24.06.2010 Próby zmuszania do „dobrowolnego” rozwiązywania umów o pracę – zawiadomienie PIP

Warszawa, dn.24.06.2010 r.

L.dz. Wizja/74/2010

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja składa skargę na działania osób, reprezentujących pracodawcę, wobec pracowników Agencji Produkcji Telewizyjnej, związane z procesem grupowego zwolnienia pracowników.

W imieniu pracodawcy Dyrektor Biura Zarządu TVP S.A. Pan Maciej Muzyczuk, Dyrektor Agencji Produkcji Telewizyjnej Pan Andrzej Jeziorek, z-ca Dyrektora APT Pan Przemysław Wojciechowski oraz Kierownik Zespołu Realizatorów Twórczych Pan Włodzimierz Onaszkiewicz w trakcie spotkań z pracownikami nakłaniają ich do „dobrowolnego” rozwiązywania umów o pracę za porozumieniem stron w zamian za obietnicę niezastosowania wobec nich procedury wynikającej z Ustawy o rozwiązywaniu z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i umożliwienie im kontynuowania tej samej pracy dla TVP S.A., w tych samych zawodach, na podstawie umów cywilnoprawnych lub za pośrednictwem innych firm.

Zdaniem Związku są to działania o charakterze szantażu wobec pracowników, naruszające szereg przepisów prawa, w tym art. 183a § 1. § 2. § 4. Kodeksu pracy, tj stanowiące naruszenie Kodeksu pracy, którym jest dyskryminowanie pośrednie w zatrudnieniu definiowane jako podjęte działania, w wyniku których występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie rozwiązania stosunku pracy.

Takie działania osób, reprezentujących pracodawcę, mogą być:

– ewentualnym obejściem przepisów Ustawy o rozwiązywaniu pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

art. 8. 1., który mówi, że pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat

oraz

– art. 9. 1. stanowiącego, że w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.

2. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust. 1, w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.

– dowodem na brak istnienia ustawowej konieczności przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych, wynikającej z art. 1.1. w/w ustawy, skoro pracodawca ma świadomość, że po zwolnieniu pracowników, musi ponownie korzystać z ich pracy, w tych samych zawodach i w tym samym zakresie, w jakiejkolwiek formie prawnej, aby zrealizować zadania, wynikające z jego potrzeb

– próbą obejścia konieczności ponoszenia kosztów pracy, wynikających z zatrudnienia pracowniczego

– wykorzystywaniem dominującej pozycji organizacyjno-finansowej przez pracodawcę

Działania o podobnym charakterze miały miejsce przy poprzednich zwolnieniach grupowych w roku 2009, a 6-u dziennikarzy kanału TVP Sport, po zmuszeniu ich do „dobrowolnego” rozwiązania umów  o pracę, zostało wykreślonych z pierwotnych list pracowników przeznaczonych do grupowego zwolnienia i do dziś pracuje, będąc zatrudnionymi na umowach cywilnoprawnych, wykonując te same zadania, co przed rozwiązaniem umów o pracę – zadania wypełniające znamiona art. 22. § 1. Kodeksu pracy.

Tego rodzaju działania pracodawcy powiększają też obszar zatrudnienia niepracowniczego w zawodach, których specyfika wypełnia znamiona 22. § 1. Kodeksu pracy.

Sąd Rejonowy w Warszawie, w uzasadnieniu wyroku z powództwa pracownika TVP S.A., przywracającego go do pracy, po bezzasadnym zwolnieniu (sygnatura akt VII P 1403/07), motywował :

„(…)W ostatnim czasie widoczna jest ekspansja zatrudnienia niepracowniczego, wypierającego z rynku pracy zatrudnienie pracownicze… Polityka stosowania zatrudnienia niepracowniczego, w miejsce pracowniczego, ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów zatrudnienia. Z przepisów polskiego prawa nie wynika zakaz stosowania umów cywilnoprawnych o zatrudnienie. Dopuszczalne jest zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych zwłaszcza w zakresie działalności o charakterze pobocznym dla danego podmiotu gospodarczego. Jeżeli jednak podmiot zatrudniający stosuje zatrudnienie cywilnoprawne w zakresie swojego głównego przedmiotu działalności zatrudniając coraz większą liczbę osób na podstawie umów cywilnoprawnych tzw. Współpracowników w miejsce osób, które poprzednio posiadały status pracowniczy, można mówić o nadużywaniu zatrudnienia niepracowniczego. (…)”

W TVP S.A. podstawową działalnością jest produkcja programu telewizyjnego. Jako działalność poboczną można więc wyłącznie rozumieć np. usługi transportu, sprzątania, księgowe, prawne itp.

Praca dziennikarza, realizatora, operatora, montażysty itp. wpisuje w podstawowy zakres działalności przedsiębiorstwa, a więc powinna być, poza nielicznymi, jednostkowymi – a nie stałymi – przypadkami, wykonywana przez pracowników etatowych !!!!!

Prosimy o potraktowanie naszej skargi, jako niezwykle pilnej, w związku z  działaniami pracodawcy, wobec których pracownicy znajdują się w pozycji nieporównywalnie słabszej. Działania te dotyczą znaczącej liczby pracowników w zawodach takich jak operatora kamery, operatora obrazu, montażysty.

Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca ZZPT TVP SA Wizja

załączniki:

zał. 1. oświadczenie …… o ……..
zał. 2. oświadczenie …… o ……..
zał. 3. oświadczenie …… o ……..
zał. 4. oświadczenie …… o ……..

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +3 (from 3 votes)
24.06.2010 Próby zmuszania do „dobrowolnego” rozwiązywania umów o pracę – zawiadomienie PIP, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz