10.07.2014 Outsourcing ma wady prawne

W odpowiedzi Prezesowi TVP SA:

Z przykrością stwierdzamy, że Pana kolejne wystąpienie dezawuuje podejmowane przez ZZPTiTMP Wizja działania, które są ustawowymi kompetencjami związku zawodowego, służą ochronie praw pracowniczych, a podejmowane są zgodnie z posiadaną przez Związek wiedzą.  Niestety, jeśli ta wiedza jest w jakimś aspekcie niepełna, to dzieje się to wyłącznie za Pana przyczyną jako, że uporczywie odmawia Pan, zarówno bezpośrednio zainteresowanym pracownikom, ZZPTiTMP Wizja, jak i wszystkim innym związkom zawodowym, działającym w TVP SA, udostępnienia dokumentacji, odnoszącej się bezpośrednio do losu zawodowego ponad 400 pracowników spółki. Odmowy te spowodowały, skrajną niepewność pracowników, co do ich przyszłości i statusu pracowniczego, w której pracownicy byli utrzymywani przez blisko rok, co uznać należy za ewidentne naruszenie reguł współżycia społecznego i prawidłowych relacji pracodawcy z pracownikami.

Z całą pewnością ZZPTiTMP Wizja nie rozpowszechniał i nie rozpowszechnia nieprawdziwych informacji, a twierdzenie takie jest ewidentnym naruszeniem dobrego imienia związku.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zajął stanowisko w kwestii pozornego outsourcingu, (co stwierdzamy na gruncie faktów, a nie Pańskich wypowiedzi i zmiennych wyjaśnień BZKL), na podstawie analizy ponad 400 stron dokumentów, dotyczących pozornego outsourcingu i przejęcia części zakładu pracy przez innego pracodawcę,  dokonanej przez ekspertów prawnych resortu. Dokumenty te w znacznej mierze były wytworzone przez Pana i Zarząd TVP SA oraz podległe Panu służby. Kłamstwem więc jest twierdzenie, jakoby Ministerstwo powzięło pogląd na kwestię outsourcingu w TVP SA, na podstawie jednostronnych informacji ZZPTiTMP Wizja. Co więcej, twierdzenie takie jest obraźliwe dla profesjonalizmu i kompetencji zarówno Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jak i podległych mu ekspertów. Opinia Ministerstwa powstała w rezultacie wnikliwej analizy przedstawionej przez nas sytuacji, z uwzględnieniem wszystkich oficjalnych dokumentów otrzymanych przez nasz związek z TVP SA, z Ministerstwa Skarbu i innych instytucji państwa. Zapewne nasza wiedza byłaby pełniejsze, gdyby nie odmawiał Pan uparcie przedstawienia opinii prawnych, jakie były podstawą podjętej przez Pana decyzji o wyprowadzeniu 4 grup zawodowych z TVP, jak również umowy zawartej z LeasingTeam. Dlaczego ta wiedza była i jest tak skrzętnie przez Pana ukrywana? Czy dlatego, że jest Pan całkowicie pewien swoich racji ? Oczekujemy  odwołania Pańskiego nieprawdziwego oświadczenia – oczekujemy, że uczyni Pan to bez zbędnej zwłoki.

Zasadniczo różnimy się, Panie Prezesie, w ocenie definicji tego, co jest przejęciem części przedsiębiorstwa. Dopiero ujawnienie przez Pana umowy zawartej z LeasingTeam da wszystkim zainteresowanym możliwość oceny stanu faktycznego. Na podstawie posiadanej przez nas wiedzy jasno stwierdzamy: NIE DOSZŁO DO PRZEJĘCIA CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, bo takiej identyfikowalnej części przedsiębiorstwa, które mógłby przejąć nowy podmiot, po prostu nie było.

W swoim oświadczeniu przywołuje Pan argumentację nie wytrzymującą krytyki prawnej i merytorycznej. Przywołane przez Pana orzecznictwo europejskie i krajowe w przedmiotowej materii, wbrew temu co Pan pisze, jednoznacznie wskazuje właśnie na pozorność  przejścia zorganizowanej części zakładu pracy, jaką jest TVP SA, na innego pracodawcę wraz z realizowanymi przez tę część zadaniami. Potwierdził to Pan zresztą dobitnie w swoim piśmie z dnia 7 lipca, skierowanym jako odpowiedź do ZZPTiTMP Wizja, stwierdzając iż w odniesieniu do dziennikarzy nie doszło do wyodrębnienia i przekazania do zewnętrznej firmy, całości zadań dziennikarskich w TVP.

W reakcji na skierowane do Pana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo, konkluduje Pan: „Zatem całą przytoczoną w wystąpieniu ZZPTiTMP Wizja argumentację dotyczącą przejścia pracowników do agencji pracy tymczasowej i w związku z tym zmiany ich statutu „na pracowników tymczasowych” traktować należy jako jawną manipulację, wynikającą z bliżej nieznanych intencji. Związek Zawodowy zna merytoryczne i prawne założenia outsourcingu i ma pełną świadomość tego, że nie ma on nic wspólnego z pracą tymczasową.”, myląc tym samym autorów pisma. Uprzejmie przypominany, że to są konkluzje Ministra, a nie związku, choć  – co oczywiste – związek te opinię w całej rozciągłości podziela. Minister słusznie wskazał, że Agencja pracy tymczasowej  LT może z braku zadań zleconych z TVP, rozwiązać po 12 miesiącach stosunek pracy z przeniesionymi  pracownikami. Pozór formalnego statusu pracownika tymczasowego, osób outsourcowanych z TVP, nie zmienia faktu, że (pracownik będący z mocy prawa w istocie nadal pracownikiem TVP), staje się dzięki operacji przez Pana przeprowadzonej, pracownikiem tymczasowym.

Prosimy zatem Panie Prezesie, aby ustosunkował się Pan do kwestii, jak rozumieć status niby przejętych przez LeasingTeam pracowników, jeśli ich los jest określony jedynie przez rok, góra dwa. Czy to nie jest praca tymczasowa ? Co stanie się z pracownikami po roku „gwarancji” udzielonych im przez TVP? W drugim roku zamówienia ze strony TVP przestaną płynąć, w trzecim – z powodu braku zadań – zostaną zapewne grupowo zwolnieni. Czy to nie jest praca tymczasowa, mimo pozornie posiadanych przez pracowników umów na czas nieokreślony ?

A jak przedstawia Pan cel całej operacji wyprowadzenia pracowników do LeasingTeam ? Podkreśla Pan za każdym razem, że jedynym, prawdziwym celem jest zmuszenie pracowników do zakładania własnej działalności gospodarczej, bo tylko wtedy Pan będzie mógł wykazać się oszczędnościami. Tyle, że praca we wszystkich zawodach twórczych w TVP nosi znamiona stosunku pracy. ZZPTiTMP Wizja od lat upomina się o respektowanie tego faktu, a podkreśla to również niezwykle dobitnie Minister w swoim stanowisku.

Pisze Pan: W sytuacji, w której znajduje się Telewizja Polska, konieczne jest podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, outsourcing części funkcji poza strukturę TVP wraz z przeniesieniem do nowego pracodawcy pracowników Telewizji realizujących te funkcje jest rozwiązaniem, które pozwala dokonać restrukturyzacji, a jednocześnie najbardziej jak się da łagodzić negatywne skutki dla pracowników.

To wyjątkowa hipokryzja Panie Prezesie w sytuacji, kiedy wyprowadzając z TVP do LeasingTeam 411 pracowników 4 zawodów zasadniczo istotnych dla produkcji telewizyjnej jednocześnie przyjął Pan na etat 154 osoby.

Natomiast Pana stwierdzenie:

Okoliczność, że pracodawca przez dziesięciolecia zaspokajał potrzeby na określone prace czy usługi stosując klasyczne zatrudnienie etatowe nie oznacza i nie może oznaczać, że ów standard jest niezmienny bez względu na okoliczności, bez względu na zmianę zarówno uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych (głównie rynkowych), od których nie jest wolna również instytucja o tak szczególnym statusie jak TVP S.A.

może świadczyć jedynie o Pańskim braku znajomości prawa pracy lub braku szacunku dla tego prawa.

Wątpliwości prawne dotyczące przedmiotowej kwestii wyprowadzenia 4 grup zawodowych mają wiele aspektów (kliknij link obok i czytaj). O jednym z nich mówimy w  załączonym do naszego wystąpienia materiale, który przedstawia w skrótowej formie stan faktyczny oraz kluczowe argumenty merytoryczne i prawne, stanowiące jedną z podstaw kwestionowania przez nas – jak uważamy – pozornego outsourcingu, niezgodnego z przepisami prawa pracy.

W materiale załączonym do niniejszego pisma, wykazujemy kolejny raz niemożność prawną przeniesienia i cesji na firmę zewnętrzną, ustawowych zadań TVP jako nadawcy publicznego. Wskazujemy również na charakter zespołowy tworzenia każdego utworu/audycji telewizyjnego i niemożność wydzielenia z dzieła pracy pracowników outsourcingowanych od pracy i wkładu w dzieło pracowników pozostających na etatach w telewizji.

Ewidentnie sprzeczne z prawdą jest Pańskie twierdzenia, że Agencja LT nie jest agencją pracy tymczasowej. Jest też niewątpliwe, że nie może ona w swej strukturze tworzyć redakcji telewizyjnych i realizować zadań programowych TVP SA, ani też nie jest podmiotem mogącym prowadzić działalność tożsamą z jakąkolwiek zorganizowaną częścią wewnętrzną struktury programowo-realizacyjnej TVP. Przy tej okazji, zadajemy Panu publicznie pytanie: kto wydał instrukcję ukrywania faktu, że to w dalszym ciągu TVP wyznacza konkretnych twórców do wykonania wskazanych zadań, a nie deleguje ich sama LeasingTeam (bo nie może, bo nie ma ku temu kompetencji)?

Raz jeszcze z cała mocą podkreślamy, że na gruncie odnośnych przepisów prawa prasowego, ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również odnośnych przepisów prawa pracy, prawa podatkowego oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych, nie ma możliwościowy wydzielenia tzw. funkcji wykonawczych dziennikarzy i montażystów czy innych przeniesionych do LT pracowników telewizyjnych.

Panie Prezesie, prosimy by nie wprowadzał Pan w błąd opinii publicznej ani, co do stanu faktycznego i prawnego, odnoszącego się do outsourcingu w TVP SA, ani też w odniesieniu do działań ZZPTiTMP Wizja. Od dawna proponowaliśmy Zarządowi TVP SA rzetelny i merytoryczny dialog, zgodny z nadrzędnym interesem publicznym jakiemu winna służyć TVP S.A. Nigdy Pan go nie podjął! Do chwili obecnej, mimo rozlicznych naszych wniosków, Zarząd nie ujawnił opinii publicznej, wszystkim zainteresowanym pracownikom i reprezentującym ich związkom zawodowym, opinii prawnych na podstawie których powstała i jest realizowana koncepcja rzekomego przeniesienia i bezprawnego outsourcingu.  To Pan utajnił treść uchwały, na podstawie której pracownicy dotąd zatrudnieni na czas nieokreślony, mają zapewniony zaledwie rok pracy na dotychczasowych warunkach. To Pan utajnił treść umowy TVP z Agencją  LT oraz inne ważne dokumenty jej towarzyszące. To Pan zabronił ujawniać program rzekomej restrukturyzacji telewizji publicznej, w trakcie której zmieniała się nieustannie liczba dziennikarzy pozostających w TVP SA, charakter i nazwa ich stanowisk pracy oraz wynikające z nich zadania. To Pan nie przedłożył tych wszystkich dokumentów obywatelom, którym nakazuje się płacić abonament, ale nie dba się o elementarną przejrzystość działań instytucji publicznej.

Na koniec jeszcze jeden cytat z Pańskich elukubracji:

(…)warto odnieść się do namawiania Zarządu przez organizacje związkowych do przeprowadzenia zwolnień grupowych(…)ZZPTiTMP Wizja dwukrotnie, w roku 2009 i 2010, powstrzymał zwolnienia grupowe w TVP SA, wykazując – podobnie jak w przypadku Pana koncepcji outsourcingu – ich absolutną szkodliwość i bezprawność.

Panie Prezesie, stawia się Pan i Pański zaciąg ponad normami przyzwoitości, ponad prawem i ponad dobrem instytucji publicznej. Kto i co Pana do tego uprawnia?  Dlaczego Pan uważa, że pozostanie Pan zawsze bezkarny ?

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

——————————————————————————————————————————————————

Outsourcing nie ma wad prawnych

Prezes TVP Juliusz Braun wyjaśnia nieprawdziwe tezy i wnioski zawarte w rozsyłanym w środę, 9 lipca br., przez ZZPTiTMP „Wizja” liście ministra pracy, wynikające z dezinformacji:

Szanowni Państwo,

Niezmiernie ubolewam, że w wystąpieniu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja” Organizacji Zakładowej w Telewizji Polskiej, które dały podstawę do skierowanego do mnie listu Pana Ministra Pracy i Polityki Społecznej, znalazły się nieprawdziwe tezy i wnioski dotyczące realizowanej restrukturyzacji Spółki. Niestety, sposób działania ZZPTiTMP Wizja przyzwyczaił nas do tego, że związek ten  wprowadza w błąd organy państwa i instytucje publiczne rozpowszechniając nieprawdziwe informacje o głównych założeniach i sposobie realizacji prowadzonego w TVP S.A. projektu reorganizacji. Żałuję, że tym razem związek „Wizja” wprowadził w błąd Ministra odpowiedzialnego za politykę rządu polskiego w zakresie kształtowania warunków rynku pracy i polityki społecznej, a w konsekwencji ściśle związanego merytorycznie z obowiązującym prawem pracy.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, należy stwierdzić, że przytoczone w wystąpieniu tezy ZZPTiTMP „Wizja” nie mają żadnego potwierdzenia w faktycznych działaniach i nie mają nic wspólnego z prowadzonym w TVP S.A. procesem reorganizacji, bowiem:

 • w pełni legalnie zastosowano art. 23[1] Kodeksu Pracy, ponieważ podstawą reorganizacji pozostaje wydzielenie części zadań i funkcji wykonawczej (dziennikarskiej, montażu, charakteryzacji i grafiki komputerowej w 22 jednostkach organizacyjnych) poza strukturę TVP S.A.,
 • utrzymane zostaje zachowanie tożsamości przejmowanych przez firmę zewnętrzną zadań – LeasingTeam nadal będzie świadczyć usługi: dziennikarskie, montażu, charakteryzacji i grafiki, (zatem pracownicy realizować będą zadania zgodnie ze swoimi kompetencjami),
 • zrealizowane 1 lipca przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę obejmuje również transfer składników mienia (czasowe, odpłatne udostępnienie udzielone za zgodą Walnego Zgromadzenia),
 • przejście pracowników do nowego pracodawcy jest wyłącznie konsekwencją wdrożonych zmian wewnątrzorganizacyjnych wprowadzonych stosownymi regulacjami wewnętrznymi.

Należy zatem wyraźnie podkreślić, że następuje faktyczne i prawne przejęcie świadczenia usług przez firmę zewnętrzną połączone z wykorzystaniem wszystkich składników majątkowych niezbędnych do kontynuowania działalności prowadzonej dotychczas przez pracowników etatowych.

Z prawnego punktu widzenia zastosowanie art. 23(1) Kodeksu Pracy do procesu outsourcingu usług jest nie tylko w pełni uzasadnione, ale również konieczne. Przepis ten zawiera ustawowy, obligatoryjny mechanizm przejmowania pracowników przez nowy podmiot w przypadku przejęcia zakładu lub jego części przez nowego pracodawcę. Zlecenie firmie zewnętrznej usług realizowanych dotychczas przez etatowych pracowników TVP S.A. połączone z udostępnieniem składników majątkowych (pomieszczeń, sprzętu technicznego itp.) służących realizacji tych prac spełnia przesłanki przejęcia części zakładu pracy, o którym mowa art.23(1) § 1 Kp.

Przejęcia, zarówno w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE jak i Sądu Najwyższego rozumiane są szeroko, obejmując wszelkie zdarzenia zarówno prawne jak i faktyczne, skutkiem których jest kontynuowanie dotychczasowej działalności przez podmiot zewnętrzny przy wykorzystaniu składników majątkowych obiektywnie umożliwiających taką kontynuację.

Tylko takie rozumienie przejęcia umożliwia realizację celów unijnej dyrektywy 2001/23/WE, pokłosiem której są regulacje zawarte w art. 23(1) Kp., celów skoncentrowanych na ochronie miejsc pracy w procesach restrukturyzacji.

Odmienna, wąska, interpretacja tej instytucji praktycznie wyeliminowałaby ją z katalogu rozwiązań prawnych mających na celu ochronę miejsc pracy, dając pracodawcom wolną rękę w procesach restrukturyzacji w szczególności poprzez stworzenie praktycznie nieograniczonych możliwości prawnych dokonywania zwolnień grupowych w sytuacjach dokonywania zmian organizacyjnych, które nie prowadzą do zaniechania czy ograniczenia określonej działalności. Takie jest ratio legis regulacji zawartych w art. 23(1) Kp.

Teza związku zawodowego „Wizja”, że przejmowani pracownicy stali się pracownikami tymczasowymi, nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Instytucja art. 23[1] Kodeksu pracy wyraźnie stanowi o ciągłości stosunku pracy pracowników podlegających przejściu do nowego pracodawcy. Pracownicy, którzy podlegali przejściu do nowego pracodawcy nie stali się w wyniku dokonanego przejęcia pracownikami tymczasowymi. Nigdy nie było i nie ma nie tylko takiego zamiaru, ale i takiej możliwości prawnej. Prawu pracy nie jest znana możliwość przekształcenia „kodeksowego” stosunku pracy w stosunek pracy tymczasowej oparty na zupełnie innej podstawie normatywnej (ustawa z 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Instytucja pracy tymczasowej jest zasadniczo przeznaczona do innych celów niż cele realizowanego procesu restrukturyzacji TVP S.A., ma ograniczony czasowo i przedmiotowo charakter i nie ma nic wspólnego z aktem przejęcia pracowników TVP S.A. Firma Leasing Team Sp. z o.o., która wygrała przetarg zorganizowany przez TVP S.A. ma w zakresie swego działania oraz świadczy usługi w znacznie szerszym zakresie niż usługi pracy tymczasowej (na co wskazują m.in. dokumenty rejestrowe spółki LeasingTeam).

Dlatego też bezzasadny jest wniosek „Wizji”, jakoby firma LeasingTeam Sp. z o.o. świadczyła na rzecz TVP S.A. usługi pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie wyklucza również umowa zawarta między LeasingTeam Sp. z o.o., a TVP S.A., w której obszar współpracy został wyraźnie doprecyzowany i obejmuje swoim zakresem świadczenie konkretnych usług, a nie usługi pracy tymczasowej, które zgodnie z orzecznictwem, mogą być stosowane w odniesieniu do sytuacji określonych w szczególności w Rozdziale I Art. 2. ust 3) ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Zgodnie z instytucją art. 23(1) kodeksu pracy od dnia 1 lipca 2014 r. LeasingTeam Sp. z o.o. z mocy prawa stał się pracodawcą dla przejętych pracowników, przejmując w myśl obowiązującego prawa wszystkie obowiązki pracodawcy, w tym te, wynikające z obowiązujących jeszcze w TVP S.A. stosunków pracy przejętych pracowników.

O wszystkich tych sprawach TVP S.A. jako pracodawca do dnia 30 czerwca 2014 r. regularnie informowała zarówno organizacje związkowe, jak i pracowników. Komunikacja realizowanego procesu zmian trwa od maja 2013 r.

Zatem całą przytoczoną w wystąpieniu ZZPTiTMP „Wizja” argumentację dotyczącą przejścia pracowników do agencji pracy tymczasowej i w związku z tym zmiany ich statutu „na pracowników tymczasowych” traktować należy jako jawną manipulację, wynikającą z bliżej nieznanych intencji. Związek Zawodowy zna merytoryczne i prawne założenia outsourcingu i ma pełną świadomość tego, że nie ma on nic wspólnego z pracą tymczasową.

Na koniec raz jeszcze warto odnieść się do namawiania Zarządu przez organizacje związkowych do przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zaplanowany proces outsourcingu – rozumiany jako wydzielenie poza struktury Spółki określonych funkcji i zadań, a w konsekwencji również przejście części pracowników je realizujących – jest procesem zabezpieczającym interesy TVP S.A., ale nade wszystko samych pracowników, co nie byłoby możliwe przy realizacji scenariusza opartego o dotychczas stosowane zabiegi restrukturyzacyjne realizowane w zakresie zwolnień, w tym zwolnień grupowych.

Oto wybrane argumenty podkreślające przewagę zastosowanego modelu z najbardziej wrażliwej perspektywy całego procesu – perspektywy pracowniczej:

 • W sytuacji, w której znajduje się Telewizja Polska, konieczne jest podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, outsourcing części funkcji poza strukturę TVP wraz z przeniesieniem do nowego pracodawcy pracowników Telewizji realizujących te funkcje jest rozwiązaniem, które pozwala dokonać restrukturyzacji, a jednocześnie najbardziej jak się da łagodzić negatywne skutki dla pracowników,
 • Dzięki outsourcingowi nie trzeba przeprowadzać dalszych zwolnień pracowników, wynikających z limitów zatrudnienia,
 • Outsourcing pozwala na dalszą współpracę TVP z pracownikami, którzy przejdą do nowego pracodawcy, a takiej możliwości nie dają zwolnienia grupowe,
 • Outsourcing pozwala na płynne przejście pracowników do nowego pracodawcy – utrzymana zostaje ciągłość pracy, nie dochodzi do zrywania umów o pracę, a w konsekwencji pracownicy nadal mają opłacane składki ZUS, czy ubezpieczenie zdrowotne,
 • Wypracowany model outsourcingu gwarantuje pracownikom 12. miesięczny „parasol” ochronny – przez ten czas nie zmieniają się warunki zatrudnienia i wynagradzania,
 • Outsourcing pozwala na zachowanie przez okres roku wszystkich dotychczasowych przywilejów pracowniczych, takich jak np. wypłata nagrody jubileuszowej, dodatkowe dni urlopu dziennikarskiego, odprawy emerytalne,
 • Osoby w wieku przedemerytalnym (okres ochronny) i emerytalnym również zachowują swoje przywileje,
 • Nowy pracodawca będzie musiał zagwarantować przejmowanym pracownikom warunki opieki medycznej zbliżone do tych, które aktualnie obowiązują w TVP, czego nie gwarantowałyby zwolnienia grupowe pracowników,
 • Bez outsourcingu konieczne byłoby dalsze zwalnianie pracowników, co wiązałoby się ze zrywaniem umów o pracę w trybie niemal natychmiastowym i pozostawienie pracowników samym sobie, pozbawiając ich równocześnie opłacania składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Dzięki outsourcingowi, możliwe będzie wsparcie tych pracowników, którzy podejmą decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej – w takiej sytuacji pracownicy otrzymają wsparcie finansowe, w wysokości przekraczającej wartość trzymiesięcznej odprawy, a dodatkowo, po założeniu swojej działalności, pracownicy będą mogli nawiązać bezpośrednią współpracę z TVP, adekwatnie do potrzeb Telewizji.

Działania restrukturyzacyjne Zarząd TVP S.A. realizuje w sposób zgodny z prawem, mając przy tym pełną świadomość, że nie wszyscy pracownicy będą je postrzegać jako zgodne ze swoimi interesami. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia we wszystkich przypadkach głębszych reform, w tym tych, które w konsekwencji dotykają sfery zatrudnienia, ale bezwzględnie koniecznych dla ochrony słusznych interesów pracodawcy. Od interesów tych prawo pracy i ukształtowana na jego tle judykatura sądowa nigdy nie abstrahowała i nie abstrahuje. Okoliczność, że pracodawca przez dziesięciolecia zaspokajał potrzeby na określone prace czy usługi stosując klasyczne zatrudnienie etatowe nie oznacza i nie może oznaczać, że ów standard jest niezmienny bez względu na okoliczności, bez względu na zmianę zarówno uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych (głównie rynkowych), od których nie jest wolna również instytucja o tak szczególnym statusie jak TVP S.A.

Juliusz Braun

Prezes TVP S.A.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)
10.07.2014 Outsourcing ma wady prawne, 10.0 out of 10 based on 1 rating

1 komentarz do “10.07.2014 Outsourcing ma wady prawne”

 1. profesor pisze:

  Proponuje sprawdzic prace magisterskie i rozprawy doktorskie zarzadu TVP.
  Juliusz Braun ” Ksztaltowanie modelu telewizji publicznej jako przyklad zmian kultury politycznej w Polsce w latach 1989-2005″.
  Identyfikator pracy 222238.
  Promotor Tadeusz Kowalski
  Recenzent Beata Katarzyna Ociepka
  Data rozpoczecia 27.06.2007
  Data zakonczenia 02.07.2008

  VN:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz