Zmarł Piotr Struś

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,

że nie ma już wśród nas

Ś.P.

Piotra Strusia

naszego Kolegi,

wieloletniego Pracownika TVP na stanowisku realizatora wizji.

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Piotrze

na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci

Przyjaciele z Wizji

Komunikat ZZPTiT MP Wizja

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja ze zdumieniem przyjął wiadomość, że  Pan Juliusz Braun został nominowany do Rady Mediów Narodowych.

Jako prezes Zarządu TVP S.A. jest odpowiedzialny za  outsourcing ponad 400 pracowników TVP,  na sumieniu ma los wyrzuconych i ich rodzin.  Outsourcing miał podobno przynieść duże oszczędności i korzyści finansowe dla Spółki. Żądamy ujawnienia, ile kosztowała ta procedura, ile w tym czasie Spółka zyskała finansowo.  Wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie obecnego Zarządu TVP S.A. również wskazują  wiele wątpliwości w sposobie zarządzania Spółką.

Nominacja Pana Juliusza Brauna do Rady Mediów Narodowych jest kpiną z pracowników TVP i potwarzą dla Związku. Sposób potraktowania pracowników jest kuriozalny i niespotykany w świecie mediów. Czy ta nominacja ma być nagrodą za  decyzje skutkujące przedmiotowym potraktowaniem własnych pracowników, naruszeniem ich godności i pozbawieniem pracy?

Stanowczo  przeciw temu protestujemy.

Zarząd ZZPTiT MP Wizja

Wyrok Sądu Pracy

Sygn. akt XXI P 59/15

 

 

 

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXI Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Grzegorz Kochan
Protokolant: Ewelina Truszkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Region Mazowsze, Rady Zakładowej TVP S.A. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji oraz Organizacji Międzyzakładowej w TVP S.A. Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja

przeciwko Telewizji Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o przekazanie środków na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

  1. nakazuje Telewizji Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przekazać na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 4.075.283,00 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) złotych uzyskaną ze sprzedaży zakładowych lokali mieszkalnych,
  2. zasądza od Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Region Mazowsze, Rady Zakładowej TVP S.A. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji oraz Organizacji Międzyzakładowej w TVP S.A. Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja kwoty po 7200,00 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
  • zasądza od Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

 

 

 

Grzegorz Kochan

Komunikat ZZPTiT MP WIZJA

4 marca 2015 roku trzy związki reprezentatywne tj. ZZPTiT MP Wizja, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. oraz Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV złożyły w Sądzie Rejonowym w Warszawie pozew przeciwko TVP S.A. o zwrot kwoty 4.075.283 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu  sprzedaży mieszkań zakładowych, do czego zobowiązują zapisy stosownej ustawy.

Sprzedaż w/w mieszkań odbywała się sukcesywnie za poprzednich dwóch zarządów Spółki. Ze względu na wartość sporu, pozew przesłany został do Sądu Okręgowego XXI Wydział  Pracy.

 

W dniu 16.06.2016 roku Sąd Okręgowy wydał wyrok, który nakazuje TVP S.A. :

– przekazanie całej kwoty tj. pond 4 mln zł na ZFŚS,

– wpłatę 100 tys. zł  tytułem kosztów procesu,

– wypłatę  trzem związkom reprezentatywnym kwot po 7. 200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Proces prowadzi warszawska Kancelaria Regulus, na co dzień doradzająca Wizji, zaś reprezentantem strony związkowej jest mec. Łukasz Panasiuk.

Przedstawiciele strony związkowej dążyli do ugody, aby zminimalizować  dodatkowe koszty. Niestety bezskutecznie.

Zadajemy również pytanie, czy obecny  Zarząd TVP podejmie inicjatywę pociągnięcia  do odpowiedzialności osoby z kadry kierowniczej i poprzednich Zarządów Spółki,  które odpowiadają za ten fakt?

 

                                                                                                             Zarząd ZZPTiT MP Wizja

Ze smutkiem i ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę

Ze smutkiem i ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę

ŚP.

Zbigniewa Sadowskiego

 

wieloletniego Pracownika Telewizji Polskiej,

znakomitego dźwiękowca,

przy jego udziale powstały setki felietonów, reportaży, filmów dokumentalnych,

będzie nam Go bardzo brakowało w ekipach zdjęciowych

Przyjaciele z Wizji

Komunikat ZZPTiT MP Wizja

Zakończył się proces konsultacji w  sprawie zwolnień grupowych pracowników przeniesionych do LeasingTeam sp. z o.o.  W okresie od 15 lutego do 4 marca odbyły się cztery spotkania . W poniedziałek 14 marca 2016 roku  zostały wręczone pierwsze wypowiedzenia.

Od początku całego procesu zwolnień grupowych prowadzonych obecnie przez LeasingTeam Wizja stała na stanowisku,  że  naruszone zostały przepisy prawa, bowiem   powiadomiono Związki o rozpoczęciu procedury jeszcze przed wynikającymi z przepisów ustawowych koniecznymi konsultacjami w sprawie znalezienia możliwości uniknięcia zwolnień.  Nie przeprowadzono w tej sprawie żadnych rozmów, nie uwzględniono indywidualnych rozwiązań dla każdego objętego zwolnieniami.  Pracodawca potraktował ludzi jako jedną, bezosobową masę.

Wygaśnięcie umowy z TVP, które nastąpi 30 czerwca 2016 r. również nie może być podstawą  zwolnień, nie wolno przerzucać na pracowników odpowiedzialności za skutki   działalności gospodarczej prowadzonej przez Pracodawcę.  Nie dopełniono również innych, ustawowych zapisów wymaganych przy zwolnieniach grupowych, co może mieć znaczenie w przypadku wystąpienia Pracowników do sądu pracy.

7 marca br. Wizja  otrzymała listę z nazwiskami  43. osób wytypowanych do  zwolnień, w tym 20. jej członków.  Natomiast w dniu następnym  przesłano  Związkowi  regulamin zwolnień,  co jest kolejnym naruszeniem procedur.

W ustawowym terminie  5 dni wysłaliśmy  pisma  w obronie  wszystkich członków  Związku.  Przed uzyskaniem odpowiedzi, czy Leasing Team  uwzględni  odwołania, w poniedziałek 14 marca 2016 r. rozpoczęto  wręczanie wypowiedzeń!

Tego samego dnia o godz. 14.00 odbyło się  w LT dodatkowe spotkanie,  pilnie zwołane na wniosek związku  montażystów, który nie wziął w nim udziału.   Po dyskusji, Zarząd LT,  uwzględnił pisma odwoławcze  Związku  dotyczące  wycofania wypowiedzeń pracownikom  w ochronie emerytalnej i związkowej.

Na wniosek Wizji, pani Andżelika Majewska  zapewniła,   że osobom,  w wieku emerytalnym, czy też przedemerytalnym zostaną zaproponowane  indywidualne rozwiązania  m.in. przedłużenie okresu zatrudnienia. Indywidualne, ponieważ kwestia ochrony przedemerytalnej i nabycia uprawnień do emerytury, wynika z określonych przepisów, które powodują, że sytuacja każdej z tych osób jest inna.

Pozostałym  pracownikom  w szczególnej ochronie, firma, przedstawi projekt  zmiany warunków pracy podczas rozmów indywidualnych .

Jeżeli efekt spotkania Zarządu Głównego Wizji  z TVP na temat outsourcingu /co ma nastąpić 16 marca br/  okaże się rokujący,   LT jest gotowa  zmodyfikować proces wypowiedzeń.  Zatem wszystko teraz w rękach Prezesa TVP S.A.

Osoby, które otrzymały wypowiedzenia  mogą  w ciągu 7 dni zdecydować się  na wniesienie pozwu  do sądu pracy. Kancelaria „Regulus” przygotuje wzór pozwu. Ewentualna decyzja o wniesieniu  sprawy musi zostać podjęta przez każdego indywidualnie.

 

Zespół Negocjacyjny ZZPTiT MP „Wizja”

 

Barbara Markowska-Wójcik

Urszula Dembińska-Nowakowska

Jacek Dybowski

Dorota Rzepecka

Gerard Sawicki

mec. Marcin Szymanek

8.03.2016 Liczymy na propozycje rozwiązań

Dokument przychodzący (1)-kopia

7.03.2016 Ponownie wzywamy Zarząd TVP do rozmów

2016.03.03._j.kurski przywr.do pracy str 1

2016.03.03_j.kurski przywr do pracy str 2

 

 

 

 

 

Michale byłeś naszym Nauczycielem

Michal_Boguslawski_01

Odszedł od nas 

 Michał Anioł Bogusławski

jeden z pierwszych pracowników TVP (legitymacja nr 7).

Wybitny polski dokumentalista, scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny.

Wychował kilka pokoleń  twórców telewizyjnych i filmowych.

Twórca i kierownik artystyczny cyklu „Małe Ojczyzny”. 

Do końca  oddany  działalności społecznej na rzecz kultury, promowania lokalnego dziedzictwa i podnoszenia standardów etyki zawodu dziennikarskiego.

Opuścił nas Mistrz i Przyjaciel.

2.03.2016 Prezes Kurski odpowiada – nie odpowiada

THK-0750-26-2016-910.pdf

Z żalem żegnamy Xymenę Zaniewską

Z żalem żegnamy
Xymenę Zaniewską – Chwedczuk,
wielkiego i wieloletniego scenografa Telewizji Polskiej
xymena1
Przez lata tworzyła wspaniałe scenografie do wielu spektakli telewizyjnych,
tworzyła wizerunek firmy
Kto miał szczęście z Nią pracować ten wie, ile serca i talentu oddała telewizji
Była wspaniałym, twórczym Człowiekiem,
wzorem dla kolejnych pokoleń scenografów i świetnym kompanem w pracy

Przyjaciele

22.02.2016 Leasingteam zwalnia ostatnich 88 pracowników TVP

W dniu 22 lutego 2016r. odbyło się spotkanie zarządu spółki LeasingTeam ze związkami zawodowymi, którego tematem były planowane zwolnienia grupowe osób, które pozostały jeszcze w tej spółce, po rzekomym ich przeniesieniu na podstawie umowy zawartej między TVP a LT w czerwcu 2014r.

news_49378_1436877502_big2

Przedstawiciele zarządu LT stwierdzili jednoznacznie, że jedynym powodem przeprowadzenia planowanych zwolnień grupowych jest zakończenie dwuletniej umowy z TVP, która wygasa 30 czerwca. Andżelika Majewska przekazała informację, że LT zwracało się do Telewizji Polskiej z propozycją przedłużenia umowy o kolejny rok. Taką możliwość, jak powiedziano, przewidywała umowa zawarta między tymi firmami. Telewizja Polska nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem. Poinformowano nas również, że – jako alternatywę – zaproponowano zarządowi TVP powrót 88 osób pozostałych jeszcze w LT do telewizji publicznej z dniem zakończenia umowy. Żadnej odpowiedzi na tę propozycję nie uzyskano.

Zarząd LT gwarantuje pozostanie w spółce jedynie osobom chronionym na podstawie przepisów szczególnych m.in. ze względu na ochronę przedemerytalną. Osobom tym będą przedstawiane propozycje zmiany warunków zatrudnienia, bez zmiany warunków wynagradzania. Oznacza to, jak powiedziano, że LT będzie szukać dla tych osób innych zadań. W takiej sytuacji jest około 35 z 88 pracowników.

Przedstawiciele związków zawodowych podali w wątpliwość powód zwolnień. Uważamy, że jest on pozorny, tak jak i cały proces przeniesienia  pracowników TVP. Podczas następnego spotkania, które odbędzie się 29 lutego zostaną przedstawione szczegóły wypowiedzeń. Związki otrzymały propozycję porozumienia (w załączniku).

ZZPTiTMP WIZJA Wizja przygotowuje kolejne pismo do prezesa J. Kurskiego w sprawie rozwiązania problemu outsourcingu. Pierwsze pismo w tej sprawie wysłaliśmy w ubiegły piątek (poniżej). W kolejnym – wystąpimy z propozycją przyjęcia do TVP pozostałych w LT 88 osób z dniem zakończenia umowy. Mamy nadzieję, że prezes J. Kurski wykaże wolę naprawienia krzywd wyrządzonych pracownikom przez poprzednie władze TVP.

Następny komunikat przekażemy 29 lutego, po zakończeniu kolejnych rozmów w LT.

ZZPTiT MP Wizja

 

———————————————————————————————————————————

Szanowni Panowie

Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jacek Kurski
Prezes Zarządu TVP S.A.

Maciej Stanecki
Członek Zarządu TVP S.A.

Szanowni Panowie,

W dniu 15 lutego br. dowiedzieliśmy się, że ag
encja pracy tymczasowej LeasingTeam sp. z o.o., do której 1 lipca 2014 roku poprzedni Zarząd TVP   rzekomo przeniósł, na zasadzie outsourcingu, 411 etatowych pracowników telewizji publicznej, planuje do 30.06.2016 zwolnić grupowo wszystkich tych, którzy tam jeszcze pracują na rzecz TVP.  Na bruk ma trafić 88 ostatnich, rzekomo przeniesionych  pracowników.

Piszemy o tym do Pana Ministra jak i do Pana, Panie Prezesie, ponieważ od  wyborów  parlamentarnych i  wyboru  nowych władz Spółki czekamy na zapowiadaną „dobrą zmianę”  w mediach publicznych. Czekamy na wiadomość, że nowy Zarząd, przy aprobacie Ministra  i Wicepremiera w jednej osobie, ma pomysł na  powrót  do pracy ludzi wyrzuconych na brutalnych warunkach z TVP do LT. Brutalnych – gdyż najpierw poddawano nas rozmaitym pseudo testom psychologicznym i innym, nie mającym żadnego związku z profesjonalizmem dziennikarskim, a następnie agencja pracy tymczasowej narzuciła telewizyjnym twórcom swoje regulaminy i zasady, choć o produkcji telewizyjnej i telewizyjnym warsztacie nikt tam nie ma pojęcia (np. bezprawnie pozbawia  nas znaczącej części naszych zarobków). Odarto nas z godności zawodowej, odebrano status dziennikarza, złamano wiele norm prawnych  (wymienia je ZUS w wynikach kontroli, stwierdzając w podsumowaniu, że byliśmy i nadal pozostajemy pracownikami TVP). Agencja LT, zgodnie z prawem prasowym, nie posiada ani kompetencji, ani też uprawnień i statusu redakcji, więc nie może nadzorować pracy dziennikarzy, ani poddawać ich  merytorycznej ocenie. Trudno wyobrazić sobie, aby ten stan rzeczy mógł być zaakceptowany przez obecne władze TVP SA oraz właściwych ministrów.

Śledzimy na bieimagesżąco zmiany w TVP. Każdego dnia oczekujemy od Pana Prezesa na wiadomość, że nowe władze Spółki o  nas wiedzą – i pamiętają, że nasz dorobek, wiedza i kompetencje są  potrzebne, że będziemy uczestniczyć w zapowiadanej „dobrej zmianie w mediach publicznych”. Zamiast tej wiadomości dziś dowiadujemy się o zwolnieniach grupowych.

Czy TVP o nas zapomniała?

Czy będzie przyzwolenie na dalszą, jawną niesprawiedliwość i pozbawienie nas pracy w macierzystym zakładzie ? Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Pana, Panie Prezesie, na nasze pytanie, co mają Państwo zamiar zrobić w naszej sprawie?  Czy zechcą Państwo zmienić niekorzystne dla Spółki decyzje poprzednich władz  o pozornym outsourcingu, który kosztował TVP wiele milionów i nie przyniósł żadnych korzyści? Ucierpiał tylko wizerunek publicznej stacji, wzrosła  biurokracja wprowadzona  dla wypełniania pozorów „przeniesienia”, wyrządzono wiele krzywdy wieloletnim twórcom.

Czy wyrzucicie Państwo do kosza nasze ogromne doświadczenie, kreatywność, liczne nagrody zdobywane na festiwalach i konkursach? Latami TVP inwestowała w nas i w nasze zawodowe umiejętności, a teraz po dwóch latach upokorzeń w firmie pracy tymczasowej LeasingTeam, do której zostaliśmy wyrzuceni wbrew naszej woli przez poprzedni Zarząd TVP, mamy zostać ostatecznie wyrzuceni na bruk?

Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra i Pana, Panie Prezesie,

o naprawienie skutków szkodliwej  uchwały poprzedniego Zarządu o pozornym przeniesieniu pracowników TVP, wśród których znaleźli się również ludzie „niemile widziani” przez poprzednie kierownictwo Spółki.

Przypominamy, że ZZPTiTMP Wizja prowadzi proces cywilny przeciwko TVP i LT o uznanie umowy między tymi firmami za nieważną. Będzie toczył się również proces wytoczony przez TVP w wyniku odwołania od decyzji ZUS uznającej, że wszyscy (409) pracownicy przeniesie z TVP do LT na mocy tej umowy są dalej pracownikami TVP. Wygrana pracowników w tych procesach będzie oznaczała dla TVP kontynuację straty. Czy nie lepiej znaleźć wspólne, kompromisowe  rozwiązanie ?

Dziwimy się też, że do tej pory nowy Zarząd nie spowodował pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za rzekome przeniesienie części przedsiębiorstwa ?

W imieniu rzekomo przeniesionych pracowników

Z upoważnienia Zarządu OZ LT ZZPTiTMP Wizja

Barbara Markowska-Wójcik Przewodnicząca ZG ZZPTiTMP Wizja
Jacek Dybowski Wiceprzewodniczący ZG ZZPTiTMP Wizja
Gerard Sawicki Wiceprzewodniczący OZ LT ZZPTiTMP Wizja

20.12.2015 INFORMACJA PRAWNA DLA „PRZENIESIONYCH” PRACOWNIKOW TVP, PO DECYZJI ZUS

Poniższa informacja została przygotowana  przez prawnika warszawskiej  kancelarii „Regulus” mecenasa Łukasza Panasiuka. Publikujemy ten tekst, za zgodą kancelarii, ponieważ może ułatwić Państwu podjęcie decyzji i odnalezienie się w obecnej sytuacji. Jeżeli będą potrzebne bardziej szczegółowe informacje prosimy o kontakt z nami.

Zarząd  ZZPTiT MP „Wizja”

prawo-bookINFORMACJA  DLA  PRACOWNIKÓW 

Zaznaczam, że nie jest to wiążąca porada prawna, lecz sugestie w jakich kierunkach należałoby przeprowadzić analizy, bowiem może to dać rezultaty korzystne dla pracowników.

Wprawdzie TVP zapowiedziała odwołanie od decyzji ZUS to jednak na chwilę obecną warto rozważyć następujące opcje:

  1. Osoby w dalszym ciągu zatrudnione w LT mogą wytoczyć powództwo o ustalenie, że ich pracodawcą jest TVP S.A. wykorzystując treść uzasadnienia decyzji jako źródło materiału dowodowego.
  2. Osoby które już nie pracują w LT, bowiem odeszły dobrowolnie, mogą pozwać TVP o ustalenie, że pracodawcą jest TVP S.A. wykorzystując treść uzasadnienia decyzji jako źródło materiału dowodowego.
  3. Osoby które już nie pracują w LT bowiem zostały zwolnione, a które złożyły odwołanie do Sądu, powinny wezwać do udziału w sprawie w charakterze pozwanego TVP wykorzystując treść uzasadnienia decyzji jako źródło materiału dowodowego.
  4. Osoby, które już nie pracują w LT bowiem zostały zwolnione, a nie złożyły odwołania do Sądu, mogą złożyć odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu z uwagi na błąd co do osoby pracodawcy. Tu najlepiej byłoby się zmieścić w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji ZUS.

z poważaniem
adw. Łukasz Panasiuk

11.12.2015 Ostateczna decyzja ZUS: NIE BYŁO PRZEJĘCIA CZĘŚCI TVP PRZEZ LT

02

 

 

 

 

 

 

IMG_3093-2.pngIMG_3094.PNGIMG_3095.png

IMG_3096-2.pngIMG_3097-0.png

IMG_3098.PNGS

5.11.2015 ZUS: TVP jest pracodawcą (rzekomo przeniesionych) 409 osób

Z PROTOKOŁU POKONTROLNEGO ZUS:

Zebrany i wykazany materiał dowodowy wskazuje, że przekazanie pracowników TVP SA do LeasingTeam sp .z oo nie odbyło się w trybie art 23 (1) Kodeksu pracy, ponieważ pracownicy przeniesieni do LeasingTeam sp. z oo:

– nadal pracowali w tym samym miejscu i według tych samych zasad

– pracowali na tych samych stanowiskach z takim samym zakresem obowiązków – faktycznyj nadzór nad ich pracą sprawował dotychczasowy pracodawca tj. TVP S.A. (nadzór LeasingTeam sp. z oo sprowadzał się od obsługi kadrowo – płacowej)

– wszelkie bieżące czynności wobec pracujących podejmowała TVP S.A.

– wynagrodzenie dla wszystkich pracujących było wypłacane przez TVP S.A. za pośrednictwem LeasinTeam sp. zoo

– nie nastąpiło przeniesienie części majątku na nowego pracodawcę – zgodnie z umową usługi świadczone przez LeasingTeam sp. z oo miały być wykonywane na sprzęcie udostępnionym do czasowego korzystania przez TVP S.A. Formalne przekazanie aktywów trwałych wymienionych w załączniku nr 11 do umowy z dnia 26 maja 2014 r. w użytkowanie w formie protokołu przekazania nie nastąpiło

– działalność LeasingTeam sp. z oo nie jest tożsama z działalnością TVP S.A.

– korzyści z realizacji umowy czerpie TVP S.A.

– wszelkie koszty wytworzenia programów i eksploatacji sprzętu ponosiła TVP S.A.

W związku 739293_luk3_140601120zus2004_34z powyższym dla nw. osób w okresie od 01.07.2014r. do nadal zgodnie z art 4 pkt 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2013 r poz. 1442 ze zm.) pracodawcą i jednocześnie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na FP i FGŚP pozostaje Telewizja Polska Spółka Akcyjna.

(TU LISTA 409 OSÓB)

List WIZJI do Prezesa Janusza Daszczyńskiego

Warszawa, dn. 06.11.2015 r.

L.dz. Wizja/111/2015

Pan Janusz Daszczyński

Prezes Zarządu TVP S.A

Zwracam się do Pana z wnioskiem o odpowiedź, ile faktycznie  kosztował TVP outsourcing ponad 400 pracowników tj. dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików?

W protokole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  z kontroli przeprowadzonej w spółce wynika, że płatnikiem składek była TVP,  co oznacza, że wszystkie te osoby  w kontrolowanym okresie były pracownikami TVP i powinny wrócić na etaty.

Z komunikatu zamieszczonego przez Presserwis wynika, że „…jeśli ustalenia ZUS będą dla telewizji niekorzystne, ta odwoła się do sądu. – Skarb państwa nie doznał uszczerbku, bo składki były opłacane – podkreśla Janusz Daszczyński. W grę wchodzą jednak ewentualne pozwy pracowników, którzy trafili do outsourcingu. – Umowę z LeasingTeam podpisał poprzedni zarząd. Ja bym się na taki krok nie zdecydował – zaznacza obecny prezes TVP. – Ale skoro już się tak stało, to dziś wycofanie się z outsourcingu byłoby dla telewizji zbyt kosztowne – zastrzega…”

0004T9T4A63WBT6G-C116-F4A czy TVP stać było na tak kosztowną operację? Czy opłacanie procesu outsourcingu nie odbyło się kosztem programu i wynagrodzeń pracowników? Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego spółka skarbu państwa, pod hasłem outsourcingu, przekazała miliony złotych na konto prywatnej firmy? Z tej operacji miały być zyski, o których mówił były prezes zarządu TVP, Pan Juliusz Braun. Pytam więc, jakiej wysokości  zyski z tego tytułu TVP zanotowała na swoich kontach?

Mamy prawo sądzić, że była to wyjątkowo kosztowna  operacja, która być może nosi znamiona niegospodarności. Czy wobec jej autorów zostaną wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje?  Czy sprawa zostanie zamieciona pod dywan, na co nie pozwoli ani Wizja  ani  inne  związki zawodowe.

Skarb państwa nie doznał uszczerbku, ale outsoursowani pracownicy TVP, którzy przez wiele lat tworzyli jej wizerunek i pozycję na rynku, owszem tak. Zdrowia, a niektórym życia to nie wróci. Czy TVP zechce zadośćuczynić ich krzywdzie ? Pracownicy  twórczy są dobrem  firmy i jej kapitałem nie do podważenia.

Rozumiem, że nie zdecydowałby się Pan na outsourcing.  To ważna deklaracja, jednak odziedziczył Pan ten poważny problem, który trzeba rozwiązać.  Wyniki kontroli ZUS wskazują na to, że TVP może ponieść dodatkowe, dotkliwe konsekwencje finansowe. Wizja proponuje rozwiązanie tego problemu, które przy dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron pozwoli na wyjście z  tej, coraz bardziej komplikującej się sytuacji. Telewizja publiczna powinna zajmować się przede wszystkim tworzeniem programu, a nie dziesiątkami procesów sądowych, które są wynikiem nietrafionej decyzji.

Panie Prezesie,

Najwyższa pora wycofać się z tego. Wizja jest gotowa do rozmów, czego również oczekujemy od Pana.

Barbara Markowska – Wójcik

Przewodnicząca ZZPTiT MP Wizja OZ w TVP

Będą wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowne Szanowni

Informuję, że w dniu 4 listopada br. przewodniczący trzech związków reprezentatywnych, ZZPTiT MP Wizja Organizacji Zakładowej w TVP S.A. , Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. i Rady Zakładowej TVP S.A. MZZPRiTV – podpisali z pracodawcą pan rzeczowo – finansowy na 2015 rok, bez którego nie mogły zostać uruchomione środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po wielu tygodniach rozmów z pracodawcą osiągnęliśmy porozumienie i mamy nadzieję, że wypłaty odbędą się już bez zbędnej zwłoki.

belka_socjalnyKatalog dostępnych świadczeń opracowany został na podstawie Regulaminu ZFŚS z 2013 roku, o co wnosili przedstawiciele związków. Nowością jest zapomoga świąteczna; wnioski o nią, jak i na pozostałe świadczenia, mogą składać wszyscy uprawnieni, tj. pracownicy, emeryci i renciści TVP, do czego zachęcamy.

W dniu jutrzejszym pracodawca przedstawi treść wniosku na nowe świadczenie. Prowadzimy również rozmowy w sprawie podniesienia wynagrodzeń, zwłaszcza dla najniżej zarabiających i nowych stawek ujętych w regulaminie wynagradzania.

Barbara Markowska – Wójcik, przew. ZZPTiT MP OZ w TVP S.A.

Porozumienie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Po wielu miesiącach rozmów między przedstawicielami pracodawcy a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi  wreszcie podpisaliśmy Porozumienie, które pozwoli na stworzenie Planu rzeczowo- finansowego niezbędnego do uruchomienia pieniędzy z ZFŚS.

Przewidujemy, ze w ciągu dwóch, trzech tygodni pracownicy, emeryci i renciści otrzymają, tak wyczekiwane świadczenia.

 

 

ODSZEDŁ PIOTR TOMASZEWSKI

13 pażdziernika zmarł nagle Piotr  Tomaszewski, operator kamery, członek Związku Wizja.

Piotr – dla nas , kolegów Pimpek, miał 46 lat, osierocił żonę i syna.

Odszedł od nas nagle i o wiele za wcześnie, pozostawiając nas w szoku i niedowierzaniu, że tak się stało .

Pimpek całe dorosłe – zawodowe życie poświęcił pracy w TVP.

IMG_0407

Wszystko, co robił, robił z pasją – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym –

ta pasja pozwoliła Mu dojść do mistrzostwa w kunszcie operatorskim.

Prywatnie interesował się historią, uprawiał strzelectwo sportowe –

tak jak wszystko z pasją.

Dziękujemy Mu za wszystkie wspólne chwile –

bywało i ciężko i zabawnie,

ale przede wszystkim za krótko.

Żegnaj Pimpku.

Koleżanki i Koledzy

15.09.2015

K O M U N I K A Tz dnia 15 września 2015r
Dzisiaj, z inicjatywy trzech reprezentatywnych organizacji związkowych miało odbyć się spotkanie z Prezesem Zarządu TVP S.A.
Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A., z przykrością informują, że Prezes Zarządu TVP S.A., Pan Janusz Daszczyński, nie pojawił się na nim.

Strona Pracodawcy zażądała wyproszenia ze spotkania tych przedstawicieli związków, którzy należą do grupy pozornie „wyoutsourcingowanych” pracowników Spółki. Był to warunek podjęcia jakichkolwiek rozmów ze związkami.

W tej sytuacji strona związkowa została zmuszona do opuszczenia spotkania. Przypominamy, że jego tematem miały być bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania naszej firmy tj.:

· Outsourcing czterech grup zawodnych i jego skutki

· Sytuacja finansowa Spółki i jej pracowników

· Sytuacja w oddziałach terenowych

· Sytuacja pracowników twórczych w kontekście zmniejszenia  

         produkcji i powołania redakcji

· Ocena skutków zmian organizacyjnych

· Polityka inwestycyjna

· Niezgodne z prawem wstrzymanie przez Pracodawcę wypłat

         świadczeń ZFŚS

· Współpraca związków zawodowych z Pracodawcą

 

 

                                  Panie Prezesie.

 

Nadal oczekujemy na spotkanie z Panem. Jesteśmy gotowi do merytorycznej rozmowy o sprawach najważniejszych dla wszystkich pracujących w Telewizji Polskiej !!!