25.05.2013 Uchwała nr 4 Walnego Zjazdu

zjazd_052

Uchwała nr  4  Walnego Zjazdu

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA

Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:

Walny Zjazd zmienia Statut, nadając mu treść, jak w załączniku.

25.05.2013 Uchwała nr 3 Walnego Zjazdu

zjazd_022

Uchwała nr  3  Walnego Zjazdu

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA

 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:

 Związek może przystępować do organizacji zrzeszających związki zawodowe oraz zawierać federacje z innymi organizacjami związkowymi. Stosowana zmiana zostanie przyjęta w statucie Związku.

 

25.05.2013 Uchwała nr 2 Walnego Zjazdu

zjazd_012

Uchwała nr 2 Walnego Zjazdu

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA

Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:

ZZPT TVP SA Wizja wspiera wieloletnich współpracowników, wobec których TVP SA łamie art. 22 Kp w ich dążeniu i działaniach do prawidłowego nazwania przez pracodawcę ich umów umowami o pracę.

25.05.2013 Uchwała nr 1 Walnego Zjazdu

zjazd_006

 Uchwała nr  1  Walnego Zjazdu

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA

Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA powołuje Komisję Skrutacyjna w składzie:

  1. Adam Mokrzycki
  2. Ewa Piskor
  3. Agnieszka Drączkowska

23.05.2013 Konferencja prasowa ZZPT TVP SA Wizja

23.05.2013 Telewizja już nie publiczna

Warszawa, 23 maja 2013 r.

Komunikat prasowy
Telewizja już nie publiczna

Zarząd TVP SA w dniu 15.05.2013 r. roku podjął uchwałę o przeniesieniu większości zatrudnionych dotychczas w TVP S.A. dziennikarzy, montażystów i innych osób zaangażowanych w produkcję telewizyjną, zatrudnionych w kilkunastu jednostkach organizacyjnych TVP SA (16 Oddziałach Terenowych i 6 jednostkach organizacyjnych Zakładu Głównego, tj. Programie 1, Programie 2, Ośrodku Programów Regionalnych, Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych) do prywatnej firmy zewnętrznej, w trybie artykułu 23 § 1 Kodeksu pracy. Zarząd i Rada Nadzorcza odmawiają udostępnienia podjętej w tym przedmiocie uchwały pomimo istnienia obowiązku informowania związków zawodowych o wszelkich działaniach dotyczących pracowników oraz pomimo powinności wynikającej z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Opisane decyzje TVP S.A. są elementem konsekwentnie realizowanej od kilku lat koncepcji zredukowania publicznej telewizji do roli emitenta i przeniesienia całej lub lwiej części produkcji do podmiotów zewnętrznych, sowicie opłacanych z publicznych pieniędzy pozostających w dyspozycji TVP. Już teraz, wbrew zapisom zawartym w art. 1 a ustawy o radiofonii i telewizji, TVP S.A. tworzy niewiele programów emitowanych na swych antenach. Po wdrożeniu planowanych założeń organizacyjnych będzie ich jeszcze mniej.

Konsekwencje planowanych działań są sprzeczne z prawem, nie pozwolą na realizowanie misji publicznego nadawcy, godzą w niezależność dziennikarską i rażąco naruszają prawa pracownicze.

Prawidłowe wykonanie zadań publicznego nadawcy telewizyjnego jest możliwe tylko wówczas gdy występujący w jego imieniu dziennikarze wyposażeni są w niezależność gwarantowaną stabilnym stosunkiem pracy z telewizją publiczną. Tylko w takich warunkach możliwe jest podejmowanie przez nich tematów trudnych, często niewygodnych dla instytucji państwowych i samorządowych. Sytuacja dziennikarza pracującego dla prywatnego, zewnętrznego producenta utrudni mu a niekiedy uniemożliwi wykonanie zapisów ustawy o misji mediów publicznych. Dziennikarz nie będzie już – jak dotychczas – mógł z własnej inicjatywy zajmować się kwestiami kontrowersyjnymi, trudnymi i dla wielu niewygodnymi.

Pozbywając się wielkiej liczby pracowników Telewizja publiczna straci wpływ na jakość i tematykę produkowanych programów. Poza jej bezpośrednią sferą oddziaływania pozostaną decyzję o doborze fachowców zaangażowanych w tworzenie konkretnych audycji a w konsekwencji na ich jakość.

Planowane zmiany organizacyjne są jaskrawo sprzeczne z zapisami ustawy prawo prasowe i ustawy o radiofonii i telewizji gdyż prowadzą do próby tworzenia programów telewizyjnych poza powołanymi do tego redakcjami. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji „Działalność nadawcy polegająca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego.” Prawo prasowe w art. 7 ust. 2, pkt 8 zawiera definicję redakcji, stanowiąc, że „redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do publikacji w prasie.” Te zapisy służą zagwarantowaniu form organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia należytej jakości programów. Na tym Telewizji publicznej chyba nie zależy, skoro zamierza łamać cytowany zapisy.

Zamierzone zmiany organizacyjne godzą też w elementarne prawa pracownicze osób zatrudnionych w TVP S.A. Powoływany przez pracodawcę przepis 231 Kodeksu pracy pozwala jedynie na przenoszenie do innego podmiotu zorganizowanej części zakładu pracy a nie poszczególnych pracowników, bez ich woli.
Prezes Zarządu TVP SA w publicznych wypowiedziach (w tym na konferencji prasowej w dniu 21.05.2013 r.) podkreśla, że prawdziwym celem tych działań jest wywarcie presji na pracownikach etatowych, aby rozwiązywali umowy o pracę i wykonywali dalej tę samą pracę, jako podmioty gospodarcze. Jest to próba zmuszenia pracowników do działania wbrew ich woli i wykorzystywanie dominacji organizacyjno-finansowej nad pracownikami. Może to stanowić dowód na złośliwe łamanie praw pracowniczych o konsekwencjach opisanych w art. 281 Kodeksu pracy.

Uchwała nr 43/2013 z dnia 23.05.2013

Uchwała nr 43/2013

 

 

 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 42/2013 z dnia 22.05.2013

Uchwała nr 42/2013

 

 

 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

22.05.2013 Konferencja prasowa ZAPROSZENIE

Zapraszamy na konferencję prasową nt:

Dlaczego Prezesowi TVP przeszkadzają dziennikarze? 

Czy wyprowadzenie czterech grup zawodowych z TVP do firmy zewnętrznej

jest początkiem prywatyzacji telewizji publicznej? 

Kto dał zielone światło na  wypływ wielu milionów z kasy telewizji publicznej do prywatnej kieszeni? 

Dziś – dziennikarze, montażyści, charakteryzatorzy i graficy, a jutro … ?

 

W związku z zakazem wydanym Związkowi przez Pracodawcę na przeprowadzenie takiego spotkania na terenie TVP,

konferencja odbędzie się 23 maja br. o godz. 12.00

w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie przy ul. Foksal. 

Liczymy na obecność dr Juliusza Brauna, Prezesa Zarządu TVP S.A. oraz dr Ewy Ger, dyrektora BZZL.

Uchwała nr 41/2013 z dnia 20.05.2013

Uchwała nr 41/2013

 

 

 

Zarząd ZZ Wizja powierza  Adamowi Stobnickiemu  misję przeprowadzenia w ciągu dwóch tygodni rozmów ze wszystkimi reprezentatywnymi związkami zawodowymi w TVP SA w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska w sprawie zapobieżenia przeniesienia grup pracowników do firmy zewnętrznej.

Uchwała nr 40/2013 z dnia 20.05.2013

Uchwała nr 40/2013

 

 

 

 

ZZPT TVP SA Wizja, na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w sporze zbiorowym wszczętym dnia 7.09.2009.

 

UZASADNIENIE:

 

Przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę , że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem terminów przewidzianych w art. 7 ust.2 i art. 13 ust. 3 z następujących powodów:

 

1.     Pracodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w ramach prowadzonego postępowania mediacyjnego, dotyczących powołania zespołów ds. zmian regulaminów pracy i wynagradzania w kierunkach nakreślonych przez Związek w prowadzonym sporze. Powołanie tych zespołów była ostatnią możliwą płaszczyzną porozumienia. Pracodawca zobowiązał się do podpisania porozumienia ze Związkiem w tej kwestii już w grudniu 2012. Do dziś nie zrealizował zobowiązań i nie ma takiego zamiaru.

2.     Podstawowym postulatem Związku w sporze jest uporządkowanie sytuacji zatrudnienia w TVP SA m.in. poprzez bezwzględne przestrzeganie       § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A., zaprzestanie łamania art. 22 Kp na masową skalę oraz zaprzestanie przez Pracodawcę korzystania z firm zewnętrznych jako pośredników dla dostarczenia usług w podstawowym zakresie działalności Spółki, a więc w zawodach takich jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, operatora kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, montażysty, kierownika produkcji, realizatora technicznego wizji, dźwięku, światła, a przez to zaprzestanie pozbawiania pracy pracowników etatowych.

3.     Pracodawca nie dość, że nie wywiązał się z podjętych zobowiązań, to podjął działania całkowicie sprzeczne z postulatami strony związkowej, a mianowicie przyjął w dniu 15.05.2013. uchwałę o przeniesieniu dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej i przyjęcia świadczenia ich usług poprzez tę firmę zewnętrzną. Decyzja ta jest całkowicie i wprost sprzeczna z postulatem Związku, wyrażonym w uchwale wszczynającej spór zbiorowy z dnia 7.09.2009r.

 

Termin i sposób przeprowadzenia strajku zostanie określony w odrębnej uchwale.

20.05.2013 STRAJK OSTRZEGAWCZY

UCHWAŁA ZARZĄDU ZZPT TVP SA WIZJA

Z DNIA 20.05.2013R. NR

O PRZEPROWADZENIU STRAJKU OSTRZEGAWCZEGO

W SPORZE ZBIOROWYM WSZCZĘTYM DNIA 7.09.2009R.

ZZPT TVP SA Wizja, na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego.

 UZASADNIENIE: 

Przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę , że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem terminów przewidzianych w art. 7 ust.2 i art. 13 ust. 3 z następujących powodów: 

  1. Pracodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w ramach prowadzonego postępowania mediacyjnego, dotyczących powołania zespołów ds. zmian regulaminów pracy i wynagradzania w kierunkach nakreślonych przez Związek w prowadzonym sporze. Powołanie tych zespołów była ostatnią możliwą płaszczyzną porozumienia. Pracodawca zobowiązał się do podpisania porozumienia ze Związkiem w tej kwestii już w grudniu 2012r. Do dziś nie zrealizował zobowiązań i nie ma takiego zamiaru.
  2. Podstawowym postulatem Związku w sporze jest uporządkowanie sytuacji zatrudnienia w TVP SA m.in. poprzez bezwzględne przestrzeganie § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A., zaprzestanie łamania art. 22 Kp na masową skalę oraz zaprzestanie przez Pracodawcę korzystania z firm zewnętrznych jako pośredników dla dostarczenia usług w podstawowym zakresie działalności Spółki, a więc w zawodach takich jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, operatora kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, montażysty, kierownika produkcji, realizatora technicznego wizji, dźwięku, światła, a przez to zaprzestanie pozbawiania pracy pracowników etatowych.
  3. Pracodawca nie dość, że nie wywiązał się z podjętych zobowiązań, to podjął działania całkowicie sprzeczne z postulatami strony związkowej, a mianowicie przyjął w dniu 15.05.2013r. uchwałę o przeniesieniu dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej i przyjęcia świadczenia ich usług poprzez tę firmę zewnętrzną. Decyzja ta jest całkowicie i wprost sprzeczna z postulatem Związku, wyrażonym w uchwale wszczynającej spór zbiorowy z dnia 7.09.2009r.

Termin i sposób przeprowadzenia strajku zostanie określony w odrębnej uchwale.

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

 

20.05.2013 Wniosek do Rady Nadzorczej

Warszawa, dn.20.05.2013 r.

 L.dz.Wizja/33/2013

Pan Stanisław Jekiełek

                                      Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.

                                      Członkowie Rady Nadzorczej TVP S.A.

                                      Zarząd TVP S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja wyraża kategoryczny sprzeciw wobec decyzji Zarządu Spółki, podjętej 15 maja br., dotyczącej przeniesienia do firmy zewnętrznej czterech grup zawodowych: dziennikarzy, montażystów, grafików i charakteryzacji.

Decyzja ta jest rażąco sprzeczna z wykładnią Sądu Najwyższego, który jednoznacznie określa, iż działania podejmowane z artykułu 23 Kodeksu pracy, odnoszą się wyłącznie do wyodrębnionej części zakładu i nie mogą dotyczyć wyłącznie przejęcia niektórych pracowników.

Zdaniem Sądu Najwyższego częścią zakładu pracy w rozumieniu art. 23’ Kodeksu jest taka jego część, która może być potraktowana, jako placówka zatrudniająca pracowników, a więc zespół składników umożliwiający wykonywanie w niej pracy. Na taką placówkę (jednostkę organizacyjną) składają się:

– pewna baza materialna (składniki majątkowe typu narzędzia pracy, urządzenia, maszyny, dokumenty),

– składniki niematerialne (prawa autorskie, patenty, know-how),

– struktura organizacyjna

a także

– wiedza i umiejętność pracowników oraz wykonujących zadania na podstawie innych niż pracownicze stosunków prawnych.

Aby zastosować konstrukcję prawną z art. 23 Kodeksu pracy lub konstrukcję, opisaną w Dyrektywie Rady 2001/23/WE z 12 marca 2001r., musi istnieć u danego pracodawcy zdefiniowana wyżej część zakładu pracy. Tylko wtedy możliwe jest przejście na innego pracodawcę lub przejęcie przez inny podmiot. Zatem, co jasno z powyższego wynika, uchwała podjęta przez Zarząd TVP S.A. jest bezprawna.

Jednocześnie ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca uwagę, że decyzja ta rażąco uderza w treść sporu zbiorowego w punkcie dotyczącym żądania Związku, aby Zarząd TVP S.A. całkowicie zaprzestał zatrudniania pracowników twórczych  poprzez firmy zewnętrzne.

Działanie Zarządu TVP S.A,. jest również sprzeczne z sensem powołania i istnienia telewizji publicznej i nie tylko niezgodne z prawem pracy lecz również z Ustawą o radiofonii i telewizji.

Wobec powyższego wzywamy Radę Nadzorczą do wypełnienia elementarnej powinności, jaką jest nadzór nad podejmowanymi działaniami Zarządu TVP S.A., które muszą być zgodne z prawem i nie mogą być działaniem na szkodę Spółki.

Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja jest przekonany, że celem uchwały Zarządu TVP S.A. jest pozbycie się 4 grup zawodowych pracowników. Zatem mamy do czynienia z działaniami, które są kuriozalnym zaprzeczeniem istoty telewizji publicznej i degradacji dziennikarstwa do poziomu  „usługi”. Zagrożona będzie w ten sposób niezależność programowa telewizji publicznej.

Jeżeli Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza zrealizują ten pomysł, TVP S.A. będzie jedyną telewizją, w której nie będzie etatowych twórców i realizatorów programu, a zarazem świadczyć będzie, że Zarząd TVP i Rada Nadzorcza nie odróżniają misji telewizji publicznej od handlu rybami.

Czy jest to początek ukrytej prywatyzacji?

Wnioskujemy do Rady Nadzorczej o natychmiastowe uchylenie uchwały Zarządu TVP SA.

 

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

 

20.05.2013 Wniosek o udostępnienie uchwały Zarządu TVP SA

Zarząd Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie

Wniosek
o udostępnienie uchwały Zarządu TVP S.A. z dnia 15 maja 2013 r. o przyjęciu propozycji systemowych zmian i optymalizacji funkcji oraz wprowadzeniu nowego modelu realizacji zadań TVP S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”, na podstawie przepisu art. 28 ustawy o związkach zawodowych, wnosi o udostępnienie Związkowi podjętej w dniu 15 maja 2013 r. przez Zarząd TVP S.A. uchwały o przyjęciu propozycji systemowych zmian i optymalizacji funkcji oraz wprowadzeniu nowego modelu realizacji zadań TVP S.A.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 28 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. W doktrynie podkreśla się (tak Z. Salwa [w:] Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz [w:] Prawo pracy, Warszawa 2003), iż powyższy obowiązek należy interpretować w sposób szeroki. Świadczy o tym również brak stworzenia przez ustawodawcę enumeratywnego, zamkniętego katalogu informacji, które przekazywać winien pracodawca.

Jak wynika z komunikatu Zarządu spółki TVP S.A. opublikowanego po posiedzeniu Zarządu odbytego w dniu 15 maja br., przedmiotowa uchwała dotyczy warunków pracy i zasad wynagradzania pracowników spółki, których zmiana zawsze stanowi skutek przejścia całości bądź części zakładu pracy na nowego pracodawcę. Zarząd spółki w swoim komunikacie używa sformułowań „warunki pracy i płacy”, wskazując przy tym określone przepisy Kodeksu pracy, co oznacza, że podjęta przez niego uchwała powinna być niezwłocznie udostępniona ZZPT TVP S.A. „Wizja”. Tylko w ten sposób pracodawca wypełni należycie opisany powyżej, ustawowy obowiązek.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”, do którego zadań należy m.in. zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników (art. 26 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych), oczekuje udostępnienia przez Zarząd TVP S.A. ww. uchwały. Z informacji opublikowanych przez organ zarządzający spółką jasno wynika, iż wyrażone w niej decyzje mogą mieć fundamentalny wpływ na sposób świadczenia pracy przez ogromną rzeszę pracowników.

Brak pozytywnej reakcji na niniejszy wniosek, będzie potraktowany jako rażące złamanie przepisów prawa pracy i rozpoczęcie przez pracodawcę działalności jawnie antyzwiązkowej.

ZZPT TVP S.A. Wizja

20.05.2013 Pełnomocnik ds. porozumienia

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja powierza Adamowi Stobnickiemu misję przeprowadzenia w ciągu dwóch tygodni rozmów ze wszystkimi związkami zawodowymi w TVP SA w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska w sprawie zapobieżenia przeniesienia grup pracowników do firmy zewnętrznej.

17.05.2013 Tajna uchwała ?

1.    TAJNA UCHWAŁA ? 

ZZPT TVP SA Wizja wystąpił w dniu wczorajszym do Pracodawcy o przesłanie uchwały, podjętej przez Zarząd TVP SA w dniu 15.05.2013r, o przeniesieniu dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej. Domagaliśmy się również przedstawienia uzasadnienia tej uchwały oraz opinii prawnych, które przyzwalałyby Pracodawcy na to działania w oparciu o art. 23 ‘ Kodeksu pracy, związek ma bowiem zasadnicze wątpliwości natury prawnej, co do legalności tej decyzji. 

Niestety Zarząd TVP SA odmówił nam dostępu do tych informacji. Pytamy zatem: Co Zarząd TVP SA ma do ukrycia przed Pracownikami ?

 2.    DLACZEGO BOICIE SIĘ SPOJRZEĆ PRACOWNIKOM W OCZY ?

W dniu wczorajszym Związek wystąpił do Pracodawcy o zgodę na zorganizowanie  w poniedziałek 20.05.2013r. w godz. 13.00 – 15.00 spotkania związkowego na placu przed budynkiem B. Chcieliśmy zaprosić na to spotkanie Prezesa Juliusza Brauna oraz Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Ewę Ger, aby w bezpośrednim wystąpieniu przed Pracownikami wyjaśnili powody przyjętych rozwiązań.

 Niestety otrzymaliśmy odpowiedź odmowną (w załączniku). Czy autorzy koncepcji przeniesienia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej obawiają się reakcji Pracowników w bezpośrednim kontakcie ? Czy zamiast odważnie spojrzeć ludziom w oczy wolą realizować swoją politykę z bezpiecznego zacisza gabinetów? Panie Prezesie wywiad w TVP INFO nie jest sposobem na rozmowę z załogą !!! Odwagi !!!

 Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników Karol Pękul w piśmie odmownym wskazuje Związkowi STRAJK OSTRZEGAWCZY, jako właściwą drogę do upominania się o prawa pracownicze: Jeśli Związek podtrzyma wolę do zorganizowania takiego spotkania o charakterze masowym, to ma do tego  prawo w formie strajku ostrzegawczego, zgodnie z art. 12. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 Czy przedstawiciel Pracodawcy namawia nas do strajku?

 3.    PIENIĄDZE ?

 Związek pyta, z jakich funduszy operacja przeniesienia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej będzie finansowana? Czy przeznaczenie na to środków abonamentowych jest zgodne z ustawą o Radiofonii i Telewizji ?

 4.    RADA PRACOWNIKÓW ?

 Związek wzywa Radę Pracowników do publicznej prezentacji stanowiska w przedmiotowej kwestii. Wzywamy do ujawnienia wyników konsultacji Pracodawcy z Radą, jaka powinna zostać przeprowadzona przez na mocy ustawy o informowaniu pracowników.

5.    TVP SPORT MODELOWYM PRZYKŁADEM ?

 Prezes Juliusz Braun przywołuje przykład TVP Sport, jako modelowego sposobu zatrudnienia dziennikarzy. Ten model posłużył autorom koncepcji przeniesienia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do uzasadnienia ich decyzji.

 Co  na to Pracownicy TVP Sport?

 … Większość z nas ma współpracę sformalizowaną poprzez roczne „kontrakty”, będące de facto zryczłtowanymi umowami o     dzieło. Nie jesteśmy tą formą zachwyceni, ale nie mamy większego wyboru. Nie zatrudnia nas jednak firma zewnętrzna,    więc nie widzimy tu analogii. Mamy nadzieję, że uda się zablokować ten szkodliwy pomysł. Ze naszej strony, a myślimy,   że nasze zdanie nie jest odosobnione, szczerze popieramy działania Związku w tej sprawie,  podobnie jak w kwestii     unormowania systemu zatrudnienia wieloletnich współpracowników.

 

Uchwała nr 39/2013 z dnia 16.05.2013

Uchwała nr 39/2013

 

 

 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

16.05.2013 Protest przeciwko działaniom Zarządu TVP

Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać protest do Zarządu TVP SA i Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Protestujemy przeciwko kolejnej próbie wyprowadzenia zawodów twórczych z TVP S.A.

Telewizja bez dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów, grafików to absurd!

Naszym zdaniem to kolejny krok do likwidacji Telewizji Publicznej.

Wyrzucenie dziennikarzy z TVP to również zamach na niezależność tej instytucji.

Pod pretekstem zmian strukturalnych de facto będą realizowane zwolnienia grupowe bez odpraw.

 Zamiast prawdziwej restrukturyzacji  mamy handel ludźmi.

PODPISALI:

1 Bogdan Borowski kierownik produkcji
2 Andrzej Obłuski realizator dźwięku
3 Wojciech Zająkała operator dźwięku
4 Łukasz Fryde operator kamery
5 Hanna Kordalska – Rosiek dziennikarz
6 Agata Ławniczak dziennikarz
7 Janusz Tworek realizator światła
8 Marek Jędrocha montażysta
9 Piotr Tomaszewski operator kamery
10 Waldemar Gortat montażysta
11 Piotr Golonka technik
12 Bogusław Koziarski montażysta
13 Antoni Parol montażysta
14 Anna Matwiejczyk montażysta
15 Barbara Markowska-Wójcik dziennikarz
16 Piotr Wojtasik montażysta
17 Karol Żurawski realizator światła
18 Paweł Malinowski operator kamery
19 Barbara Pawlak dziennikarz-publicysta
20 Grażyna Łuckoś montażystka
21 Wacław Szewczyk operator filmowy
22 Dariusz Domański montażysta
23 Witold Wieczorek operator kamery
24 Małgorzata Majewska charakteryzator
25 Małgorzata Fryde charakteryzator
26 Roman Kubiatowski operator kamery
27 Jacek Komosa montażysta
28 Agnieszka Rosłoniak-Jeżowska dziennikarz
29 Anna Małkowska kierownik produkcji
30 Krzysztof Brylowski dziennikarz
31 Monika Kalinowska dziennikarz
32 Olga Bortkiewicz kulturoznawca
33 Albert Bystroński dziennikarz
34 Krzysztof Więckowski operator
35 Jadwiga Błachowicz kierownik produkcji
36 Anna Łukasik dziennikarz
37 Adam Kulik dziennikarz
38 Tomasz Cichecki montażysta
39 Agata Stachura Ścieszko dziennikarz
40 Marcin Sępiak dziennikarz
41 Sylwia Gadomska redaktor
42 Monika Kręcka montażysta
43 Renata Kwiatkowska dziennikarz
44 Katarzyna Szczuka-Niezabitowska dziennikarka, wydawczyni
45 Andrzej Błaszkiewicz montażysta
46 Grzegorz Mucha administrator sieci
47 Janusz Roczniak operator kamery
48 Przemysław Kamiński operator kamery
49 Piotr Kotarba operator kamery
50 Jeremi Grzywa realizator światła
51 Agata Konarska dziennikarz
52 Joanna Linczuk dziennikarz
53 Beata Sławińska dziennikarz
54 Robert Lesiak montażysta
55 Jan Loba designer
56 Marzena Rusilowicz projektantka
57 Łukasz Belcarski grafik
58 Paweł Krzykowski realizator tv
59 Krzysztof Tadej dziennikarz
60 Józef Lorski informatyk
61 Zuzanna Dobrucka dziennikarz
62 Grażyna Kuzian kierownik produkcji
63 Andrzej Rajczak informatyk
64 Andrzej Pieczyński operator kamery
65 Andrzej Petelski starszy redaktor
66 Beata Harasimowicz dziennikarz
67 Jolanta Sztuczyńska dziennikarz
68 Wiesław Jagsch montażysta
69 Beata Szymanska-Masny dziennikarz reżyser
70 Sławomir Nowak operator obrazu
71 Marcin Mazur montażysta
72 Marzanna Grdeń dziennikarka
73 Iwona Rosiak dziennikarz
74 Grzegorz Zaleski montażysta
75 Marek Mariusz Tytko nauczyciel akademicki, dr n.hum.,
76 Robert W Jankowskiro biznesman
77 Artur Wojewoda montażysta
78 Piotr Smoliński operator dźwięku
79 Michał Paciorkowski dziennikarz
80 Martyna Rux dziennikarz
81 Jacek Pietrasinski montażysta
82 Paweł Leszczak montażysta
83 Zdzisław Kołaczkowski nauczyciel akademicki
84 Anna Pawłowska dziennikarz
85 Jacek Dybowski realizator tv
86 Jan Tomaszewski aktor
87 Mirosław Nowakowski montażysta
88 Stanisław Kucharski realizator światła
89 Jędrzej Lipski historyk, filozof, dziennikarz
90 Justyna Prywer dziennikarz
91 Andrzej Dźwierźyński realizator tv
92 Anna Tomczyk dziennikarz
93 Maciej Lis operator
94 Bożena Balcerowska charakteryzator
95 Jadwiga Wolska charakteryzator
96 Kamińska Iwona charakteryzator
97 Luiza Trocińska charakteryzatorka
98 Katarzyna Malczewska dziennikarz
99 Iwona Horodecka bibliotekarz
100 Jacek Jońca dziennikarz
101 Janusz Ligas realizator tv
102 Aneta Mizera-Jąkalska charakteryzator
103 Daniela Radowicz-Kmiecik redaktor
104 Jadwiga Wolska charakteryzator
105 Katarzyna Kozłowska producent
106 Tomasz Majcherowicz operator kamery
107 Waldemar Szwajda montażysta
108 Teresa Skowrońska charakteryzator
109 Barbara Krysztofek-Gola dziennikarz
110 Andrzej Pawłowski reżyser
111 Sylwia Rzońca producent
112 Iwona Ciszewska dziennikarka
113 Agnieszka Hetmanek-Migalska montażystka
114 Lucjan Miłowski operator kamery
115 Grażyna Domańska-Walusiak dziennikarz
116 Izabela Sadowiak Manager d/s Zarządzania i Finansów
117 Robert Pająk st.magazynier
118 Dorota Sowa dziennikarz
119 Tomasz Trzosek realizator tv
120 Celina Martini art.muzyk
121 Adam Mokrzycki dziennikarz
122 Janusz Milanowski dziennikarz
123 Grzegorz Janczycki montażysta
124 Magdalena Maksymowicz starszy referent
125 Sławomir Dębkowski oświetlacz
126 Rafał Filipowicz montażysta
127 Beata Smolińska kierownik produkcji
128 Dorota Jarosiewicz montażysta
129 prof. Wiesław Hejno reżyser
130 Paweł Teichman operator
131 Beata Bartman dziennikarz
132 Aleksander Gawek II reżyser
133 Hanna Nieskorska montażystka
134 Aleksander Stefański montażysta
135 Krzysztof Buchowicz realizator tv
136 Tomasz Cichecki montażysta
137 Katarzyna Kolwińska charakteryzator
138 Sławomir Matczak dziennikarz
139 Magda Majewska dziennikarz
140 Dorota Szpetkowska dziennikarz
141 Janusz Kasprzak realizator programu
142 Mariusz Kmiecik operator kamery
143 Jarosław Marendziak dziennikarz
144 Krzysztof Zaraś realizator techniczny efektów specjalnych
145 Anna Hałasińska realizator
146 Maciej Fornal realizator dźwięku
147 Waldemar Wiśniewski dziennikarz
148 Adam Stobnicki operator
149 Zbigniew Styczyński realizator techniczny wizji
150 Bogusław Bock realizator światła
151 Sabina Zygmanowska dziennikarka
152 Paweł Nycz montażysta
153 Jerzy Jankowski emeryt
154 Artur Roszczyk operator kamery
155 Sławomir Matczak dziennikarz
156 Wojciech Jaglak aktuariusz
157 Robert Sitarek montażysta
158 Izabela Bojarewicz-Liber dziennikarka
159 Jacek Michalak dziennikarz
160 Krzysztof Wyrzykowski montażysta
161 Sławomir Błachnio realizator techniczny/operator kamery
162 Marek Sioch montażysta
163 Janusz Głowacz inżynier
164 Teresa Krzyżanowska real. dżwięku
165 Gerard Sawicki redaktor
166 Piotr Struś relizator wizji
167 Andrzej Nowaczyk operator kamery
168 Regina Sawicka dziennikarz
169 Aleksandra Białek starszy specjalista
170 Ewa Chrabąszcz-Smoczyńska dziennikarka, redaktorka
171 Jakub Kulikowski archiwista
172 Lidia Miszkiewicz archiwista
173 Agnieszka Tomecka archiwista
174 Małgorzata Piwońska montażysta
175 Andrzej Czeranowski realizator światła
176 Magdalena Hejda dziennikarz
177 Beata Burzyńska montażysta
178 Zbigniew Migdalski realizator dźwięku
179 Beata Delida dziennikarz
180 Małgorzata J.Berwid redaktor
181 Jacek Zacharski dziennikarz na emeryturze
182 Hanna Konopinska realizator dźwięku
183 Jacek Biernacki dziennikarz
184 Grażyna Ogrodowska dziennikarz
185 Agnieszka Drączkowska dziennikarz
186 Janusz Zembrzuski operator kamery
187 Michał Radziszewski ekonomista
188 Marcin Migoda informatyk
189 Jan m. Tomaszewski art.plastyk
190 Aleksander tas akowski charakteryzator
191 Małgorzata Uberna dziennikarz
192 Ewa Urbańska dziennikarz
193 Witold Wojciechowski operator obrazu
194 Wiesław Byczot operator obrazu
195 Mariusz Jeliński dziennikarz
196 Krzysztof Stanisławski operator dźwięku
197 Małgorzata Wysocka nauczycielka
198 Mariusz Szymczuk dziennikarz
199 Litosława Melnyk dziennikarz
200 Małgorzata Ochnik-Kędziora kierownik produkcji
201 Stanisława Lewandowicz kierownik produkcji
202 Jolanta Jagodzińska charakteryzator
203 Krzysztof Wasielewski montażysta
204 Leszek Ratajczak dziennikarz
205 Marcin Ołdak operator kamery
206 Mariusz Grajkowski operator kamery
207 Mirosława Łukaszewicz redaktor-producent
208 Ewa Marrodan redaktor-producent
209 Elżbieta Kapkowska dziennikarz
210 Bogusław Klimsa dziennikarz/muzyk
211 Dorota Rzepecka dziennikarz
212 Ewa Budziak charakteryzator
213 Dorota Knop-Dolata dziennikarz
214 Iwona Solecka- Karczewska redaktor
215 Aleksandra Parnowska dziennikarka
216 Bogdan Mendel fizyk
217 Irena Mendel lekarz
218 Urszula Dembińska dziennikarz
219 Kamila Dudek charakteryzatorka
220 Agata Knobloch dziennikarka
221 Jerzy Piasecki emeryt
222 Witold Czuksanow redaktor
223 Piotr Kot dziennikarz
224 Mieczysław Kazubski montażysta
225 CEZARY ŁUKSZA montażysta
226 Irena Tarasow reżyser
227 Marek Piechotka montażysta
228 Alina Mrowińska dziennikarz, reżyser
229 Eryk Martofel montażysta
230 Jarosław Nowicki montażysta
231 Witold Woźniak operator
232 Barbara Klein-Szymańska nauczyciel akademicki PW(fizyka)
233 Andrzej Kowalczuk montażysta
234 Rafał Szkop inżynier dźwięku
235 Grażyna Bałtuszys montażystka
236 Miroslaw Bieniek operator kamery
237 Jaroslaw Michałkiewicz montażysta
238 Marcin Ożogowski realizator programu
 239  Michał Desowski  scenarzysta
 240  Marta Tyszler  dziennikarz
 241  ROBERT MANOWSKI  montażysta
 242  Klaudia Kocimska  Dziennikarz
 243  Radosław Sęp  operator obrazu
 244  Maciej Skowroński były dziennikarz, pracownik administracji publicznej
 245  Anna Pałyska  kierownik produkcji
 246  Tomasz Nowak  dziennikarz
 247  Krzysztof Goryn  montażysta
 248  Karolina Raszeja  dziennikarz
 249  Beata Waszczuk  dziennikarz
 250  Małgorzata Witowska-Wrzeszcz  realizator dźwięku
 251  Ryszard Wojtyłło  aktor/autor
 252  Roman Piotrowski  operator obrazu
 253  Małgorzata Prokop-Paczkowska  przew. Ruchu Kobiet Ruchu Palikota
 254  Renata Michalska  charakteryzator
 255  Małgorzata Kucharska-Jaglak  poligraf
 256  Krzysztof Buchowicz  realizator tv
 257  Piotr Łyczkowski  przedsiębiorca
 258  Waldemar Skowroński  dziennikarz
 259  Andrzej Ciszewski  dziennikarz
 260  Leszek Bonar  komentator
 261  Adela Desowska  psycholog
 262  Elżbieta Kozłowska-Adamczak  ekonomista
 263  Michał Kubiak  artysta wizualny/operator kamery
 264  Marek Bieńkowski  realizator
 265  Wrzeszcz Krzysztof  realizator dźwięku
 266  Wiesława Szymczuk  dziennikarz
 267  Andrzej Kozakowski  montażysta
 268  Przemysław Tomaszewski  dziennikarz, biznesmen
 269  Tomasz Kostuch  reżyser
 270  Bogusław Lichoński  informatyk
 271  Mirosław Domagała  real.dzwięku
 272  Tomasz Motyl  realizator tv
 273  Mariusz Pilawski  aktor, reżyser
 274  Agnieszka Koper  architekt
 275  Andrzej Piontek  operator kamery
 276  S.Kruk-Ołpiński  dziennikarz
 277  Andrzej Kowalski  operator kamery
 278  Łukasz Soroski  projektant
 279  Anna Włodkowska  dziennikarz
 280  Wiesław Bednarz  dziennikarz
 281  Urszula Kukla  kierownik produkcji
 282  Justyna Sobera  dziennikarz
 283  Tomasz Gołębiowski  realizator techniczny
 284  Krzysztof Kudelski  montażysta
 285  Anna Mikołajczyk  dziennikarzy
 286  Krzysztof Kudelski  montażysta
 287  Ola Salwa  dziennikarka
 288  Małgorzata Bożek  dziennikarz
 289  Piotr Wąsiński  dziennikarz
 290  Bartłomiej Szafrański  realizator techniczny efektóe specjalnych
 291  Anna Wójcik-Rydlewska  dziennikarz
 292  Ireneusz Gruca  kierownik produkcji
 293  Witold Gościński  dziennikarz
 294  Krzysztof Wojciechowski  montażysta
 295  Anna Dąbrowska-Miazga  dziennikarz
 296  Grzegorz Kuna  dziennikarz
 297  Liliana Zielińska  montażystka
 298  Joanna Lesczyńska-Pankrac montażystka
 299  Krzsztof Goworek  montażysta
 300  Grażyna Engler  dziennikarka
 301  Cezary Golz  montażysta
 302  Lech Kaczmarek  dziennikarz
 303  Ryszard Podpora  realizator
 304  Małgorzata Orłowska  dziennikarz
 305  Paula Jakubowska  dziennikarz
 306  Dorota Osman  dziennikarka
 307  Grzegorz Miśtal  dziennikarz
 308  Anna Kurzępa  dziennikarz
 309  Natalia Płaczek  grafik
 310  Beata Wolańska  dziennikarz
 311  Adam Kosiorek  dziennikarz
 312  Łukasz Goss  dziennikarz
 313  Dariusz Szada-Borzyszkowski  st. redaktor
 314  Joanna Wiaźmin  kierownik produkcji
 315  Marta Budzyńska  dziennikarz
 316  Anna Klein  dziennikarz
 317  Natalia Płaczek  grafik
 318  Aleksandra Rek  dziennikarz
 319 Ryszard Kamola  realizator TV
 320  Waldemar Korzyb  realizator dźwięku
 321  Stella Dembowska-Zielińska  dziennikarz
 322  Urszula Pruska  dziennikarz
 323  Leszek Dziurdzi  producent
 324  Adam Ryncarz  realizator techniczny wizji
 325  Grzegorz Koterski  artysta plastyk
 326  Katarzyna Kozior  dziennikarz
 327  Anna Harasimowicz  tłumacz
 328  Emilia Kowalska  dziennikarz
 329  Waldemar Baczuń  kierownik produkcji
 330  Andrzej Grabowski  dziennikarz
 331  Małgorzata Orłowska  dziennikarz
 332  Marzena Perdjon  dziennikarz
 333  Bożena Klimus  dziennikarz
 334  Tadeusz Peńsko  operator obrazu
 335  Rafał Sory  realizator tv
 336  Krzysztof Makowski  realizator techniczny fonii
 337  Andrzej Koper  fizyk
 338  Hanna Borucka  dziennikarz
 339  Małgorzata Samborska  muzyk
 340  Andrzej Iłowski  dziennikarz
 341  Krzysztof Górka  realizator techniczny światła
 342  Renata Podgórska  ekonomista
 343  Tomasz Kornat  operator obrazu
 344  Jacek Andrzejewski  dziennikarz
 345  Renata Domańska  starszy redaktor
 346  Tomasz Kleszczewski  sekretarz redakcji
 347  Paulina Wąsińska  dziennikarz
 348  Jan Zub  operator obrazu
 349  Jadwiga Skurnóg  informatyk
 350  Barbara Kożeniewska  dziennikarz
 351  Beata Łucka  redaktor
 352  Grzegorz Kuna  dziennikarz
 353  Ziemowit Zaborski  technolog
 354  Józef Sowiźrał  montażysta
 355  Anna Wysocka  kierownik produkcji
 356  Magdalenia Kwaczyńska-Dziworska  kierownik  produkcji
 357  Dariusz Łukasik  realizator światła
 358  Aleksndra Broniewicz-Krupa  spcjalista ds. reklamy i sponsoringu
 359  Krzysztof Nakonieczny  dziennikarz
 360  Sylwia Żołnacz-Lizak  dziennikarz
 361  Mirosław Wysocki  dziennikarz
 362  Anna Kowalska  dziennikarka
 363  Grzegorz Jędrasik  dziennikarz
 364  Mateusz Kopyłowicz  dziennikarz
 365  Jerzy Machnicki  realizator dźwięku
 366  Paweł Krawecki  informatyk
 367  Sławomira Lipowska  producent
 368  Marta Pietrasiewicz  dziennikarz
 369  Wiesław Płoński  dziennikarz
 370  Katarzyna Pełka-Wolsztyn  dziennikarz
 371  Marcin Rosiński  dziennikarz
 372  Janusz Neumann  realiztor dźwięku
 373  Mirosław Ostrowski  dziennikarz
 374  Jezry Grudziński realizator tv
 375  Aleksandra Białek-Kuczyk  dziennikarz
 376  Filip Gąsior  dziennikarz
 377  Anna Klein  dziennikarz
 378  Emilia Zięba  kierownik produkcji
 379  Anna Janiak  dziennikarz
 380  Małgorzata Jazdon-Koper  architekt
 381  Małgorzata Przybysz  kierownik produckji
 382  Jeremiasz Koper  doktorant inżynierii materiałowej
 383  Iwona Poplewska-Kisiel  kierownik produkcji
 384  Piotr Dziemiańczuk  dziennikarz
 385  Jacek Kamiński  dziennikarz
 386  Tomasz Baraniecki  montażysta
 387  Jeremiasz Koper  doktorant
 388  Cezary Golędzinowski  producent
 389  Marzanna Grdeń  dzennikarz
 390  Elżbieta Sitek  dziennikarka
 391  Mikołaj Madej  dziennikarz
 392  Marek W.Mazur  realizator programów tv
 393  Dagmara Drzazga  dziennikarz
 394  Małgorzata Suchocka  dziennikarz
 395  Katarzyna Sudnik  dziennikarka
 396  Violetta Bratuń  dziennikarz
 397  Dariusz Zdziennicki  montażysta
 398  Raymond Wieczorek  specjalista d/s marketingu artystycznego
 399  Michał Łucki  wykładowca
 400  Tomasz Złotoś  reporter video
 401  Krzysztof Gołąbek  operator kamery
 402  Krzysztof Cabaj  operator kamery
 403  Jacek Borowski  dziennikarz
 404  Joanna Kałużna-Reimer  dziennikarz
 405  Krzysztof Taciak  operator kamery
 406  Jan Sosiński  reżyser
 407  Katarzyna Majewska  dziennikarz
408  Marcin Sulik  kierownik produkcji
 409  Joanna Wiatr-Sadura  realizator dzwięku
 410  Urszula Guźlecka  dziennikarz
 411  Iwona Wesoly  scenograf
 412  Norbert Gawin  operator kamery
 413  Michał Majewski  urzędnik
 414  Kamil Tandek  Seo Specialist
 415  Andrzej Saj  nauczyciel akademicki
 416  Józef Miszczak  operator obrazu
 417  Kinga Ławicka  doktor nauk przyrodniczych
 418  Paweł Dyląg  operator dźwięku
 419  Alicja Popiel  dziennikarz
 420  Marta Bednarska  handlowiec
 421  Daniel Szpak  realizator tv
 422  Paweł Gołdziński  montażysta
 423  Waldemar Stroński  realizator tv
 424  Maria Sapor  nauczyciel akademicki
 425  Joanna Matraś-Ostrowska  dziennikarz
 426  Piotr Sztanga  montażysta
 427  Józef Kowalewski  realizator wizji
 428  Elżbieta Czekaj  realizator dżwięku
 429  Marianna Dufek-Durczok  publicysta
 430  Piotr Gorzkowicz  operator obrazu
 431  Ewa Piskor  montażystka
 432  Arkadiusz Stefaniak  technik
 433  Bożena Dąbrowska-Klewek  bibliotekarz
 434  Adam Kropiewnicki  reporter współpracownik
 435  Piotr Wójcicki  technik
 436  Katarzyna Jaworska  dziennikarz
 437  Mirosław Lasota  producent
 438  Barbara Wysocka  wykładowca
 439  Marzanna Dywan – Biedroń  kierownik produkcji
 440  Wojciech Tomecki  montażysta
 441  Rafał Biernacki  dziennikarz
 442  Jacek Pękala  realizator techniczny fonii
 443  Urszula Kitlasz  montażystka
 444  Katarzyna Sudnik  dziennikarz
 445  Marek Skorupski  montażysta
 446  Małgorzata Orzeł  dziennikarz
 447  Elżbieta Równicka  rencistka
 448  Matylda Pakowska  kierownik produkcji
 449  Mirosława Hankus  kierownik produkcji
 450  Adam Kawiak  montażysta
 451  Tomasz Frankowski  dziennikarz
 452  Marcin Bradke  dziennikarz,lektor
 453  Marcin Piątkowski  montażysta
 454  Dariusz Nowakowski  dziennikarz
 455  Ewa Sochacka-Kraśko  dziennikarz
 456  Dariusz Klincewicz  dziennikarz
 457  Katarzyna Nowacka  reporter
 458  Roman Warszycki  dziennikarz/operator obrazu
 459  Tadeusz Kozior  inspektor
 460  Magdalena Karpińska  dziennikarz
 461  Jarosław Bajew  kierownik produkcji
 462  Mirosław Filipiuk  montażysta
 463  Bigna Nowakowska  dziennikarz
 464  Andrzej Warchoł  montażysta
 465  Bożena Klimus  dziennikarz
 466  Michał Duczymiński  operator obrazu
 467  Witold Nocny  montażysta
 468  Zbigniew Makarewicz  artysta rzeźbiarz
 469  Andrzej Kowalski  montażysta
 470  Adam Tyszka  realizator światła
 471  Witold Tobaka  dziennikarz
 472  Agnieszka Równicka  hr business partner
 473  Paweł Doroszko  realizator dźwięku
 474  Beata Demianowska  dziennikarz
 475  Beata Hyży-Czołpińska  dziennikarz
 476  Alekandra Frykowska  emerytka TVP
 477  Zbigniew Gustaw  montażysta
 478  Jan Grześkowiak  st. technik
 479  Marek Kołton  montażysta
 480  Piotr Hajdrowski  montażysta
 481  Grzegorz Mądrzak  realizator techniczny wizji
 482  Robert Mańkowski  montażysta
 483  Paweł Kimak  operator obrazu
 484  Jolanta Kludacz  ekonomista
 485  Adam Pichalski  montażysta
 486  Adrian Borowicz  dziennikarz
 487  Małgorzata Kubiak  dziennikarz
 488  Anna Przewoźniak  dziennikarz
 489  Włodek Frąszczak  realizator, technolog
 490  Norbart Sklaski  realizator emisji
 491  Eugeniusz Szpakowski  dziennikarz
 492  Karina Olejniczak  kierownik produkcji
 493  Anna Błądek  dziennikarz
 494  Julian Rózycki  dominikanin
 495  Magdalena Jagiełło-Kmieciak  dziennikarka
 496  Danuta Walendzik  dziennikarz
 497  Janusz Kędziora  realizator tv
 498  Jarosław Grzelak  producent
 499  Bartosz Skiba  dziennikarz
 500  Lena Bojanowska  dziennikarz
 501  Radosław Masłowski  reporter
 502  Małgorzata Rakowiec  redaktor
 503  Maciej Krzyżan  st.dokumentalista
 504  Mikołaj Wawrzeniuk  dziennikarz
 505  Leszek Myczka  komentator
 506  Maciej Wojtyński  historyk, dziennikarz
 507  Jacek Ochalik  montażysta
 508  Jacek Komosa  montażysta
 509  Dorota Krasnodębska  pracownik umysłowy
 510  Jolanta Antoszewska-Komorska  kierownik produkcji
 511  Elżbieta Sobala  dziennikarz
 512  Olga Kossowska  bibliotekarz
 513  Mikołaj Wawrzeniuk  dziennikarz
 514  Katarzyna Monika Kowalska  dziennikarz
 515  Mikołaj Żuławski  dziennikarz
 516  Mateusz Kucko  project manager
 517  Ewa Kucko  psycholog
 518  Marzena Barańska-Zawadowicz  działalnośc gospodarcza
 519  Roman Potęga  handlowiec
 520  Krzysztof Żurowski  reżyser, dziennikarz
 521  Przemysław Leszczyński  realizator dźwięku
 522  Jacek Zakrzewski  dziennikarz
 523  Michał Kozłowski  dziennikarz
 524  Izabela Keunstler  dziennikarka
 525  Tadeusz Sosnowski  montażysta
 526  Hanna Kobus  asystent montażysty
 527  Marek Wiechowski  dziennikarz
 528  Joanna Zalewska  hafciarka
 529  Monika Michalak  dziennikarka
 530  Barbara Łasica  emerytka
 531  Magdalena Tadeusiak Mikołajczak  dziennikarz

 

Uchwała nr 38/2013 z dnia 15.05.2013

Uchwała nr 38/2013

 

 

 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

15.05.2013 Strajk ostrzegawczy ?

W dniu wczorajszym ZZPT TVP S.A. Wizja został poinformowany przez Panią Ewę Ger, Dyrektor BZZL, że dziś tj. 15 maja br. członkom Zarządu TVP S.A. będzie przedstawiona propozycja zmian w zatrudnieniu dla części pracowników TVP.

Według autorów koncepcji od 1 lipca do firmy zewnętrznej mają być przeniesione z etatami cztery grupy pracowników: dziennikarze, montażyści, charakteryzatorzy, graficy.

Firma zewnętrzna, wyłoniona w przetargu, ma zgodnie z tą propozycją pracodawcy, gwarantować zatrudnienie i wynagrodzenie na obecnych warunkach przez okres roku.

Jak usłyszeliśmy, w TVP z ponad 600 dziennikarzy etatowych ma pozostać 177 na nowych stanowiskach tzw. redaktorów koordynatorów ds. programowych i ds. emisji, którzy mają decydować o doborze dziennikarzy, pochodzących z tej firmy zewnętrznej, do realizacji zadań. Propozycja tych zmian została przedstawiona jako alternatywa dla zwolnień grupowych. W tych samych czterech grupach zawodowych ma przestać funkcjonować zatrudnienie współpracownicze, a jeśli Spółka będzie miała dodatkowe potrzeby, współpracownicy będą zatrudniani przez tę samą firmę zewnętrzną. Jako podstawę powyższego rozwiązania przedstawiono Związkowi model funkcjonowania TVP Sport.

Zdaniem Związku jest to zamach na cztery grupy zawodowe. Dziś – cztery, potem pewnie kolejne? Czy zatem znów wraca pomysł na telewizję bez twórców? Już to raz przerabialiśmy w 2010r.

Pomysł na wyprowadzenie dziennikarzy z firmy i zatrudnianie wg jakiegoś, bliżej nieznanego klucza, to nic innego, jak czyszczenie firmy i również zamach na niezależność dziennikarską. Efektem będzie wyprowadzanie, już bez skrępowania, resztek produkcji do firm zewnętrznych. Likwidacja magazynów kostiumów i scenografii, o której głośno na korytarzach, również wpisuje się w ten nurt.

Czy o to chodzi pomysłodawcom? Zamiast całą energię skupić na poprawie jakości programów, poprawie wyników oglądalności i zaufania do firmy, zaczyna się restrukturyzację od zwolnień podstawowych grup zawodowych w działalności spółki. To również obejście zwolnień grupowych.

Kuriozum jest, że w TVP redakcje są bez dziennikarzy, a agencje ich zatrudniające – bez pomysłu na ich wykorzystanie. Efekty tej „konstrukcji” widać na antenie.

W związku z tą sytuacją ZZPT TVP S.A. Wizja zwołał na 20 maja br. na godz. 12.00 nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Związku.

Jedynym punktem porządku obrad jest uchwała o podjęciu strajku ostrzegawczego.

ZZPT TVP SA Wizja prowadzi z pracodawca spór zbiorowy w celu uporządkowania systemowo spraw zatrudnienia i wynagradzania od roku 2009. W grudniu 2012r. pracodawca podjął zobowiązanie powołania zespołów roboczych ds. zmian w regulaminach pracy i wynagradzania, które miały opracować działania w tym kierunku. Do dziś nie wywiązał się z tych zobowiązań. Związek zamierzał skierować sprawę do Kolegium Arbirażowego przy Sądzie Wojewódzkim. Jednak w tej sytuacji – jednostronnych działań pracodawcy, całkowicie sprzecznych ze stanowiskiem Związku, rezygnujemy z tej drogi.

Związek ogłasza pogotowie strajkowe w obronie miejsc pracy i prawdziwych, całościowych rozwiązań systemowych. Wzywamy pracodawcę do podjęcia natychmiastowych rozmów, zanim będzie za późno…