Czytaj wpisy w kategorii:

2013

25.05.2013 Walny Zjazd ZZP TVP SA Wizja

W dniu 25.05.2013 odbył się Walny Zjazd ZZPT TVP SA Wizja. Uczestniczyli delegaci ze wszystkich Kół i Sekcji.
Wybrano władze Związku na kolejna kadencję na lata 2013-2017 w składzie:
Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Zarządu Związku
Jacek Dybowski
Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
Krzysztof Stanisławski
Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
Mariusz Jeliński
Rzecznik prasowy
Stanisław Kucharski
Członek Zarządu, Skarbnik
Barbara Pawlak
Sekretarz
Grażyna Ogrodowska
Członek Zarządu
Agata Ławniczak
Członek Zarządu
Wiesław Byczot
Członek Zarządu
Witold Wojciechowski
Członek Zarządu
Uchwalono nowy Statut Związku.
Zjazd […]

25.05.2013 Uchwała nr 12 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  12  Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA podnosi składkę członkowską do wysokości 15 zł.

 
 
 

25.05.2013 Uchwała nr 11 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 11 Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA popiera uchwałę Zarządu ZZPT TVP SA Wizja z dnia 15.05.2013 r. o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 7.09.2009r.
Walny Zjazd nie widzi możliwości porozumienia w sporze zbiorowym z winy pracodawcy. Pracodawca nie […]

25.05.2013 Uchwała nr 10 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 10 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
Walny Zjazd ZZPT TVP SA Wizja uchwala wotum nieufności wobec Zarządu TVP SA. Jednocześnie wzywa Zarząd TVP SA do wycofania się z uchwały Zarządu z dnia 15.05.2013r. oraz do podjęcia natychmiastowych rozmów […]

25.05.2013 Uchwała nr 9 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 9 Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja
 Walny Zjazd Związku przyjmuje uchwałę o następującej treści:
ZZPT TVP SA Wizja przystępuje do FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
(Plac Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz), centrali związkowej, powstałej w roku 2002 w Bydgoszczy, zrzeszającej ponad 400 tys. członków i posiadającej struktury organizacyjne w całym kraju, będącej organizacją reprezentatywną w […]

25.05.2013 Uchwała nr 8 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 8 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zobowiązuje Zarząd Związku do przygotowania przekształcenia się Związku ze związkowej organizacji zakładowej w ponadzakładową organizację związkową o zasięgu ogólnokrajowym.
W tym celu Zarząd […]

25.05.2013 Uchwała nr 7 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  7  Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA powołuje Komisję Rewizyjną w składzie:

Beata Smolińska

Anna Pawłowska

Mariusz Kmiecik

 

25.05.2013 Uchwała nr 6 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 6 Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA:

Odwołuje wszystkich członków Zarządu Związku
Powołuje Prezydium Zarządu w składzie:

Barbara Markowska-Wójcik
Jacek Dybowski
Krzysztof Stanisławski
Barbara Pawlak
Stanislaw Kucharski
Mariusz Jeliński
Grażyna Ogrodowska
Agata Ławniczak
Witold Wojciechowski
Wiesław Byczot
3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
 

25.05.2013 Uchwała nr 5 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 5 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja
Walny Zjazd Związku przyjmuje uchwałę o następującej treści:
 ZZPT TVP SA Wizja przystępuje do FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
(Plac Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz), centrali związkowej, powstałej w roku 2002 w Bydgoszczy, zrzeszającej ponad 400 tys. członków i posiadającej struktury organizacyjne w całym kraju, będącej organizacją reprezentatywną w […]

25.05.2013 Uchwała nr 4 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  4  Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
Walny Zjazd zmienia Statut, nadając mu treść, jak w załączniku.

25.05.2013 Uchwała nr 3 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  3  Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
 Związek może przystępować do organizacji zrzeszających związki zawodowe oraz zawierać federacje z innymi organizacjami związkowymi. Stosowana zmiana zostanie przyjęta w statucie Związku.
 

25.05.2013 Uchwała nr 2 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 2 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
ZZPT TVP SA Wizja wspiera wieloletnich współpracowników, wobec których TVP SA łamie art. 22 Kp w ich dążeniu i działaniach do prawidłowego nazwania przez pracodawcę ich umów umowami o pracę.

25.05.2013 Uchwała nr 1 Walnego Zjazdu

 Uchwała nr  1  Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA powołuje Komisję Skrutacyjna w składzie:

Adam Mokrzycki
Ewa Piskor
Agnieszka Drączkowska

23.05.2013 Konferencja prasowa ZZPT TVP SA Wizja

23.05.2013 Telewizja już nie publiczna

Warszawa, 23 maja 2013 r.
Komunikat prasowy
Telewizja już nie publiczna
Zarząd TVP SA w dniu 15.05.2013 r. roku podjął uchwałę o przeniesieniu większości zatrudnionych dotychczas w TVP S.A. dziennikarzy, montażystów i innych osób zaangażowanych w produkcję telewizyjną, zatrudnionych w kilkunastu jednostkach organizacyjnych TVP SA (16 Oddziałach Terenowych i 6 jednostkach organizacyjnych Zakładu Głównego, tj. Programie 1, Programie […]

22.05.2013 Konferencja prasowa ZAPROSZENIE

Zapraszamy na konferencję prasową nt:
Dlaczego Prezesowi TVP przeszkadzają dziennikarze? 
Czy wyprowadzenie czterech grup zawodowych z TVP do firmy zewnętrznej
jest początkiem prywatyzacji telewizji publicznej? 
Kto dał zielone światło na  wypływ wielu milionów z kasy telewizji publicznej do prywatnej kieszeni? 
Dziś – dziennikarze, montażyści, charakteryzatorzy i graficy, a jutro … ?
 
W związku z zakazem wydanym Związkowi przez Pracodawcę na […]

20.05.2013 STRAJK OSTRZEGAWCZY

UCHWAŁA ZARZĄDU ZZPT TVP SA WIZJA
Z DNIA 20.05.2013R. NR
O PRZEPROWADZENIU STRAJKU OSTRZEGAWCZEGO
W SPORZE ZBIOROWYM WSZCZĘTYM DNIA 7.09.2009R.
ZZPT TVP SA Wizja, na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego.
 UZASADNIENIE: 
Przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę , że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed […]

20.05.2013 Wniosek do Rady Nadzorczej

Warszawa, dn.20.05.2013 r.
 L.dz.Wizja/33/2013
Pan Stanisław Jekiełek
                                      Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.
                                      Członkowie Rady Nadzorczej TVP S.A.
                                      Zarząd TVP S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja wyraża kategoryczny sprzeciw wobec decyzji Zarządu Spółki, podjętej 15 maja br., dotyczącej przeniesienia do firmy zewnętrznej czterech grup zawodowych: dziennikarzy, montażystów, grafików i charakteryzacji.
Decyzja ta jest rażąco sprzeczna z […]

20.05.2013 Wniosek o udostępnienie uchwały Zarządu TVP SA

Zarząd Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie
Wniosek
o udostępnienie uchwały Zarządu TVP S.A. z dnia 15 maja 2013 r. o przyjęciu propozycji systemowych zmian i optymalizacji funkcji oraz wprowadzeniu nowego modelu realizacji zadań TVP S.A.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”, na podstawie przepisu art. 28 ustawy o związkach zawodowych, wnosi o udostępnienie Związkowi podjętej w dniu 15 […]

20.05.2013 Pełnomocnik ds. porozumienia

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja powierza Adamowi Stobnickiemu misję przeprowadzenia w ciągu dwóch tygodni rozmów ze wszystkimi związkami zawodowymi w TVP SA w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska w sprawie zapobieżenia przeniesienia grup pracowników do firmy zewnętrznej.