Komunikat specjalny.

2018.02.15_ Min. P. Gliński uzysk str.1 2018.02.15_Min. P. Gliński uzysk str.2

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

SERDECZNYCH, PEŁNYCH RADOŚCI I SMACZNYCH

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

MIŁYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ

A W NOWYM ROKU

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, REALIZACAJI MARZEŃ I ZAWODOWYCH WYZWAŃ

ŻYCZY WSZYSTKIM

WIZJA

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 03 października 2017 r

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA
z dnia 03 października 2017 r

2 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP WIZJA. Przedstawiamy ustalenia, decyzje i informacje przyjęte podczas spotkania:
Spotkanie z Markiem Makuchem , Dyr. Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Zarząd Wizji przedstawił tematy, zgłoszone przez członków Związku:

Sprawa grafików i organizacji pracy

– Zarząd Związku zgłosił problemy związane z grafikami pracowników ekip realizacyjnych. Według otrzymywanych informacji nie uwzględniają obowiązków wynikających z równoważnego systemu czasu pracy. Przedstawione zostały także inne bieżące sprawy związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów.

– Dyrektor M. Makuch podjął decyzje, o analizie zgłoszonych problemów, sprawdzeniu jaka jest sytuacja i jej przyczyny. Także zgodnie z sugestiami związku zaproponuje ich rozwiązanie. Związek został poproszony o zgłaszanie takich przypadków oraz przedstawianie na bieżąco innych przykładów nieprzestrzegania prawa pracy , czy też regulaminów spółki.

– Związek wyraził zaniepokojenie informacjami prasowymi o zwolnieniach dziennikarzy w Oddziale TVP w Poznaniu. Sprawa ma być wyjaśniona.

Wzrost zadań produkcyjnych

– Faktem jest, że wzrosła produkcja w Spółce. W ślad za tym Związek domaga się zwiększenia zatrudnienia etatowego w działach bezpośrednio związanych z produkcją.

Wynagrodzenia w Spółce

– Związek alarmuje, że rozpiętość wynagrodzeń za te same czynności w Oddziałach i Zakładzie Głównym dochodzi nawet do 70 %, na niekorzyść Oddziałów. W tej sytuacji Związek podejmie rozmowy nt. zmiany Regulaminu wynagrodzeń w Spółce w celu urealnienia stawek za poszczególne czynności realizacyjne.

Problemy z taborem samochodowym

– po informacjach nt. złego stanu taboru Spółka, która analizuje te sprawy już od pewnego czasu ma ogłosić przetarg na nowe samochody. Związek zgłosił sugestie , aby przed podjęciem decyzji wysłuchać samych zainteresowanych, czyli tych, którzy na co dzień korzystają z samochodów, aby uniknąć błędów popełnianych przy poprzednich zamówieniach.

Wkład TVP w obchody 100.lecia odzyskania niepodległości

– jest to okazja do realizacji wielu tematów historycznych, na podstawie własnych archiwów i dziennikarskiej wiedzy. Czekamy na strategiczne decyzje ramówkowe.

Sprawy Sądowe

– podczas poprzedniego posiedzenia, Zarząd podjął uchwałę o przystąpieniu jako interwenient uboczny do sprawy Hanny Kordalskiej-Rosiek w procesie TVP – ZUS. Złożony w tej sprawie wniosek Sąd oddalił, motywując tym, że Związek nie może być interwenientem ubocznym po stronie organu rentowego. W tej sytuacji Związek przystąpił do sprawy naszej koleżanki wykorzystując art. 462 kpc. Potwierdza się opinia Zarządu Związku, że wielomiesięczna, emocjonalna dyskusja o walorach interwencji ubocznej nie miała racji bytu i była niepotrzebną stratą czasu. Wykorzystanie zaś art. 462 kpc było i jest rozwiązaniem korzystnym dla zainteresowanych w procesie TVP – ZUS. O możliwości takiego rozwiązania pracownicy LT byli informowani przynajmniej dwukrotnie w ostatnich latach.

-nadal czekamy na termin rozprawy apelacyjnej w procesie z powództwa reprezentatywnych związków zawodowych w TVP dotyczącym sprzedaży mieszkań zakładowych TVP i zwrotu na konta zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwoty ponad 4 mln złotych uzyskanej z tego tytułu.

Uchwała w sprawie spraw sądowych byłych pracowników LT.

– Zarząd Związku podjął uchwałę, o kontynuowaniu już rozpoczętych spraw sądowych byłych pracowników TVP, przekazanych do LeasingTeam Sp. z o.o., których do tej pory reprezentował przed sądami, bez względu na to czy nadal są członkami Wizji.

– trwa postępowanie apelacyjne w sprawie cywilnej o unieważnienie umowy zawartej pomiędzy TVP S.A. a LeasingTeam Sp. z o.o. Na wniosek prawników Prokuratorii Generalnej, która zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami przejęła jej prowadzenie w imieniu TVP S.A. Sąd bada wydatki Związku na prowadzenie tej sprawy, w tym zebranych w ramach zbiórki społecznej. Celem jest określenie, czy Związek stać na zapłacenie wyższej niż zasądzona sumy opłat sądowych. Odpowiednie dokumenty zostały przedstawione przez Związek.

Zespół Branżowy ds. Kultury i Sztuki przy Radzie Dialogu Społecznego.

– 6 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu Branżowego ds. Kultury i Sztuki przy Radzie Dialogu Społecznego, podczas którego omówione zostały sprawy zgłoszone przez stronę związkową. Min. J. Sellin omówił m.in. przygotowania do obchodów 100. lecia odzyskania niepodległości, w tym zaangażowanie firm sektora państwowego i prywatnego w projekty rocznicowe.

Zarząd ZZPTiT MP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Nowy statut WIZJI

Tekst jednolity Statutu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP SA uchwalony podczas Walnego Zjazdu Związku w dniu 9 września 2017 roku.

STATUT
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych, pracowniczych oraz socjalno-bytowych swoich członków.
2. Związek ma osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe.

§ 2
1. Związek jest ogólnokrajowy, a terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Związku jest Warszawa, a jego działalnością objęte są jednostki organizacyjne Telewizji Polskiej S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
3. Związek zakresem działania obejmuje osoby świadczące pracę na rzecz TVP S.A. na podstawie umowy o pracę, lub innych stałych umów z TVP S.A., oraz emerytów i rencistów, którzy w momencie przejścia na emeryturę lub rentę byli członkami związku oraz bezrobotnych w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
4. Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podej¬muje Zarząd Związku.

§ 3
Związek realizuje swoje cele i zadania określone w niniejszym Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw, w szczególności ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu Pracy, aktami prawa Unii Europejskiej oraz Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§ 4
Związek może przystępować do ogólnokrajowych zrzeszeń (federacji) związków zawodowych lub organizacji międzyzwiązkowych (konfederacji) oraz tworzyć je i występować z nich.

Rozdział II
Cele i zadania Związku

§ 5
Celem Związku jest reprezentowanie pracowników oraz obrona ich zbiorowych i indywidualnych praw, godności, interesów zawodowych, pracowniczych i socjalnych, a w szczególności:

1. obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy, wynagradzania, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia członkom Związku warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i twórczych.

§ 6

Zadaniami Związku są w szczególności:

1. reprezentowanie interesów zawodowych, pracowniczych, socjalnych i twórczych swoich członków i innych reprezentowanych osób wobec pracodawcy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych, politycznych, samorządowych i innych, oraz przed sądami powszechnymi,
2. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa, a w szczególności prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa autorskiego i prasowego,
3. współdziałanie z pracodawcą w ustalaniu polityki zatrudnienia i zasad wynagradzania, dbanie o ochronę zawodu i właściwą politykę awansową,
4. udzielanie pomocy prawnej oraz w miarę możliwości materialnej członkom Związku na zasadach określonych w Regulaminie pomocy prawnej i materialnej,
5. podejmowanie interwencji i mediacji w zbiorowych i indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa autorskiego i innych,
6. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych, higienicznych i odpowiednich do zadań warunków pracy, a także udział w planowaniu poprawy tych warunków,
7. opiniowanie założeń oraz projektów aktów prawnych dotyczących praw i interesów pracowniczych oraz ochrony praw autorskich, uzgadnianie z pracodawcą zasad gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń So¬cjalnych oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
8. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących praw i interesów pracowników, a w szczególności przy ustalaniu:
– układów zbiorowych,
– zakładowych porozumień płacowych,
– regulaminów TVP,
– rozkładu czasu pracy,
– planów urlopów i szkoleń,
9. rozwiązywanie wszelkich sporów w drodze negocjacji, a w przypadku sporów zbiorowych wykorzystanie przysługującego ustawowo prawa do strajku lub innych form protestu.

Rozdział III
Zasady nabywania i utraty członkostwa w Związku

§ 7

1. Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu do Związku, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.
2. Od odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, która ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania.
3. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia członkostwa.

§ 8

Członkostwo ustaje wskutek:

1.dobrowolnego wystąpienia,
2.skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek przez okres sześciu miesięcy na mocy uchwały Zarządu Związku,
3.wykluczenia za nieprzestrzeganie Statutu lub inne wykroczenia na szkodę Związku na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej,
4.członkostwo w Związku traci osoba, z którą rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne); w przypadku złożenia odwołania do Sądu członkostwo ustaje po prawomocnym wyroku potwierdzającym prawidłowość zwolnienia dyscyplinarnego; nie powoduje utraty członkostwa zwolnienie dyscyplinarne będące następstwem naruszenia przepisów ustawy o związkach zawodowych i ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
5.śmierci członka Związku.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków Związku

§9
Członek Związku ma prawo:
1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, z tym, że biernego i czynnego prawa wyborczego nie mają członkowie Związku zatrudnieni na stanowiskach kierowników zakładu pracy, ich zastępcy oraz osoby stojące na czele jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w zakładzie pracy, a także osoby pełniące takie funkcje; jeśli członek organu Związku w czasie pełnienia swej funkcji zostanie powołany na stanowisko kierownika zakładu pracy, zastępcy kierownika lub szefa wyodrębnionej jednostki organizacyjnej lub powierzone mu zostanie pełnienie takich obowiązków, jego mandat do pełnienia funkcji w organie Związku wygasa,
2. głosowania na Walnym Zgromadzeniu i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
3. wglądu do uchwał i protokołów organów Związku,
4. brania udział w wiecach, akcjach protestacyjnych i strajkach organizowanych przez Związek,
5. występowania z wnioskami i postulatami do organów Związku i uzyskiwać informacje o ich działalności,
6. korzystania z porad i prawnej oraz materialnej pomocy Związku na zasadach ustalonych w Regulaminie pomocy prawnej i materialnej.

§ 10

1. Członkowie Związku obowiązani są:
1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Związku,
2. uczestniczyć w życiu związkowym i dążyć do realizacji celów i zadań Związku oraz popierać wysuwane przezeń postulaty,
3. opłacać regularnie składki członkowskie,
4. przestrzegać związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i pomocy,
5. zawiadamiać władze Związku o zmianie danych osobowych i kontaktowych.

2. W przypadku naruszenia przez członka w działalności związkowej postanowień statutu lub obowiązującego Związek prawa, Zarząd Związku może podjąć uchwałę o zastosowaniu kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) czasowego zawieszenia w prawach członkowskich,
4) wykluczenia ze Związku.

3. Od uchwały Zarządu może być złożone odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały o ukaraniu.
4. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania od nałożonej kary, powinna zostać podjęta w terminie 21 dni od złożenia odwołania i ma charakter ostateczny. Nie podjęcie uchwały przez Komisję Rewizyjną w w/w terminie utrzymuje nałożoną karę.

Rozdział V
Organy Związku
§ 11

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Organami Związku są: Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2. Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwają cztery lata.
3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uległ zmniejszeniu o więcej niż połowę, Zarząd Związku niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku, które dokonuje wyboru uzupełniającego. Kadencja członków wybranych w ten sposób kończy się wraz z kadencją uzupełnianego organu.

§ 12

1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków tych organów w głosowaniu jawnym. W sytuacji braku kworum podczas zebrania Zarządu zarządza się internetowe głosowanie uzupełniające.
2. Obrady organów Związku są protokołowane.

§ 13

1. Członkowie wchodzący w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pochodzą z wyboru. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali w wyborach kolejną najwyższą liczbę głosów.
2. Wybory odbywają się na podstawie następujących zasad:
– nie ogranicza się liczby kandydatów,
– głosuje się na poszczególnych kandydatów,
– głosowania są tajne.

§ 14

Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1. ustania członkostwa,
2. rezygnacji z mandatu,
3. odwołania w trybie określonym w §17 Statutu.

Rozdział VI
Walne Zgromadzenie
§ 15

1.Związek jest zorganizowany na zasadach demokratycznych.
2.Najwyższym organem związku jest Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3.Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, który powiadamia członków Związku o terminie, czasie, miejscu i porządku obrad co najmniej trzy tygodnie przed terminem. Powiadomienie umieszcza na stronie internetowej Związku oraz przesyła wszystkim członkom pocztą elektroniczną.
4.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Związku, którzy swą wolę wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu potwierdzą na piśmie w terminie wyznaczonym przez Zarząd i odbiorą mandat uczestnika przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
5.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają obowiązek wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
6.Walne Zgromadzenie obraduje co cztery lata.
7.Walne Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków.
8.W przypadku stwierdzenia liczby uczestników mniejszej niż połowa liczby członków Związku, zwołuje się Walne Zgromadzenie w drugim terminie, w 30 minut po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestników.
9.Walne Zgromadzenie rozpoczyna Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu, a następnie przeprowadzany jest wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia składającego się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
10.Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym spośród osób zgłoszonych przez uczestników.
11.Obradami Walnego Zgromadzenia Związku kieruje Przewodniczący Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad.
12.Zarząd oraz Komisja Rewizyjna składają sprawozdania ze swojej działalności.
13.Osoby zaproszone przez Zarząd mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym.

§ 16

Walne Zgromadzenie:
1. decyduje o ostatecznym porządku obrad,
2. określa skład liczbowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3. wybiera członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4. ustala program działania Związku,
5. głosuje nad projektami uchwał,
6. uchwala zmiany w Statucie,
7. decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu jego majątku.

Rozdział VII
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Na mocy uchwały Zarządu, lub na wspólny pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej i 1/5 liczby członków Związku, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nad¬zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział wszyscy członkowie Związku, którzy swą wolę wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu potwierdzą na piśmie w terminie wyznaczonym przez Zarząd i odbiorą mandat uczestnika przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają obowiązek wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie projekty uchwał ujęte we wniosku lub uchwale o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się przepisy § 15 p.7-11 i 13.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełniania obowiązków, naruszania posta¬nowień Statutu lub nierealizowania uchwał organów Związku.
7. Odwołanie członka z zajmowanej funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym i musi łączyć się z wyborem nowego.

Rozdział VIII
Zarząd Związku

§ 18

1. Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie oraz z Przewodniczących Sekcji i Kół, włączanych w skład Zarządu po ich wyborze w swoich Kołach i Sekcjach. Odwołanie Przewodniczących Kół lub Sekcji z tej funkcji przez członków ich Koła lub Sekcji skutkuje utratą miejsca w Zarządzie.
2. Minimalny skład Zarządu to Przewodniczący, dwaj Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik i dwóch członków.
3. Nowo wybrany Zarząd w trakcie Walnego Zgromadzenia wybiera osoby funkcyjne spośród swojego składu.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba karana za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego z wyłączeniem przepisów karnych wynikających z ustawy o związkach zawodowych i z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

§ 19

Zarząd kieruje działalnością Związku, a w szczególności:
1. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,
2. kieruje bieżącą działalnością Związku,
3. współdziała z kierownictwem Telewizji Polskiej S.A. we wszystkich sprawach stanowiących cele i zadania Związku,
4. uzgadnia z pracodawcą zasady gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz wynagrodzeń,
5. uzgadnia z pracodawcą regulaminy premiowania i nagradzania,
6. podejmuje decyzje o przyjęciu członków,
7. ustala wysokość składek i decyduje o zwolnienie z ich płacenia,
8. dokonuje bieżącej wykładni postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia,
9. współpracuje ze związkami zawodowymi na terenie TVP oraz z regionalnymi i ogólno-krajowymi organizacjami i federacjami związkowymi,
10. w przypadku sporów zbiorowych organizuje działania prawne i akcje protestacyjne dla popierania postulatów związkowych oraz organizuje inne formy protestu do strajku włącznie,
11. uchwala Regulamin głosowań internetowych,
12. prowadzi aktywną politykę informacyjną o działaniach Związku wśród członków Związku, a także na zewnątrz.

§ 20

1. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, lub Skarbnika ze swojej funkcji, Zarząd wybiera spośród siebie osobę mającą pełnić te obowiązki.
2. Osoba pełniąca obowiązki ma wszelkie kompetencje i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone przez Zarząd osoby.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przez głosowanie internetowe. Głosowanie internetowe może też być głosowaniem uzupełniającym głosowanie dokonane na zebraniu Zarządu, o ile w zebraniu nie uczestniczyli członkowie Zarządu w liczbie wystarczającej do podjęcia uchwały.

Rozdział IX
Struktura organizacyjna

§ 21

1. Strukturę Związku tworzą:
Sekcje Zawodowe w Zakładzie Głównym TVP S.A.:
a) dziennikarzy,
b) operatorów obrazu i operatorów dźwięku,
c) producentów i kierowników produkcji,
d) realizatorów, scenografów i montażystów,
e) operatorów kamer,
f) techniki,
Koła Terenowe grupujące członków z Ośrodków Terenowych TVP S.A.
2. Jeżeli liczba członków w Kole lub Sekcji zmniejszy się poniżej 5 osób o ich przynależności do Koła lub Sekcji po zasięgnięciu opinii zainteresowanych decyduje Zarząd.
3. Członek Związku może należeć tylko do jednego Koła lub Sekcji.

§ 22

1. Każde Koło i Sekcja wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Koła lub Sekcji. Do wyborów stosuje się odpowiednio przepisy §13.
2. Członkowie Koła lub Sekcji mogą powołać nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, odwołując dotychczasowych. Wybrana w tym trybie osoba kończy kadencję osoby zastąpionej.
3. Koła i Sekcje podejmują uchwały zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu swych członków lub w głosowaniu internetowym.
4. Kadencja Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Kół i Sekcji trwa cztery lata i kończy się w momencie wyboru Przewodniczącego na nową kadencję na pierwszym po Walnym Zjeździe zebraniu Koła lub Sekcji, które musi się odbyć w terminie wskazanym przez Zarząd.
5. Zabrania Kół i Sekcji zwołują ich Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. W przypadkach spornych zwołuje je Zarząd Związku.
6. Przewodniczący kierują bieżącą pracą Koła lub Sekcji i prowadzą ich zebrania czuwając w szczególności nad przebiegiem głosowań oraz sporządzają protokoły z zebrań.
7. Przewodniczący Koła lub Sekcji niezwłocznie zawiadamia Zarząd na piśmie o:
a) dokonaniu wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego,
b) odwołaniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

Rozdział X
Komisja Rewizyjna
§23

1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z członków Związku w liczbie od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
5. Członek Komisji Rewizyjnej ma obowiązek uczestniczenia w zebraniu Zarządu pod rygorem nieważności uchwał Komisji Rewizyjnej dotyczących spraw omawianych na tym zebraniu.
6. Wnioski Komisji Rewizyjnej mogą być odrzucone przez Zarząd większością 2/3 głosów.
§24

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd,
2. kontrolowanie gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
3. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
4. rozpatrywanie odwołań członków od wykluczeń ze Związku,
5. zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia w sytuacjach określonych Statutem,

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§25

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Za-rządu uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu wraz ze skarbnikiem lub jeden z wiceprzewodniczących wraz ze skarbnikiem.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach innych niż majątkowe upoważniony jest Przewodniczący i każdy z Wiceprzewodniczących,
3. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymaga¬na jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

§26

W przypadku likwidacji Związku:

1. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zgromadzenie.
2. Cały majątek Związku Zawodowego zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnie Walne Zgromadzenie.
3. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we wła-ściwym sądzie.

Rozdział XII
Przepisy przejściowe

§27

1. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja w Warszawie zmienia swą nazwę i będzie się posługiwał nazwą wymienioną § 1 ust. 1 tego Statutu.
2. Dotychczasowy Zarząd DOZ w TVP staje się Zarządem Związku z zachowaniem dotychczasowych funkcji i czasu kadencji. Dotychczasowy Zarząd Główny Związku po przyjęciu zapisów tego Statutu ulega likwidacji.
3. Dotychczasowa Duża Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja staje się strukturą Związku.
4. Dotychczasowa Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja staje się Komisją Rewizyjną Związku z zachowaniem funkcji i czasu kadencji.
5. Wszystkie dotychczasowe uchwały organów Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja zachowują ważność.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Komunikat z Walnego Zjazdu

Komunikat z Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA
W dniu 9 września 2017 roku odbył się Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA. Wobec stwierdzenia quorum, Zjazd uznano za ważny i uprawniony do podejmowania decyzji. Zjazdowi przewodniczyła dotychczasowa szefowa Wizji, Barbara Markowska–Wójcik.
Najważniejsze punkty porządku obrad:

1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Wizji.
2. Wybór nowych władz Związku.
3. Projekt zmian w Statucie Związku.

Sprawozdanie ustępującego Zarządu:
Przewodnicząca Wizji, Barbara Markowska-Wójcik obszernie omówiła kilkudziesięciostronicowy dokument sprawozdawczy z dotychczasowej działalności Związku, osadzając realizowane zadania w kontekście wydatków finansowych oraz możliwości kontynuowania prowadzonych prac w przyszłej kadencji. W zależności od pytań Delegatów poszczególne tematy były szczegółowo rozwijane uzupełniane przez Przewodniczącą lub innych członków Zarządu.
Omówiono zwłaszcza kwestie działań i wydatków niezrozumiałych dla niektórych członków Związku, będących przedmiotem nieraz bardzo emocjonalnych komentarzy, a nawet oszczerstw kierowanych ze strony osób niechętnych Związkowi:

• Do roku 2016 organizacje związkowe Wizji działały w dwóch zakładach pracy: w Telewizji Polskiej S.A. oraz w Leasing Team Sp. z o.o. Po rozwiązaniu organizacji w LT Związek zwrócił się do jej członków o składanie deklaracji członkostwa w organizacji w TVP. Było to działanie wymagane przez Statut. Pomimo to, część osób nie złożyła takich deklaracji oczekując automatycznego przeniesienia, czego Statut nie przewidywał.
• Wizja jest nadal zaangażowana w cywilny proces wytoczony przez Związek o stwierdzenie nieważności umowy outsourcingu pomiędzy TVP S.A. a LT Sp. z o.o. (obecnie na etapie apelacji).
• Związek jest zaangażowany także w procesy o przywrócenie do pracy poszczególnych pracowników zwalnianych przez Leasing Team Sp. z o.o. Reprezentanci Związku uczestniczą w tych procesach.
• Związek uczestniczy również w procesach TVP – ZUS. Wizja przystąpiła w tej sprawie jako interwenient uboczny.
• Trzy organizacje reprezentatywne wytoczyły TVP proces o zwrot ponad 4 mln zł na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawa została wygrana w pierwszej instancji, czekamy na termin rozprawy apelacyjnej.
• Związek monitoruje sytuację zawodową, socjalną i płacową pracowników, podejmując bieżące interwencje oraz konsultując działania pracodawcy. Związek wykorzystywał wszelkie możliwe instrumenty działania dla ochrony praw pracowniczych. Po rozmowach z pracodawcą, wiele spraw personalnych zakończyło się sukcesem.
• Związek uczestniczy w pracach nad zmianą regulaminu wynagradzania.
• Związek wraz z pozostałymi dwiema organizacjami reprezentatywnymi w TVP doprowadził do zmian i podpisania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po bardzo długich i pełnych problemów negocjacjach z Pracodawcą.
• Nadal nie została rozwiązana sprawa przekazania mieszkań w bloku przy ul Antalla 2 w Warszawie, pomimo wpłat wniesionych przez mieszkających w tym bloku pracowników lub byłych pracowników TVP. Na prośbę mieszkańców Związek przystąpił do sprawy w 2007 roku.
• Związek działa w ramach krajowych i europejskich struktur zagranicznych. W ramach projektu europejskiego przedstawicielka Wizji zgłosiła projekt Europejskiej Deklaracji Praw Ludzi Pracy. Został przyjęty, będzie przedmiotem dalszych prac związków w różnych krajach europejskich.
• Wizja uczestniczy również w konferencjach i pracach krajowych oraz na poziomie europejskim na rzecz zmiany artykułu 23′,1 kodeksu pracy tak, aby ten artykuł nie był wykorzystywany przeciwko pracownikom i nie służył do usuwania ludzi – tak, jak to miało miejsce w TVP.
• Wizja uczestniczy w pracach różnych zespołów zajmujących się mediami, i szeroko rozumianymi sprawami kultury, m.in. w Zespole branżowym ds. kultury i mediów powołanym przy Komisji Trójstronnej.
Wybór nowego Zarządu
Zjazd przyjął uchwałę w sprawie wyboru nie mniej niż siedmiu członków Zarządu.
Zgłoszono ośmioro kandydatów. Warunkiem wejścia w skład Zarządu było uzyskanie przez każdego kandydata zwykłej większości głosów. W głosowaniu tajnym wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów, zatem powołany został ośmioosobowy Zarząd.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Barbara Markowska–Wójcik – przewodnicząca
Krzysztof Stanisławski – wiceprzewodniczący
Marek Bieńkowski – wiceprzewodniczący
Wiesław Byczot – skarbnik
Witold Wojciechowski – sekretarz
Roman Kubiatowski – członek Zarządu
Radosław Sęp – członek Zarządu
Bogusław Bock – członek Zarządu

Zgodnie z wymogami obowiązującego Statutu Zarząd Organizacji w TVP , stał się jednocześnie Zarządem Głównym ZZPTiT MP „Wizja”. Będzie działał do momentu zaakceptowania nowego Statutu.

Wybór Komisji Rewizyjnej
Zjazd przyjął uchwałę w sprawie wyboru trzech członków Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono trzech kandydatów. Warunkiem wejścia w skład Komisji Rewizyjnej było uzyskanie przez każdego kandydata zwykłej większości głosów. W głosowaniu tajnym wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów, zatem powołana została trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:
Marzena Kuc – przewodnicząca
Marcin Przylecki – członek Komisji
Krzysztof Cabaj – członek Komisji

Przyjęcie zmian w Statucie Związku
Delegaci omówili i przegłosowali zmiany w Statucie, który był poddany konsultacjom wśród członków Związku. Zmianie ulega nazwa organizacji na Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Telewizji Polskiej S.A. WIZJA. Zachowana zostaje struktura Kół terenowych i Sekcji zawodowych.
Przedyskutowano zmiany w punkcie dotyczącym członkostwa:
„Związek zakresem działania obejmuje osoby świadczące pracę na rzecz TVP S.A. na podstawie umowy o pracę, lub innych stałych umów z TVP S.A., oraz emerytów i rencistów, którzy w momencie przejścia na emeryturę lub rentę byli członkami związku oraz bezrobotnych w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.”
Osoby startujące do władz Związku nie mogą być karane za przestępstwa pospolite .
Zmianie ulega również wybór Delegatów na Zjazd. Każdy z członków, kto przed Zjazdem odbierze mandat może być Delegatem.
Delegaci przyjęli nowy Statut Związku, rekomendując jego przyjęcie przez Zarząd Główny.
Decyzją Zarządu Głównego, podjętą podczas Zjazdu, Statut zostanie skierowany do rejestracji w KRS.
Kolejny Walny Zjazd Wizji odbędzie się za cztery lata.

Wizja to nasza marka- zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Komunikat

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA
z dnia 27 czerwca 2017 r
W dniu 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP WIZJA.
Ustalenia, decyzje i informacje przyjęte podczas spotkania:
1. Uchwała w sprawie Statutu Związku.
Zarząd organizacji zakładowej w TVP zatwierdził projekt nowego Statutu, który zostanie rozesłany członkom Związku do konsultacji. Konsultacje będą trwały do 15 sierpnia. Ostateczna wersja projektu Statutu zostanie przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 sierpnia. Ta wersja będzie rekomendowana delegatom na Zjazd Związku.
2. Propozycja rozwiązania problemów pracowników z grafikiem pracy.
Zarząd omówił problemy dotyczące czasu pracy ekip realizacyjnych TV oraz indywidualnego rozliczania dni i godzin pracy. Zarząd skieruje pismo do pracodawcy z propozycją uwzględnienia wniosków pracowników w tej sprawie. Jednocześnie pracodawcy zostanie przypomniane, że zgodnie z regulaminem pracy osoby zatrudnione w TVP mają pierwszeństwo w przydziale zadań.
3. Działania dot. procesu Związku Wizja przeciwko TVP i LT o stwierdzenie nieważności umowy outsourcingu pracowników zawartej pomiędzy TVP a LT
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 6 czerwca br., w dniu 20 czerwca została złożona apelacja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Jednocześnie przedstawiono wniosek o zwolnienie od ponoszenia w całości kosztów sądowych postępowania apelacyjnego.
4. Działania dot. procesu TVP przeciwko decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, III Oddział w Warszawie.
W trakcie realizacji jest uchwała z dnia 6 czerwca br. w sprawie przystąpienia przez ZZPTIT MP Wizja jako interwenienta ubocznego w procesie TVP –ZUS. Obecnie Zarząd czeka na zgłoszenia osób, które wyrażają zgodę na przystąpienie Wizji jako interwenienta ubocznego w ich sprawach.
Podstawą działań związanych z interwencją będzie udział przedstawicieli Związku w procesach po stronie obecnych i byłych członków Wizji.
5. Związek wystąpił, w trybie dostępu do informacji publicznej, do Państwowej Inspekcji Pracy o przesłanie protokołu z zakończonej kontroli w TVP, która dotyczyła m.in. form zatrudnienia.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 6 czerwca 2017 roku

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA
z dnia 6 czerwca 2017 roku

W dniu 5 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP Wizja.

Przyjęto następujące ustalenia:

1. Uchwała w sprawie terminu zwołania Walnego Zjazdu ZZPTiT MP Wizja.
Zjazd odbędzie się 9 września 2017 r. w Warszawie. W tym dniu upływa obecna kadencja władz związkowych.

2. Uchwała w sprawie przystąpienia przez ZZPTiT MP Wizja jako interwenienta ubocznego w procesie TVP – ZUS.
Projekt tekstu zgłoszenia Wizji jako interwenienta ubocznego został przesłany Zarządowi przez mec. Joannę Taczkowską –Olszewską. Obecnie otrzymają go do akceptacji związkowcy (31 osób), którzy wnioskowali, aby Wizja przystąpiła do ich spraw jako interwenient uboczny. Jeżeli te osoby przyjmą tekst interwencji, wówczas zostanie ona zgłoszona do sądu.

3. Uchwała w sprawie apelacji w procesie Wizja vs. TVP i LT.
Zarząd Związku podjął decyzję o wniesieniu apelacji, która zostanie przygotowana przez mec. Katarzynę Golusińską w najbliższym czasie. Termin wniesienia apelacji upływa 20 czerwca br.

4. Zarząd zakończył wstępne prace nad przygotowaniem nowego Statutu Związku.
Zgodnie z wcześniejszą decyzją, projekt zostanie przesłany członkom Związku do konsultacji. Ostateczną wersję Statutu przyjmą Delegaci podczas Walnego Zjazdu.

5. W dniu 7 czerwca br., w siedzibie Wizji, odbędzie się dyskusja nad zmianami w regulaminie wynagradzania, zaproponowanymi przez pracodawcę, które dotyczą m.in. producentów i kierowników produkcji.
Wypracowana w tej sprawie opinia, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, zostanie przedstawiona pracodawcy.

Zarząd
ZZPTiT MP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 6 czerwca 2017 roku

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA

z dnia 6 czerwca 2017 roku

 

 

W dniu 5 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP Wizja.

 

Przyjęto następujące ustalenia:

 

  1. Uchwała w sprawie terminu zwołania Walnego Zjazdu ZZPTiT MP Wizja.

Zjazd odbędzie się  9 września 2017 r. w Warszawie. W tym dniu upływa obecna kadencja władz związkowych.

 

  1. Uchwała w sprawie przystąpienia przez ZZPTiT MP Wizja jako interwenienta ubocznego w procesie TVP – ZUS.

Projekt tekstu zgłoszenia Wizji jako interwenienta ubocznego został przesłany Zarządowi  przez mec. Joannę Taczkowską –Olszewską. Obecnie otrzymają go do akceptacji związkowcy  (31 osób),  którzy wnioskowali, aby Wizja przystąpiła do ich spraw jako interwenient uboczny.  Jeżeli te osoby przyjmą tekst interwencji, wówczas zostanie ona zgłoszona do sądu.

 

  1. Uchwała w sprawie apelacji w procesie Wizja vs. TVP i LT.

Zarząd Związku podjął decyzję o wniesieniu apelacji, która zostanie przygotowana przez mec. Katarzynę Golusińską w najbliższym czasie. Termin wniesienia apelacji upływa 20 czerwca br.

 

  1. Zarząd zakończył wstępne prace nad przygotowaniem nowego Statutu Związku.

Zgodnie z wcześniejszą decyzją,  projekt  zostanie przesłany  członkom Związku do konsultacji.  Ostateczną wersję Statutu przyjmą Delegaci podczas Walnego Zjazdu.

 

  1. W dniu 7 czerwca br., w siedzibie Wizji, odbędzie się dyskusja nad zmianami w regulaminie wynagradzania, zaproponowanymi przez pracodawcę, które dotyczą m.in. producentów i kierowników produkcji.

Wypracowana w tej sprawie opinia, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, zostanie przedstawiona pracodawcy.

 

Zarząd

ZZPTiT MP  Wizja

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

PROTEST PRZECIWKO ŁAMANIU STANDARDÓW I ETYKI DZIENNIKARSKIEJ

Gdańsk 10.05.2017

 

Protestuję przeciwko uprawianiu „brudnego dziennikarstwa” w TVP Gdańsk, dziennikarstwa mającego za zadanie deprecjonowanie występujących osób.

Sposób w jaki zaprezentowano w „Panoramie” w dniu 8.05.2017 wypowiedź urzędniczki  sopockiego Urzędu Miasta miał na celu ośmieszenie nie tylko urzędniczki, ale i urzędu.

Dziwię się, że można było zmontować w taki sposób i wyemitować materiał, który urąga etyce i rzemiosłu.

Można i trzeba krytykować urzędników i urzędy, ale merytorycznie i bez socjotechnicznych zabiegów.

Apeluję do dziennikarzy, wydawców, montażystów i emitentów:

Nie idźcie tą drogą, bo telewizja w takim kształcie jest zaprzeczeniem misji i profesjonalizmu, a skutki tych działań będą odczuwane latami.

Pamiętajcie,twarz ma się tylko jedną, a widzowie mają pamięć.

 

Hanna Kordalska-Rosiek, dziennikarka TVP Gdańsk

Przewodnicząca Gdańskiego Koła  ZZPTiT Wizja.

 

 

 

Do wiadomości:

Jacek Kurski, Prezes TVP

Tadeusz Woźniak Przewodniczący Pomorskiego SDP

Janusz Wikowski, Wiceprzewodniczący Pomorskiego SDP, członek Rady Programowej TVP Gdańsk

Barbara Markowska – Wójcik, Przewodnicząca ZZPTiT Mediów Polskich WIZJA w TVP

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

List Wizji do MSWiA w sprawie nieruchomości przy ul. Antalla 2

Wizja-MSWiA 10.04.2017-1

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

10.04.2017 Sąd uchylił się od merytorycznego rozpoznania sprawy

ZZPTiTMP Wizja informuje, że sąd oddalił pozew związku o uznanie umowy na wyprowadzenie czterech grup pracowników twórczych z TVP do LT bez merytorycznego rozpoznania.

Sąd uznał, że związek miał interes do wystąpienia z pozwem, gdyż działał w obronie praw pracowniczych. Jednocześnie stwierdził, że nie mógł rozpoznać sprawy merytorycznie i rozstrzygnąć o ważności bądź nieważności umowy, ponieważ pracownicy mają dalej idący interes prawny niż związek, w postaci wystąpienia do sądów pracy o ustalenie, że TVP jest dalej ich pracodawcą. Uznał, że to sądy pracy rozpatrując takie pozwy pracownicze, powinny w toku tych procesów ustalić czy umowa była ważna czy też nie.

Sąd zwolnił związek z kosztów procesowych.

Związek wystąpi o uzasadnienie wyroku.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

27.03.2017 Wyrok

ZZPTiTMP Wizja nformuje, że w sprawie prowadzonej przez Związek przeciwko TVP i LT o ustalenie nieważności umowy na wyprowadzenie czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT sąd wyda wyrok w dniu 10 kwietnia o godz. 15.15.
Sąd postanowił, że zgromadzone dowody w postaci dokumentów są wystarczające do rozstrzygnięcia i przeprowadzenie żadnych dodatkowych dowodów nie jest potrzebne dla wydania wyroku.
Sad Okręgowy, al. Solidarności 127,  sala 214, 10.04.2017, godz. 15:15.
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Wyrazy współczucia

Naszemu Koledze

red. Gerardowi Sawickiemu

wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy

ś.p.  RENY MENDEL

znakomitego lekarza, ortopedy dziecięcego

składaja

przyjaciele z WIZJI

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

25.10.2016 Informacja o stanie procesu cywilnego

W dniu 22 czerwca 2016 r SO oddalił wnioski Leasingteam i TVP o odrzucenie pozwu.

TVP złożyła po terminie wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 22 czerwca 2016r. oddalającego wnioski o odrzucenie pozwu.

TVP złożyła także wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Sąd oddalił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i w związku z tym odrzucił wniosek o sporządzenie uzasadnienia.

TVP złożyła zażalenie na to postanowienie opłacając je kwotą 30 zł. Sąd zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2016r. wezwał TVP do opłacenia zażalenia w kwocie 19.970 zł. ( ustalono opłatę 1/5 wpisu czyli 1/5 z 100.000,00 zł to 20.000,00 zł TVP wpłaciło 30 zł zatem Sąd wezwał TVP o brakujące 19.970)

TVP nie wpłaciła brakującej kwoty.

Postanowienie o oddaleniu wniosku o odrzuceniu pozwu jest prawomocne. Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.

Jednocześnie SO Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ZUS przeciwko TVP zwrócił się o akta. Może to wpłynąć na termin wyznaczenia rozprawy.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Wyrazy współczucia

Naszej Koleżance

Red. Dorocie Rzepeckiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają

Przyjaciele z Wizji

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Zmarł Piotr Struś

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,

że nie ma już wśród nas

Ś.P.

Piotra Strusia

naszego Kolegi,

wieloletniego Pracownika TVP na stanowisku realizatora wizji.

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Piotrze

na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci

Przyjaciele z Wizji

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Komunikat ZZPTiT MP Wizja

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja ze zdumieniem przyjął wiadomość, że  Pan Juliusz Braun został nominowany do Rady Mediów Narodowych.

Jako prezes Zarządu TVP S.A. jest odpowiedzialny za  outsourcing ponad 400 pracowników TVP,  na sumieniu ma los wyrzuconych i ich rodzin.  Outsourcing miał podobno przynieść duże oszczędności i korzyści finansowe dla Spółki. Żądamy ujawnienia, ile kosztowała ta procedura, ile w tym czasie Spółka zyskała finansowo.  Wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie obecnego Zarządu TVP S.A. również wskazują  wiele wątpliwości w sposobie zarządzania Spółką.

Nominacja Pana Juliusza Brauna do Rady Mediów Narodowych jest kpiną z pracowników TVP i potwarzą dla Związku. Sposób potraktowania pracowników jest kuriozalny i niespotykany w świecie mediów. Czy ta nominacja ma być nagrodą za  decyzje skutkujące przedmiotowym potraktowaniem własnych pracowników, naruszeniem ich godności i pozbawieniem pracy?

Stanowczo  przeciw temu protestujemy.

Zarząd ZZPTiT MP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Wyrok Sądu Pracy

Sygn. akt XXI P 59/15

 

 

 

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXI Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Grzegorz Kochan
Protokolant: Ewelina Truszkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Region Mazowsze, Rady Zakładowej TVP S.A. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji oraz Organizacji Międzyzakładowej w TVP S.A. Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja

przeciwko Telewizji Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o przekazanie środków na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

  1. nakazuje Telewizji Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przekazać na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 4.075.283,00 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) złotych uzyskaną ze sprzedaży zakładowych lokali mieszkalnych,
  2. zasądza od Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Region Mazowsze, Rady Zakładowej TVP S.A. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji oraz Organizacji Międzyzakładowej w TVP S.A. Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja kwoty po 7200,00 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
  • zasądza od Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

 

 

 

Grzegorz Kochan

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Komunikat ZZPTiT MP WIZJA

4 marca 2015 roku trzy związki reprezentatywne tj. ZZPTiT MP Wizja, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. oraz Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV złożyły w Sądzie Rejonowym w Warszawie pozew przeciwko TVP S.A. o zwrot kwoty 4.075.283 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu  sprzedaży mieszkań zakładowych, do czego zobowiązują zapisy stosownej ustawy.

Sprzedaż w/w mieszkań odbywała się sukcesywnie za poprzednich dwóch zarządów Spółki. Ze względu na wartość sporu, pozew przesłany został do Sądu Okręgowego XXI Wydział  Pracy.

 

W dniu 16.06.2016 roku Sąd Okręgowy wydał wyrok, który nakazuje TVP S.A. :

– przekazanie całej kwoty tj. pond 4 mln zł na ZFŚS,

– wpłatę 100 tys. zł  tytułem kosztów procesu,

– wypłatę  trzem związkom reprezentatywnym kwot po 7. 200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Proces prowadzi warszawska Kancelaria Regulus, na co dzień doradzająca Wizji, zaś reprezentantem strony związkowej jest mec. Łukasz Panasiuk.

Przedstawiciele strony związkowej dążyli do ugody, aby zminimalizować  dodatkowe koszty. Niestety bezskutecznie.

Zadajemy również pytanie, czy obecny  Zarząd TVP podejmie inicjatywę pociągnięcia  do odpowiedzialności osoby z kadry kierowniczej i poprzednich Zarządów Spółki,  które odpowiadają za ten fakt?

 

                                                                                                             Zarząd ZZPTiT MP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Ze smutkiem i ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę

Ze smutkiem i ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę

ŚP.

Zbigniewa Sadowskiego

 

wieloletniego Pracownika Telewizji Polskiej,

znakomitego dźwiękowca,

przy jego udziale powstały setki felietonów, reportaży, filmów dokumentalnych,

będzie nam Go bardzo brakowało w ekipach zdjęciowych

Przyjaciele z Wizji

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)