Czytaj wpisy w kategorii:

4. KOMUNIKATY

25.05.2013 Uchwała nr 9 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 9 Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja
 Walny Zjazd Związku przyjmuje uchwałę o następującej treści:
ZZPT TVP SA Wizja przystępuje do FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
(Plac Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz), centrali związkowej, powstałej w roku 2002 w Bydgoszczy, zrzeszającej ponad 400 tys. członków i posiadającej struktury organizacyjne w całym kraju, będącej organizacją reprezentatywną w […]

25.05.2013 Uchwała nr 8 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 8 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zobowiązuje Zarząd Związku do przygotowania przekształcenia się Związku ze związkowej organizacji zakładowej w ponadzakładową organizację związkową o zasięgu ogólnokrajowym.
W tym celu Zarząd […]

25.05.2013 Uchwała nr 7 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  7  Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA powołuje Komisję Rewizyjną w składzie:

Beata Smolińska

Anna Pawłowska

Mariusz Kmiecik

 

25.05.2013 Uchwała nr 6 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 6 Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA:

Odwołuje wszystkich członków Zarządu Związku
Powołuje Prezydium Zarządu w składzie:

Barbara Markowska-Wójcik
Jacek Dybowski
Krzysztof Stanisławski
Barbara Pawlak
Stanislaw Kucharski
Mariusz Jeliński
Grażyna Ogrodowska
Agata Ławniczak
Witold Wojciechowski
Wiesław Byczot
3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
 

25.05.2013 Uchwała nr 5 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 5 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja
Walny Zjazd Związku przyjmuje uchwałę o następującej treści:
 ZZPT TVP SA Wizja przystępuje do FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
(Plac Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz), centrali związkowej, powstałej w roku 2002 w Bydgoszczy, zrzeszającej ponad 400 tys. członków i posiadającej struktury organizacyjne w całym kraju, będącej organizacją reprezentatywną w […]

25.05.2013 Uchwała nr 4 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  4  Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
Walny Zjazd zmienia Statut, nadając mu treść, jak w załączniku.

25.05.2013 Uchwała nr 3 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  3  Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
 Związek może przystępować do organizacji zrzeszających związki zawodowe oraz zawierać federacje z innymi organizacjami związkowymi. Stosowana zmiana zostanie przyjęta w statucie Związku.
 

25.05.2013 Uchwała nr 2 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 2 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
ZZPT TVP SA Wizja wspiera wieloletnich współpracowników, wobec których TVP SA łamie art. 22 Kp w ich dążeniu i działaniach do prawidłowego nazwania przez pracodawcę ich umów umowami o pracę.

25.05.2013 Uchwała nr 1 Walnego Zjazdu

 Uchwała nr  1  Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA powołuje Komisję Skrutacyjna w składzie:

Adam Mokrzycki
Ewa Piskor
Agnieszka Drączkowska

Uchwała nr 43/2013 z dnia 23.05.2013

Uchwała nr 43/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 42/2013 z dnia 22.05.2013

Uchwała nr 42/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 41/2013 z dnia 20.05.2013

Uchwała nr 41/2013
 
 
 
Zarząd ZZ Wizja powierza  Adamowi Stobnickiemu  misję przeprowadzenia w ciągu dwóch tygodni rozmów ze wszystkimi reprezentatywnymi związkami zawodowymi w TVP SA w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska w sprawie zapobieżenia przeniesienia grup pracowników do firmy zewnętrznej.

Uchwała nr 40/2013 z dnia 20.05.2013

Uchwała nr 40/2013
 
 
 
 
ZZPT TVP SA Wizja, na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w sporze zbiorowym wszczętym dnia 7.09.2009.
 
UZASADNIENIE:
 
Przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę , że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem terminów przewidzianych w art. 7 ust.2 i […]

Uchwała nr 39/2013 z dnia 16.05.2013

Uchwała nr 39/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 38/2013 z dnia 15.05.2013

Uchwała nr 38/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 37/2013 z dnia 11.05.2013

Uchwała nr 37/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 36/2013 z dnia 06.05.2013

Uchwała nr 36/2013
 
 
 
Nie została podjęta.

Uchwała nr 35/2013 z dnia 06.05.2013

Uchwała nr 35/2013
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć poniższy wstępny porządek obrad Walnego Zjazdu WIZJI w dniu 25.05.2013.
 
Walny Zjazd Delegatów
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A.
WIZJA
Warszawa 25 maja 2013 roku

Zjazd rozpoczyna się o godzinie 11.30,
 a w przypadku braku kworum w drugim terminie o godz. 12.00,
w sali kinowej w bloku F w siedzibie […]

Uchwała nr 34/2013 z dnia 06.05.2013

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia, że delegaci na Walny Zjazd WIZJI mogą zgłaszać propozycje tematów do porządku obrad Walnego Zjazdu do końca dnia 21 maja 2013 przedstawiając je Zarządowi. Tematy zgłoszone po tym terminie, jak również zgłoszone w trakcie Zjazdu będą rozpatrywane w punkcie obrad „wolne wnioski”.

Uchwała nr 33/2013 z dnia 22.04.2013

Uchwała nr 33/2013
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia skierować do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie postępowania kontrolnego wyrażony poniższym pismem:
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
ul. Lindleya 16
00 – 973 Warszawa
 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania kontrolnego
           
            Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” wnosi o przeprowadzenie postępowania kontrolnego przez właściwego inspektora pracy u pracodawcy – Telewizji […]