Czytaj wpisy w kategorii:

2012

12.09.2012 Czy zarząd TVP SA autoryzuje mobbing i łamanie prawa?

Warszawa, dn. 12.09.2012
L.dz.Wizja/107/2012
 
​Pan
​Juliusz Braun
​Prezes Zarządu TVP S.A
 
​Pan
​Marian Zalewski
​Członek Zarządu TVP S.A.
 
​Pan
​Stanisław Jekiełek
​Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.
 
ZZPT TVP S.A. Wizja przypomina, że zgodnie z Kodeksem pracy:
 
Art. 94(3). § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
 
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną […]

10.09.2012 W OTVP Rzeszów łamane są prawa pracownicze

Państwowa Inspekcja Pracy na wniosek ZZPT TVP SA Wizja przeprowadziła kontrolę w OTVP Rzeszów pod kątem mobbingu oraz przestrzegania Kodeksu pracy.
Inspektor stwierdził liczne naruszenia prawa w Oddziale Telewizji Polskiej w Rzeszowie.

Czytaj protokół po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w OTVP Rzeszów

4.09.2012 Spór zbiorowy o honoraria i premie zadaniowe

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że rozpoczyna procedurę negocjacji w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu  11.07.2012r. pismem Wizja/92/2012r.
Przypominamy, że nasze postulaty to:
– natychmiastowe zaprzestanie obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011,
– anulowanie uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca 2012 r. o obniżeniu tych wynagrodzeń w […]

30.07.2012 Czy mamy Głównego Scenografa TVP SA ?

Warszawa, dn.30.07.2012 r.
L.dz. Wizja/99/2012​
Zarząd TVP SA
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Pan Andrzej Jeziorek
p.o. Dyrektor APT

W związku z napływającymi skargami pracowników APT (w szczególności scenografów) Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zwraca się z prośbą o wyjaśnienie roli osoby Pana … w toku produkcji. Osoba ta podaje się za głównego scenografa TVP SA.
Ingeruje w sposób nieuprawniony […]

20.07.2012 Pracodawca odpowiada – NIE WYCOFAMY OBNIŻEK HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Warszawa, 20.07.2012r
THK/2861/2012
 
Pani Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S A „WIZJA”
W odpowiedzi na pismo Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA l.dz. Wizja/92/2012 z dnia 11 lipca 2012 r  informuję, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki, nie ma obecnie realnych możliwości spełnienia żądań wyrażonych w w/w piśmie.
Na podstawie art. 8 ustawy z […]

11.07.2012 DOŚĆ DALSZEGO OBNIŻANIA HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja, wobec nieustających działań Zarządu TVP SA, polegających na ciągłym, systematycznym obniżaniu honorariów i premii zadaniowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich wynagrodzeń kontraktowych oraz trwającym procesie przyjmowania nowych pracowników o wysokich uposażeniach, podjął w dniu 6.07. 2012 r. uchwałę o wejściu z Zarządem TVP SA w spór zbiorowy.
W razie nieuwzględnienia […]

11.07.2012 Koło Gdańsk dziękuje Dyrektorowi Oddziału

Gdańsk 11.07.2012
P O D Z I Ę K O W A N I E
Gdańskie Koło ZZPT TVP Wizja dziękuje Panu Zbigniewowi Jasiewiczowi, Dyrektorowi Naczelnemu Gdańskiego Oddziału Telewizji Polskiej za godną naśladownictwa i niestety rzadką w dzisiejszych czasach – odwagę i profesjonalizm w kierowaniu tą medialną firmą.
Po raz kolejny Dyrektor Jasiewicz udowodnił, że dobro publiczne jakim […]

8.07.2012 Zarządzie: jak długo Pracownicy wytrzymają dalsze upokorzenia? Kolażanki i Koledzy: czy nie czas na zdecydowane działania?

Warszawa, dn. 29.06.2012 r.
L.dz.Wizja/81/2012

​Pan Juliusz Braun
​Prezes Zarządu TVP S.A.
​Pan ​Bogusław Piwowar
​Członek Zarządu TVP S.A
​Pan ​Marian Zalewski
​Członek Zarządu TVP S.A

​ZZPT TVP S.A. Wizja jest głęboko zaniepokojony kolejnymi zwolnieniami, przede wszystkim pracowników merytorycznych TVP, obniżaniem honorariów i pozbawianiem premii części pracowników.
Okrojone ramówki pozbawiają pracy resztki profesjonalistów, którzy pozostają w Spółce na etatach.

​Wystarczyło 12 lat „permanentnej reformy […]

26.06.2012 Zdjęli, by delegować?

Gratulujemy Barbarze Markowskiej delegowania, jako przedstawiciela TVP, do Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, organu opiniodawczego i doradczego Ministra Zdrowia.
Poprzednim członkiem Rady był dr Juliusz Braun.
Red. B. Markowska jest pionierką w popularyzacji programów nt. nadwagi i otyłości.
Przez 16 lat realizowała własne audycje – instytucje „Kwadrans na kawę”, a potem „Schudnij” .
Jest twórczynią ruchu społecznego […]

25.06.2012 Telekurier dalej w Poznaniu

ZZPT TVP SA Wizja z zadowoleniem przyjął pozytywną reakcję Prezesa Mariana Zalewskiego na protestacyjne pismo Związku dotyczące pozbawienia OTVP SA w Poznaniu programu „Telekurier”.
W ubiegłym tygodniu kierownictwo TVP Info podjęło  niezrozumiałą decyzję, aby odebrać poznańskiej telewizji program, który wymyśliła i produkuje od 12 lat. „Telekurier” – magazyn reporterów z całego kraju, od samego początku zawsze znajdował się w czołówce oglądalności i […]

13.06.2012 Odpowiedź Pełnomocnika

… Nie zgadzam się z twierdzeniem, że nie zostały przekazane Związkowi dane dotyczące umów cywilnoprawnych. Przy piśmie l.dz. THK/1463/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. przekazano informacje o ilości zawartych umów  cywilnoprawnych w grudniu 2011 i w styczniu 2012 dla zobrazowania skali zjawiska. Wyjaśniono w tym piśmie dlaczego danych wnioskowanych przez Związek pracodawca nie jest […]

8.06.2012 Czy spór zbiorowy zerwany?

Warszawa, dn. 8.06.2012 r.
L.dz. Wizja/70/2012
Pan  Karol Pękul
Z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja w odpowiedzi na pismo THK/2282/2012 z dnia 4.06.2012r. uprzejmie informuje, że w piśmie Wizja/54/2012 przekazał aktualne dane o składzie zespołu negocjatorów Związku w prowadzonym sporze zbiorowym. Zgodnie z Pana życzeniem dodatkowo podaliśmy uchwały, na podstawie których powołani zostali poszczególni negocjatorzy. Jest […]

21.05.2011 Ciąg dalszy nastąpi…

Sąd pierwszej instancji w wyroku z dnia 8 lutego 2012r. zasądził na rzecz powódki, która do 29 grudnia 2009 roku była pracownikiem Sekretariatu Programowego OTVP Poznań, od pozwanej – Telewizji Polskiej S.A. Oddział Poznań – odszkodowanie.
Sąd w uzasadnieniu wyroku skonstatował, iż wypowiedzenie umowy o pracę, jako że nastąpiło po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia […]

26.04.2012 Wspomnienie o Janie Suzinie

Podczas dyżuru Janowi Suzinowi do studia przyprowadzono gościa –  w ostatniej chwili przed wejściem na antenę.  Zdążył tylko spytać o nazwisko i …… pajeeeeechali!
Pan Jan, nie mając pojęcia kto zacz, rozpoczął rozmowę:
– Dobry wieczór państwu, naszym gościem jest dziś pan Taki-a-Taki. Co pana do nas sprowadza?
Gość sobie coś gadał, a Pan Jan tonął w zadowoleniu, […]

25.04.2012 Byłem na pogrzebie Janka Suzina

Byłem – jakżeby inaczej – na pogrzebie Janka Suzina. Sporo ludzi z dawnych lat było; niektórych nawet poznałem, bo upływ czasu na nas wszystkich odbił się bezlitośnie. Ale jednak na niektórych mniej. Irena Dziedzic, Krystyna Loska, Edyta Wojtczak, Bogusia Wander są w formie, podobnie jak paru ludzi z techniki; szczytem wszystkiego jest Mietek Grudniak, operator kamery, który […]

23.04.2012 Wniosek do PIP w sprawie kary nagany dla producenta SZNSY NA SUKCES

Warszawa, dn.23.04.2012 r.
L.dz. Wizja/46/2012
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
 
Zawiadomienie
o naruszaniu przepisów prawa pracy
z wnioskiem o wszczęcie kontroli
 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje o rażącym naruszeniu przepisu art. 112 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną w Warszawie, polegającym na odrzuceniu sprzeciwu pracownika spółki – Pana Artura Rutkowskiego – […]

17.04.2012 Kto nam odpowie?

 
Związek kategorycznie domaga się wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za tragiczną śmierć ŚP Staszka Gałązki.
Jak trzeba zaszczuć człowieka , żeby podjął tak desperacką decyzję, by targnąć się na swoje życie.
Dzisiaj padło z kręgów dyrektorskich stwierdzenie, że jako Wizja  „…. zachowujemy się w sprawie Gałązki jak Kaczyński ze Smoleńskiem….”. To było wyjątkowo nikczemne.

16.04.2012 Dlaczego nie wypłacono wynagrodzeń o czasie?

Warszawa, dn. 16.04.2012 r.
L.dz.Wizja/36/2012
Pan Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP SA
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja prosi o wyjaśnienie, dlaczego i kto spowodował, że montażyści oraz niektórzy realizatorzy zatrudnieni w APT, nie otrzymali w wyznaczonym z góry terminie honorariów za miesiąc marzec 2012 roku.
Zgodnie z art. […]

16.04.2012 Niema wizja na Placu

L.dz.Wizja/41/2012​ 

Pan Marian Zalewski 
Członek Zarządu TVP SA

Pan Karol Pękul  
z-ca Dyrektora BZZL
Szanowni Panowie!
​W odpowiedzi na pismo THK/1422/2012 odebrane za potwierdzeniem odbioru w dniu 11.04.2012r. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja sprzeciwia się wypowiedzeniu umowy o pracę siedmiu wymienionym operatorom dźwięku zatrudnionym w  APAI.
Zgodnie z treścią przepisów prawa pracy i utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz poglądami doktryny prawa wypowiedzenie umowy o pracę ma charakter […]

10.04.2012 Wizja bez dźwięku ?

Warszawa, dn. 03.04.2012 r.
Prezes Zarządu TVP S.A.  Juliusz Braun
Członek Zarządu TVP S.A.  Marian Zalewski
 Szanowny Panie Prezesie,
Zwracamy się do Pana z prośbą o krótkie, ale bardzo pilne spotkanie dotyczące wyjaśnienia sytuacji w APAI i INFO od  kwietnia 2012r.
Odnosimy wrażenie, że być może ktoś wprowadza Pana Prezesa w błąd lub nie informuje o wszystkich konsekwencjach proponowanych zmian, […]