Publikowane w

maj 2009

Uchwała z dnia 23.05.2009 w sprawie wyboru Prezydium

Uchwała z dnia 23.05.2009 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA sprawie wyboru Prezydium Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA” Zgodnie ze Statutem Związku: (§26.1.Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Związku. 2.Prezydium jest wybierane przez  Zarząd na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. 3.W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie,…) i mając na uwadze […]

Protokół z dnia 12.05.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku red. Barbara-Markowska –Wójcik zaproponowała następujący porządek zebrania: 1/ Zatwierdzenie uwag do porządku obrad, 2/ Informacja Stanisława Kucharskiego, skarbnika Związku o stanie przygotowań materiałów dla delegatów, 3/ Zatwierdzenie menu, 4/ Omówienie przypadków członków Związku, którzy nie zgłosiły swojego udziału w Zjeździe w wyznaczonym terminie, CZYTAJ PROTOKÓŁ 12.05.2009