13.07.2015 LeasingTeam znów próbuje zwolnić dyscyplinarnie Przewodniczącą OZ LT ZZPTiTMP Wizja

                                                                                                                                                                              Warszawa, dn. 13.07.2015 r.

L.dz. Wizja/ZG/20/2015

Sz.P. Maciej Maciejewski    Prezes Zarządu LeasingTeam

Sz.P. Andżelika Majewska  Członek Zarządu LeasingTeam

Sz.P. Lucyna Chrzanowska Członek Zarządu LeasingTeam

 

Zarząd Główny ZZPTiTMP Wizja stanowczo protestuje wobec kolejnej próby dyscyplinarnego zwolnienia Wiceprzewodniczącej ZG ZZPTiTMP Wizja, Przewodniczącej OZ LT ZZPTiTMP Wizja, red. Agaty Ławniczak-Loby.

Działania Zarządu LT, w ocenie ZG Wizja, wskazują jednoznacznie, że Pracodawca nie rozumie istoty dialogu społecznego w zakładzie pracy oraz prowadzi konsekwentną i systematyczną strategię zastraszania działaczy związkowych, którzy mają odwagę protestować przeciwko niewłaściwym decyzjom Pracodawcy. Co gorsza, postawa kadry kierowniczej LeasingTeam i decyzje przez nią podejmowane świadczą nie tylko o nieprzestrzeganiu  reguł współżycia społecznego, ale też o braku świadomości prawnej lub  świadomym łamaniu i lekceważeniu przepisów prawa. Obie sytuacje dyskredytują Zarząd LeasingTeam.

Przykładem takiego działania był m.in. tryb wprowadzenia ocen pracowniczych z pominięciem jakichkolwiek konsultacji związkowych oraz rzekome przeprowadzenie ich przez „wybitnych fachowców”, którzy do dziś pozostają bezimienni; próba zakwestionowania żądań OZ Wizja w LT w toczącym się w pierwszym sporze zbiorowym z Pracodawcą, przeciąganie sporu i złośliwe blokowanie sprawnego przepływu korespondencji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, blokowanie podpisania protokołu rozbieżności w drugim sporze zbiorowym i posiłkowanie się nieprawdziwymi informacjami, jakoby działo się to za zgodą ówczesnego przewodniczącego OZ w LT. Do tego katalogu wątpliwych prawnie czynności należy również wypowiedzenie warunków pracy działacze związkowej, Urszuli Dembińskiej – Nowakowskiej mimo pełnej wiedzy, iż jest ona chroniona na podstawie art. 32 ust.1 ustawy o związkach zawodowych. Należą do nich także podejmowane próby zastraszenia zwolnieniem dyscyplinarnym Andrzeja Błaszkiewicza, gdy wypełniał powinności Przewodniczącego OZ Wizja.

Ostatnią i bezprecedensową fazą tego ciągu zdarzeń, jest podejmowana przez Pracodawcę dwukrotna próba dyscyplinarnego zwolnienia Przewodniczącej OZ Wizja w LT i Wiceprzewodniczącej ZG Wizja, Agaty Ławniczak-Loby, z dwóch różnych powodów, w odstępie niespełna dwóch miesięcy. Całkowicie bezprawne działanie, zostało po raz pierwszy podjęte z dniem 18 maja w odwecie za opublikowanie przez Nią, dzień wcześniej, listu otwartego do Andrzeja Dudy w sprawie mediów publicznych. Nie bacząc na regulacje prawa prasowego, ani też postanowienia ustawy o radiofonii i telewizji, a także  – gwarantowaną konstytucyjnie swobodę wypowiedzi, agencja pośrednictwa pracy tymczasowej LeasingTeam, która nie posiada statusu redakcji i nie może poddawać ocenie pracę dziennikarza, poważyła się wskazać także inne publikacje Agaty Ławniczak, jako przyczynę dyscyplinarnego zwolnienia jej z pracy. Nie bez znaczenia pozostaje tymczasem, że działanie redaktor Agaty Ławniczak zmierza do przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez sygnalizowanie odpowiednim do tego organom w ramach podjętych przez nie postępowań, w tym w szczególności w ramach składanych zeznań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zaobserwowanych u Pracodawcy nieprawidłowości, a zatem nie może zostać uznane za działanie bezprawne i godzące w prawnie chroniony interes pracodawcy. Tym bardziej działania  podejmowane przez red. Agatę Ławniczak  nie mogą zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych i nie mogą prowadzić do dyscyplinarnego zwolnienia jej z pracy. Przeciwnie, w ocenie ZG Wizja Pracodawca, szykanując negocjatora związkowego i członka władz związku dopuszcza się rażącego naruszenia prawa, dyskryminując pracownika ze względu na jego przynależność związkową i naruszając tym samym jego konstytucyjne uprawnienia, a w szczególności prawo do równego, niedyskryminacyjnego traktowania we wszystkich sferach działalności oraz wolność stowarzyszania się i wolność wypowiedzi.

Redaktor Agata Ławniczak wielokrotnie podnosiła wobec Pracodawcy zarzuty, które stanowią emanacje stanowiska całego związku, wyrażanego w podejmowanych uchwałach, prezentowanych opiniach oraz wypowiedziach udzielanych w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Nie mogą być one zatem uznawane za wyrażanie osobistych przekonań pracownika, bowiem stanowią element działalności związkowej. ZG Wizja wielokrotnie, w tym także w ramach toczącego się sporu sądowego o stwierdzenie nieważności umowy zawartej pomiędzy LT a TVP S.A. z dnia 26 maja 2014r., wypowiadał stanowisko, zgodnie z którym zawarta umowa ma pozorny charakter i stanowi obejście przepisów prawa, zmierzając do pokrzywdzenia outsourcowanych pracowników.

Szczególnie zastanawiająca była chęć ukarania dziennikarki przez LT za krytyczne wypowiedzi wobec zarządu TVP SA, zwanej przez LT klientem, a dla obywateli będącej jednak medium publicznym o szczególnych powinnościach wobec społeczeństwa. Oburzenie innych mediów na próbę zwolnienia za poglądy i odważnie wykonywaną pracę dziennikarską, listy protestacyjne podpisane przez wybitnych dziennikarzy oraz prawnie uargumentowane stanowisko ZZPTiTMP Wizja, spowodowało odstąpienie Pracodawcy od podjętego zamiaru zwolnienia dyscyplinarnego, któremu zapewne towarzyszyła także świadomość publicznego narażenia się na śmieszność.

Tymczasem po upływie miesiąca, wkrótce po złożeniu przez Przewodniczącą OZ Wizja w LT zeznań przed kontrolerami ZUS-u, (składanymi w obecności przedstawiciela LT), a precyzyjnie wskazującymi na obejściowy i pozorny charakter przejścia pracowników na mocy art. 231  kp z TVP SA do LT, a także na strategię przymuszania pracowników do zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej – Pracodawca informuje o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z Agatą Ławniczak-Lobą bez wypowiedzenia z winy pracownika. Koincydencja czasowa każe widzieć ponowny zamiar dyscyplinarnego zwolnienia Przewodniczącej OZ Wizja w LT, jako akt zemsty. W uzasadnieniu decyzji, dzień, w którym Przewodnicząca OZ Wizja w LT i Wiceprzewodnicząca ZG Wizja, stawiła się w siedzibie LT na wezwanie inspektorów ZUS-u, ma być przykładem samowolnego opuszczenia miejsca pracy i nieuzasadnionego stawienia się w siedzibie pracodawcy. Tak samo został potraktowany dzień rozpoczęcia negocjacji w sporze zbiorowym w dniu 24 marca br.

Zarząd Główny ZZPTiTMP Wizja, z całą mocą podkreśla, że Pracodawca nigdy nie zwrócił się do Związku o akceptację zmiany warunków pracy dla red. Agaty Ławniczak – Loby, która nie tylko jest działaczką związkową, ale jest także negocjatorem w dwóch sporach zbiorowych z Pracodawcą. Arbitralne, nieskonsultowane ze związkiem i niezgodne z postanowieniami umowy narzucanie przez Pracodawcę zmiany warunków pracy i płacy polegające na narzuceniu pracy w ramach grafiku w miejsce zadaniowego trybu pracy należy nie tylko uznawać za naruszenie łączącej strony umowy, ale stanowi także rodzaj represji, jaką Pracodawca stosuje wobec pracownika ze względu na jego aktywność związkową. Pracodawca wiedział, w jakim trybie red. Agata Ławniczak wykonuje obowiązki ze stosunku pracy. Zadaniowy tryb pracy Pracodawca potwierdzał w treści  korespondencji, którą red. Agata Ławniczak-Loba prowadziła z kolejnymi koordynatorami począwszy od lipca 2014r. Pracodawca wiedział również od samego początku, że red. Agata Ławniczak-Loba kwestionuje prawomocność i – co równie istotne- merytoryczną zasadność zmuszania jej do pracy w grafiku, oraz był świadom, że z powyższych przyczyn, Agata Ławniczak-Loba grafiku nie respektuje. Kiedy zwolnienie dyscyplinarne motywowane jest argumentacją o rzekomym przewinieniu, którego pracodawca był świadom od roku i nie wręczał w stosownym czasie żadnej kary porządkowej, to nie można widzieć go inaczej, jak aktu zemsty pracodawcy za bezkompromisową i skuteczną walkę przewodniczącej OZ Wizja w LT o prawa dziennikarzy i montażystów bezprawnie przeniesionych z LT do TVP. Jest to także zamiar zniszczenia aktywnie działającej  OZ Wizja w LT i zastraszanie pozostałych związkowców działających w innych związkach u pracodawcy. Jednocześnie ZG wskazuje iż nie ma żadnego prawnego uzasadnienia dla decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę osobie pozostającej także w ochronie przedemerytalnej, wobec czego jest oczywiste iż zamiar ten wypełnia znamiona nękania pracownika.

ZG ZZPTiTMP Wizja, informuje kierownictwo i zarząd LT, ze uporczywa próba narzucenia także innym dziennikarzom, nie pracującym w redakcji serwisów informacyjnych – np. realizującym cykliczne programy publicystyczne, bądź inne – pracy w grafiku z fikcyjnym rozkładem zadań, jest świadectwem całkowitej nieznajomości przez LT specyfiki telewizyjnego warsztatu pracy, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracowników.

Zarząd Główny ZZPTiTMP Wizja, który jest członkiem Forum Związków Zawodowych oraz ściśle współpracuje z UNI MEI, uznaje próbę zwolnienia wybitnej dziennikarki i bezkompromisowej działaczki związkowej, za rażące naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych, przejaw dyskryminacji i uniemożliwienie wykonywania pracy dziennikarskiej oraz działalności związkowej. Tak skrajne i bezpardonowe naruszenie norm nie może pozostać bez odpowiedzi, którą może być skorzystanie przez Związek z prawa do strajku oraz nagłośnienia na forum krajowym i międzynarodowym bezprawności działań LT. Informujemy również, że ZZPTiTMP Wizja, który pozostaje w sporze sądowym Z TVP i LT, nie zawaha się przed skorzystaniem z wszelkich prawnie dostępnych, także tych dotkliwych dla pracodawcy,  metod działania.

 

Z poważaniem

Jacek Dybowski

Wiceprzewodniczący ZG ZZPTiTMP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)

Napisz komentarz