25.06.2010 Analiza uchwały o zwolnieniach grupowych

ANALIZA UCHWAŁY 462/2010

Zarządu TVP S.A.

o zwolnieniu grupowym pracowników

W uzasadnieniu do uchwały 462/2010 / załącznik nr1– Przesłanki ekonomiczno-finansowe uzasadniające konieczność obniżenia poziomu zatrudnienia oraz redukcji kosztów osobowych W TVP, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. uważa, że nie uwzględniono wielu istotnych punktów, których brak  wpływa na wartość tego dokumentu.

Uznano, że na trudną sytuację ekonomiczno-finansową spółki mają wpływ przede wszystkim zmiany w otoczeniu zewnętrznym, z czego najbardziej istotne są: drastyczny spadek ściągalności abonamentu w czasie ostatnich trzech lat, sposób jego podziału oraz kryzys na rynku reklam.

Uważamy, że nie uwzględniono najważniejszego czynnika, jakim jest wpływ otoczenia politycznego na obsadę stanowisk kierowniczych w spółce oraz politykę programową i decyzje finansowe o często negatywnych skutkach ekonomicznych  dla  Spółki.

Zawarta w raporcie NIK z listopada 2009 roku analiza wskazuje, że chaotyczna polityka kadrowa władz TVP S.A.  i nieprawidłowości przy transakcjach spowodowały w latach 2007-2009 straty w wysokości  150 milionów złotych. Gdyby ich nie było, hipotetycznie można przyjąć, że rok 2009 można byłoby zamknąć w najgorszym razie z wynikiem ujemnym w wysokości 50 milionów i to w czasie głębokiego światowego kryzysu.

Drastyczny spadek abonamentu, szczególnie widoczny w ostatnich trzech latach  jest efektem zarówno działań politycznych jak braku koncepcji funkcjonowania TVP S.A. jako telewizji publicznej. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja wielokrotnie zwracał na ten fakt uwagę, niestety bez reakcji. Podnoszenie teraz tego argumentu jest według nas wykorzystywaniem sytuacji do uzasadnienia zwolnień grupowych.

Kryzys na rynku reklam jest pochodną światowego kryzysu finansowego, jednak jego najbardziej ostra faza, jak wskazują publikowane dane już minęła. Rynek reklamy powoli odrabia straty, chociaż rzeczywiście  jak szacują specjaliści z Zenith Optimedia Polska – w całym roku 2010 rynek wzrośnie w niewielkim stopniu – jedynie o 1,2 proc. Oczekiwane ożywienie nastąpi dopiero w 2012 roku i będzie miało związek z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012.

Według analizy zawartej w sprawozdaniu finansowym TVN za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2009 roku – strony 28 i 29, opisując stan obecny i perspektywy rynku reklamowego w Polsce oprócz danych podobnych do przedstawionej analizy TVP zawarto również prognozę rozwoju rynku reklamowego w Polsce.

„Perspektywy rynku reklamy telewizyjnej w Polsce

Wierzymy, że mimo globalnego kryzysu ekonomicznego w długoterminowej perspektywie wydatki na reklamę w Polsce wzrosną w związku z poniższymi czynnikami:

– oczekiwany wzrost PKB w Polsce,

– ceny czasu antenowego (cos per thousand people / koszt na tysiąc osób – CPT) są wciąż o 32% niższe niż w Zachodniej Europie, oraz niższe niż w niektórych krajach Europy Wschodniej, takich jak Czechy czy Węgry, (dane Egta dla EU-12 za 2008 r.), oraz

– telewizja jest najskuteczniejszym medium biorąc pod uwagę cenę, zasięg oraz efektywność przekazu.”

Tyle, raport TVN. Jednak, jak zwracają uwagę specjaliści z branży, rynek reklam jest wypadkową nastrojów, rozwoju gospodarczego i nie do końca poddaje się prognozom analityków. Istnieje pozytywne nastawienie i może się okazać, że wpływy z  reklam zwiększą się szybciej i w bardziej istotny sposób niż się oczekuje.

Bez informacji na temat wpływów reklamowych TVP oraz liczby  zawartych kontraktów, czego Zarząd nam nie przedstawił,  musimy korzystać z informacji prasowych oraz wypowiedzi członków władz Spółki, którzy zwracają uwagę na poprawę sytuacji, co skutkuje np. pozytywnym wynikiem finansowym w wysokości od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych / w zależności od źródeł / za pierwsze pięć miesięcy 2010 roku.

Jednak należy dodać, że ten wynik został osiągnięty także  w znacznej mierze poprzez drastyczne ograniczenie wydatków na produkcję programów oraz obniżeniem  średnio o 40 % budżetów jednostek organizacyjnych, co najbardziej dotkliwie odczuwają oddziały terenowe TVP S.A. W naszej ocenie nie są to działania mogące poprawić trwale efektywność funkcjonowania Spółki.

W przedstawionej nam analizie oprócz opisu sytuacji brak jakichkolwiek danych potwierdzających ryzyko utraty płynności, chociażby podstawowych wskaźników płynności stosowanych w analizie finansowej przedsiębiorstw, w związku z tym trudno nam uznać i oceniać te informacje. Jest to ich istotną wadą.

Zaskakuje nas również ciąg dalszy uzasadnienia. Przyjmowanie za punkt wyjścia do oceny efektywności pracowników zatrudnionych w TVP S.A. przychodów ze sprzedaży z różnych wariantów rachunku zysków i strat: TVP – porównawczy, TVN –kalkulacyjny, Polsat – dane szacunkowe, dodatkowo bez określenia jakiejkolwiek podstawy tych szacunków  nie powinno stanowić bazy do tego typu obliczeń. Takie porównanie wprost, tylko zaciemnia obraz sytuacji.

Brak informacji na temat podziału kosztów pomiędzy poszczególne grupy pracowników, kosztów ogólnych zarządu itd. powoduje, że ta analiza w naszej ocenie przestaje być przydatna i według nas nie powinna być podstawą do tego typu strategicznych decyzji jak zwalnianie tak dużej grupy pracowników, szczególnie twórczych.

Dodatkowo, należy pamiętać, że Telewizja publiczna nie jest firmą komercyjną w klasycznym tego słowa znaczeniu, jej działalność regulowana jest ustawą, ma ograniczone w stosunku do nadawców komercyjnych możliwości emitowania reklam  i nałożone są na nią obowiązki, które niekoniecznie muszą skutkować efektywnością finansową. Poza tym efektywność to nie tylko finanse, to zestaw kluczowych czynników, także niematerialnych zgodnych z założeniami strategicznymi firmy.

Jednak jeżeli nawet przyjąć te dane za jakąś podstawę to gorsza niż TVN  efektywność  pracowników TVP dotyczy wszystkich zatrudnionych, także a może przede wszystkim członków kierownictwa, które jest odpowiedzialne za działania TVP S.A. Jednak propozycje  zwolnień w tej grupie są minimalne.

Kolejny element przedstawionej nam analizy to oglądalność. W tym przypadku także uważamy, że jest to wskaźnik czysto hipotetyczny, przyjęty tylko po to, aby znaleźć jakieś uzasadnienie do zwolnień, wtedy, gdy tych uzasadnień brakuje. Przypominamy, że TVP S.A. jest telewizją publiczną, której podstawowym celem jest realizowanie obowiązków zawartych w ustawie o radiofonii i telewizji /ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. (tekst jednolity) /. Zadania są przedstawione m.in. w poniższym jej fragmencie:

Art. 21. 1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1)   tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;

2)   tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

3)   budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;

4)   rozpowszechnianie przekazów tekstowych;

5)   prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

6)   prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;

7)   popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej;

8)   upowszechnianie wiedzy o języku polskim;

8a) (15) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;

9)   tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:

1)   kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji;

2)   rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;

3)   sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej;

4)   umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej;

5)   służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego;

6)   respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki;

7)   służyć umacnianiu rodziny,

7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych;

8)  służyć zwalczaniu patologii społecznych;

Telewizja szczególnie publiczna musi kreować nowe wartości, jej produkt czasem jest niepowtarzalny, niekiedy z założenia musi być niedochodowy.

Powodem jest fakt, że program telewizyjny jest nie tylko dobrem rynkowym, jest również dobrem społecznym, ma zaciekawiać widzów, bawić, uczyć. Kiedy podejdziemy do produkcji telewizyjnej tylko w sposób ekonomiczny i wolnorynkowy to może się okazać, że tego, czego oczekuje się od telewizji, szczególnie publicznej, czyli tworzenia  wartości społecznej po prostu nie ma.

Tym, co odróżnia stacje komercyjne od publicznych jest przed wszystkim stosunek do widza. W telewizjach komercyjnych jest on klientem, w telewizji publicznej obywatelem. Jako obywatel ma prawo wyboru, ale to właśnie telewizja publiczna musi mu to prawo zapewnić, nie zważając na słupki oglądalności charakterystyczne dla stacji komercyjnych.

Odnosząc się do komentarza zawartego w przedstawionym nam uzasadnieniu stwierdzamy, że jest on oparty na bardzo wyrywkowych informacjach, stąd zawarte w nim wnioski mogą prowadzić do nieprawidłowych decyzji.

Uważamy także, że podanie samych danych finansowych dotyczących strat TVP S.A. w latach 2008-2009,  przy pomijaniu nieprawidłowości które do nich doprowadziły, a nie są efektem ani sytuacji rynkowej, ani złej pracy jej pracowników, szczególnie ludzi tworzących programy jest przedstawianiem półprawdy.

Niestety ta półprawda stała się podstawą do podjęcia uchwały  462/2010 Zarządu TVP S.A. o zwolnieniu grupowym pracowników.  Realizacja tej uchwały w naszej ocenie nie poprawi efektywności działania Spółki, jej struktury organizacyjnej, wręcz przeciwnie może utrwalić patologie obecne w TVP S.A.

Większe oszczędności może przynieść racjonalizacja wydatków  w ramach samej firmy, poprawa organizacji pracy, dyscyplina programowa. Teraz każda z anten działa niezależnie od siebie, czasem się powielając. Zostały stworzone swoiste królestwa nadzorowane przez ludzi z poszczególnych opcji politycznych

Zamiast tworzyć problemy, należy  wykorzystać istniejący majątek i stworzyć m.in. silną sieć regionalną jako pełnoprawny element struktury Telewizji Polskiej. Różnorodność jest wartością, ale potrzebne jest czytelne określenie tego,  co należy do działań wspólnych,  co do anten, także regionalnej.

Tymczasem to, co zaproponowano polega na pozbyciu się największej wartości, jaka dla każdej telewizji są ludzie, Ci, którzy tworzą programy.

Analiza proponowanej struktury zwolnień grupowych

Grupa Jest Do zwolnienia
Pracownicy twórczy 1454 Pracodawca zabronił publikacji
W tym:
Dziennikarze 483 Pracodawca zabronił publikacji
Operatorzy kamer i obrazu 151 Pracodawca zabronił publikacji
(w tym operatorzy kamer w APT) 40 Pracodawca zabronił publikacji
Montażyści 169 Pracodawca zabronił publikacji
Pracownicy techniczni 638 Pracodawca zabronił publikacji
Razem 2092 Pracodawca zabronił publikacji
Pozaprodukcyjni 2058 Pracodawca zabronił publikacji
W tym:
Dyrektorzy i Zarząd 102 Pracodawca zabronił publikacji
Dyrektorzy i kierownicy 458 Pracodawca zabronił publikacji
Główni specjaliści (w tym administracja) 1220 Pracodawca zabronił publikacji
Administracja 435 Pracodawca zabronił publikacji

Pozostanie po zwolnieniach:

Grupa W stosunku do ogółu pracowników
Pracownicy twórczy Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
Pracownicy techniczni Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
Razem Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
Pozaprodukcyjni Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
W tym
Dyrektorzy i kierownicy Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
Główni specjaliści (w tym administracja) Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
Administracja Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji

Wnioski:

1.Dalej niszczony jest potencjał twórczy TVP S.A.

2.Zwolnienie (Pracodawca zabronił publikacji) pracowników twórczych jest zagrożeniem dla wykonywania zadań

3.Niezrozumiały pozostaje cel zwolnienia większości operatorów kamer i obrazu

4.W TVP liczba głównych specjalistów przekraczać będzie liczbę pracowników twórczych

5.Po zwolnieniach jeden dyrektor/kierownik będzie przypadać na 7,5 pracowników lub na 2,3  pracowników twórczych

6.Po zwolnieniach, stosunek pracowników twórczych do pozaprodukcyjnych będzie wynosił 1/2 tzn. na jednego pracownika twórczego przypadać będzie dwóch pracowników pozaprodukcyjnych

7.W tym kontekście należy rozpatrywać efektywność

Nadawca Liczba pracowników/

Przychody ze sprzedaży na pracownika
Stosunek pracowników twórczych i technicznych do ogółu zatrudnionych Liczba dyrektorów i kierowników Liczba głównych specjalistów Przychody ze sprzedaży 2009 Przychody ze sprzedaży na pracownika
TVP:
Pracownicy ogółem 4137/

408 000
44% 560 1220 1 719 049 408 000
Gdyby zatrudnieni byli wyłącznie pracownicy twórczy 1454/

1 182 000

1 182 000
Gdyby stosunek pracowników twórczych i technicznych w stosunku do ogółu zatrudnionych wynosił 70 %  (po zwolnieniach, przy założeniu, że pozostaje 1562 pracowników twórczych i technicznych i 802 pozaprodukcyjnych) 2364/

720 736

70% 720 736
TVN 1426/

1 098 000

66% ??? ??? 1 565 759 1 098 000
Polsat 1100/

1 045 000

??? ??? ??? 1150 000 1 045 000

Tak powinna wyglądać tabela w pkt 2.2 załącznika nr 1 do uchwały 462/210, aby dać rzeczywisty obraz efektywności w TVP S.A., a wynika z niej, że:

– w TVP S.A. jest 560 dyrektorów i kierowników czyli 35% stanu zatrudnienia w TVN i 50% !!! stanu zatrudnienia w Polsacie, przy czym redukcja zatrudnienia w zwolnieniach grupowych wynosi tu TYLKO 3% !!!!

– liczba głównych specjalistów w TVP S.A. jest równa  prawie całemu zatrudnieniu w TVN i Polsacie !!!!

– stosunek pracowników produkcyjnych do ogółu zatrudnionych w wynosi 66% w TVN, w TVP tylko 44%, a zamiar zwolnień grupowych obejmuje głównie pracowników twórczych –  !!!

  1. Planowane oszczędności po zwolnieniach grupowych mają wynieść 32 mln złotych,

przy czym suma strat poniesionych przez TVP w latach 2007 – 2009 roku, wg raportu NIK,  w wyniku działania Zarządu TVP S.A. („wskutek m.in. chaotycznej polityki kadrowej i nieprawidłowości przy transakcjach”) wyniosła ponad 150 mln złotych !!!

  1. Operatorzy kamer – rozwinięcie: Twierdzenie, że jest możliwe zaspokojenie potrzeb na usługi operatorów kamer, po zwolnieniu grupowym tak dużej liczby osób w tej grupie zawodowej, jest nieprawdziwe.

Na rynku istnieje kilka grup operatorów kamer:

– operatorzy etatowi poszczególnych stacji

– grupa byłych pracowników TVP SA, zwolnionych w poprzednich zwolnieniach 09 grupowych

– grupa wieloletnich współpracowników TVP SA, wobec których TVP SA łamie art. 22 Kp, mających zalecenie PIP o zamianie ich umów cywilno-prawnych na umowy o  pracę

– grupa niewystarczająco doświadczonych współpracowników TVP SA, którzy pojawili się w trakcie poprzedniej olimpiady, aby uzupełnić braki po wyjeździe ekipy TVP SA  do Pekinu

Po dokonaniu zwolnień grupowych z tych grup będzie mogła korzystać TVP SA, przy   czym:

– pracownicy etatowi innych stacji nie będą pracować w TVP SA z przyczyn  oczywistych

– zatrudnienie zwolnionych grupowo pracowników TVP SA w jakiejkolwiek formie spowoduje skuteczne zaskarżanie decyzji o zwolnieniach przed sądami pracy (patrz

opinia Biura Prawnego TVP SA, przygotowana przy zwolnieniach w roku 2009, czytaj  pkt. 10)

– grupa współpracowników, którzy pojawili się ostatnio w TVP SA, nie jest wystarczająco liczebna,  a przede wszystkim, nie posiada wystarczających umiejętności zawodowych, aby utrzymać wysoki poziom realizacji programów,  szczególnie wysokobudżetowych

– pozostanie do wykorzystania jedynie grupa wieloletnich współpracowników TVP SA, będących w myśl prawa pracy, pracownikami etatowymi, którzy mogą przed sądami pracy domagać się należnych praw, grupa niewystarczająco liczna

Wśród operatorów etatowych w TVP S.A. pracuje wielu wybitnych fachowców. Rozwój techniczny sprzętu telewizyjnego, rozmach realizacyjny programów, programy ” na żywo”, wymagają zatrudnienia pracowników potrafiących sprostać tym zadaniom. Są tu operatorzy o rzadkich specjalizacjach wyjątkowo cenieni przez reżyserów, realizatorów.

Potrzeba było wielu lat, żeby operatorzy steadicamu, kranów kamerowych, wózków, długo ogniskowych obiektywów zdobyli swoje unikatowe umiejętności.
TVP S.A. poniosła duże koszty wykształcenia wielu operatorów (Szkoła filmowa w Łodzi), teraz te pieniądze będą również pracować dla stacji komercyjnych podnosząc ich poziom artystyczny. Istotnym, jeśli nie podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość firmy są zatrudnieni w niej pracownicy.

Można zatem, jako prawdopodobną, przyjąć tezę, że działanie zmierzające do pozbycia się praktycznie wszystkich etatowych operatorów kamer z TVP SA, jest działaniem na szkodę Spółki. Na pewno jest nim próba pozbycia się (Pracodawca zabronił publikacji) operatorów kamer oraz praktycznie (Pracodawca zabronił publikacji) montażystów w APT.

10. Z opinii Biura Prawnego TVP SA:

„(…) istnieje duże prawdopodobieństwo skutecznego zaskarżania wypowiedzeń przed sądem pracy przez pracowników zatrudnionych przy realizacji audycji telewizyjnych. Mianowicie w razie dokonywania wypowiedzeń tym pracownikom w ramach zwolnień grupowych i jednoczesnego zawierania umów cywilnoprawnych na wykonywania zadań o tym samym znaczeniu dla Spółki, jakie wykonywali zwolnienie pracownicy, będą oni przed sądami podnosili argument, że wskazana  w wypowiedzeniu przyczyna jest pozorna, a wypowiedzenie im umów o pracę nie było konieczne, gdyż takie same zadania są zlecane współpracownikom.

Warunkiem stosowania przepisów ustawy z dnia 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jest zgodnie z art. 1 ust. 1 , konieczność rozwiązywania rozwiązania stosunków pracy.

W opisanej wyżej sytuacji, sąd pracy może ocenić wypowiedzenia, jako naruszające przepis art. 1. ust. 1. ustawy, gdyż wypowiedzenie nie było konieczne, skoro czynności o tym samym znaczeniu dla spółki zlecono współpracownikom, a są to czynności o podstawowym znaczeniu dla Spółki, stanowiące główny przedmiot jej działalności. Sąd może uznać, że wypowiedzenie naruszyło prawo. Należy się liczyć w takich przypadkach z przywracaniem pracowników do pracy.(…)”

11. Z uzasadnienie w/w wyroku Sądu Rejonowego sygnatura akt VII P 1403/07:

„(…)W ostatnim czasie widoczna jest ekspansja zatrudnienia niepracowniczego, wypierającego z rynku pracy zatrudnienie pracownicze… Polityka stosowania zatrudnienia niepracowniczego, w miejsce pracowniczego, ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów zatrudnienia. Z przepisów polskiego prawa nie wynika zakaz stosowania umów cywilnoprawnych o zatrudnienie. Dopuszczalne jest zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych zwłaszcza w zakresie działalności o charakterze pobocznym dla danego podmiotu gospodarczego. Jeżeli jednak podmiot zatrudniający stosuje zatrudnienie cywilnoprawne w zakresie swojego głównego przedmiotu działalności zatrudniając coraz większą liczbę osób na podstawie umów cywilnoprawnych tzw. Współpracowników w miejsce osób, które poprzednio posiadały status pracowniczy, można mówić o nadużywaniu zatrudnienia niepracowniczego. (…)”

W TVP S.A. podstawową działalnością jest produkcja programu telewizyjnego. Jako działalność poboczną można więc wyłącznie rozumieć np. usługi transportu, sprzątania, księgowe, prawne itp.

Praca dziennikarza, realizatora, operatora, montażysty itp. wpisuje w podstawowy zakres działalności przedsiębiorstwa, a więc powinna być, poza nielicznymi, jednostkowymi – a nie stałymi – przypadkami, wykonywana przez pracowników etatowych !!!!!

12. Zwolnienie etatowych dziennikarzy i pozostawienie dziennikarzy na umowach cywilno-prawnych, z definicji stawiających ich w słabszej pozycji wobec pracodawcy, stwarza niebezpieczeństwo instrumentalnego traktowania dziennikarzy i pozbywania się tych, którzy z różnych przyczyn mogą być niewygodni. Dowodów na tę tezę mamy ostatnio w TVP aż nadto, szczególnie w produkcji informacji i publicystyki.

Dziennikarze w każdej telewizji na świecie są jej najważniejszym elementem. To oni tworzą program, oni swoją twarzą, osobowością, umiejętnościami budują wizerunek stacji, jej pozycję, oni stanowią wreszcie najważniejszy łącznik pomiędzy odbiorcami a  otaczającym światem.

We współczesnym społeczeństwie kreatywnym, społeczeństwie opartym na wiedzy, jest to zawód o najwyższym prestiżu, zawód zaufania społecznego. Telewizja Polska natomiast dysponując bardzo dobrze przygotowaną kadrą dziennikarską o wieloletnim doświadczeniu i umiejętnościach potwierdzonych nagrodami takich ludzi chce się pozbyć !!!

13. Z analizy potrzeb zatrudnienia, przygotowanej w październiku 2009 r. w  APT wynikało, że aby wykonać zadania produkcyjne postawione przez APT należy zatrudnić etatowo:

– 15 producentów

– 13 kierowników produkcji

– 21 osób w zespole realizatorów twórczych

– 77 montażystów

– 21 pracowników techniki studyjnej

– 47 pracowników w zakładzie transmisji i zdjęciowym

Razem 197 osób, przy 819 wtedy zatrudnionych. Potrzeby określono na 1016 osób.

Jak zatem ma się obecne wyliczenie, z którego wynika, że po zwolnieniach grupowych ma pozostać (Pracodawca zabronił publikacji) pracowników w APT do potrzeb produkcyjnych, w jaki sposób dokonano tego wyliczenia?

14. Protokoły ze spotkań grupy roboczej ds. systemu producenckiego stwierdzają:

„(…) grupa robocza ds. systemu producenckiego jednogłośnie ustaliła, że TVP zatrudnia w obszarze produkcji zarówno technicznym jak i twórczym (poza dziennikarskim)

wykształcone i doświadczone grupy zawodowe, które zdecydowanie powinny pozostać w strukturach Telewizji.

Szukanie oszczędności nie powinno odbywać się kosztem fachowych pracowników, bez których TVP pozostanie jedynie emitentem a nie faktycznym producentem, co powinno stanowić obecnie i pozostać w przyszłości jednym z najważniejszych priorytetów firmy. (…)”

„(…)Ponownie wskazano na racjonalność pozostawienia wykształconych i doświadczonych grup zawodowych o obszarze produkcji zarówno technicznym jak i twórczym, które zdecydowanie powinny pozostać w strukturach Telewizji (…)”

15. Szczególnie dramatycznie przedstawia się sytuacja oddziałów terenowych TVP S.A.

Oddział TVP Limit etatów Liczba osób- limit Liczba pracowników  do zwolnienia Pracownicy twórczy do zwolnienia w%
OTV B¡ałystok Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Bydgoszcz Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Gdańsk Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Gorzów W¡elkopolsk¡ Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Katowice Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV K¡elce Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Kraków Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Lubl¡n Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Łódź Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
0TV Olsztyn Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Opole Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Poznań Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Rzeszów Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Szczecin Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Warszawa Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
OTV Wrocław Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji
Razem OTV Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji Pracodawca zabronił publikacji

Proponowana redukcja etatów w oddziałach to średnio około (Pracodawca zabronił publikacji) obecnego stanu. Z tego pracownicy twórczy i zatrudnieni przy produkcji oraz emisji programów stanowią główną część  grupy proponowanej do zwolnienia.

Oznacza  to,  że po styczniowej ostrej redukcji budżetów oddziałów po raz kolejny ogranicza się w sposób administracyjny możliwość ich funkcjonowania prowadząc prosto do ich zapaści i braku możliwości wypełniania przez nie ustawowej roli.

Według otrzymanych przez nas informacji pracownikom niektórych jednostek składane są propozycje rezygnacji z części etatów, co świadczy o tym, że są potrzebni do wykonywania podstawowych zadań. Wyjaśnieniem dokonywanych zmian jest konieczność dostosowania się i ratowania sytuacji w spółce. Oznacza to, że podstawą nie jest racjonalna analiza ekonomiczna.

Nie znana jest również zasada według której zostały podjęte takie, a nie inne decyzje w odniesieniu do poszczególnych oddziałów.

Uważamy, że podawanie informacji o tym, że oddziały terenowe przynoszą straty, że np. koszty stałe ich funkcjonowania wynoszą około 85% , bez całościowej analizy może być uznane jako działanie na ich niekorzyść. Dzieje się tak w sytuacji kiedy to właśnie oddziały ponoszą koszty funkcjonowania TVP-INFO, a istniejący w spółce system rozliczeń powoduje, że np. część wpływów muszą przekazywać do centrali.

Koszty funkcjonowania oddziałów nie wzrosły, dostają po prostu mniej pieniędzy, a podejmowane decyzje powodują, że mają coraz mniejsze możliwości działania,  produkcji programów, pozyskiwania reklamy i tym samym pieniędzy.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” wielokrotnie zwracał na tę sytuację uwagę i kolejny raz musimy stwierdzić, że nie spotkało się to z właściwą reakcją władz spółki, nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi na nasze pisma.

Koncepcja, aby oddziały sprowadzić do roli agend programu informacyjnego, ponieważ nic ciekawego tam się nie dzieje, a to co jest mogą zrealizować ekipy warszawskie  jest kolejnym etapem działania zmierzającego do ograniczania roli oddziałów terenowych, według ustawy pełnoprawnego elementu struktury TVP S.A.

Potwierdzeniem tego wniosku jest utrzymywanie struktury nazywanej Ośrodek Programów Regionalnych, w schemacie organizacyjnym TVP S.A.  z dodaną nazwą TVP INFO, gdzie proponuje się do zwolnienia (Pracodawca zabronił publikacji) osób w tym (Pracodawca zabronił publikacji) dziennikarzy honoraryjnych wobec (Pracodawca zabronił publikacji) osób  w oddziałach, oraz aż (Pracodawca zabronił publikacji) głównych specjalistów d.s. koordynacji obsługi księgowej OTV na (Pracodawca zabronił publikacji) proponowanych do zwolnienia w Biurze Finansów Spółki.

Dodatkowo zawłaszczanie programu przez TVP INFO, który prezentowany jest jako program regionów, a w rzeczywistości jest sformatowanym na wzór TVN24 kanałem informacyjnym, w którym oddziałów i spraw regionów poza prostymi informacjami i relacjami jest jak na lekarstwo jest kolejnym przykładem braku racjonalnej oceny wartości jaką posiada Telewizja publiczna i co odróżnia ją od stacji komercyjnych.

Ograniczanie roli oddziałów i pracujących w nich ludzi o często unikatowych umiejętnościach w sytuacji, kiedy na lokalnych rynkach pracy nie ma dla nich ofert, dzięki którym mogliby wykorzystać swoją wiedzę jest działaniem z którym nie możemy się zgodzić i które w naszej ocenie nosi znamiona dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania.

Ustawa o radiofonii i telewizji jasno określa także strukturę Telewizji Polskiej.

Art. 26. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie      jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej „spółką”.

2. Telewizję publiczną tworzy spółka „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”,

zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV  Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych.

2a. (17) Terenowe oddziały spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” mają swoje

siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Właśnie  to należy do ustawowych zadań i podstawowych zadań Telewizji Polskiej i nie może ona z tych zadań rezygnować, ponieważ działa w zakresie określonym ustawą.

Oddziały terenowe od kilku lat są głównym punktem każdego programu restrukturyzacyjnego, przede wszystkim zwolnień pracowników, ograniczana jest ich działalność.

Uważamy, że tak jest i tym razem, z tą jednak różnicą, że obecne zwolnienia dotyczą głównie pracowników twórczych i technicznych, ludzi bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie, produkcję i emisję programów.

Zatrudnienie w grupach /etatach/ / Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Spółki TVP S.A. Nr 453/2009  z dnia 16 lipca 2009 r./

dane poufne TVP S.A.

Według informacji Najwyższej Izby Kontroli zawartej w raporcie z listopada 2009 roku w latach 2007-2009 zwolniono 1.039 osób, /głównie w oddziałach/  i przyjęto 965 osób

/ głównie w centrali/. Zwolnienia  to bardzo często stosowany sposób zmian w TVP. Fluktuacja kadr nie sprzyja rozwojowi firmy, ale każda kolejna ekipa chce mieć swoich ludzi, więc zwalnia w imię racji ekonomicznych, a potem przyjmuje. Wynika to z faktu, że tak naprawdę, jak dotąd nie w TVP ma systemu, który wymuszałby racjonalne decyzje.

W jaki sposób spółka zamierza realizować zapisy ustawy o radiofonii i telewizji, w której jest mowa o tworzeniu i upowszechnianiu programów rezygnując z własnej produkcji, zamierzając zwolnić przede wszystkim pracowników twórczych oraz ograniczyć rolę oddziałów regionalnych?

Zaskakujący jest fakt, że uzasadniając zwolnienia koniecznością redukcji kosztów stałych, dokonuje się ich głównie w sferze produkcji, a nie pozaprodukcyjnej, administracji i kierownictwa Spółki,  która tych kosztów jest istotną częścią.

Według analizy przygotowanej w ub. roku. / Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Spółki TVP S.A. Nr 453/2009  z dnia 16 lipca 2009 r./ Struktura zatrudnienia w TVP S.A według form wynagradzania wyglądała następująco:

dane poufne TVP S.A.

W połowie ubiegłego roku stwierdzono, że najliczniejszą grupą zawodową w TVP są pracownicy wynagradzani w systemie motywacyjnym. Pracownicy związani z produkcją telewizyjną wynagradzani w systemie zadaniowym i honoraryjnym stanowią niecałe 40% ogółu zatrudnionych.

Wówczas planowano szereg działań zmierzających do poprawy efektywności oraz organizacji wewnątrz samej firmy. Czy zostały one zrealizowane i jakie przyniosły efekty?  Jednym z założeń były zwolnienia grupowe, przy czym w ubiegłym roku,  zakładając program zwolnień grupowych w wysokości 500 etatów oszacowano, że   wzrost kosztów związanych z tym procesem wyniesie około 9,5 mln zł. Obecne wyliczenia określają ten koszt na (Pracodawca zabronił publikacji) zł. przy planowanej redukcji zatrudnienia (Pracodawca zabronił publikacji) etatów (Pracodawca zabronił publikacji osób) . Skąd ta różnica?

Nie wnikając już szczegółowo w przedstawione modele wpływu procesu zwolnień grupowych na faktyczną redukcję kosztów w 2010 i 2011 roku, chociaż to także budzi nasze wątpliwości, chcielibyśmy zadać pytanie, czy uwzględnione zostały wydatki na outplacement, ponieważ z przedstawionej analizy to nie wynika.

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia , art. 70 pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego  pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla  zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności:

1) pośrednictwa pracy;

2) poradnictwa zawodowego;

3) szkoleń;

4) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Oznacza to także, że pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami.

Reasumując

Uważamy, że przedstawiona propozycja redukcji zatrudnienia w TVP S.A. nie może być traktowana jako program naprawczy. Jest to jedynie propozycja zmian w produkcyjnych sferach działania spółki, która naszym zdaniem nie gwarantuje trwałej poprawy sytuacji TVP S.A.

Przedstawiona nam analiza nie uzasadnia proponowanych zmian, szczególnie wielkości zwolnień grupowych. Jej głównym efektem jest rezygnacja z opłat na ubezpieczenia społeczne, co może być potraktowane jako próba złamania przepisów prawa.

Ograniczanie kosztów nie powinno się wiązać z rezygnacją z zatrudnienia pracowniczego w sferze produkcyjnej przy utrzymaniu wysokiej skali zatrudnienia w grupie administracyjno – zarządczej.

Proponowane rozwiązania mogą narazić spółkę na przegrane procesy, a tym samym niepotrzebne wydawanie pieniędzy, które powinny być przeznaczone na tworzenie i emisję programów.

Różnica w wielkości zatrudnienia pomiędzy stacją TVN , Polsat ze względu na brak wiarygodnych danych nie może być brany pod uwagę, nie może być podstawą do takiej skali zwolnień, ponieważ inne są zadania nadawcy publicznego, a inne stacji komercyjnej.

Przedstawione propozycje stawiają pod znakiem zapytania możliwość realizacji zadań zapisanych w ustawie o radiofonii i telewizji, czyli przede wszystkim tworzenia programów.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w sytuacji, kiedy jest tyle niewiadomych stanowczo protestuje przeciwko złożonej propozycji zwolnień grupowych, protestuje również przeciwko wynikającej z tego wprost możliwości degradacji spółki i jej oddziałów.

Jesteśmy gotowi do wszelkich rozmów i poparcia  wszelkich zgodnych z prawem działań, które pomogą w  poprawie sytuacji w TVP S.A. zmierzających do poprawy jej sytuacji finansowej i przywrócenia roli, którą powinna spełniać telewizja publiczna Polsce.

Opracowanie:

Urszula Dembińska-Nowakowska
Jacek Dybowski

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)

Napisz komentarz