudnienia i pracy, np. przez wymuszanie samozatrudnienia. 

Właśnie z taką sytuacją pozornego i obejściowego, niezgodnego z prawem działania oraz zmuszania pracowników do rozwiązywania umów o pracę i nawiązywania w tym samym zakresie zadań umów cywilnoprawnych z tzw. jednoosobowymi podmiotami gospodarczymi mamy tutaj do czynienia. 

Bezprawność i wadliwość uchwalonego planu outsourcingu do agencji pracy tymczasowej wynika zarówno z ratio legis dyrektywy 23/WE/ i opartego na niej art. 23 1  Kodeksu pracy oraz ich wykładni w kumulatywnym, negatywnym zbiegu odnośnych przepisów związkowych Kodeksu pracy,  ustawy Prawo prasowe, ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zaś ich łączna analiza i interpretacja prawna wyklucza legalność realizacji tej uchwały (niezależnie od wzmiankowanego wyżej braku racjonalności i przewidywalnych negatywnych następstw takiego zabiegu, niewątpliwie tylko pozornej i obejściowej restrukturyzacji zatrudnienia części czterech grup zawodowych stałych pracowników twórczych), ponieważ działanie to ma na celu jedynie uniknięcie (i pozorne ograniczenie) ponoszenia i wykazywania bezpośrednich i pośrednich kosztów zatrudnienia i płac twórców oraz jest próbą przerzucenia kosztów pośrednich zatrudnienia i pracy przez pracodawcę na Pracowników – w razie podjęcia wymuszonego samozatrudnienia w miejsce dotychczasowych, stałych umów o pracę. 

Z wielu udokumentowanych, publicznych wypowiedzi Prezesa Zarządu TVP, jak i innych przedstawicieli pracodawcy, wynika jasno, że zasadniczym celem podpisanej z LeasingTeam umowy na wyprowadzenie 4 grup zawodowych pracowników twórczych z TVP jest „zachęcenie” (zmuszenie) kilkuset pracowników do rozwiązywania umów o pracę i zawierania przez nich z TVP umów, pozorujących ich zmianę w niby podmioty gospodarcze, bo tylko takie działanie przyniesie TVP „oszczędności”. Przedmiotem ich działalności nadal  będzie jednak wykonywanie tych samych czynności, które ci sami pracownicy wykonują obecnie, jako pracownicy etatowi. Przy czym czynności te nie noszą znamion pozarolniczej działalności gospodarczej w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

art. 5b

1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
 

Próby wymuszenia na dotąd pracujących etatowo w TVP osobach należących do 4. grup zawodowych pracowników twórczych telewizji publicznej, są w świetle powyższego przepisu u.p.d.f. ewidentnie niezgodne z prawem. Kontynuacja pracy w TVP przez Pracowników, dotychczas zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony lub określony, w wyniku przejścia na pozorne tylko samozatrudnienie, przy spełnianiu niezmiennie wszelkich cech stosunku pracy, nie będzie w sensie prawnym stanowiła pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej. Będzie nadal stałą pracą dla tego samego pracodawcy, celowo jedynie pozbawioną,  przez publicznego pracodawcę, funkcji socjalnej stałego zatrudnienia i wynagradzania za pracę, wykonywaną na warunkach precyzyjnie opisanych w cytowanym wyżej przepisie u.p.d.f., jako wykluczające wykonywanie indywidualnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest to działanie stricte manipulacyjne wobec prawem przewidzianej, konstytucyjnie oraz prawno-międzynarodowo zagwarantowanej pracownikom  i niezbywalnej funkcji socjalnej stałego zatrudnienia. 

W rozumieniu art. 22 k.p. faktycznie i prawnie nadal będzie trwał stosunek pracy z TVP, a nie umowa cywilnoprawna z TVP dwóch podmiotów gospodarczych. Będzie to więc  nadal stosunek pracy tych osób fizycznych, które, pod wpływem oferowanych im, a celowo wprowadzających w błąd „zachęt” (w wyniku realizowanej przez TVP umowy z LeasingTeam), zdecydują się na przejście na rzekome samozatrudnienie i podjęcie pozornej działalności, wymuszonej przez faktycznego pracodawcę, nieuznawanej jednak prawnie za indywidualną, pozarolniczą działalność gospodarczą. Pozostając więc faktycznie i prawnie (w rozumieniu odnośnego przepisu k.p., definiującego cechy stosunku pracy niezależnie od nazwy zawartej z pracownikiem umowy) pracownikami TVP, osoby takie wyłącznie pozornie samozatrudnione, będą jedynie zmuszone do samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Osoby te zostaną także pozbawione części innych pracowniczych uprawnień socjalnych, przysługujących dotąd zatrudnionym w ramach stosunku pracy stałym, etatowym pracownikom. Będzie to, naszym zdaniem, niewątpliwie oznaczać niedozwolone obejście prawa pracy oraz częściowe wykluczenie społeczne. Powstanie ono w rezultacie pozbawienia, jeszcze dotychczas liczebnie nieoznaczonej części obecnych pracowników TVP, przysługujących im wszystkim pełni ustawowo oraz konstytucyjnie zagwarantowanych praw pracowniczych i socjalnych, z tytułu świadczenia nadal pracy w kodeksowo i ustawowo zakreślonych warunkach stałego zatrudnienia i stosunku pracy. 

Rezultatem takich działań, do których Zarząd TVP nakłania pracowników, będzie też nie tylko bezprawne uszczuplenie dochodów pracowników z tytułu wykonywanej nadal pracy, przez obciążenie ich pośrednimi kosztami zatrudnienia, lecz także uszczuplenie dochodów budżetu państwa oraz systemu ubezpieczeń społecznych z tytułu odprowadzanych obecnie przez pracodawcę składek i zaliczek na podatki od wynagrodzeń pracowniczych. Nastąpi również ograniczenie praw pracowniczych tych osób, które wybiorą wariant „samozatrudnienia”. Zwracamy po raz kolejny uwagę, że podobnie jak pozorne, obejściowe, całkowicie nadal nieprzygotowane i forsowane z licznymi naruszeniami prawa pracy, rzekome przejście części TVP jako zakładu pracy na innego przedsiębiorcę w celu legalizacji „outsourcingu” (wg. nomenklatury pracodawcy), tak również nakłanianie do pozornego samozatrudnienia jest jawnie sprzeczne z prawdą materialną oraz obowiązującym prawem, dlatego też może nawet, naszym zdaniem, ewentualnie wypełniać znamiona czynów zabronionych, stypizowanych w art. 286 §1 k.k. i w art. art. 271 i 273 k.k.   

Podsumowując, naszym zdaniem, podejmowanie takich działań przez Zarząd TVP – nazywanych przez pracodawcę „outsourcingiem” – zmierza  do obejścia prawa w sposób wielopłaszczyznowy, w tym także stanowi rozwiązanie, zmierzającego do zmniejszenia kosztów zatrudnienia poprzez zdjęcie z podmiotu TVP S.A. obowiązku regulowania wymaganych przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składek ZUS. 

Mając na uwadze wszystko  powyższe, wnioskujemy, jak na wstępie.

 

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz