2. Statut

STATUT
Związku Zawodowego
Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych, pracowniczych oraz socjalno-bytowych swoich członków.
2. Związek ma osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe.

§ 2
1. Związek jest ogólnokrajowy, a terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Związku jest Warszawa, a jego działalnością objęte są jednostki organizacyjne Telewizji Polskiej S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
3. Związek zakresem działania obejmuje osoby świadczące pracę na rzecz TVP S.A. na podstawie umowy o pracę, lub innych stałych umów z TVP S.A., oraz emerytów i rencistów, którzy w momencie przejścia na emeryturę lub rentę byli członkami związku oraz bezrobotnych w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych..
4. Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podej¬muje Zarząd Związku.

§ 3
Związek realizuje swoje cele i zadania określone w niniejszym Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw, w szczególności ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu Pracy, aktami prawa Unii Europejskiej oraz Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§ 4
Związek może przystępować do ogólnokrajowych zrzeszeń (federacji) związków zawodowych lub organizacji międzyzwiązkowych (konfederacji) oraz tworzyć je i występować z nich.

Rozdział II
Cele i zadania Związku

§ 5
Celem Związku jest reprezentowanie pracowników oraz obrona ich zbiorowych i indywidualnych praw, godności, interesów zawodowych, pracowniczych i socjalnych, a w szczególności:

1. obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy, wynagradzania, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia członkom Związku warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i twórczych.
§ 6
Zadaniami Związku są w szczególności:

1. reprezentowanie interesów zawodowych, pracowniczych, socjalnych i twórczych swoich członków i innych reprezentowanych osób wobec pracodawcy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych, politycznych, samorządowych i innych, oraz przed sądami powszechnymi,
2. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa, a w szczególności prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa autorskiego i prasowego,
3. współdziałanie z pracodawcą w ustalaniu polityki zatrudnienia i zasad wynagradzania, dbanie o ochronę zawodu i właściwą politykę awansową,
4. udzielanie pomocy prawnej oraz w miarę możliwości materialnej członkom Związku na zasadach określonych w Regulaminie pomocy prawnej i materialnej,
5. podejmowanie interwencji i mediacji w zbiorowych i indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa autorskiego i innych,
6. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych, higienicznych i odpowiednich do zadań warunków pracy, a także udział w planowaniu poprawy tych warunków,
7. opiniowanie założeń oraz projektów aktów prawnych dotyczących praw i interesów pracowniczych oraz ochrony praw autorskich, uzgadnianie z Pracodawcą zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń so¬cjalnych oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
8. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących praw i interesów pracowników, a w szczególności przy ustalaniu:
– układów zbiorowych,
– zakładowych porozumień płacowych,
– regulaminów TVP,
– rozkładu czasu pracy,
– planów urlopów i szkoleń,
9. rozwiązywanie wszelkich sporów w drodze negocjacji, a w przypadku sporów zbiorowych wykorzystanie przysługującego ustawowo prawa do strajku lub innych form protestu.

Rozdział III
Zasady nabywania i utraty członkostwa w Związku

§ 7
1.Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu do Związku, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.
2.Od odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, która ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania.
3.Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia członkostwa.

§ 8
Członkostwo ustaje wskutek:

1.dobrowolnego wystąpienia,
2.skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek przez okres sześciu miesięcy na mocy uchwały Zarządu Związku,
3.wykluczenia za nieprzestrzeganie Statutu lub inne wykroczenia na szkodę Związku na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej,
4.członkostwo w Związku traci osoba, z którą rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne); w przypadku złożenia odwołania do Sądu członkostwo ustaje po prawomocnym wyroku potwierdzającym prawidłowość zwolnienia dyscyplinarnego; nie powoduje utraty członkostwa zwolnienie dyscyplinarne będące następstwem naruszenia przepisów ustawy o związkach zawodowych i ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
5.śmierci członka Związku.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków Związku

§9
Członek Związku ma prawo:
1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, z tym że biernego i czynnego prawa wyborczego nie mają członkowie Związku zatrudnieni na stanowiskach kierowników zakładu pracy, ich zastępcy oraz osoby stojące na czele jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w zakładzie pracy, a także osoby pełniące takie funkcje; jeśli członek organu Związku w czasie pełnienia swej funkcji zostanie powołany na stanowisko kierownika zakładu pracy, zastępcy kierownika lub szefa wyodrębnionej jednostki organizacyjnej lub powierzone mu zostanie pełnienie takich obowiązków, jego mandat do pełnienia funkcji w organie Związku wygasa,
2. głosowania na Walnym Zgromadzeniu i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
3. wglądu do uchwał i protokołów organów związku,
4. brania udział w wiecach, akcjach protestacyjnych i strajkach organizowanych przez Związek,
5. występowania z wnioskami i postulatami do organów Związku i uzyskiwać informacje o ich działalności,
6. korzystania z porad i prawnej oraz materialnej pomocy Związku na zasadach ustalonych w Regulaminie pomocy prawnej i materialnej.

§ 10
1. Członkowie Związku obowiązani są:
1) przestrzegać postanowień statutu i uchwał Związku,
2) uczestniczyć w życiu związkowym i dążyć do realizacji celów i zadań Związku oraz popierać wysuwane przezeń postulaty,
3) opłacać regularnie składki członkowskie,
4) przestrzegać związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i pomocy,
5) zawiadamiać władze związku o zmianie danych osobowych i kontaktowych.

2. W przypadku naruszenia przez członka w działalności związkowej postanowień statutu lub obowiązującego Związek prawa, Zarząd związku może podjąć uchwałę o zastosowaniu kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) czasowego zawieszenia w prawach członkowskich,
4) wykluczenia ze Związku.

3. Od uchwały Zarządu może być złożone odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały o ukaraniu.
4. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania od nałożonej kary, powinna zostać podjęta w terminie 21 dni od złożenia odwołania i ma charakter ostateczny. Nie podjęcie uchwały przez Komisję Rewizyjną w w/w terminie utrzymuje nałożoną karę.

Rozdział V
Organy Związku
§ 11
1. Najwyższym organem związku jest Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Organami Związku są: Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2. Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwają cztery lata.
3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uległ zmniejszeniu o więcej niż połowę, Zarząd związku niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku, które dokonuje wyboru uzupełniającego. Kadencja członków wybranych w ten sposób kończy się wraz z kadencją uzupełnianego organu.
§ 12
1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków tych organów w głosowaniu jawnym. W sytuacji braku kworum podczas zebrania Zarządu zarządza się internetowe głosowanie uzupełniające.
2. Obrady organów Związku są protokołowane.

§ 13
1. Członkowie wchodzący w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pochodzą z wyboru. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali w wyborach kolejną najwyższą liczbę głosów.
2. Wybory odbywają się na podstawie następujących zasad:
– nie ogranicza się liczby kandydatów,
– głosuje się na poszczególnych kandydatów,
– głosowania są tajne.

§ 14
Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1. ustania członkostwa,
2. rezygnacji z mandatu,
3. odwołania w trybie określonym w §17 Statutu.

Rozdział VI
Walne Zgromadzenie
§ 15
1.Związek jest zorganizowany na zasadach demokratycznych.
2.Najwyższym organem związku jest Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3.Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, który powiadamia członków Związku o terminie, czasie, miejscu i porządku obrad co najmniej trzy tygodnie przed terminem. Powiadomienie umieszcza na stronie internetowej Związku oraz przesyła wszystkim członkom pocztą elektroniczną.
4.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Związku, którzy swą wolę wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu potwierdzą na piśmie w terminie wyznaczonym przez Zarząd i odbiorą mandat uczestnika przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
5.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają obowiązek wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
6.Walne Zgromadzenie obraduje co cztery lata.
7.Walne Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków.
8.W przypadku stwierdzenia liczby uczestników mniejszej niż połowa liczby członków związku, zwołuje się Walne Zgromadzenie w drugim terminie, w 30 minut po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestników.
9.Walne Zgromadzenie rozpoczyna Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu, a następnie przeprowadzany jest wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia składającego się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
10.Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym spośród osób zgłoszonych przez uczestników.
11.Obradami Walnego Zgromadzenia Związku kieruje Przewodniczący Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad.
12.Zarząd oraz Komisja Rewizyjna składają sprawozdania ze swojej działalności.
13.Osoby zaproszone przez Zarząd mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym.

§ 16
Walne Zgromadzenie:
1. decyduje o ostatecznym porządku obrad,
2. określa skład liczbowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3. wybiera członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4. ustala program działania Związku,
5. głosuje nad projektami uchwał,
6. uchwala zmiany w Statucie,
7. decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu jego majątku.

Rozdział VII
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 17
1. Na mocy uchwały Zarządu, lub na wspólny pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej i 1/5 liczby członków Związku, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nad¬zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział wszyscy członkowie Związku, którzy swą wolę wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu potwierdzą na piśmie w terminie wyznaczonym przez Zarząd i odbiorą mandat uczestnika przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają obowiązek wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie projekty uchwał ujęte we wniosku lub uchwale o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się przepisy § 15 p.7-11 i 13.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełniania obowiązków, naruszania posta¬nowień Statutu lub nierealizowania uchwał organów Związku.
7. Odwołanie członka z zajmowanej funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym i musi łączyć się z wyborem nowego.

Rozdział VIII
Zarząd Związku

§ 18
1. Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie oraz z Przewodniczących Sekcji i Kół, włączanych w skład Zarządu po ich wyborze w swoich Kołach i Sekcjach. Odwołanie Przewodniczących Kół lub Sekcji z tej funkcji przez członków ich Koła lub Sekcji skutkuje utratą miejsca w Zarządzie.
2. Minimalny skład Zarządu to Przewodniczący, dwaj Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik i dwóch członków.
3. Nowo wybrany Zarząd w trakcie Walnego Zgromadzenia wybiera osoby funkcyjne spośród swojego składu.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba karana za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego z wyłączeniem przepisów karnych wynikających z ustawy o związkach zawodowych i z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

§ 19
Zarząd kieruje działalnością Związku, a w szczególności:
1. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,
2. kieruje bieżącą działalnością Związku,
3. współdziała z kierownictwem Telewizji Polskiej S.A. we wszystkich sprawach stanowiących cele i zadania Związku,
4. uzgadnia z pracodawcą zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń,
5. uzgadnia z pracodawcą regulaminy premiowania i nagradzania,
6. podejmuje decyzje o przyjęciu członków,
7. ustala wysokość składek i decyduje o zwolnienie z ich płacenia,
8. dokonuje bieżącej wykładni postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia,
9. współpracuje ze związkami zawodowymi na terenie TVP oraz z regionalnymi i ogólno-krajowymi organizacjami i federacjami związkowymi,
10. w przypadku sporów zbiorowych organizuje działania prawne i akcje protestacyjne dla popierania postulatów związkowych oraz organizuje inne formy protestu do strajku włącznie,
11. uchwala regulamin głosowań internetowych,
12. prowadzi aktywną politykę informacyjną o działaniach Związku wśród członków Związku, a także na zewnątrz.

§ 20
1. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, lub Skarbnika ze swojej funkcji, Zarząd wybiera spośród siebie osobę mającą pełnić te obowiązki.
2. Osoba pełniąca obowiązki ma wszelkie kompetencje i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Posiedzenia Zarządu jest zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone przez Zarząd osoby.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przez głosowanie internetowe. Głosowanie internetowe może też być głosowaniem uzupełniającym głosowanie dokonane na zebraniu Zarządu, o ile w zebraniu nie uczestniczyli członkowie Zarządu w liczbie wystarczającej do podjęcia uchwały.

Rozdział IX
Struktura organizacyjna

§ 21
1. Strukturę Związku tworzą:
Sekcje Zawodowe w Zakładzie Głównym TVP S.A.:
a) dziennikarzy,
b) operatorów obrazu i operatorów dźwięku,
c) producentów i kierowników produkcji,
d) realizatorów, scenografów i montażystów,
e) operatorów kamer,
f) techniki,
Koła Terenowe grupujące członków z Ośrodków Terenowych TVP S.A.
2. Jeżeli liczba członków w Kole lub Sekcji zmniejszy się poniżej 5 osób o ich przynależności do Koła lub Sekcji po zasięgnięciu opinii zainteresowanych decyduje Zarząd.
3. Członek Związku może należeć tylko do jednego Koła lub Sekcji.

§ 22

1. Każde Koło i Sekcja wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Koła lub Sekcji. Do wyborów stosuje się odpowiednio przepisy §13.
2. Członkowie Koła lub Sekcji mogą powołać nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, odwołując dotychczasowych. Wybrana w tym trybie osoba kończy kadencję osoby zastąpionej.
3. Koła i Sekcje podejmują uchwały zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu swych członków lub w głosowaniu internetowym.
4. Kadencja Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Kół i Sekcji trwa cztery lata i kończy się w momencie wyboru Przewodniczącego na nową kadencję na pierwszym po Walnym Zjeździe zebraniu Koła lub Sekcji, które musi się odbyć w terminie wskazanym przez Zarząd.
5. Zabrania Kół i Sekcji zwołują ich Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. W przypadkach spornych zwołuje je Zarząd Związku.
6. Przewodniczący kierują bieżącą pracą Koła lub Sekcji i prowadzą ich zebrania czuwając w szczególności nad przebiegiem głosowań oraz sporządzają protokoły z zebrań.
7. Przewodniczący Koła lub Sekcji niezwłocznie zawiadamia Zarząd na piśmie o:
a) dokonaniu wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego,
b) odwołaniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

Rozdział X
Komisja Rewizyjna
§23
1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z członków Związku w liczbie od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
5. Członek Komisji Rewizyjnej ma obowiązek uczestniczenia w zebraniu Zarządu pod rygorem nieważności uchwał Komisji Rewizyjnej dotyczących spraw omawianych na tym zebraniu.
6. Wnioski Komisji Rewizyjnej mogą być odrzucone przez Zarząd większością 2/3 głosów.
§24
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd,
2. kontrolowanie gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
3. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
4. rozpatrywanie odwołań członków od wykluczeń ze Związku,
5. zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia w sytuacjach określonych Statutem,
Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§25
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Za-rządu uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu wraz ze skarbnikiem lub jeden z wiceprzewodniczących wraz ze skarbnikiem.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach innych niż majątkowe upoważniony jest Przewodniczący i każdy z Wiceprzewodniczących,
3. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymaga¬na jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

§26
W przypadku likwidacji Związku:

1. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zgromadzenie.
2. Cały majątek Związku Zawodowego zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnie Walne Zgromadzenie.
3. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we wła-ściwym sądzie.

Rozdział XII
Przepisy przejściowe

§27
1. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja w Warszawie zmienia swą nazwę i będzie się posługiwał nazwą wymienioną § 1 ust. 1 tego Statutu.
2. Dotychczasowy Zarząd DOZ w TVP staje się Zarządem Związku z zachowaniem dotychczasowych funkcji i czasu kadencji. Dotychczasowy Zarząd Główny Związku po przyjęciu zapisów tego statutu ulega likwidacji.
3. Dotychczasowa Duża Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja staje się strukturą związku.
4. Dotychczasowa Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja staje się Komisją Rewizyjną Związku z zachowaniem funkcji i czasu kadencji.
5. Wszystkie dotychczasowe uchwały organów Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja zachowują ważność.

Napisz komentarz