Publikowane w

czerwiec 2010

30.06.2010 Ważny wyrok w kontekście zwolnień grupowych

Zwolniona przez Targalskiego dziennikarka Polskiego Radia wygrała Warszawski sąd pracy uznał dziś, że wpisanie dziennikarki Małgorzaty Kolińskiej-Dąbrowskiej w 2007 roku na listę do zwolnień grupowych, a potem zmuszenie do podpisania zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, było przejawem „dyskryminacji w zatrudnieniu”. – Stało się to po raz drugi. Po apelacji Polskiego Radia […]

30.06.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w procesie zwolnien grupowych

W dniu 30.06.2010 odbyło się pierwsze spotkanie związków reprezentatywnych z pracodawcą w procesie zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia pracowników. Strony zaprezentowały swoje opinie na temat zasadności uchwały 462/2010 Zarządu TVP SA.  ZZPT TVP SA Wizja uważa, że nie istnieją przesłanki do zastosowaniach mechanizmów ustawy z dnia 13.03.2003 r. o rozwiązywaniu umów o pracę z przyczyn nie […]

30.06.2010 Odpowiedź Dyrektora oddziału Gdańsk na pismo Przeowdniczącej Koła ZZPT TVP SA Wizja

W dniu 30.06.2010 Koło Gdańsk ZZPT TVP SA Wizja otrzymało odpowiedź Dyrektora Oddziału na pismo Przewodniczącej Hanny Kordalskiej-Rosiek. Czytaj całość pisma

Uchwała nr 32/2010 z dnia 28.06.2010.

Uchwała nr 32/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA akceptuje przystąpienie dwóch związków zawodowych do sporu zbiorowego w sprawie nadgodzin wszczętego przez WIZJĘ pismem z dnia 17.06.2010: Związku Zawodowego Operatorów Obrazu i Dźwięku TVP S.A., pismo z dnia 23.06.10, z negocjatorami: Jerzym Majewskim Jarosławem Tarasewiczem Tomaszem Wiśniewskim 2.  Związku Zawodowego Realizatorów Efektów Audiowizualnych […]

28.06.2010 Kolejne stanowisko montażystów w sprawie nakłaniania do rozwiązywania umów o pracę

Warszawa, 25.06.2010 Do Pana Włodzimierza Ławniczaka V-ce Prezesa TVP SA Stanowisko montażystów zatrudnionych w pionie Techniki TV Agencji Produkcji Telewizyjnej przedstawione Panu Włodzimierzowi Ławniczakowi na spotkaniu dnia 25.06.2010. Podtrzymujemy nasze stanowisko przedstawione w poprzednim piśmie z dnia 09.06.2010 r. Nadal wyrażamy zdecydowany sprzeciw przeciwko zwolnieniom grupowym naszej grupy zawodowej. Stanowczo oświadczamy, że nie będziemy prowadzić […]

Uchwała nr 31/2010 z dnia27.06.2010.

Uchwała nr 31/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA dwie osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie. Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 21

25.06.2010 Stanowisko prawne ZZPT TVP SA wobec uchwały Zarządu TVP SA o grupowym zwolnieniu pracowników

Warszawa, 25 czerwca 2010 r. Telewizja Polska S.A. w Warszawie Zarząd ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Warszawa Dotyczy uchwały nr 462/2010 Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z 16 czerwca 2010 r. w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia gru-powych zwolnień w TVP S.A. Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” wobec zamiaru przeprowadzenia przez […]

25.06.2010 Analiza uchwały o zwolnieniach grupowych

ANALIZA UCHWAŁY 462/2010 Zarządu TVP S.A. o zwolnieniu grupowym pracowników W uzasadnieniu do uchwały 462/2010 / załącznik nr1– Przesłanki ekonomiczno-finansowe uzasadniające konieczność obniżenia poziomu zatrudnienia oraz redukcji kosztów osobowych W TVP, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. uważa, że nie uwzględniono wielu istotnych punktów, których brak  wpływa na wartość tego dokumentu. Uznano, że na trudną […]

Uchwała nr 30/2010 z dnia 25.06.2010

Uchwała nr 30/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA ustala, że podane niżej osoby zostają negocjatorami sporu zbiorowego  w/s nadgodzin. MARIUSZ KMIECIK – Gdańsk gł. negocjator ANDRZEJ PIECZYŃSKI – operator kamery ARNOLD WŁODARCZYK – montażysta W-wa WITOLD KANIA – operator kamery, od nagrań MACIEJ LIS – operator kamery, od nagrań WITOLD OKLEK – […]

24.06.2010 Honoraria w Gdańsku

Pan Zbigniew Jasiewicz Dyrektor Naczelny TVP Gdańsk Szanowny Panie Dyrektorze, zwracam się do Pana z zapytaniem, według jakich przepisów i rozporządzeń podległy Panu, Kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej, Pan Andrzej Białoskórski, rozdziela środki finansowe na produkcję programów sponsorowanych. Moje pytanie dotyczy produkcji programów realizowanych w TVP Gdańsk przez pracowników naszej firmy i na naszym sprzęcie za […]

24.06.2010 Próby zmuszania do „dobrowolnego” rozwiązywania umów o pracę – zawiadomienie PIP

Warszawa, dn.24.06.2010 r. L.dz. Wizja/74/2010 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie ul. Lindleya 16 00-973 Warszawa Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja składa skargę na działania osób, reprezentujących pracodawcę, wobec pracowników Agencji Produkcji Telewizyjnej, związane z procesem grupowego zwolnienia pracowników. W imieniu pracodawcy Dyrektor Biura Zarządu TVP S.A. Pan Maciej Muzyczuk, Dyrektor […]

23.06.2010 Dlaczego tajemnica przedsiębiorstwa ?

Warszawa, 23.06.2010r. L.dz. WIZJA/73/2010 Pani Grażyna Łagodzińska Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja przypomina, że na podstawie: – USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych: Art. 4.  Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw […]

Protokół z dnia 21.06.2010

Protokół z zebrania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 21.06.2010 r. Porządek obrad: 1/ Przyjęcie nowych członków, 2/ Informacja Kol. Stanisława Kucharskiego o Radzie Pracowniczej, 3/ Informacja o sytuacji na Placu i działaniach PIP, 4/ Informacja o spotkaniu z Kierownictwem Firmy, 5/ Informacja o spotkaniu z dyr. M. Kubalicą – zwolnienia […]

Uchwała nr 29/2010 z dnia 21.06.2010.

Uchwała Zarządu ZZPTTVPSA WIZJA nr 29/2010 z dnia 21.06.2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 9 osób, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

21.06.2010 Zawiadomienie PIP

Warszawa, 15.06.2010 r. L.dz. Wizja/70/2010 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie ul. Lindleya 16 00-973 Warszawa Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA zwraca się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie kontroli w Agencji Produkcji Telewizyjnej TVP S.A. dotyczącej realizacji postanowień obowiązujących w Spółce aktów prawnych, a w szczególności znowelizowanego od dnia 23 czerwca […]

Uchwała nr 34/2010 z dnia 21.06.2010.

Uchwała nr 34/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja zdecydował o  przywróceniu do Związku Wizja grupy charakteryzatorów na następujących warunkach: 1/       przywróconym byłym członkom Związku zostanie zaliczony staż związkowy, pod warunkiem opłacenia zaległych składek członkowskich, 2/      przywrócona grupa charakteryzatorów wchodzi w skład Sekcji Realizacji, 3/      przewodniczącą grupy zostaje kol. Ewa Budziak.

Uchwała nr 33/2010 z dnia 21.06.2010.

Uchwała nr 33/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA  postanawia umieścić na stronie internetowej związku analizę zwolnień grupowych, wynikających z postanowień uchwały nr 462 Zarządu Spółki Telewizja Polska SA z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia grupowych zwolnień w TVP S.A.

20.06.2010 Odpowiedź Ministra Skarbu na interpelację poselską w sprawie planu restrukturyzacji przedstawionego przez Zarząd TVP SA

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację z dnia 6 maja 2010 r., nr SPS 023-15823/10, pani Magdaleny Kochan, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz grupy posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą wprowadzonego przez TVP SA programu oszczędnościowego, jako minister właściwy do spraw nadzoru właścicielskiego przedstawiam, co następuje: W związku z ubieganiem się przez spółkę Telewizja […]

16.06.2010 Zwolnienia grupowe stały się faktem !!!

W dniu dzisiejszym zarząd TVP SA podjął uchwałę o zwolnieniach grupowych. Pracę ma stracić ok. 900 osób. Zwolnienia dotkną głównie pracowników twórczych. W związku z zaistniałą sytuacją ZZPT TVP SA Wizja powołał SZTAB KRYZYSOWY. Mariusz Jeliński Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja

16.06.2010 Dość czekania

Warszawa, 16.06..2010 r. L.dz. Wizja/72/2010 Rada Nadzorcza TVP SA Zarząd TVP SA Mija kolejny tydzień, od kiedy Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP Bogusław Szwedo i Prezes Zarządu TVP Romuald Orzeł otrzymali od ZZPT TVP S.A. Wizja oficjalną informację o skandalicznym zachowaniu dyrektora Andrzeja Jeziorka wobec pracownika Marcina Peresady, a zatem o złamaniu prawa, co podlega konkretnej […]