Komunikat z Walnego Zjazdu

Komunikat z Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA
W dniu 9 września 2017 roku odbył się Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA. Wobec stwierdzenia quorum, Zjazd uznano za ważny i uprawniony do podejmowania decyzji. Zjazdowi przewodniczyła dotychczasowa szefowa Wizji, Barbara Markowska–Wójcik.
Najważniejsze punkty porządku obrad:

1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Wizji.
2. Wybór nowych władz Związku.
3. Projekt zmian w Statucie Związku.

Sprawozdanie ustępującego Zarządu:
Przewodnicząca Wizji, Barbara Markowska-Wójcik obszernie omówiła kilkudziesięciostronicowy dokument sprawozdawczy z dotychczasowej działalności Związku, osadzając realizowane zadania w kontekście wydatków finansowych oraz możliwości kontynuowania prowadzonych prac w przyszłej kadencji. W zależności od pytań Delegatów poszczególne tematy były szczegółowo rozwijane uzupełniane przez Przewodniczącą lub innych członków Zarządu.
Omówiono zwłaszcza kwestie działań i wydatków niezrozumiałych dla niektórych członków Związku, będących przedmiotem nieraz bardzo emocjonalnych komentarzy, a nawet oszczerstw kierowanych ze strony osób niechętnych Związkowi:

• Do roku 2016 organizacje związkowe Wizji działały w dwóch zakładach pracy: w Telewizji Polskiej S.A. oraz w Leasing Team Sp. z o.o. Po rozwiązaniu organizacji w LT Związek zwrócił się do jej członków o składanie deklaracji członkostwa w organizacji w TVP. Było to działanie wymagane przez Statut. Pomimo to, część osób nie złożyła takich deklaracji oczekując automatycznego przeniesienia, czego Statut nie przewidywał.
• Wizja jest nadal zaangażowana w cywilny proces wytoczony przez Związek o stwierdzenie nieważności umowy outsourcingu pomiędzy TVP S.A. a LT Sp. z o.o. (obecnie na etapie apelacji).
• Związek jest zaangażowany także w procesy o przywrócenie do pracy poszczególnych pracowników zwalnianych przez Leasing Team Sp. z o.o. Reprezentanci Związku uczestniczą w tych procesach.
• Związek uczestniczy również w procesach TVP – ZUS. Wizja przystąpiła w tej sprawie jako interwenient uboczny.
• Trzy organizacje reprezentatywne wytoczyły TVP proces o zwrot ponad 4 mln zł na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawa została wygrana w pierwszej instancji, czekamy na termin rozprawy apelacyjnej.
• Związek monitoruje sytuację zawodową, socjalną i płacową pracowników, podejmując bieżące interwencje oraz konsultując działania pracodawcy. Związek wykorzystywał wszelkie możliwe instrumenty działania dla ochrony praw pracowniczych. Po rozmowach z pracodawcą, wiele spraw personalnych zakończyło się sukcesem.
• Związek uczestniczy w pracach nad zmianą regulaminu wynagradzania.
• Związek wraz z pozostałymi dwiema organizacjami reprezentatywnymi w TVP doprowadził do zmian i podpisania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po bardzo długich i pełnych problemów negocjacjach z Pracodawcą.
• Nadal nie została rozwiązana sprawa przekazania mieszkań w bloku przy ul Antalla 2 w Warszawie, pomimo wpłat wniesionych przez mieszkających w tym bloku pracowników lub byłych pracowników TVP. Na prośbę mieszkańców Związek przystąpił do sprawy w 2007 roku.
• Związek działa w ramach krajowych i europejskich struktur zagranicznych. W ramach projektu europejskiego przedstawicielka Wizji zgłosiła projekt Europejskiej Deklaracji Praw Ludzi Pracy. Został przyjęty, będzie przedmiotem dalszych prac związków w różnych krajach europejskich.
• Wizja uczestniczy również w konferencjach i pracach krajowych oraz na poziomie europejskim na rzecz zmiany artykułu 23′,1 kodeksu pracy tak, aby ten artykuł nie był wykorzystywany przeciwko pracownikom i nie służył do usuwania ludzi – tak, jak to miało miejsce w TVP.
• Wizja uczestniczy w pracach różnych zespołów zajmujących się mediami, i szeroko rozumianymi sprawami kultury, m.in. w Zespole branżowym ds. kultury i mediów powołanym przy Komisji Trójstronnej.
Wybór nowego Zarządu
Zjazd przyjął uchwałę w sprawie wyboru nie mniej niż siedmiu członków Zarządu.
Zgłoszono ośmioro kandydatów. Warunkiem wejścia w skład Zarządu było uzyskanie przez każdego kandydata zwykłej większości głosów. W głosowaniu tajnym wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów, zatem powołany został ośmioosobowy Zarząd.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Barbara Markowska–Wójcik – przewodnicząca
Krzysztof Stanisławski – wiceprzewodniczący
Marek Bieńkowski – wiceprzewodniczący
Wiesław Byczot – skarbnik
Witold Wojciechowski – sekretarz
Roman Kubiatowski – członek Zarządu
Radosław Sęp – członek Zarządu
Bogusław Bock – członek Zarządu

Zgodnie z wymogami obowiązującego Statutu Zarząd Organizacji w TVP , stał się jednocześnie Zarządem Głównym ZZPTiT MP „Wizja”. Będzie działał do momentu zaakceptowania nowego Statutu.

Wybór Komisji Rewizyjnej
Zjazd przyjął uchwałę w sprawie wyboru trzech członków Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono trzech kandydatów. Warunkiem wejścia w skład Komisji Rewizyjnej było uzyskanie przez każdego kandydata zwykłej większości głosów. W głosowaniu tajnym wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów, zatem powołana została trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:
Marzena Kuc – przewodnicząca
Marcin Przylecki – członek Komisji
Krzysztof Cabaj – członek Komisji

Przyjęcie zmian w Statucie Związku
Delegaci omówili i przegłosowali zmiany w Statucie, który był poddany konsultacjom wśród członków Związku. Zmianie ulega nazwa organizacji na Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Telewizji Polskiej S.A. WIZJA. Zachowana zostaje struktura Kół terenowych i Sekcji zawodowych.
Przedyskutowano zmiany w punkcie dotyczącym członkostwa:
„Związek zakresem działania obejmuje osoby świadczące pracę na rzecz TVP S.A. na podstawie umowy o pracę, lub innych stałych umów z TVP S.A., oraz emerytów i rencistów, którzy w momencie przejścia na emeryturę lub rentę byli członkami związku oraz bezrobotnych w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.”
Osoby startujące do władz Związku nie mogą być karane za przestępstwa pospolite .
Zmianie ulega również wybór Delegatów na Zjazd. Każdy z członków, kto przed Zjazdem odbierze mandat może być Delegatem.
Delegaci przyjęli nowy Statut Związku, rekomendując jego przyjęcie przez Zarząd Główny.
Decyzją Zarządu Głównego, podjętą podczas Zjazdu, Statut zostanie skierowany do rejestracji w KRS.
Kolejny Walny Zjazd Wizji odbędzie się za cztery lata.

Wizja to nasza marka- zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz