Uchwała nr 26/2011 z dnia 13.06.2011

Uchwała nr 26/2011 o osobach chronionych

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA postanawia przyjąć na listę osób chronionych Monikę Kalinowską w związku z jej wybraniem na stanowisko sekretarza Koła Wizji w Łodzi na miejsce Janusza Jeziorskiego, który odszedł na emeryturę.

Uchwała nr 25/2011 z dnia 13.06.2011

Uchwała nr 25/2011 o przyjęciu nowego członka

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 24/2011 z dnia 29.05.2011

Uchwała nr 24/2011 o nowych reprezentantach

Zarząd Związku przyjmuje  niżej wymienione osoby do grupy osób reprezentujących Związek z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy. Są to:

1. Jeremi Grzywa,

2. Pior Kotarba

3. Krzysztof Michalski

26.05.2011 Odpowiedź Prezesa TVP SA na pismo Wizja/32/2011 w sprawie destrukcji Oddziałów Terenowych

W dniu 26.05.2011 r. ZZPT TVP SA Wizja otrzymał pismo Prezesa Zarządu TVP SA Juliusza Brauna nr TVP/JB/434/1/2011 z dnia 12.05.2011, stanowiące odpowiedź na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja Wizja/32/2011 z dnia 15.03.2011 w sprawie destrukcji Oddziałów Terenowych.

26.05.2011 Likwidacja charakteryzacji, początek kolejnych zwolnień twórców w TVP SA?

Warszawa, dn.26.05.2011 r.
L.dz. Wizja/60/2011

Pan
Juliusz  Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.

Pan
Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.

Pan
Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.

Szanowni Panowie,

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał od grupy charakteryzatorów pismo, z którego wynika, że w dniu dzisiejszym zostali poinformowani przez Pana Włodzimierza Onaszkiewicza, kierownika w APT, o planowanym,  szybkim zwolnieniu całej grupy charakteryzatorów i likwidacji ich stanowisk pracy.

Jednocześnie, Pan Onaszkiewicz  złożył im zapewnienie, że zostaną ponownie przyjęci do pracy, wyłącznie pod warunkiem założenia własnych firm.

Związek domaga się pilnej odpowiedzi:

– czy jest to samowola czy planowana przez Zarząd TVP likwidacja całej grupy zawodowej pracowników twórczych,  a jeżeli tak , to dlaczego nic nam na ten temat nie wiadomo?

– czy to oznacza początek eliminacji etatowych twórców z TVP i przekazanie ich zadań do firm zewnętrznych?

– czy to oznacza dalsze ograniczanie produkcji własnej TVP na rzecz firm zewnętrznych?

Nic nam nie wiadomo o zmianach w regulaminie pracy i regulaminie zasad wynagradzania, zmierzających do likwidacji stanowisk twórczych.          

Pragniemy przypomnieć, że już raz były próby wyprowadzenia twórców na zewnątrz ( pisma w załączeniu: Wizja  64/2010; Wizja71/2010; Wizja72/2010; Wizja 74/2010)

Z treści w/w pism jasno wynika  szantaż wobec pracowników twórczych i szkodliwość takich działań wobec TVP. M.in. z tego powodu Wizja domagała się odwołania ze stanowiska  dyrektora APT Andrzeja Jeziorka.

Pytamy zatem, czy jest to powtórka działań sprzed roku?  Ta skandaliczna sytuacja zakończyła się wówczas szeroko komentowanym w mediach, protestem twórców przed siedzibą TVP.

Dzisiaj może zakończyć się bardziej radykalnie.

Telewizja bez twórców będzie ewenementem na skalę światową.

Z poważaniem
Barbara Markowska – Wójcik
Przewodnicząca
ZZPT TVP S.A. Wizja

24.05.2011 Stanowisko Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2 i odpowiedź Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka

Uchwała nr 23/2011 z dnia 23.05.2011

Uchwała nr 23/2011 o wyborze wiceprzewodniczącego Koła APAI

Zarząd ZZ WIZJA postanawia przychylić się do wniosku Przewodniczącego Koła APAI kolegi Andrzeja Obłuskiego o przeprowadzenie drogą internetową wyborów wiceprzewodniczącego tego Koła w związku z rezygnacją kol. Jerzego Czupiała z pełnienia tej funkcji. Jako męża zaufania wyborów Zarząd wyznacza kol. Stanisława Kucharskiego.

Uchwała nr 22/2011 z dnia 23.05.2011

Uchwała nr 22/2011 wycofaniu rezygnacji

Zarząd ZZ WIZJA postanawia przyjąć wycofanie rezygnacji kolegi Andrzeja Witkowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego  Sekcji Dziennikarzy ZZ WIZJA z powodu przejścia na emeryturę, co skutkuje pozostaniem na tym stanowisku.

Uchwała nr 21/2011 z dnia 23.05.2011

Uchwała nr 21/2011 o wiceprzewodniczącym

Zarząd ZZ WIZJA postanawia powierzyć dalsze pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego związku koledze Wiesławowi Byczotowi odrzucając tym samym jego gotowość podania się do dymisji w związku z przejściem na emeryturę.

7.05.2011 Stanowisko Zarządu ZW RP w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja otrzymał stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.04.2011 r. w sprawie decyzji Zarządu Spółki TVP SA w Warszawie, której skutkiem jest likwidacja od 3 stycznia 2011r. pasma programów regionalnych na antenie TVP 2. Jest to odpowiedź na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja.

Czytaj odpowiedź Zarządu Związku Województw RP

7.05.2011 Wizja zaprasza na wystawę Jana Tyszlera

7.05.2011 ZZPTV TVP SA Wizja zaprsza na wernisaż malarstwa naszego starego druha Jana Tyszlera w Galerii Ursynów Domu Kultury Stokłosy w dniu 7.05.2011 o godz. 17.00.


21.04.2011 Odpowiedź REM na wystąpienie Koła Rzeszów

7 stycznia 2011 Związek Zawodowy Pracowników  Twórczych TVP SA Wizja –  Koło w Rzeszowie –  zwróciło się  do Rady Etyki Mediów z prośbą o stanowisko czy członek Rady Programowej TVP Rzeszów, red. Józef Matusz, może realizować na antenę oddziału  cykliczny, 10 odcinkowy, program pt. „Puls regionu” ?

Twórcy pytali także, czy to możliwe, by pieniądze przekazane TVP Rzeszów przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski mogły trafić do producenta zewnętrznego?

20.04.2011 Życzenia Wielkanocne

Z okazji  Świąt Wielkanocnych Wszystkim Naszym Przyjaciołom oraz Sympatykom przesyłamy garść refleksji  zwiazanej z tym pełnym zadumy i nadziei czasem. PIĘKNYCH ŚWIĄT !!!

ZZPT TVP SA WIZJA

Uchwała nr 20/2011 z dnia 15.04.2011

Uchwała nr 20/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 19/2011 z dniz 11.04.2011

Uchwała nr 19/2011 o wyborze szefa Sekcji Dziennikarzy

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przeprowadzić wybory internetowe szefa Sekcji Dziennikarzy. Zarząd przychyla się tym samym do wniosku o przeprowadzenie wyborów zgłoszonego przez dotychczasowego szefa tej sekcji Andrzeja Witkowskiego, który ma zamiar ustąpić z tej funkcji  z powodu przejścia na emeryturę.

Jako męża zaufania wyborów Zarząd wyznacza Stanisława Kucharskiego.

Uchwała nr 17/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 17/2011 o zapomogach

Zarząd Wizji postanawia przeznaczyć po 200 złotych na zapomogę rzeczową dla Pawła Nycza i Moniki Konopki, przekazuje kwotę 400 złotych Barbarze Pawlak i zobowiązuje ją do realizacji tej zapomogi.

Uchwała nr 16/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 16/2011 o zmianie listy osób chronionych

Zarząd Wizji postanawia zmienić listę osób chronionych skreślając z niej Szczepana Adamiuka, Monikę Konopkę i Andrzeja Witkowskiego, którym wygasło prawo do ochrony i wpisując na  listę i tym samym  obejmując ochroną Romana Piotrowskiego, Pawła Nycza i Marzenę Kuc.

Ochrona w/w osobom przysługuje na czas kadencji tj. do 30. 06. 2013 r. lub do czasu zmiany niniejszej uchwały.

Uchwała nr 15/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 15/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

5.04.2011 Żądamy jawności procedury wyboru Zarządu Spółki

Warszawa,  dn. 5.04. 2011 r.
L.dz. Wizja/43/2011

Pan Stanisław Jekiełek
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP SA

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1, pkt g ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz w związku z art. 19 a i w zw. z 69 a ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. – Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) żąda udostępnienia informacji o:

1. liczbie kandydatów zgłoszonych na stanowiska Prezesa Zarządu TVP S.A. oraz dwóch Członków Zarządu TVP. S.A. w trwającym obecnie konkursie

2.  liście, zawierającej nazwiska i imiona osób, które zgłosiły swe kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu TVP S.A. w trwającym obecnie konkursie

2.  liście, zawierającej nazwiska i imiona osób, które zgłosiły swe kandydatury na stanowiska Członków Zarządu TVP S.A. w trwającym obecnie konkursie

3. liście, zawierającej nazwiska i imiona osób, które zostaną dopuszczone przez Radę Nadzorczą TVP S.A. do rozmów kwalifikacyjnych w związku z ubieganiem się o stanowisko Prezesa Zarządu TVP S.A. w trwającym obecnie konkursie

4. liście, zawierającej nazwiska i imiona osób, które zostaną dopuszczone przez Radę Nadzorczą TVP S.A. do rozmów kwalifikacyjnych w związku z ubieganiem się o stanowiska Członków Zarządu TVP S.A. w trwającym obecnie konkursie

5.  sposobie prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, a w szczególności:

a) czy rozmowy kwalifikacyjne są protokołowane ?

b) czy rozmowy kwalifikacyjne są rejestrowane przy użyciu środków technicznych służących utrwalaniu dźwięku?

c) czy rozmowy kwalifikacyjne są rejestrowane przy użyciu środków technicznych służących utrwalaniu obrazu?

A jeśli tak, ZZPT TVP S.A. Wizja wnosi o udostępnienie nagrań, dokumentujących przebieg konkursu, po jego zakończeniu.

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

5.04.2011 Czy osoby, które skorzystały z Programu Dobrowolnych Odejść nie moga współpracować?

Warszawa, dn. 5.04.2011 r.
L.dz. Wizja/42/2011

Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja stanowczo protestuje przeciwko uchwale nr 229/2011 Zarządu TVP S.A. z dnia 29 marca 2011r., wprowadzającej zasady kontroli zawierania umów cywilno-prawnych z pracownikami,  którzy skorzystali z Programu Dobrowolnych Odejść,  w ramach   uchwały nr 121/2011  Zarządu    TVP S.A     z dnia 15 lutego 2011 r.

Uchwała ta powoduje, zdaniem Związku, złamanie warunków dotychczas zawartych z pracownikami umów o dobrowolnych odejściach,  bowiem uchwała nr 121/2011 nie przewidywała restrykcji,   związanych z wykonywaniem dla TVP SA zadań na zasadach cywilno-prawnych,  przez pracowników,   którzy postanowili skorzystać z programu. Więcej – wielu pracowników zdecydowało się na ten krok, mając na uwadze  zapewnienia Pracodawcy o możliwości dalszej współpracy.

Dodatkowo członkowie Zarządu Związku byli, w trakcie konsultacji z przedstawicielami Pracodawcy, informowani, że brak zakazu dalszej współpracy w uchwale 121/2011 nie został przez Pracodawcę umieszczony celowo, aby zmotywować  jak największą liczbę osób do skorzystania z programu.

Konsekwencją tej uchwały będzie wycofanie się większości pracowników, którzy zadeklarowali chęć udziału w programie po 29.03.2011 r.,    z podjętych decyzji o dobrowolnym odejściu.

Zwracamy się zatem do Pana Prezesa o anulowanie uchwały nr 229/2011,   jeśli jedynym jej celem jest uniemożliwienie dalszej współpracy osobom,   które już podpisały umowy o dobrowolnym odejściu.

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

Otrzymuje:

Pan Daniel Gorgosz
Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z organizacjami związkowymi
działającymi w TVP S.A. i Radą Pracowników TVP S.A.