25.06.2014 Ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.

L.dz. Wizja/75/2014                                                             

 

                                                 Telewizja Polska S.A. w Warszawie

                                               ul. Jana Pawła Woronicza 17

                                               00 – 999 Warszawa

                                     

Dotyczy: THK/0750-87/2014/2470 

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy           

            Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ TVP na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwraca się do Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie o ponowne rozpoznanie sprawy udostępnienia kopii umowy zawartej przez Telewizję Polską S.A. ze spółką LeasingTeam Sp. z o.o. w dniu 26 maja 2014 r.           

Uzasadnienie           

            Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja nie zgadza się z argumentacją zawartą w uzasadnieniu decyzji TVP S.A z dnia 2014 r., odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.

            Biorąc pod uwagę ustawowe oraz statutowe obowiązki ZZPTTMP Wizja, wniosek o udzielenie informacji dotyczącej dokumentu, który kreuje niezwykle istotny z punktu widzenia interesów pracowników proces, jakim jest przejście części zakładu pracy spółki TVP S.A. na innego pracodawcę, jest zasadny nie tylko ze względu na treść przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz również przepisów ustawy o związkach zawodowych.

            Telewizja Polska S.A. odmówiła udostępnienia kopii umowy zawartej we spółką LeasingTeam Sp. z o.o. powołując się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochronę danych osobowych.

            Argumentacja zawarta w uzasadnieniu decyzji TVP S.A. jest kompletnie bezzasadna. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 stycznia 2014 r. (sygn. akt I OSK 2112/2013) „nie wystarczy ogólnikowe stwierdzenie, że na skutek ujawnienia informacji przedsiębiorca będzie potencjalnie narażony na szkodę. Należy wyraźnie wskazać, które konkretnie dane żądane przez wnioskodawcę mogą narazić przedsiębiorcę na szkodę i na czym to narażenie miałoby polegać.” Biorąc pod uwagę ogólnikowość uzasadnienia ww. decyzji TVP S.A., stwierdzić należy, iż została ona wydana z naruszeniem przepisów prawa. Ponadto jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu cytowanego orzeczenia, odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa możliwa jest jedynie wtedy, gdy informacje, które mają być upublicznione dotyczą kwestii, „których ujawnianie obiektywnie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorcy (informacje takie muszą mieć choćby minimalną wartość) z wyłączeniem informacji, których upublicznienie wynika np. z przepisów prawa”.

            W ocenie Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja, ujawnienie postanowień ww. umowy nie narazi Telewizji Polskiej S.A. (jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, której działalność podlega szczególnej kontroli) na jakiekolwiek szkody. Podkreślenia wymaga fakt, iż Związkowi Zawodowemu nie musi być udostępniona treść całej umowy, lecz tych jej postanowień, mocą których ma dość do przejęcia części zakładu pracy na innego pracodawcę. To te zapisy są przede wszystkim istotne dla organizacji związkowej, biorąc pod uwagę jej ustawowe i statutowe obowiązki.

            Kompletnie nie przekonujący jest przedstawiony przez TVP S.A. argument, iż spółka nie może przekazać kopii umowy zawartej ze spółką LeasingTeam Sp. z o.o. ze względu na ochronę danych osobowych. Związek Zawodowy  Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja wskazuje, że dane te można poddać anonimizacji. Związek  oświadcza przy tym, iż nie domaga się przekazania tych danych, nie są one mu do niczego potrzebne. Ponadto podkreślić należy, iż ze względu na szczególny status prawny spółki Telewizja Polska S.A., osoby wchodzące w skład jej władz pełnią funkcje publiczne i z uwagi na treść przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie można odmówić dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych takich osób. 

            Niezależnie od powyższego  Związek Zawodowy  Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja wskazuje, iż umowa zawarta przez TVP S.A. ze spółka LeasingTeam Sp. z o.o. ma zapewne wiele postanowień i z całą pewnością nie wszystkie z nich objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz