Czytaj wpisy w kategorii:

Uchwały zarządu

Uchwała nr 14/2014 z dnia 22.05.2014

Uchwała nr 14/2014   ZZPTiTMP „Wizja”  w dniu 22.05. 2014 postanawia, że ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych otrzymują niżej wymienione osoby, członkowie Zarządu Zakładowego Wizji: 1.  Barbara Markowska-Wójcik 2. Jacek Dybowski 3. Krzysztof Stanisławski 4. Barbara Pawlak 5. Stanisław Kucharski 6. Agata Ławniczak- Loba 7. Grażyna Ogrodowska 8. Witold Wojciechowski 9. Anna Tomczyk […]

Uchwała nr 13/2014 z dnia 22.05.2014

Uchwała nr 13/2014   (Uchwała nie została przegłosowana )  

Uchwała nr 12/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 12/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia odwołać Wojciecha Stępińskiego z funkcji negocjatora sporu zbiorowego i powołać w jego miejsce Zbigniewa Wiśniewskiego.

Uchwała nr 11/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 11/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA popiera zgłoszony przez związek zawodowy Solidarność pomysł pikiety przed kancelarią Premiera RP oraz pikiety pod siedzibą firmy LesingTeam. WIZJA zachęca wszystkich pracowników do udziału w pikiecie. Popieramy każde działania w granicach prawa, które mogą doprowadzić do zatrzymania wyprowadzenia z TVP czterech […]

Uchwała nr 10/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 10/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia zwrócić się do dziennikarzy spoza TVP o zbadanie sprawy outsourcingu czterech grup zawodowych z TVP wysyłając do nich list o niżej podanej treści. Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej Zarząd […]

Uchwała nr 9/2014 z dnia 16.04.2014

Uchwała nr 9/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 7/2014 z dnia 07.02.2014

Uchwała nr 7/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską

Uchwała nr 8/2014 z dnia 26.02.2014

Uchwała nr 8/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 15/2014 z dnia 02.06.2014

Uchwała nr 15/2014   W odpowiedzi na wniosek Elżbiety Lewandowskiej o dofinansowanie kosztów sądowych kasacji do Sądu Najwyższego w sprawie o przywrócenie jej do pracy Zarząd ZZPTiTMP WIZJA postanawia przyznać jej dofinansowanie w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) po przedstawieniu Zarządowi poświadczenia złożenia kasacji.

Uchwała nr 6/2014 z dnia 25.01.2014

Uchwała nr 6/2014   Brak jakichkolwiek postępów w negocjacjach pomiędzy Zarządem Spółki TVP S.A. a Związkiem Zawodowym Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA, mimo deklaracji Prezesa Brauna składanych na ostatnim spotkaniu z Komitetem Strajkowym, oraz przyspieszenie sprawy outsourcingu przez Zarząd TVP zmusza stronę związkową, do rozpoczęcia 7 lutego  akcji strajkowej zgodnej z wyrażoną w referendum […]

Uchwała nr 5/2014 z dnia 20.01.2014

Uchwała nr 5/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 4/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 4/2014   Zarząd ZZPTiTMP WIZJA podjął uchwałę o obowiązkowej obecności na comiesięcznych posiedzeniach Zarządu swoich członków z Warszawy, natomiast pozostałych zobowiązał do obecności w miarę możliwości, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Uchwała nr 3/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 3/2014   Zarząd  ZZPTiTMP WIZJA podjął uchwałę  o odwieszeniu akcji strajkowej  ze względu na brak realizacji przez Zarządu TVP SA postulatów strajkowych oraz zaniechanie dialogu ze stroną związkową. Zarząd  TVP SA nie wycofał się także z najważniejszego z postulatów tj. decyzji o przekazaniu czterech grup pracowniczych tj. dziennikarzy,  montażystów, charakteryzatorów oraz grafików do […]

Uchwała nr 2/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 2/2014   Zarząd  Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  Wizja z dniem 13.01.2014 cofa zawieszenie Pana Witolda Kani w prawach członka Zarządu  ZZPT iTMP WIZJA. W sytuacji kiedy Pan Witold Kania nadal nie będzie  wykonywał funkcji członka Zarządu Związku w sposób przewidziany Statutem tj. m.in.  nie będzie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu  […]

Uchwała nr 1/2014 z dnia 13.01.2014

Uchwała nr 1/2014   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zobowiązuje Przewodniczącą Barbarę Markowską – Wójcik i Skarbnika Stanisława Kucharskiego do zawarcia umowy o dzieło z Panem Marianem Mrzygłodem w zakresie zgodnym z poprzednio zawartą z nim umową nr 2/2013 i z terminem realizacji 14.01. 2014. – 30.06.2014 i przeznacza na ten cel […]

Uchwała nr 104/2013 z dnia 24.12.2013

Uchwała nr 104/2013   Zarząd OZ w TVP ZZPTiTMP Wizja akceptuje kierunki zmian systemu wynagradzania pracowników twórczych i technicznych zawarte w załączniku do uchwały. Zarząd upoważnia Przewodniczącego zespołu negocjacyjnego Związku w komisji ds. wynagrodzeń do przesłania założeń kierunkowych do konsultacji wśród członków Związku oraz do pozostałych stron  zespołu negocjacyjnego. Kolejnym krokiem w opracowaniu projektu nowego […]

Uchwała nr 103/2013 z dnia 18.11.2013

Uchwała nr 103/2013   Zarządu OZ TVP MZZPTiTMP WIZJA postanawia dodatkowo delegować do pracy w zespołach roboczych w ramach negocjacji układu zbiorowego pracy następujące osoby: 1. Robert Manowski – zespół ds. wynagrodzeń 2. Marek Jędrocha – zespół ds. wynagrodzeń 3. Anna Hałasińska – zespół ds. wynagrodzeń 4. Krzysztof  Buchowicz – zespół ds. wynagrodzeń 5. Marek […]

Uchwała nr 102/2013 z dnia 08.11.2013

Uchwała nr 102/2013   Zarząd ZZPT TVP SA Wizja postanawia w trybie natychmiastowym zawiesić w prawach członka Zarządu i przewodniczącego Sekcji Operatorów Pana Witolda Kanię. Powodem zawieszenia jest działanie na szkodę Związku poprzez  podejmowanie działań całkowicie sprzecznych z celami i działaniami ZZPT TVPSA Wizja. Do czasu nowych wyborów funkcję przewodniczącego sekcji będzie pełnił wiceprzewodniczący sekcji. […]

Uchwała nr 101/2013 z dnia 04.11.2013

Uchwała nr 101/2013   Zarząd ZZPT TVP WIZJA postanawia ze względu na bardzo trudną sytuację materialną przyznać Agacie Ławniczak-Lobie zapomogę w wysokości     xxxx     płatną w dwóch miesięcznych ratach po     xxxx    .

Uchwała nr 100/2013 z dnia 04.11.2013

Uchwała nr 100/2013   Zarząd ZZPT TVP WIZJA postanawia zrekompensować koszty przejazdów Mariusza Jelińskiego na posiedzenia zespołu negocjującego zakładowy zbiorowy układ pracy przyznając mu kwotę rekompensaty w wysokości   xxxxx     miesięcznie za te miesiące, w których obraduje zespół z jego udziałem.