8.04.2014 Zaproszenie

Zarząd TVP przyjął model telewizji publicznej, funkcjonującej wyłącznie jako emitent. Produkcję  wewnętrzną programów chce ograniczyć jedynie do informacji.

Realizując  ten model:  nieustannie zwalnia,  outsource’uje, zmusza do samo zatrudnienia pracowników twórczych – podstawowych z punktu widzenia roli telewizji publicznej, zastępuje ich rzeszą współpracowników, łamiąc art. 22 Kp,  a ponadto wyprzedaje nieruchomości, zaprzestaje inwestycji w rozwój środków produkcji, zastawia Oddziały TVP.

Działania te są sprzeczne z ustawą o radiofonii i telewizji, która sytuuje TVP w roli producenta wewnętrznego.

Czy jest to początek prywatyzacji telewizji publicznej?

Związek  Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA  zaprasza

na konferencję i panel dyskusyjny

z udziałem m.in. Richarda Polacek’a, policy officer,  Uni global union, Media Entertainment & Arts oraz  Macieja Pacuły, eksperta Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE

Outsourcing corebussines’u czyli

Zarząd TVP „w awangardzie” procesów zarządzania!

do  siedziby  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Warszawa ul. Foksal 3/5

15 kwietnia 2014r. wtorek godz. 11.00

Rada Nadzorcza i Zarząd TVP mile widziani!

 

Przebieg konferencji:

 

 1.      Powitanie  red. Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

2.      Rozpoczęcie i prowadzenie konferencji    red. Mariusz Jeliński, rzecznik prasowy ZZPTiTMP Wizja

 

3.      NIE MA ZGODY ZWIĄZKU NA DZIAŁANIA ZARZĄDU TVP

Najważniejsze działania ZZPTiTMP Wizja wobec decyzji Zarządu TVP S.A. o outsourcingu.

Zarząd TVP przyjął model telewizji publicznej, funkcjonującej wyłącznie jako emitent. Realizując  ten model:  nieustannie zwalnia,  outsource’uje, zmusza do samozatrudnienia pracowników twórczych – podstawowych z punktu widzenia roli telewizji publicznej, zastępuje ich rzeszą współpracowników, łamiąc art. 22 Kp.

red. Barbara Markowska-Wójcik, Przewodnicząca Zarządu ZZPTiTMP Wizja

 

4.      DYREKTYWA 23 RADY EUROPY  POWSTAŁA W CELU OCHRONY PRACOWNIKÓW

Uchwała Zarządu TVP S.A. w sprawie outsourcingu w świetle unormowań dyrektywy 23 Rady Europy i art 23′ Kodeksu Pracy. Jakie zagrożenia rodzi podjęta przez Zarząd TVP decyzja o outsourcingu Pracowników?

 Krzysztof Kluj, radca prawny

red. Barbara Pawlak, sekretarz Zarządu ZZPTiTMP Wizja

 

5.      CZY OUTSOURCING PARCOWNIKÓW TWÓRCZYCH FUNCJONUJE W UNII EUROPEJSKIEJ?

Rola i zadania publicznych nadawców telewizyjnych w polityce Unii Europejskiej i Rady Europy a zatrudnienie dziennikarzy, realizatorów, operatorów, montażystów i pracowników zawodów pomocniczych w świetle tych zadań i unijnego prawa pracy z uwzględnieniem szczególnej specyfiki pracy twórczej i technicznego wsparcia w sektorze audiowizualny

Richard Polacek, policy officer – Uni global union, Media Entertainment & Arts
Maciej Pacuła, ekspert Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE
                   

 

6.      ZARZĄD TVP, REALIZUJĄC MODEL EMITENTA, NARUSZA TEŻ INNE PRAWA PRACOWNICZE

Pozostałe naruszenia prawa pracy w TVP: wymuszanie samozatrudnienia, pozbawianie pracy pracowników etatowych, zatrudnianie rzeszy współpracowników z naruszeniem art. 22 KP.

Krzysztof Kluj, radca prawny

Andrzej Błaszkiewicz, montażysta, członek Zarządu ZZPTiTMP Wizja

 

7.      DZIENNIKARZ TELEWIZJI PUBLICZNEJ NIE MOŻE BYĆ PRACOWNIKIEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Zawód dziennikarz – wybrane problemy specyfiki dziennikarstwa telewizyjnego w kontekście prawa pracy i zatrudnienia w telewizji publicznej.

Maciej Pacuła, ekspert Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE                   

red. Adam Mokrzycki, OTVP Rzeszów

red. Anna Tomczyk, członek Zarządu ZZPTiTMP Wizja

 

8.      ŚRODOWISKO  DZIENNIKARSKIE PRZECIW OUTSOURCINGOWI W TVP

Stanowisko Zarządu Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy wobec decyzji Zarządu TVP S.A. w sprawie outsourcingu.

red. Krzysztof Skowroński, Prezes SDP

 

9.      MODEL TELEWIZJI PUBLICZNEJ WEDŁUG ZZPTiTMP WIZJA

Zdania i rola telewizji publicznej w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem roli oddziałów regionalnych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i umacnianiu spójności oraz poczucia tożsamości  społeczności regionalnych i lokalnych i publicznej artykulacji ich problemów).

red. Agata Ławniczak, członek Zarządu ZZPTiTMP Wizja

 

10.  DYSKUSJA

11.  PODSUMOWANIE KONFERENCJI    red. Barbara Markowska-Wójcik, Przewodnicząca Zarządu ZZPTiTMP Wizja

 12.  ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI   red. Mariusz Jeliński, rzecznik prasowy ZZPTiTMP Wizja

17.03.2014 Protestujemy przeciw zwolnieniom w TAI

 Warszawa, dn.17.03.2014 r.

L.dz. Wizja/22/2014

                                              

Pan Juliusz Braun

Prezes Zarządu TVP SA

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP wzywa Pana do natychmiastowego zaprzestania łamania praw pracowniczych, które ma obecnie miejsce w Telewizyjnej Agencji Informacji.

Dyrekcja TAI podjęła decyzję o zwolnieniu etatowych realizatorów audycji i dźwięku, motywując to trudną sytuacją ekonomiczną spółki, a przede wszystkim likwidacją stanowiska pracy realizatora audycji oraz realizatora dźwięku w TAI.

Analiza zaproponowanego trybu i przyczyny wypowiedzenia przez Telewizję Polską S.A umów o pracę z ww. Pracownikami prowadzi do konkluzji, iż nastąpi ono z naruszeniem przepisów prawa pracy. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż powód zwolnienia Pracowników został sformułowany nazbyt ogólnikowo. Potwierdzeniem tej tezy jest chociażby wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2008 r., wydany w sprawie o sygn. akt I PK 86/08 (LEX nr 497692), w którym Sąd ten stwierdził, iż przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę – „zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, zmiany organizacyjne” jest w sposób oczywisty nazbyt ogólnikowa, a przez to wadliwa, bo takie ułomne sformułowanie wymusza na skarżącym pracowniku wszczęcie sądowej procedury odwoławczej w celu poznania konkretnej i rzeczywistej przyczyny potencjalnie uzasadniającej dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony..

Niezależnie od powyższego, Związek wskazuje, iż wypowiedzenie umów o pracę realizatorom audycji i dźwięku TAI nastąpi z naruszeniem przepisów prawa pracy, z powodu nieprawdziwości zawartej w informacji pracodawcy przyczyny rozwiązywania stosunków pracy z Pracownikami.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż sytuacja ekonomiczno – finansowa spółki Telewizja Polska S.A. nie jest zła, o czym świadczy fakt, iż notuje ona zyski.

Podkreślenia wymaga fakt, iż stanowiska realizatorów wizji i dźwięku w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP S.A. nie są likwidowane. Pracę realizatorów wykonują teraz pracownicy etatowi, kilkunastu współpracowników, jak również jest ona zlecana zewnętrznej firmie, która dostarcza usługi w tym zakresie. Część stanowisk pracy jest przenoszona do Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej TVP S.A.

W żadnej stacji telewizyjnej, również w Telewizji Polskiej, nie można zlikwidować stanowisk realizatorów audycji oraz dźwięku (a także żadnych innych stanowisk realizacji twórczej), gdyż są one podstawowe dla działalności telewizyjnej. Bez tych stanowisk i zawodów nie da się wyprodukować ŻADNEGO programu telewizyjnego.

Telewizja Polska S.A. prowadzi w rzeczywistości bezprawną praktykę powierzania pracy wykonywanej przez realizatorów audycji i dźwięku (ale też we wszystkich innych zawodach realizacji twórczej) osobom, z którymi zawiera umowy cywilnoprawne, samozatrudnionym lub odbiera takie usługi od dostarczających je firm zewnętrznych. Biorąc pod uwagę charakter stosunków prawnych łączących spółkę z tymi osobami, należy na mocy art. 22 § 11 Kodeksu pracy kwalifikować je jako stosunki pracy. Również charakter wykonywanej przez te osoby pracy, a więc to, iż jest to praca podporządkowana, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz prowadzona pod nadzorem pracodawcy, a także to, że musi być wykonana osobiście, świadczy dobitnie, że powinna być wykonywana wyłącznie w ramach stosunku pracy.

Oznacza to, iż przyczyny wypowiadania umów o pracę wyżej wskazanym pracownikom są kompletnie nieprawdziwe. Nie są bowiem likwidowane stanowiska realizatorów audycji i dźwięku (ani żadne inne stanowiska w zawodach realizacji twórczej). Pracodawca zwalniając pracowników, w ich miejsce zatrudnia nowych. Dodatkowo pracodawca zawiera umowy cywilno-prawne w sytuacji lub zawiera umowy z osobami samozatrudnionymi, kiedy praca wypełnia WSZYSTKIE znamiona stosunku pracy.

Abstrahując od powyższego, wskazać należy, iż na podstawie § 3 ust. 1 zd. 1 Regulaminu pracy dla pracowników Telewizji Polskiej S.A., który na mocy art. 9 § 1 Kodeksu pracy należy do źródeł prawa pracy, TVP S.A. obowiązana jest przydzielać pracę w pierwszej kolejności pracownikom, a w drugiej kolejności innym osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz powinny być to sytuacje wyjątkowe!! Biorąc pod uwagę treść powyższego przepisu Regulaminu pracy, zwalnianie pracowników etatowych i powierzanie wykonywanej przez nich pracy współpracownikom zewnętrznym stanowi przejaw łamania prawa pracy. Taka sytuacja ma miejsce w Telewizji Polskiej od lat, a Związek prowadzi w tej kwestii z pracodawcą spór zbiorowy.

Należy również przypomnieć, że przedstawiciele pracodawcy wielokrotnie powtarzali, iż prawdziwym powodem prowadzenia równoległych działań, zmierzających do outsourcingu czynności twórczych, jest zmuszenie pracowników do zakładania własnych firm i zawierania z TVP umów na wykonywanie tych samych czynności, które wykonywali, będąc pracownikami etatowymi. Wszystkie te fakty razem pozwalają – z ogromnym prawdopodobieństwem – na stwierdzenie, że łamanie prawa pracy przez Zarząd TVP ma charakter uporczywy.

Informujemy, że Związek złożył w tej sprawie wniosek o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. Z powyższych powodów wnosimy o jak najszybsze zaprzestanie łamania praw pracowniczych oraz natychmiastowe wycofanie się z podjętych decyzji lub co najmniej o ich wstrzymanie do czasu zakończenie tej kontroli.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

5.03.2014 Kredyt pod zastaw OTVP Kraków i Wrocław ?

 Warszawa, dn.05.03.2014 r.

L.dz. Wizja/20/2014

Pan Juliusz Braun

Prezes Zarządu TVP S.A.

 

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w Telewizji Polskiej zwraca się do Pana z pytaniem:

Czy prawdą jest, że TVP S.A. wzięła kredyt w wysokości 50 mln zł na dwa lata pod zastaw Oddziałów w Krakowie i Wrocławiu?

Jaki jest cel wzięcia kredytu ?

Czy jest nim konieczność zabezpieczenia finansów na przeprowadzenie procesu outsourcingu 550 pracowników TVP do firmy zewnętrznej?

Czy jeżeli TVP S.A. nie spłaci kredytu wiąże się to z przejęciem Oddziałów TVP w Krakowie i Wrocławiu przez bank i następnie zbyciem?

Informujemy po raz kolejny, że działania Zarządu TVP SA odbywają się nie tylko na granicy prawa, ale mogą też narazić Spółkę Skarbu Państwa na szkodę wielkich rozmiarów.

 Zarząd ZZPTiTMP Wizja

Otrzymuje:

– Pan Włodzimierz Karpiński

Minister Skarbu Państwa

– Rada Nadzorcza TVP S.A.

5.03.2014 Popieramy działania NSZZ Solidarność TVP Wrocław

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA

w pełni akceptuje każdą inicjatywę mającą na celu poprawę sytuacji Pracowników i Spółki .

Popieramy apel NSZZ Solidarność Oddziału Wrocławskiego TVP o wzięcie udziału w jutrzejszym  proteście wobec  zwalniania pracowników w ramach tzw. „outsourcingu”,  bezzasadnych limitów zatrudnienia, marginalizacji roli Oddziałów Regionalnych TVP, braku ustawy medialnej, która ureguluje kwestie finansowania mediów publicznych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w manifestacji,

która odbędzie się 6 marca o godz. 13.00 przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

 

 

Zarząd ZZPTiT MP WIZJA

27.02.2014 Co to za oceny?

Warszawa, dn.27.02.2014 r.

L.dz. Wizja/18/2014

                                                        Pan Zbigniew Adamkiewicz

                                                        Dyrektor Agencji

                                                        Produkcji Telewizyjnej i Filmowej

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA Organizacja Zakładowa w TVP zwraca się do Pana Dyrektora z prośbą o podanie, jakie obowiązują zasady oceny przydatności pracownika do pracy, w porównaniu do pozostałych pracowników zatrudnionych w tej samej grupie zawodowej, stanowiące kryterium doboru do zwolnienia.

O opracowaniu i formie wprowadzenia takich zasad Związek nie został poinformowany, nie mają takiej wiedzy również zainteresowani pracownicy.

W zawiadomieniach pracodawcy o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom, pracodawca powołuje się na przygotowany przez siebie arkusz oceny pracownka. Ocena ta jest najczęściej nieprawdziwa, krzywdząca pracowników i dokonywana w sposób wyjątkowo nierzetelny. Zawiera wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo kto wypełnia arkusze ocen pracowników i z jakich źródeł czerpie informacje o jakości i ilości ich pracy. Nie wiadomo również, jakie oceny uzyskali inni pracownicy zatrudnieni w tej samej grupie zawodowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pracownicy nie mają możliwości ustosunkowania się do tak dokonanej oceny. Dobitnym przykładem arogancji pracodawcy w stosunku do zwalnianych pracowników, jest ostatnie zdanie uzasadnienia: „W ocenie pracodawcy umiejętności pracownika są niższe niż pozostałych pracowników zatrudnionych w tej samej grupie zawodowej.”

Jest to autorytatywne, naruszające godność i dobre imię pracownika stwierdzenie pracodawcy, że tak ustalono i tak musi być, nie informując o tym, kto w imieniu pracodawcy tej oceny dokonał (jednoosobowo czy zespołowo) i czy w ogóle miał lub mieli kontakt z ocenianym pracownikiem.

Zdaniem Związku tak przeprowadzona ocena pracowników jest typową oceną na zamówienie.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

 

 

24.02.2014 Po raz kolejny wzywamy do zaprzestania destrukcji potencjału twórczego TVP i łamania praw pracowniczych

Warszawa, dn.19.02.2014 r.

L.dz. Wizja/15/2014                                                                                                                                                                

Pan Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa

Pan Stanisław Jekiełek, Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej TVP S.A.                   

ZZPTiTMP Wizja zwraca się po raz kolejny do Właściciela  oraz Rady Nadzorczej Spółki TVP S.A. o powstrzymanie procesu destrukcji potencjału twórczego TVP i demontażu Spółki.

Dotyczy to 550 pracowników (dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików), wobec których TVP SA ma zamiar przeprowadzić proces outsourcingu, a także  pozostałych pracowników twórczych i technicznych wobec których toczą się kolejne zwolnienia, jak również ogromnej liczby spośród 6500 tzw. współpracowników w tych zawodach (wobec których TVP SA łamie od lat art. 22 Kodeksu pracy).

15 maja 2013 r. Zarząd TVP SA podjął uchwałę o przeprowadzeniu procesu outsourcingu 550 twórców z TVP SA, których praca należy do podstawowej działalności operacyjnej Spółki. Do grupy przenoszonych ponad 400 dziennikarzy, 117 montażystów, dołączono 11 charakteryzatorów i 3 grafików. Wszyscy mają być zatrudnieni przez firmę zewnętrzną, która zostanie wyłoniona w przetargu, jednakże gwarancje zatrudnienia dotyczą tylko jednego roku, a firma ta nie będzie jednocześnie gwarantowała wykonywania zadań, a jedynie wynagrodzenie na poziomie najniższej płacy w kraju.

Zatrudnianie pracowników przez firmę zewnętrzną przy zachowaniu ich dotychczasowych obowiązków, stanowi ukrytą formę zwolnień z pracy. Jednocześnie stale są zatrudniani na umowach śmieciowych nowi współpracownicy – w zawodach twórczych i technicznych TVP zatrudnia już 6.500 współpracowników, zaś wszystkich pracowników etatowych w całej TVP jest poniżej 3.500. Znakomita większość obecnych współpracowników jest byłymi pracownikami TVP zmuszonymi do oddania etatu w zamian za współpracę. Wobec większości tych osób w zawodach twórczych i technicznych TVP SA łamie art 22 Kp, jako że ich praca wypełnia znamiona stosunku pracy (co podkreślała Państwowa Inspekcja Pracy przy każdej kontroli w tej kwestii, nie mając jednocześnie narzędzi prawnych do wyegzekwowania nakazu prawidłowego nazwania ich umów – umowami o pracę).

Decyzja Zarządu TVP S.A. o outsourcingu podjęta z powołaniem się na art. 23’ Kodeksu pracy, jest motywowana argumentami finansowymi i trudną sytuacją ekonomiczną na rynku medialnym. Jednakże nie towarzyszy jej żaden biznesplan ujmujący koszty operacji, strategię i przyszłą strukturę TVP oraz rzeczywiste oszczędności. Treść uchwały została utajniona przed pracownikami i Związkami Zawodowymi, nie podlegała żadnym negocjacjom i stoi w rażącej sprzeczności z treścią sporu zbiorowego prowadzonego z pracodawcą. Działanie to stanowi naruszenie istoty art, 23 Kodeksu pracy, gdyż przepisy te zostały powołane w polskim prawie pracy za Dyrektywą 23/2001 Rady Europy w celu ochrony  miejsc pracy w przypadku przejmowania jednej firmy przez inną wraz z pracownikami. Przenoszeni zostają pracownicy z różnych jednostek Spółki – grupa, która nie stanowi wyodrębnionej struktury organizacyjnej, a razem z tą grupą nie jest przenoszony żaden majątek spółki.

 Zarząd TVP SA wyliczył, że jeśli 30% pracowników przeniesionych w ramach outsourcingu zamiast kontynuowania zatrudnienia w ten sposób założy własne firmy i nadal będzie  współpracować z TVP na zasadzie  samozatrudnienia, to oszczędności TVP SA wyniosą 5 mln zł., jeśli własną firmę założy 75% z nich, to telewizja publiczna zaoszczędzi 15 ml.zł. Jeśli zaś nikt nie założy własnej działalności, to TVP nie zaoszczędzi NIC. Prezes TVP podkreśla przy każdej okazji, że proces outsorcingu jest w istocie nastawiony na zmuszenie pracowników do samozatrudnienia. Zaproponowano nawet, że TVP wypłaci jednorazowe premie tym z przeniesionych pracowników, którzy zdecydują się założyć własną działalność gospodarczą.

Nie dość zatem, że próba przymuszania pracowników do założenia działalności gospodarczej, wbrew ich woli, stanowi jawne naruszenie praw pracowniczych, to dodatkowo osoby takie będą wykonywały dalej te same czynności dla tego samego pracodawcy w warunkach, które całkowicie wyczerpują znamiona stosunku pracy opisane w art. 22 Kp. Krąg osób, wobec których TVP łamie przepisy prawa pracy, dotyczące zatrudnienia etatowego – zatrudniając je na podstawie umów cywilnoprawnych bądź poprzez samozatrudnienie – znacząco się powiększy.

Zamiar przeprowadzenia tak rozumianego „outsourcingu” dziennikarzy i innych grup zawodowych, których praca stanowi podstawową działalność operacyjną TVP SA, jest sprzeczny z ustawą o radiofonii i telewizji (oraz definicją redakcji zawartej w prawie prasowym), z zapisami statutowymi telewizji, a także stanowi pogwałcenie prawa pracy i kłóci się z Dyrektywą Rady Europy 2001/23/WE z 12 marca 2001r.

Nadto, działanie to jest świadomym zaniżaniem wartości Telewizji Polskiej, bowiem właśnie pracownicy twórczy oraz ich wiedza, talenty i doświadczenie stanowią blisko 70% jej wartości. Wiedzy tej nie nabywa się na żadnej uczelni, ale poprzez wieloletnią praktykę w specyficznych i skomplikowanych zawodach telewizyjnych. W sytuacji ponad 6.5 tys. współpracowników , zaangażowanie zawodowe pozostałych jeszcze etatowych pracowników twórczych jest mocno ograniczane.

Równolegle i systematycznie prowadzony jest nieustający proces zwolnień – głównie pracowników twórczych i technicznych, a dotyczy to realizatorów audycji światła i dźwięku, operatorów kamer obrazu i dźwięku. Obecnie proces całkowitego pozbycia się pracowników w tych zawodach prowadzony jest w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

 Proces ten wcześniej został przeprowadzony w 16 Oddziałach regionalnych telewizji publicznej, co radykalnie obniżyło poziom programów. Towarzyszyło temu drastyczne obcięcie przez Zarząd TVP SA budżetów programowych, co skutkuje finansowaniem sponsorskim przez samorządy lokalne lub podległe im agendy większości realizowanych audycji. Łamie to postanowienia Konferencji Ministerialnej RE w Pradze z 1994r. i sprawia, że regionalna telewizja publiczna nie spełnia roli niezależnego nadawcy publicznego, pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem pluralizmu. To samo grozi wkrótce antenom centralnym. Dr Werner Rumphorst, ekspert prawny i konsultant EBU alarmował  (niepokojąc się wysokością przychodów komercyjnych TVP SA) i pytał: ”czy TVP, która w znacznym stopniu polega na dochodach z działalności komercyjnej, pozostaje jeszcze prawdziwie niezależna, co jest podstawowym warunkiem dla publicznej radiofonii i telewizji?”. Dziś odpowiedzieć należy, że TVP SA z momentem przekazania dziennikarzy zewnętrznej firmie, całkowicie utraci niezależność. Dziennikarzom zaś odbierze zawodową wolność i godność, czyniąc z nich jedynie zleceniobiorców i usługodawców. Co więcej, opłata abonamentowa uiszczana przez obywateli na media publiczne, zasili prywatną spółkę przejmującą pracowników.

Pozbycie się Pracowników twórczych i technicznych, spowoduje, że niemal cała produkcja telewizyjna zostanie przeniesiona do prywatnych firm zewnętrznych i one analogicznie będą opłacane z daniny publicznej.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja jest przekonany, że celem uchwały Zarządu TVP S.A. o outsourcingu jest pozbycie się w pierwszej kolejności 4 grup zawodowych pracowników twórczych i szybkie, ostateczne dokończenie zwolnień pozostałych twórców oraz pracowników technicznych, wyprzedaż majątku, a w konsekwencji sprowadzenie Telewizji Polskiej jedynie do roli emitenta. Mamy więc do czynienia z działaniami, które nie tylko są kuriozalnym zaprzeczeniem istoty telewizji publicznej i degradacji dziennikarstwa do poziomu  „usługi” oraz zagrożeniem niezależności programowej telewizji publicznej, ale wręcz z przygotowaniem do jej prywatyzacji.

 Informacja, która pojawiła się w przestrzeni publicznej w dniu 18.02.2014r, a dotycząca planowanego przez Zarząd TVP outsourcingu 550 pracowników, że

 …W pierwszym roku Zarząd wypłaci jednorazowe premie tym z przeniesionych pracowników, którzy zdecydują się założyć własną działalność gospodarczą. Pracownicy honoracyjni dostaną 11 % premii (…) a czasowo-premiowi 6 % za każdy miesiąc pozostały do końca kontraktu telewizji z firmą zewnętrzną. Jeśli ktoś zatrudniony w systemie honoracyjnym przejdzie na własną działalność w pierwszym miesiącu po przeniesieniu do firmy zewnętrznej dostanie 23 x 11% wynagrodzenia. A pracownik czasowo – premiowy po przeniesieniu (…) 22 x 6 % wynagrodzenia. TVP zachęca przenoszonych do zakładania firm, bo tylko wtedy Spółka zaoszczędzi. Z obliczeń tych wynika, że jeśli na własną działalność przejdzie 30 procent z 550 przenoszonych osób to oszczędności te wyniosą 5 mln. Jeżeli zrobi to 75 procent – 15 mln….

w połączeniu z licznymi oświadczeniami Prezesa J. Brauna w trakcie m.in. ostatniego posiedzenia Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu , iż Zarząd TVP liczy na to, że pracownicy po dokonaniu procesu outsourcingu będą masowo wybierać samozatrudnienie zamiast zatrudnienia w firmie outsourcingowej, bo tylko takie działanie przyniesie TVP oszczędności, a pracownicy, którzy się na to nie zdecydują, z mocy prawa po ustaniu umowy staną się na powrót pracownikami TVP oraz

informacją podobnej treści, jak poprzednia, że celem Zarządu TVP, stojącym za decyzją o outsourcingu jest zmobilizowanie pracowników do efektywniejszej pracy w ramach samozatrudnienia, przekazana na spotkaniu Prezesa Brauna z organizacjami związkowymi w dniu 21.05.2013r, powodują,

że pogląd  ZZPTiTMP Wizja, iż Zarząd TVP dopuszcza się łamania praw pracowniczych stał się całkowicie uzasadniony.

Z treści powyższych informacji wynika jasno, że:

– decyzja o outsourcingu nie ma żadnego uzasadnienia biznesowego, gdyż nie przyniesie TVP żadnych oszczędności, jeśli pracownicy nie przejdą na samozatrudnienie. Zatem prawdziwym celem tego działania jest zmuszenie pracowników do rezygnacji z etatu i założenia własnych firm, które podpiszą umowy z TVP.

– jeżeli po zakończeniu umowy, zawartej przez TVP z firmą outsourcingową wszyscy pracownicy, którzy nie przejdą na samozatrudnienie, mają teoretycznie zagwarantowany powrót- z mocy prawa mają stać się znów pracownikami TVP- można przyjąć uzasadnione przypuszczenie, że ukrytym celem procesu outsourcingu ma być przeprowadzenie zwolnień pracowników przez tę firmę. Tym bardziej, że TVP postanowiło zawrzeć umowę nie na rok, ale dwa. Dwa lata to okres, przez który firma outsourcingowa może zwolnić 550 osób bez zwolnień grupowych. A nawet jeżeli do nich by doszło, to odprawy dla pracowników będą znacznie mniejsze, niż gdyby zwolnienia grupowe prowadziła TVP.

TVP nie będzie niczym zobligowana do wykorzystywania pracy przeniesionych osób, a zatem ich wynagrodzenie może być jedynie wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości płacy minimalnej w kraju.

Dodatkowo, zmuszenie pracowników, którzy wykonują zawody twórcze, do przejścia na samozatrudnienie, w sytuacji kiedy wykonywana przez nich praca w rzeczywistości wypełnia znamiona stosunku pracy, a więc jest pracą podporządkowaną, wykonywaną w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, pod nadzorem przedstawicieli pracodawcy, powiększy skalę łamania art. 22 Kp w TVP.

Nie ulega wątpliwości, że pracownicy ci będą wykonywać te same czynności oraz dla tego samego pracodawcy. W sytuacji, gdy TVP zatrudnia obecnie ponad 6500 osób na umowach cywilnoprawnych, z czego ogromna część wykonuje od lat czynności w zawodach twórczych i technicznych, odbywające się w sposób charakterystyczny dla stosunku pracy (co po każdej kontroli w tej kwestii podkreślała PIP), zjawisko łamania prawa pracy w tym zakresie w uzasadniony sposób można opisać, jako uporczywe.

Uporczywe łamanie praw pracowniczych jest zaś przestępstwem opisanym w artykule 218 Kodeksu karnego.

Poza destrukcją potencjału twórczego TVP, łamaniem praw pracowniczych, zachodzi również prawdopodobieństwo działania władz TVP na szkodę Spółki.

Należy rozważyć następujące scenariusze:

– Wszyscy (albo większość) pracownicy przenoszeni do firmy zewnętrznej składają w trybie art. 231 § 4 Kodeksu pracy oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem,

– Wszyscy (albo większość) pracownicy przeniesieni do firmy zewnętrznej składają pozwy na zasadzie współuczestnictwa do sądu pracy o ustalenie, że nie nastąpiło ich przeniesienie, a pracodawcą nadal jest Telewizja Polska

W obu scenariuszach TVP SA z dnia na dzień zostaje pozbawiona możliwości wykonywania działalności operacyjnej, co może spowodować całkowite załamanie produkcji do wstrzymania emisji programu włącznie, a TVP SA będzie musiała zrealizować umowę zawartą z firmą zewnętrzną, a więc wypłacić jej znaczne kwoty. /pierwszy przetarg miał opiewać na kwotę ponad 120 mln zł, drugi znacznie więcej, bowiem zmieniły się zasady przetargu/. Dodać należy, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że sądy pracy będą przyznawać racje skarżącym pracownikom.

Związek zwraca uwagę, że jeżeli pracownicy będą wygrywać w sądach pracy, będzie to oznaczało konieczność wypłat ogromnych kwot odszkodowań, zaś osoby te nadal będą pracownikami Spółki. Zarobi zatem jedynie firma zewnętrzna.

Jest to wg Związku działanie na szkodę  Spółki i dlatego zwracamy się o powstrzymanie tego procederu.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

 

22.02.2014 Zawsze będziemy po stronie tych wszystkich, którzy walczą o wolność i godność.

Beznazwy-1

Nr konta 30 1020 1097 0000 7202 0257 4606

 

Dziennikarze i twórcy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA z ogromnym smutkiem przyjęli  wiadomość  o śmierci  Wiaczesława Weremija, dziennikarza gazety kijowskiej „Wiesti”. Jak  informuje Dunja  Mijatovi’c, przewodnicząca  OBWE ds. wolności prasy,   wracał on z kolegą po pracy taksówką do domu,  kiedy na skrzyżowaniu jednej z ulic nieznani sprawcy wyciągnęli go z samochodu i  zabili.

Oburzeni tym mordem składamy kondolencje rodzinie i  zespołowi redakcji „Wiesti”.

W akcie solidarności w dramacie rodziny, deklarujemy zbiórkę pieniędzy wśród członków naszego Związku oraz pracowników TVP S.A.

Podpisujemy się także pod słowami D. Mijatovic , która  napisała: … ”Śmierć Weremija była najgorszym aktem przemocy wymierzonym w przedstawicieli mediów od chwili protestów „ na Ukrainie (…) „Dziennikarze muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo. Dziennikarze to nie terroryści i nie ponoszą winy za obecny kryzys”…

Do pisma dołączyła nazwiska 27 dziennikarzy , którzy w tym samym dniu zostali ranni wykonując swoje obowiązki.  Dodajmy, że od chwili rozpoczęcia zamieszek na Ukrainie łącznie rannych zostało 165 dziennikarzy.

Postawy naszych koleżanek i kolegów w czasie dramatycznych wydarzeń na Ukrainie jak i innych konfliktów na świecie dowiodły po raz kolejny, o czym nasz Związek  wciąż  przypomina, że tylko niezależne dziennikarstwo,  patrzące na ręce rządzącym gwarantuje  narodowi prawdę, przejrzystość w sprawowaniu władzy, transparentność  i rozwój demokracji.

Zawsze będziemy po stronie tych wszystkich, którzy walczą o wolność i godność.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

ogłasza zbiórkę publiczną pieniędzy

w celu finansowego wsparcia poszkodowanych ukraińskich dziennikarzy

(decyzja MAiC nr. 65/2014)

Środki pochodzące ze zbiórki będą przeznaczone na pomoc dla dziennikarzy ukraińskich poszkodowanych podczas udziału w tzw. Euromajdanie, poprzez pokrycie kosztów związanych z procesami sądowymi dziennikarzy, naprawy uszkodzonego i zakupu nowego sprzętu dziennikarskiego oraz wsparcia dziennikarzy pozbawionych pracy i środków do życia. 

Dowolne kwoty można wpłacać na specjalnie otwarte w tym celu konto Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich:

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa

PKO BP30 1020 1097 0000 7202 0257 4606

 

Wesprzyjmy ukraińskich dziennikarzy, którzy stali się celem ataków sił bezpieczeństwa!

Nie zostawiajmy naszych kolegów samych. Pokażmy, że potrafimy być solidarni i że nie dajemy zgody na przemoc wobec dziennikarzy w dużym europejskim kraju!

Zarząd SDP

 

18.02.2014 Wizja odpowiada

RZECZNIK RAKOWIECKI (dla wirtualnemedia.pl):

Nic nie wskazuje na to, aby sobotnia awaria (dop.Wizja:  Utrata zasilenia zespołów emisyjnych) została wywołana celowo i była formą strajku związkowców, pracujących w Telewizji Polskiej.  Niezależnie od ostrości różnych sporów uważamy, że do czegoś takiego związkowcy by nie dążyli.  Nie wyobrażamy sobie, aby mogli w takim stopniu działać na szkodę własnej instytucji.

ZZPTiTMP Wizja odpowiada:

Związek Zawodowy Wizja uważa, że supozycja zawarta w wypowiedzi Jacka Rakowieckiego, odnośnie przyczyn kompromitującej awarii zasilania w TVP, jest bezczelną próbą rozmycia odpowiedzialności Zarządu TVP za zaistniałą sytuację i godzi w dobre imię Związku.

ZZPTiTMP Wizja od lat prowadzi działalność na rzecz profesjonalnej, wiarygodnej i odpowiedzialnej telewizji publicznej, zajętej działalnością ustawową i respektującej prawo oraz zobowiązanie publiczne. Tymczasem Zarząd TVP SA jest pochłonięty pseudo restrukturyzacją i wyrzucaniem fachowców z pracy.

Gdyby Zarząd telewizji publicznej, kierowany przez dr Juliusza Brauna zajmował się doskonaleniem telewizji, dbał o jej rozwój technologiczny i nie był tak pochłonięty swoją misją podstawową czyli zwalnianiem pracowników, to działałaby cztery typy zasilania w TVP. Nie trzeba by wówczas powoływać Audytu zewnętrznego i mydlić oczu opinii publicznej, bo w razie awarii zasilanie dwukierunkowego  zadziałałby trzeci system awaryjny czyli generator prądu, lub w razie awarii trzeciego – czwarty czyli podtrzymujące zasilanie akumulatorowe. O tym doskonale wiedzą ludzie zajęci  tworzeniem w Telewizji Polskiej, ale nie mają czasu dowiedzieć się zarządzający amatorzy.

Z przykrością stwierdzamy, że wiedza zdobyta przez urzędników w trakcie ewaluacji, jest powierzchowna i dalece niewystarczająca do kompetentnego zarządzania tak skomplikowaną instytucją, jak telewizja. Ta awaria jest tylko zapowiedzią katastrofy, do której zdaje się nieuchronnie prowadzić Zarząd TVP. Wyrzucenie twórców z telewizji i wyprowadzenie produkcji na zewnątrz jest tym samym, co odcięcie zasilania. Do uświadomienia sobie tej analogii nie potrzeba Audytu, starczy rozum i zawodowe kompetencje.

Związek Wizja, zwraca się z publicznym pytaniem, czy Audyt zostanie zaangażowany po to, aby oddalić konsekwencje służbowe jakie winni ponieść sprawcy telewizyjnej destrukcji? Czy Prezes TVP nie powinien się podać do dymisji, zgodnie z europejskimi standardami? Czy Prezes nadzorujący technologiczne funkcjonowanie TVP, nie powinien już dziś zrezygnować z funkcji? Czy rzecznik TVP, nie powinien przeprosić za obrazę, a następnie zrezygnować z pracy? I wreszcie pytanie najważniejsze – kto wreszcie odetnie zasilanie dla szkodliwych pomysłów Zarządu TVP, wyniszczających publiczną telewizję?

Zarząd ZZPTiTMP WIzja

 

 

17.02.2014 Tak było w Rzeszowie

14.02.2014 Niech zamilkną usta bezwstydu pełne

Niech zamilkną usta bezwstydu pełne – odpowiedź rzecznikowi TVP (na wypowiedź dla wirtualnych mediów).

Czy może jeszcze coś zdziwić pracownika twórczego, zatrudnionego w Telewizji Polskiej, a osobliwie czy mogą go zaskoczyć wypowiedzi i oceny płynące z Zarządu i wszelkich bezpośrednio podległych mu  przekaźników?

Wydawałoby się, że – po doświadczeniach, jakie zafundował nam Zarząd TVP pod wodzą dr Juliusza Brauna – nic już wielce dziwić nie powinno. Wszak można było sądzić – gdzieś jest przecież limes pychy i arogancji, gdzieś jeszcze na wspólnym horyzoncie ludzi wykształconych musi przebiegać Granica dla nierozumnych i szkodliwych decyzji. Wreszcie, zdawałoby się, że jest dość oczywista granica, poza którą nie działają ludzie praworządni, którym powierzono dobro publiczne do nadzoru. Owe granice, jak się okazuje w TVP, są tylko słabością twórców i krepującym gorsetem inteligentów. Zarząd TVP SA im nie podlega, nie wikła się w nie i nie jest nimi do czegokolwiek zobligowany.

Przykładem wyrazistym tej postawy jest reakcja na strajk ogłoszony przez „Wizję”, a wsparty w deklaracji przez pozostałe dwa związki reprezentatywne. Zastraszanie pracowników, dawanie do zrozumienia, że gdy wezmą udział w strajku – to wylecą z grafików i…przestaną zarabiać, zmiany w obsadzie grafikowej, aby potencjalni strajkujący właśnie mieli dzień wolny, zrywanie plakatów, wzmacnianie obsad wartowniczych –to  było na porządku dziennym. A dzień przed strajkiem, Zarząd ogłosił ustami Rakowieckiego, że strajk jest nielegalny. Po strajku zaś wyłapywano pojedyncze osoby, aby odpytać, kto z kolegów brał udział w strajku, próbowano tworzyć listy uczestników. Metody żywcem wzięte ze stanu wojennego!

Wczoraj Rzecznik Telewizji publicznej znów błysnął. Kulturą, subtelnością i zdolnością interpretacyjną – wszystko na wspak. Jedno tylko, zawsze i niezmiennie czyni dokładnie według wzoru swego mistrza. Trudno orzec, czy mistrzostwo szlifuje przez stolec, czy inna drogą. Czy po cichu, nim przemówi do narodu, kontempluje mebel zajmowany ongiś przez” mistrza” Jerzego Urbana? Służąc gorliwie swemu mocodawcy rozmija się z prawdą nie bez udziału świadomości i samozachwycenia. Powołuje się znów na nieokazane i nigdzie nieupublicznione ekspertyzy prawne, – ale wiedzmy, że ma ich aż 3! Natomiast, gdy Związek publikuje ekspertyzę prawną potwierdzającą legalność strajku oraz wskazującąna karygodna bezprawność działań Zarządu, zagrożoną karą grzywny, a nawet ograniczenia wolności, w swej odpowiedzi najpierw sięga po argumentum ad absurdum: „Rzecznik Telewizji Polskiej Jacek Rakowiecki w rozmowie z Wirtualnemedia.pl ocenia, że publikując takie komunikaty, Wizja chce jedynie ciągnąć przez kolejne dni w mediach temat strajku.” Smutne świadectwo niezrozumienia, że walka idzie o wartości, a nie didaskalia. My nie nagłaśniamy strajku, tylko walczymy o telewizję publiczną!

Po czym bezczelnie dodaje – Decydujące jest to, że wzięło w nim udział tylko ok. 4 proc. pracowników TVP, co mówi samo za siebie – stwierdza Rakowiecki. Najpierw zastraszanie, a potem cyniczne eksponowanie zaniżonej liczby strajkujących! To jest metoda czysto ubecka, którą uświadamiamy sobie czytając akta w IPN. Najpierw kolportowanie fałszywych zarzutów, diagnoz i opinii, a potem odwołanie się do nich, jako do stanu rzeczywistego. I tak fałsz, miał stać się źródłem prawdy! To zaiste była diabelska maszyna. Dlaczego działa ona dziś tak sprawnie w publicznej telewizji?

Skądinąd zastanawiające jest jak łatwo człowiek internowany, jakim był Rakowiecki, potrafi przedzierzgnąć się z ofiary w agresora. Z jaką łatwością przychodzą mu opresyjne działania wobec podwładnych jego zwierzchnika! Z jakąż pogardą mówi: „tylko 4 procent”! Nie wspomni jednak, ze w tej liczbie było niemal 100% realizatorów programów i operatorów kamer, montażystów, charakteryzatorów, wielu dziennikarzy – tych wszystkich, którzy strachu nie znają. Po co zresztą wspominać, skoro 3 dni po strajku wypowiedzenie z pracy przygotowano dla 7 realizatorów z Telewizyjnej Agencji Informacji! Jakże dobrze jest powiedzieć zaledwie 4%, i  nie doliczyć uczestników strajku w Oddziałach regionalnych TVP SA. Uderza w tym coś jeszcze, mianowicie bezbrzeżna pogarda wobec twórców, którzy w tej chwili stanowią znikomy procent wszystkich zatrudnionych. Tak, Pan Jacek Rakowiecki, któremu udało się  rozłożyć legendarne pismo, gdy był redaktorem naczelnym „Filmu”, zdecydowanie twórców nie lubi.

Trudno porozumieć się z człowiekiem, który wolałby, aby sczeźli artyści i aby telewizja działała bez dziennikarzy, operatorów, montażystów, realizatorów światła i Programu, dźwięku, techniki itd., itd.! Trudno z nim się porozumieć pewnie i z tej przyczyny, że pan Rakowiecki niczego nie tworzy, a my jesteśmy współautorami gigantycznego dorobku TVP SA, którym ten Zarząd wypełnia wszystkie kanały tematyczne. To my jesteśmy kreatorami marki Telewizja Polska, którą Jacek Rakowiecki bezwstydnie i bezprawnie pomaga zniszczyć.  Trudno się porozumieć, tym bardziej, że Pan Rakowiecki nie ma pojęcia o zawodach twórczych w telewizji, o ich specyfice i wymogach profesjonalizmu.

Mówiąc szczerze – My tworzymy programy, a Wy chcecie zbić na nich własny kapitał. My zbudowaliśmy markę, a Wy ją niszczycie, My służymy widzom i obywatelom, a Wy jesteście sługusami władzy. My budujemy, a Wy rujnujecie! Nasza wiedza, talenty i doświadczenie stanowią o wartości firmy, Wasze cwaniactwo stanowi i chaosie i jej upadku.

 I tak między nami –To Pan, Panie Jacku nie jest w tej instytucji konieczny, tym bardziej, że lubi Pan wraz z Zarządem stawiać się ponad prawem, przypisując sobie nienależny przywilej orzekania o nielegalności strajku. Nam próbuje Pan nieustannie zamykać usta, gdy tymczasem to Pan, winien niestrudzenie milczeć!

 

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

 

 

12.02.2014 Tak było w Warszawie

12.02.2014 Tak było w Poznaniu

12.02.2014 Zarząd TVP kontynuuje zastraszanie pracowników

Warszawa, dn.12.02.2014 r.

 L.dz. Wizja/10/2014,

Zarząd Telewizji Polskiej S.A.

Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej S.A.

Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Telewizji Polskiej S.A.

 

Odpowiedź

na stanowisko Zarządu przekazane przez Centrum Informacji TVP S.A.

 oraz Wezwanie

do zaniechania szykan wobec osób uczestniczących w legalnym strajku

Centrum Informacji opublikowało komunikat, w którym informuje, że „Zarząd Telewizji Polskiej S.A. postanowił nie skorzystać tym razem z przysługującego pracodawcy prawa do zastosowania sankcji służbowych wobec pracowników, którzy naruszyli obowiązki pracownicze w związku z działaniami komitetu strajkowego”.

 Komunikat zawiera stwierdzenia nieprawdziwe i niezgodne z prawem.

  1. Nieprawdziwe i niezgodne z prawem jest stwierdzenie o nielegalności strajku, która to kwestia była już po wielokroć wyjaśniana przez Związek,  w tym poprzez opublikowanie informacji sporządzonej przez radcę prawnego.
  2. Nieprawdziwe i niezgodne z prawem jest stwierdzenie, o istnieniu po stronie Pracodawcy uprawnienia do zastosowania sankcji służbowych wobec strajkujących pracowników. Art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wyraźnie stanowi, że udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
  3. Użycie zwrotu „tym razem” jest próbą wywarcia na pracowników niedozwolonej presji w kierunku powstrzymania ich przed uczestnictwem w przyszłych, ewentualnych, akcjach strajkowych. Bezprawnie sugeruje, że pracodawca tylko z dobrej woli nie stosuje sankcji, gdy tymczasem do ich stosowania nie ma prawa. Bezprawnie sugeruje też, że w przyszłości sankcje zastosuje, co stanowi zapowiedź łamania ustawowego zakazu z art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

Związek Zawodowy stanowczo wzywa Zarząd TVP S.A. do bezzwłocznego zaniechania straszenia pracowników i wywierania na nich zakazanej prawem presji.

Informujemy jednocześnie o zamiarze stosowania wszelkich środków prawnych celem ochrony pracowników przed tego rodzaju działaniami. 

ZZPTiT MP Wizja OZ TVP otrzymuje i dokumentuje liczne sygnały świadczące o tym, że kierownicy jednostek organizacyjnych TVP S.A. wydają pracownikom polecenia lub oczekują od nich  informacji na temat uczestnictwa w strajku.

Stanowczo przypominamy, że strajk był legalny, został zorganizowany zgodnie z zasadami ustanowionymi art. 15 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych a udział w nim był prawem każdego pracownika. Art. 23 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Wobec tego, pracodawca nie może oczekiwać od pracowników informacji o ich udziału w strajku, ani nie może stosować wobec strajkujących  żadnych środków, które różnicują ich pozycję w stosunku do pracowników niestrajkujących. W szczególności niedozwolone jest stosowanie jakichkolwiek sankcji wobec osób biorących udział w strajku.

Związek zawodowy Wizja informuje, że skorzysta ze wszystkich dostępnych środków prawnych celem ochrony osób, które wzięły udział w strajku.

Zbieranie informacji o osobach strajkujących i dyskryminowanie ich w jakiejkolwiek formie jest występkiem. Dopuszcza się go każdy, kto zbiera informacje o osobach strajkujących i stosuje wobec nich jakiekolwiek środki dyskryminujące, dyscyplinarne albo różnicujące ich pozycję w stosunku do osób nie biorących udziału w strajku. Fakt działania na polecenie zwierzchnika nie zwalnia od tej odpowiedzialności. Podstawę prawną stanowi przepis art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, który przewiduje za takie działanie karę grzywny albo karę ograniczenia wolności.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

 

Stanowisko TVP po nielegalnym strajku ostrzegawczym

7 lutego w godz. 12:00–13:00 komitet strajkowy zorganizował jednogodzinny strajk ostrzegawczy uznany przez Zarząd TVP S.A. za nielegalny.
 W tym czasie od pracy odstąpiło kilkanaście osób w całej Spółce. Pozostali uczestnicy tych wydarzeń brali w nich udział w czasie dla siebie wolnym od pracy lub nie byli pracownikami Telewizji Polskiej.

Z upoważnienia Zarządu TVP informujemy, że w imię dialogu społecznego Zarząd Telewizji Polskiej S.A. postanowił nie skorzystać tym razem z przysługującego pracodawcy prawa do zastosowania sankcji służbowych wobec pracowników, którzy naruszyli obowiązki pracownicze w związku z działaniami komitetu strajkowego.

Centrum Informacji TVP

11.02.2014 Strajk przynosi pierwsze efekty

 
 
 

Interpelacja1

 

Interpelacja2

7.02.2014 Relacja z akcji strajkowej w Warszawie


Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

 

123 kopia

WORONICZA


Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

OBEJRZYJ TRANSMISJĘ Z AKCJI STRAJKOWEJ W WARSZAWIE

Dziś strajk pracowników TVP. Protestują przeciw zatrudnieniu ich przez firmę zewnętrzną.

Strajk w TVP, protestowało ponad 100 pracowników

Strajk w TVP

Ogólnopolski strajk ostrzegawczy w TVP. „Dlaczego prezes Braun nie podejmuje z nami rozmów? Czego się boi?”

Dziś strajk pracowników TVP. Protestują przeciw zatrudnieniu ich przez firmę zewnętrzną (VIDEO)

Strajk w TVP. Upadku telewizji publicznej ciąg dalszy.

Ostry protest w TVP. Nie chcą do firmy zewnętrznej

TAI


Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

SZABELKA3 kopia

7.02.2014 Relacja z akcji strajkowej w Oddziałach TVP


Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 45

WIZJA2 kopia

OTVP RZESZÓW


Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Strajk w TVP Rzeszów (ZDJĘCIA)

Protest dziennikarzy TVP Rzeszów. W telewizji tego nie zobaczycie [FOTO]

Strajk dziennikarzy rzeszowskiej TVP.

Akcja strajkowa pracowników TVP Rzeszów [ZDJĘCIA, VIDEO]

OTVP POZNAŃ


Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Pikieta pod siedzibą TVP Poznań (FILM)

OTVP LUBLIN


Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Warning: include(): Failed opening '/home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/skins/phantom/init.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/wizjatvp/ftp/wp-content/plugins/flash-album-gallery/lib/skinobject.php on line 109

Strajk w TVP Lublin. Pracownicy wyszli przed Ratusz (wideo)

Dziennikarze lubelskiej telewizji protestują przeciwko likwidacji etatów

7.02.2014 Żądamy informacji o akcji protestacyjnej w TVP na antenie !!!

Scan scan basia

7.02.2014 Żądamy zatrudnienia wyłącznie etatowego

MY OBYWATELE, KTÓRZY JESTEŚMY PRACOWNIKAMI TELEWIZJI PUBLICZNEJ MÓWIMY DOSYĆ!

 ŻĄDAMY ZATRUDNIENIA WYŁĄCZNIE ETATOWEGO

 W PODSTAWOWYM ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

 MÓWIMY NIE DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

 DOSTARCZAJĄCYCH USŁUGI W ZAWODACH TWÓRCZYCH   I TECHNICZNYCH

 CZYLI DLA SAMOZATRUDNIENIA I OUTSOURCING’U

 MÓWIMY NIE DLA UMÓW ŚMIECIOWYCH

 Stoimy dziś w tym miejscu ponieważ zarząd Telewizji Polskiej od 2009 roku, kiedy wszczęliśmy spór zbiorowy przeciw zatrudnianiu firm zewnętrznych dostarczających usługi w podstawowych zawodach z punktu widzenia działalności spółki, a więc w zawodach takich jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, montażysty, kierownika produkcji, operatora, kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, realizatora technicznego wizji, dźwięku, światła oraz przeciw umowom śmieciowym w tych zawodach, zwodził nas pozorując rozmowy ze stroną społeczną. W rzeczywistości zarząd TVP nigdy nie chciał osiągnąć porozumienia. Na początku roku 2013 wycofał się z podjętych już zobowiązań do powołania zespołów roboczych ds. opracowania zmian w regulaminach pracy i wynagradzania w kierunkach proponowanych przez Związek, a dodatkowo podjął działania całkowicie sprzeczne z żądaniami Związku tj. podjął uchwałę o wyprowadzeniu części zadań w zawodach twórczych do firmy zewnętrznej (czyli outsourcing’u usług w części zawodów twórczych).

Stoimy tu dziś, ponieważ te działania pracodawcy, wprost sprzeczne z żądaniami stawianymi przez Związek w sporze zbiorowym oraz wynik referendum strajkowego, upoważniają Związek do W PEŁNI LEGALNEJ AKCJI STRAJKOWEJ.

Nie musielibyśmy dziś stać w tym miejscu, gdyby Zarząd Telewizji Polskiej chciał wypełniać swoje obowiązki, gdyby chciał przestrzegać prawa, gdyby zdolny był pojąć jaką instytucją przyszło mu kierować. Nie musielibyśmy opuszczać naszych stanowisk pracy, gdyby telewizja publiczna była rzeczywiście publiczną, czyli telewizją służącą społeczeństwu i państwu. Telewizją respektującą bogactwo przekonań i poglądów, uwzględniającą potrzeby życia kulturalnego, naukowego w skali kraju i środowisk lokalnych. Telewizją, która widzi w swym odbiorcy obywatela, a nie ciemny lud, który ma być jedynie klientem, który kupi każdy kit, każdy gniot. Jest oczywiste, że medium publiczne musi się różnić od medium komercyjnego i nie może być usprawiedliwieniem rzekomy brak pieniędzy, dla zaniechania tych zadań!

DOSZŁO DO SYTUACJI PARADOKSALNEJ bowiem to my, pracownicy, musimy bronić telewizję publiczną przed jej własnym zarządem! Musimy bronić przed skutkami szalonych pomysłów dla niepoznaki nazywanych przez tenże Zarząd restrukturyzacją. Od miesięcy zadajemy to samo pytanie – czy wolno nazywać restrukturyzacją proces, który zmierza do unicestwienia własności społeczeństwa? Czy można nazwać restrukturyzacją działania, których skutkiem jest obniżenie wartości firmy, poprzez wyrzucanie z niej pracowników twórczych? To my i nasze umiejętności i talenty, nasze doświadczenie zawodowe stanowią 70% wartości firmy. Kwalifikacji i wiedzy nie zdobywa się w szkołach – ten cenny kapitał wypracowuje się poprzez lata praktyki zawodowej. Tymczasem Zarząd TVP uznał, że właśnie tej bezcennej wartości należy się wyzbyć. Najpierw dziennikarze, montażyści, charakteryzatorzy i graficy, a zaraz potem operatorzy kamer i obrazu oraz większość realizatorów światła, dźwięku? Wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi..  Jakie może być racjonalne uzasadnienie takiego działania? Podobno jest nim dobro, ale o jakie dobro może tu chodzić – dobro społeczne, dobro samej telewizji czy może dobro … grup wybrańców z firm zewnętrznych?

Czy można uznać za restrukturyzację proces, który w konsekwencji prowadzi do prywatyzacji? Czy można zgodzić się, aby społeczna danina, jaką jest abonament, a już niebawem opłata audiowizualna ,, wypływała do prywatnych  kieszeni zaprzyjaźnionych firm zewnętrznych?  Wyprowadzić ludzi, sprzedać co się da i już można uchwalać ustawę. Nasi będą mieć się dobrze.  A pracownicy? sorry, taki rynek.

 Każdy, kto rozumie znaczenie słów, kto ceni wierność pojęciom i wartościom – może na to pytanie odpowiedzieć tylko jedno: NIE, NIE MOŻNA! Więcej, każdy komu zależy na wspólnej wartości, każdy kto rozumie, że media publiczne są bezcenną wartością – ten musi się tym oszukańczym zamiarom sprzeciwić i widzieć w nich jedynie cynizm i prywatę grupy biznesowo-politycznej!

Stajemy dzisiaj wspólnie, aby wypowiedzieć głośny sprzeciw tym zamiarom.

To nie jest tylko i aż nasze miejsce pracy. To jest przestrzeń służby wobec obywateli, którzy są naszymi widzami.

Przychodzi nam także bronić nie tylko własnych miejsc pracy, ale nade wszystko godności zawodu dziennikarza, z której to godności Zarząd TVP chce ów zawód bezceremonialnie obedrzeć. Dziennikarz nie jest najemnikiem, nie może być przestraszonym sługą Prezesa czy dyrektora, lecz jest sługą społeczeństwa. Strach i prace i byt rodzin nie może brac góry nad odwaga i obowiązkiem  docierania do prawdy, odwagę pokazywania świata i rzeczywistości w której żyjemy. Nie dajmy sobie wmówić, że to są tylko wzniosłe słowa i nierealne postulaty! Nie dajmy sobie wmówić, że dziennikarz nie pełni zawodu nacechowanego szczególnymi zadaniami, nie pozwólmy, aby przestał pytać w imieniu obywateli, a zaczął pytać w doraźnym interesie jego pracodawcy!

  Ale dziennikarz w TVP bez współpracy i wsparcia innych twórców sam niczego nie stworzy. To koledzy z planu: operatorzy, dźwiękowcy, realizatorzy światła, montażyści, kier. produkcji  etc. współtworzą wszystkie dziennikarskie zadania. Wytworzenie programu to jest  dzieło wspólnoty zawodowej, efekt jej działania. Zespoły twórców, wspartych pracownikami zawodów technicznych, mogą stworzyć rzeczy ważne i piękne, czasem niezwykłe i wielkie. To one są wartością kreatywną każdej stacji, bez nich nie ma gwarancji oryginalności realizacyjnej.

Czy można sobie wyobrazić telewizję bez twórców? Nie! Bo każdy kozioł wie, że bez twórców nie ma TVP! My nie jesteśmy czerwonych, zielonych czy pomarańczowo niebieskich! MY JESTEŚMY TWÓRCAMI, którzy tworzą dla obywateli i musimy być wolni i niezależni politycznie, jeśli mamy prawdziwie służyć.

Natomiast, czy można sobie wyobrazić telewizję bez zarządu? Można, bo już tak było. I produkcja nie zawaliła się ! Od lat zarząd TVP tworzą partyjne koalicje i ich nominaci, którzy przychodzą do tej instytucji,  by pilnować interesu politycznego, nie znają się na produkcji telewizyjnej – więcej, nie rozumieją jej i w gruncie rzeczy nie są nią zainteresowani. Tak samo, jak nie obchodzi ich los pracowników TVP! Dowodów na to nie musimy szukać, Zarząd przynosi je sam – wystarczy zobaczyć wyniki oglądalności. W regionalnych ośrodkach nie ma już właściwie pracowników etatowych, pracują przede wszystkim firmy lub osoby na umowach śmieciowych – a nasi widzowie odchodząc od telewizora, jednoznacznie pokazują, jak oceniają eksperyment Zarządu TVP. Tymczasem ów eksperyment ten ma być teraz przeniesiony do centrali. TVP, jako korporacja,  postrzegana jest przez pryzmat zarobków pseudo gwiazd i skandalików obyczajowych chętnie opisywanych przez tabloidy.  Ale ta garstka, to nie my.

Nie musielibyśmy być dziś w tym miejscu, gdyby Zarząd Telewizji Polskiej rozumiał, że dziennikarze nie są najemnikami, że telewizja może korzystać z pracy freelancerów, ale nie wolno mu na nich opierać całej produkcji  i nie wolno nikogo zmuszać, aby stał się wolnym strzelcem w zawodzie!  Wolny strzelec służy temu, kto da więcej, bez zobowiązań.

Bezprawne jest zabieranie etatów i zmuszanie pracowników, aby dokonywali samozatrudnienia. Obrzydliwe i cyniczne jest założenie, że jeśli nie chcą dobrowolnie zrezygnować z etatów – to się ich do tego zmusi.  Taki jest pomysł zarządu telewizji publicznej. Mówimy DOŚĆ patologii zatrudnienia w TVP, dość umowom śmieciowym, a nade wszystko sprzeciwiamy się wyprowadzeniu 4 grup zawodowych do firmy zewnętrznej. Firm, które nie mają żadnego związku z działalnością medialną. Następni nasi koledzy już nie będą przejmowani przez żadną firmę. Zostaną najzwyczajniej w świecie zwolnieni, na co codziennie mamy dowody.

Ciśnie się na usta pytanie – jaki jest zysk dla TVP z tej pseudo restrukturyzacji, która jako żywo przypomina toalety na igrzyskach w Soczi? Hadko czynić takie porównania, ale to najświeższe obrazy pokazujące tak dobitnie analogiczny absurd niegodziwych praktyk zarządców TVP. Powtórzmy pytanie – jaki zysk z tego? Ano, w skali roku  od 5 do 15 mln oszczędności, pod warunkiem, że zgnębieni pracownicy dokonają samozatrudnienia! A jeśli nie dokonają?  Nie można pominąć pytania, ile kosztuje cała ta operacja, a także pytania o to, kto jest faktycznym beneficjentem tych działań, do kogo popłynie strumień opłaty audiowizualnej i wreszcie – dlaczego telewizja publiczna jest niszczona? Nie ma pieniędzy, ale na pierwszy przetarg zarezerwowano ponad 120 mln, ile drugi będzie kosztować? To wg Brauna jest tajemnicą. No więc, są pieniądze czy ich nie ma?

Nie stalibyśmy tutaj, gdyby kolejne zarządy nie przeciągały negocjacji w sporze zbiorowym wszczętym w 2009 roku, gdyby obecny zarząd nie prowadził oszukańczych z nami negocjacji i nie zerwał własnych deklaracji dotyczących powrotu dziennikarzy do redakcji, zaprzestania wyprowadzania produkcji telewizyjnej na zewnątrz. Tymczasem niezrealizowanie przez Pracodawcę postulatów zgłaszanych przez Związek w sporze zbiorowym,  a w konsekwencji przeprowadzenie referendum strajkowego, uprawnia Związek do podjęcia akcji strajkowej.

 Stajemy zatem dziś , o godzinie 12  i zaczynamy strajk łagodną formą licząc, że zarząd TVP przejrzy na oczy. Ale jeśli będzie głuchy i ślepy, jeśli nadal będzie lekceważył stronę społeczną i prawo, to nie poprzestaniemy na tej godzinie! Będziemy walczyć o godność naszych zawodów, o sens publicznej telewizji, o prawo do pracy i prawo do wartości nierozerwalnie złączonych z zawodem dziennikarza! Telewizja nie jest, jak mówi jej rzecznik – ich domem, do którego mogą zapraszać kogo uważają za stosowne, który mogą meblować w zgodzie ze swą niekompetencją i nikomu nic do tego. Zarząd TVP to przechodnie, ilu ich już przeżyliśmy? Ponad 20?

To my jesteśmy siłą tej instytucji, to my współtworzyliśmy jej markę profesjonalną, to nasza wiedza stanowi najcenniejszy majątek tej firmy. Musimy odzyskać TVP dla naszych widzów, odebrać ją politykom, nie pozwolić na cwaniackie reformy. STRAJK W TVP dla DOBRA TVP! A Panu Braunowi i jego współpracownikom proponujemy outsourcing, dla dobra TVP i widzów.

Panie Braun, a gdzie Pan jest, dlaczego chowa się Pan w zaciszu gabinetu. Miejże Pan odwagę stanąć przed pracownikami i jasno powiedzieć, dlaczego chce się Pan nas pozbyć. Za wszelka cenę…

 

Uchwała nr 7/2014 z dnia 07.02.2014

Uchwała nr 7/2014

 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską

7.02.2014 Transmisja z akcji strajkowej w Warszawie

OBEJRZYJ TRANMISJĘ

Z AKCJI STRAJKOWEJ W WARSZAWIE

http://ustream.tv/channel/wizjastrajk 

 

ŻĄDAMY ZATRUDNIENIA WYŁĄCZNIE ETATOWEGO

W PODSTAWOWYM ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

MÓWIMY NIE DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

DOSTARCZAJĄCYCH USŁUGI W TYCH ZAWODACH

CZYLI DLA SAMOZATRUDNIENIA I OUTSOURCING’U

MÓWIMY NIE DLA UMÓW ŚMIECIOWYCH

 

CZYLI ŻĄDAMY JEDYNIE

PRZESTRZEGANIA KODEKSU PRACY

A NASZĄ WALKĘ PROWADZIMY OD ROKU 2009