Uchwała z dnia 13.08.2009

U C H W A Ł A

Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 13 sierpnia 2009 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Zarząd Związku Zawodowego WIZJA podczas głosowania elektronicznego w dniu 13 sierpnia 2009 r. podjął uchwałę o reprezentowaniu wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy poza członkami Zarządu dodatkowo wszystkich członków władz kół i sekcji istniejących oraz kół i sekcji w trakcie tworzenia i wyboru władz, komisji rewizyjnej oraz Grażynę Łuckoś, Małgorzatę Wrzeszcz, Teresę Krzyżanowską.

Za Prezydium Zarządu Związku

Wiesław Byczot
Wiceprzewodniczący

Uchwała z dnia 5.08.2009

U C H W A Ł A

Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 5 sierpnia 2009 r.

Na podstawie Art. 32 Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Prezydium Zarządu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2009 r. podjęło uchwałę o wskazaniu liczby oraz nazwisk osób podlegających ochronie.

1. BarbaraMarkowska-Wójcik
(na podstawie poprzedniej uchwały z 8 czerwca 2009)
2. Wiesław Byczot
3. Ziemowit Poniatowski
4. Grażyna Ogrodowska
5. Stanisław Kucharski
6. Krzysztof Stanisławski
7. Barbara Pawlak
8. Andrzej Ciszewski
9. Hanna Kordalska-Rosiek
10. Szczepan Adamiuk
11. Waldemar Wiśniewski
12. Andrzej Obłuski
13. Leszek Foltyn
14. Janusz Zembrzuski
15. Jacek Dybowski
16. Małgorzata Majewska
17. Andrzej Błaszkiewicz
18. Witold Wojciechowski

Za Prezydium Zarządu Związku

Wiesław Byczot
Wiceprzewodniczący

Uchwała z dnia 23.07.2009

U c h w a ł a Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 23.07.2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą

§ 1.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA na posiedzeniu w dniu 23.07.2009 r. podjęło decyzję o przystąpieniu do sporu zbiorowego z pracodawcą.

§ 2.

Przedmiotem sporu zbiorowego są planowane negatywne zmiany dla pracowników twórczych, wyrażające się między innymi zwolnieniami grupowymi, o których mowa w uchwale Nr 453/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia w TVP S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium Zarządu Związku
Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca

Protokół z dnia 23.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, uczestniczyło 11 osób w tym 9
obecnych. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek
zebrania, który został jednogłośnie przyjęty:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
2. Zatwierdzenie Zarządu Koła Wizji w Rzeszowie,
3. Zatwierdzenie terminu wyboru władz Sekcji Dziennikarzy,
4. Zatwierdzenie działań Związku Wizja dotyczących planowanych zwolnień
grupowych
,
5. Osada ¼ etatu związkowego,
6. Przyjęcie nowych członków,
7. Współpraca z Kancelarią Prawną „Olszewski, Tokarski i wspólnicy”
8. Wolne wnioski.

13.07.2009 Komunikat po rokowaniach w sporze zbiorowym – zwolnienia grupowe

Informujemy, że Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA nie podpisał porozumienia z pracodawcą, dotyczącego zwolnień grupowych. Pracodawca nie przedstawił Związkowi dokumentów, z których wynikałaby bezwzględna konieczność ich przeprowadzenia. Ze szczątkowych materiałów, które otrzymaliśmy jednoznacznie wynika, że w sferze produkcji brakuje pracowników etatowych, a nie występuje ich nadmiar. Z tego powodu Związek nie zgadza się na przedstawioną strukturą zwolnień i protestuje przeciwko zwolnieniom grupowym pracowników twórczych.

Związek kontynuuje spór zbiorowy przeciwko zwolnieniom grupowym, wszczęty 24.07.2009. Do tej pory odbyły się dwa spotkania, a na 13.08.2009 r. wyznaczony został następny termin rokowań w tej sprawie.
W razie nie przyjęcia przez pracodawcę naszych postulatów, jesteśmy zdecydowani wykorzystać wszystkie, dopuszczalne prawem środki.

Nasze stanowisko zawarte jest w ANALIZIE STANU ZATRUDNIENIA W TVP S.A. umieszczonej na stronie Związku.

Z przeprowadzonej w roku ubiegłym analizy potrzeb (na przykładzie APT – największej jednostki organizacyjnej w TVP SA) jednoznacznie wynika, że w sferze produkcji występują poważne braki w zatrudnieniu, co potwierdza bardzo duża ilość umów cywilnoprawnych zawierana ze współpracownikami, którzy muszą uzupełnić występujące braki kadrowe.

Prawdą jest również i to, że w TVP S.A. występuje poważny przerost zatrudnienia kadry kierowniczej (dyrektorów i ich zastępców oraz kadry kierowniczej I, II i III stopnia) w stosunku do ogółu zatrudnionych.
Ciekawie wygląda porównanie udziału poszczególnych grup pracowniczych w ogólnym zatrudnieniu z Zakładzie Głównym w Warszawie. Na przykład na jednego dziennikarza przypada około 1 dyrektor/kierownik, a na 10 pracowników – jedno stanowisko dyrektora /kierownika. Nie przytaczamy kosztów utrzymania tak rozbudowanej kadry kierowniczej, ale wszyscy wiedzą, że są to bardzo duże i znaczące kwoty.. Na 3.169 pracowników ogółem: – 1.792 to pracownicy administracji i pracownicy pomocniczy, – 909 pracownicy twórczy, – 431 pracownicy techniki. Stosunek pracowników twórczych do ogółu zatrudnionych wynosi 28%, a pracowników produkcji (twórcy i technika) – 42%.

Zamiast dążyć do rzeczywistej redukcji kosztów stałych, eliminując nadmierne zatrudnienie w sferze pozaprodukcyjnej, proponuje się mechaniczną redukcję zatrudnienia, ignorując faktyczne potrzeby w sferze produkcji, tolerując nadmierny przerost zatrudnienia w sferze administracji.

Zdecydowanie nie zgadzamy się z taką polityką i dlatego weszliśmy w spór zbiorowy z pracodawcą.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. wzywa Zarząd Telewizji Polskiej do wstrzymania się z realizacją planowanych zwolnień grupowych. Jeżeli zajdzie potrzeba, skorzystamy z przysługujących nam, ustawowych uprawnień, aby bronić naszej Firmy i jej dotychczasowego dorobku.

KOMISJA NEGOCJACYJNA ZZPT TVP SA WIZJA

Uchwała z dnia 13.07.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Zgodnie ze Statutem Związku:

(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)

Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:

Szczepana Adamiuka Przewodniczącego Koła Lublin
Andrzeja Błaszkiewicza Przewodniczącego Sekcji Montażystów,
Andrzeja Ciszewskiego Przewodniczącego Koła Białystok,
Hannę Kordalską – Rosiek Przewodniczącego Koła Gdańsk.
Małgorzatę Majewską Przewodniczącą Sekcji Charakteryzacji
Waldemara Wiśniewskiego Przewodniczącego Koła Łódź
Witolda Wojciechowskiego Przewodniczącego Sekcji Operatorów Obrazu i
Dźwięku

Decyzję tę potwierdzają podpisami członkowie Zarządu.
Protokół napisano w trzech egzemplarzach.

Wiesław Byczot                                   Jacek Dybowski

Leszeka Foltyn                                     Mariusz Jeliński

Tomasz Kostuch                                  Stanisław Kucharski

Barbara Markowska-Wójcik                    Andrzej Obłuski

Grażyna Ogrodowska                            Barbara Pawlak

Ziemowit Poniatowski                           Krzysztof Stanisławski

Jan Tyszler Janusz Zembrzuski

Protokół z dnia 13.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu, Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad:
1. zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia Zarządu
2. przyjęcie w szeregi Związku nowych członków
3. tzw. „naciski w sprawie Kuczyńskiej”
4. pismo do Państwowej Inspekcji Pracy
5. wnioski po spotkaniu przedstawicieli Związku z dyr. Sysko-Romańczuk
6. wybory w sekcji dziennikarzy
7. informacja o piśmie do Prezesa … w sprawie wypowiedzi dyr. Pasiuty
8. problemy w ośrodkach
9. wątpliwości sekcji realizatorów:
• terminy i częstotliwość spotkań Prezydium i Zarządu
• poczta służbowa ( propozycje)
• legalność głosowania – zebranie dziennikarzy
• wykluczenie operatora z Gdańska

10. Wolne wnioski

Uchwała z dnia 24.06.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Zgodnie ze Statutem Związku:

(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)

Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:

Jacka Dybowskiego – Przewodniczącego Sekcji Realizacji i Scenografii,
Leszka Foltyna – Przewodniczącego Koła Szczecin,
Andrzeja Obłuskiego – Przewodniczącego Koła Agencji Informacji,
Janusza Zembrzuskiego – Przewodniczącego Sekcji Operatorów.

Decyzję tę potwierdzają podpisami członkowie Zarządu.
Protokół napisano w trzech egzemplarzach.

Wiesław Byczot

Mariusz Jeliński

Tomasz Kostuch

Stanisław Kucharski

Barbara Markowska-Wójcik

Grażyna Ogrodowska

Barbara Pawlak

Ziemowit Poniatowski

Krzysztof Stanisławski

Jan Tyszler

Protokół z dnia 24.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty:

1/ stwierdzenie kworum
2/ zatwierdzenie protokołu z poprzedniego prezydium Zarządu
3/ zatwierdzenie nowych Koł i Sekcji Związku
4/ Sprawy członkowskie,
5/ Nowy Regulamin organizacyjny Agencji Informacji
6/ Informacja o spotkaniu z dyr. APT Markiem Pasiutą
7/ Wolne wnioski.

Uchwała z dnia 09.06.2009 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała z dnia 09.06.2009

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA w sprawie rozszerzenia składu  Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Zgodnie ze Statutem Związku:

(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)

Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład  następujących osób:

Jacka Dybowskiego –           Przewodniczącego Sekcji Realizacji i Scenografii,

Leszka Foltyna –                            Przewodniczącego Koła Szczecin,

Andrzeja Obłuskiego –          Przewodniczącego Koła Agencji Informacji,

Janusza Zembrzuskiego –    Przewodniczącego Sekcji Operatorów.

Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Protokół napisano w trzech egzemplarzach.

Wiesław Byczot

Mariusz Jeliński

Tomasz Kostuch

Stanisław Kucharski

Barbara Markowska-Wójcik

Grażyna Ogrodowska

Barbara Pawlak

Ziemowit Poniatowski

Krzysztof Stanisławski

Jan Tyszler

Protokół z dnia 8.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.

1/ Omówienie Zjazdu,
2/ Omówienie nowych koł i sekcji Związku oraz ich zatwierdzenie,
3/ Sprawy członkowskie,
4/ Skierowanie Przewodniczącej Związku na część etatu,
5/ Wolne wnioski.

Uchwała z dnia 23.05.2009 w sprawie wyboru Prezydium

Uchwała z dnia 23.05.2009

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA

sprawie wyboru Prezydium Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA

Zgodnie ze Statutem Związku:

(§26.1.Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Związku.

2.Prezydium jest wybierane przez  Zarząd na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.

3.W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie,…)

i mając na uwadze planowane rozszerzenie Zarządu o Przewodniczących Kół i Sekcji wybieranych w późniejszych terminach, Zarząd postanawia, że Prezydium Zarządu będzie tożsame z Zarządem w obecnym składzie, a każdy członek Prezydium Zarządu będzie pełnił w Prezydium tę funkcję, którą pełni w Zarządzie.

Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Protokół napisano w trzech egzemplarzach.

Wiesław Byczot

Mariusz Jeliński

Tomasz Kostuch

Stanisław Kucharski

Barbara Markowska-Wójcik

Grażyna Ogrodowska

Barbara Pawlak

Ziemowit Poniatowski

Krzysztof Stanisławski

Jan Tyszler

Protokół z dnia 12.05.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku red. Barbara-Markowska –Wójcik zaproponowała następujący porządek zebrania:

1/ Zatwierdzenie uwag do porządku obrad,
2/ Informacja Stanisława Kucharskiego, skarbnika Związku o stanie przygotowań materiałów dla delegatów,
3/ Zatwierdzenie menu,
4/ Omówienie przypadków członków Związku, którzy nie zgłosiły swojego udziału w Zjeździe w wyznaczonym terminie,