30.07.2015 Wizja odpowiada na list Prezesa Daszczyńskiego do Pracowników i Współpracowników

Szanowny Panie Prezesie,

odnosząc się do Listu Pana Prezesa do Pracowników i Współpracowników TVP ośmielamy się zauważyć:

Zapewne, przygotowując się do konkursu na stanowisko Prezesa TVP SA, zapoznał się Pan dokładnie z programem tzw. outsourcingu, w ramach którego pański poprzednik, Juliusz Braun, przeniósł do agencji pośrednictwa pracy tymczasowej LeasingTeam aż 411 twórców telewizyjnych.

Rzekome przeniesienie na mocy art. 23’kp dotyczyło przede wszystkim dziennikarzy i montażystów i w sposób znaczący, a także destrukcyjny, wpłynęło na sytuację publicznej telewizji.

Proces ten ma – przede wszystkim – charakter pozorny, obejściowy i jako taki uderza w status prawno – zawodowy (w szeroko-pojętej, ustawowej definicji) dziennikarzy Telewizji Polskiej.

Z całą pewnością zapoznał się już Pan Prezes z wynikami kontroli NIK, która – jak wiemy – nie objęła całego procesu tzw. outsourcingu (bowiem została zakończona w trakcie trwania procesu rzekomego przeniesienia pracowników na mocy art. 23’kp). Wyniki tej kontroli NIK – choć cząstkowe – wskazują na istotne zagrożenia dla Telewizji Polskiej. (NIK poinformowała Wizję, że całościowa kontrola outsourcingu 411 pracowników TVP do LT, zostanie dopiero przeprowadzona, w skutek powstałych wątpliwości, co do zgodności z prawem jego istoty.)

Mamy nadzieję, że zdążył Pan Prezes zaznajomić się z pozwem procesowym, jaki wniósł Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja przeciwko TVP i LeasingTeam o stwierdzenie nieważności zawartej między nimi umowy – ewidentnie sprzecznej z prawem, w konsekwencji – narażającej TVP na straty wielkich rozmiarów. Tam wyłożyliśmy szerokopłaszczyznowo istotę łamania prawa przez poprzedni Zarząd TVP.

Wierząc, że zechce Pan Prezes działać z otwartą przyłbicą i w pełnym poszanowaniu prawa, ale także w poczuciu odpowiedzialności za istotę telewizji publicznej (i świadomością, że stanowi ona własność obywateli, którym należy się rzetelne dziennikarstwo wolnych dziennikarzy, a nie – zatrute owoce pracy najemników z agencji pośrednictwa pracy tymczasowej) zwracamy się do Pana Prezesa o pilne wyznaczenie spotkania, w trakcie którego chcielibyśmy rozpocząć rozmowy m.in. w następujących kwestiach:

– podjęcia negocjacji w sprawie zakończenia umowy tzw. outsourcingu

– przywrócenia do pracy w TVP pracowników, którzy pozostali jeszcze w LeasingTeam lub zostali zwolnieni przez LT na jakiejkolwiek podstawie prawnej

– rozważenia sytuacji prawnej i zawodowej osób, które rozwiązały umowy o pracę, gdyż zostały przymuszone do założenia własnej tzw. działalności gospodarczej (warto mieć na uwadze, bezskuteczność czynności prawnych podejmowanych przez pracowników, którzy działali pod wpływem szantażu, co otwiera im drogę do występowania z roszczeniami zarówno przeciwko TVP jak i LT).

– wizji Pana Prezesa odnośnie roli TVP, najważniejszych zadań programowych oraz struktury organizacyjnej (w tym modelu zatrudnienia pracowników twórczych i technicznych).

Szanowny Panie Prezesie,

Przejmuje Pan zarządzenie telewizją publiczną w niebywałej sytuacji prawnej i etycznej, będącej skutkiem decyzji o outsourcingu 411 osób, którzy wykonywali czynności twórcze – zasadnicze dla działalności TVP. Wiele osób zostało potraktowanych bezceremonialnie, niezgodnie z prawem – poniżono ich godność zawodową i ludzką. Wielu pracowników wniosło lub wniesie (zwłaszcza ci, którym wygasają umowy z dniem 31 lipca 2015) roszczenia o ustalenie stosunku pracy z TVP. Pracownicy, którzy nadal winni być pracownikami TVP, a zostali pozbawieni etatu i pracy (w jakiejkolwiek formie), są zdeterminowani, by walczyć o swe prawa. Sądzimy, że istnieje ogromne pole do negocjacji między nowym Zarządem TVP a ZZPTiTMP Wizja. Rezygnacja z rozmów rodzić może dla TVP ryzyko kolejnych, licznych procesów wytaczanych przez pracowników, niezależnie od stanu i etapu realizacji umowy łączącej TVP z LT, a także oceny tej umowy przez sąd w wyniku pozwu, wytoczonego przez ZZPTiTMP Wizja.

Prosimy o potraktowanie opisanych spraw, jako wymagających pilnego spotkania.

Zarząd Główny

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)

Napisz komentarz