1.12.2009 – sprawa „30 dni”

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje, że – działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań w celu ochrony praw pracowniczych – dostrzega poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. praw pracowniczych przy dokonywaniu zwolnień grupowych.

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844 z późn. zm., zwana dalej ustawą o zwolnieniach grupowych) dopuszcza w art. 1 rozwiązanie stosunków pracy w drodze wypowiedzeń lub porozumienia stron przez okres nieprzekraczający 30 dni.

Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

– zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”

Przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych zawieszają szereg istotnych i podstawowych uprawnień pracowniczych w ten sposób, że pracodawca może zwolnić pracownika albo wypowiedzieć mu warunki pracy i płacy w sytuacjach, gdy normalnie przysługiwałyby pracownikowi ochrona, np. podczas urlopu trwającego krócej niż trzy miesiące, czy w innych wypadkach szczegółowo opisanych art. 5 powołanej wyżej ustawy. Poza tym przepisy ustawy uchylają obowiązek wskazywania przez pracodawcę szczegółowych przyczyn rozwiązania stosunku pracy, dając możliwość wypowiedzenia jedynie z powołaniem się na zwolnienie grupowe, czyli zawieszają czasowo obowiązywanie art. 30 § 4 Kodeksu pracy.

Ustawodawca pozwala pracodawcy na zawieszenie podstawowych uprawnień pracowniczych w celu dokonania zwolnień grupowych jedynie na określony czas 30 dni.

Zawarty w art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, trzydziestodniowy termin na ich przeprowadzenie jest terminem prawa materialnego. Wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawy. Pracodawca nie może go przedłużyć gdyż żaden przepis prawa nie daje mu ku temu kompetencji.

Zarząd Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie podjął 13 sierpnia 2009 r. uchwałę Nr 500/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu grupowego zwalniania w TVP S.A. Załącznikiem do uchwały jest ów Regulamin. W § 3 Regulaminu pracodawca rozstrzygnął, że:

Przewidywany okres, w którym następować będzie grupowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1: od dnia 31 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., sukcesywnie.
.
Pierwsze doręczenia pracownikom wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych nastąpiło we wrześniu 2009 r. Pracodawca wypowiadał pracownikom umowy o pracę w tym trybie także w październiku i dokonuje takich wypowiedzeń w listopadzie 2009 r.

Po 30 września 2009 r. pracodawca przysłał do Związku Zawodowego Wizja nowe listy osób planowanych do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych.

Skoro zwolnienia grupowe rozpoczęły się 31 sierpnia 2009 r. to powinny zostać zakończone do 30 września 2009 r.
Wynika to ze sposobu liczenia terminów ustanowionego art. 111 Kodeksu cywilnego i z powoływanego wyżej art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych.

Każde wypowiedzenie umowy o pracę dokonane później, tj. po 30 września 2009 r. nie jest wypowiedzeniem w ramach zwolnień grupowych i nie może mieć podstawy prawnej w przepisach ustawy o zwolnieniach grupowych. Jeśli w wypowiedzeniach umów o pracę dokonanych po 30 września 2009 r. pracodawca wskazywał przyczynę w postaci zwolnienia grupowego to rażąco naruszał podstawowe uprawnienia pracownicze.

Sama treść § 3 przywołanego wyżej Regulaminu zwolnień grupowych narusza prawa pracownicze i może świadczyć, że osoba podejmująca uchwałę złośliwie lub uporczywie naruszyła prawa pracowników wynikające ze stosunku pracy. Znaczna ilość wypowiedzeń umów o pracę dokonana po 30 września 2009 r. tj. po upływie dopuszczonego ustawą terminu świadczy, że osoby wypowiadające umowy o pracę wielokrotnie i uporczywie naruszały prawa pracowników

Reasumując:

Ponieważ ustawodawca ograniczył w czasie możliwość zawieszenia praw pracowniczych do 30 dni, termin ten nie może być rozszerzony.
Jeśli pierwsze wypowiedzenia umów o pracę na podstawie Uchwały 453/2009 zostały wręczone z dniem 31.08.2009 r., Uchwała ta przestała obowiązywać 30.09.2009 r.
Do wypowiedzeń umów o pracę wręczanych po tym terminie
nie może być zatem stosowany tryb zgodny z Ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uchwała Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. nr 453/2009 z dnia 16.07.2009 w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia w TVP S.A. określa w par. 1.1. ilość pracowników na dzień 1 lipca 2009 r. na liczbę 4368.

Uchwała nr 500/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie wprowadzenia Regulaminu grupowego zwolnienia w TVP S.A. określa stan zatrudnienia na dzień 13 sierpnia 2009 r. liczbą 4435.

Powstaje zatem dodatkowe pytanie, jak uzasadnić ustawową KONIECZNOŚĆ przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych, szczególnie czynnikiem ekonomicznym, jeśli w okresie między podjęciem obu tych uchwał zatrudnienie w TVP S.A. ZWIĘKSZYŁO SIĘ o 67 osób ?! A stanowi to 14% ogółu przeznaczonych do grupowego zwolnienia !!!

Mając na uwadze powyższe Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja zwrócił się do Pracodawcy o zaprzestanie kontynuacji procesu grupowego zwolnienia pracowników na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. nr 453/2009 z dnia 16.07.2009 w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia w TVP S.A., która zawiera podstawową wadę prawną i jako taka jest obecnie bezskuteczna.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz