13.08.2009 Komunikat o zakończonych rokowaniach

KOMUNIKAT ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH O ZAKOŃCZONYCH W DN. 13.08.2009 ROKOWANIACH W SPORZE ZBIOROWYM W CELU OGRANICZENIA NEGATYWNYCH ZMIAN WARUNKÓW PRACY WYRAŻAJĄCYCH SIĘ W ZAMIARZE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

W dniu dzisiejszym zakończył się etap rokowań z pracodawcą w sporze zbiorowym przeciwko negatywnym zmianom warunków pracy wyrażających się w zamiarze zwolnień grupowych. Strony nie osiągnęły porozumienia i podpisały protokół rozbieżności.

Stronami rokowań są:
– Telewizja Polska SA w Warszawie – Pracodawca
– Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja
– Związek Zawodowy Realizatorów Efektów Audiowizualnych Pracowników TVP SA
– Związek Zawodowy Operatorów Obrazu i Operatorów Dźwięku TVP SA
– Związek Zawodowy Dziennikarzy Radia i Telewizji
– Syndykat Dziennikarzy Polskich

Strona związkowa w celu ograniczenia negatywnych zmian warunków pracy, w tym zwolnień grupowych zażądała:

wstrzymania się z zamiarem przeprowadzenia zwolnień grupowych do czasu sporządzenia przez Zarząd TVP SA rzeczywistej, rzetelnej analizy stanu zatrudnienia w TVP SA w stosunku do potrzeb produkcyjnych w oparciu o opinię dyrektorów jednostek i przedstawienia jej stronie związkowej

lub uwzględnienia zmian w strukturze zwolnień grupowych wynikających z analizy stanu zatrudnienia przeprowadzonej przez ZZPT TVP SA Wizja zawartej w Analizie Stanu Zatrudnienia w TVP SA z dnia 5.08.2009 oraz Stanowisku Do Rokowań z dnia 13.08.2009, z których to dokumentów jasno wynika, że w sferze produkcji (twórcy i technika) istnieje niedobór zatrudnienia a nie jego przerost w stosunku do zadań produkcyjnych, natomiast przerost zatrudnienia – w sferze pozaprodukcyjnej

lub rezygnacji ze zwolnień grupowych w sferze produkcji

Pracodawca nie zamierza spełnić postulatów strony związkowej i będzie kontynuował
rozpoczęty proces zwolnień grupowych w oparciu o uchwalony regulamin zwolnień według przewidzianego przez pracodawcę harmonogramu.

Pracodawca pozostał na stanowisku, że spełnienie żądań strony związkowej nie jest możliwe ponieważ przesłanki ekonomiczno-finansowe przedstawione w Uchwale Nr 453/2009 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie obniżenia zatrudnienia i zamiaru
przeprowadzenia grupowego zwolnienia w TVP S.A. (ze zm.) wskazują na ryzyko utraty płynności finansowej Spółki i wysokich strat Spółki w roku bieżącym i następnym. Co zdaniem pracodawcy uzasadnia konieczność przeprowadzeni grupowego zwolnienia, w tym w podanych grupach zawodowych, i nie pozwala na zmniejszenie rozmiaru tego zwolnienia.

Według strony związkowej, wykazaliśmy jasno, że przewidywane zwolnienia grupowe nie są oparte na rzetelnej analizie stanu zatrudnienia w TVP SA, a wynikają jedynie z mechanicznie zwolnień w poszczególnych zawodach jest przypadkowa, nie pogłębiona żadnymi analizami.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, dalsze negocjacje będą się odbywać z udziałem mediatora.

Strony ustaliły, że mediator zostanie wyznaczony w terminie 5 dni, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia, mediatora wyznaczy na wniosek jednej ze stron Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

Ponieważ minął ustawowy 14-dniowy termin od zgłoszenia sporu zbiorowego, w razie gdy przebieg postępowania mediacyjnego będzie uzasadniać ocenę, że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem terminów przewidzianych w art. 7 ust. 2 i art. 13 ust. 3,
związki zawodowe informują, że mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień i zorganizować 2 godziny strajk ostrzegawczy. Strona związkowa przypomina też, że nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia ją do podjęcia akcji strajkowej. Jest to dla strony związkowej równoznaczne z ogłoszeniem pogotowia strajkowego.

Strona związkowa podkreśla, że wszelkie jej działania motywowane są chęcią obrony istnienia naszej Firmy, jej dotychczasowego dorobku oraz godności twórców i tych wszystkich, którzy tworzą dobro podstawowe – program telewizyjny.

Strona związkowa od początku wyrażała zdecydowaną wolę współdziałania z pracodawcą w procesach restrukturyzacji Firmy i zwracała się z prośbą o udostępnienie dokumentów, w
celu rozpoznania rzeczywistego stanu Spółki. Pracodawca konsekwentnie tych informacji nam odmawiał lub stosował uniki, w żadnej mierze nie mając zamiaru osiągnięcia porozumienia. Konsekwentnie dążył i dąży do realizacji zaplanowanych działań zgodnie z przyjętym przez pracodawcę planem. Naszym zdaniem działanie to nosi cechy utrudniania działalności związkowej i ma swoje konsekwencje wynikające z ustawy o związkach zawodowych.

Cel wszystkich dotychczasowych działań pracodawcy jest dla nas, pracowników Spółki, niezrozumiały. Pytamy zatem komu zależy na likwidacji dobra społecznego, jakim jest Telewizja Polska SA?

Obserwujemy, od pewnego czasu, że kolejne Zarządy skutecznie prowadzą do marginalizacji i możliwego unicestwienia naszej Firmy. Telewizja Polska to nie prywatne poletko, które może być zawłaszczane przez kolejne, partyjne interesy.

Jako pracownicy Spółki mamy tego dość !!!!

Informujemy, że pracodawca zapowiedział na poniedziałek 17.09.2009 przedstawienie regulaminu zwolnień grupowych i list pracowników do zwolnienia. W pierwszej kolejności listy te mają otrzymać dyrektorzy jednostek, aby przeprowadzić rozmowy z pracownikami, a w następnej kolejności związki zawodowe.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz