30.06.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w procesie zwolnien grupowych

W dniu 30.06.2010 odbyło się pierwsze spotkanie związków reprezentatywnych z pracodawcą w procesie zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia pracowników.

Strony zaprezentowały swoje opinie na temat zasadności uchwały 462/2010 Zarządu TVP SA.  ZZPT TVP SA Wizja uważa, że nie istnieją przesłanki do zastosowaniach mechanizmów ustawy z dnia 13.03.2003 r. o rozwiązywaniu umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników w zakresie pracowników twórczych. Nasze stanowisko zaprezentowaliśmy w pismach:

Stanowisko prawne ZZPT TVP SA wobec uchwały Zarządu TVP SA o grupowym zwolnieniu pracowników

Analiza uchwały o zwolnieniach grupowych

Nie osiągnięto zbliżenia stanowisk.

Na pytanie przewodniczącej Związku: w jaki sposób po zwolnieniach grupowych pracodawca zamierza zabezpieczyć podstawową produkcję w TVP, Pan Marian Kubalica odpowiedział, że poprzez pracowników  etatowych oraz osoby fizyczne i firmy, które oferują te usługi.

Czekamy  na odpowiedź, ile TVP będzie kosztować wypełnianie zadań produkcyjnych po zwolnieniach. Na czym polega oszczędność skoro TVP wyda tyle samo na produkcję po zwolnieniach ile jest teraz.

W związku z wątpliwościami zgłoszonymi w toku dzisiejszej dyskusji wskazujemy, że podnoszone przez Pracodawcę kwestie związane z kwalifikacjami pracowników nie mogą być podstawą do wdrażania zwolnień grupowych. Ten rodzaj zwolnień może być dokonywany tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy a nie pracownika. Jeśli formułowane są zarzuty do konkretnych pracowników to istnieją znane Pracodawcy formy rozwiązywania stosunków pracy, inne niż zwolnienia grupowe.

Jako przyczynę zwolnień grupowych Pracodawca wskazał m. inn. ograniczanie produkcji telewizyjnej. Art. 2 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wymaga wskazania szczegółowej przyczyny zwolnień. Dlatego Związek Zawodowy domaga się szczegółowych informacji o zakresie i formach ograniczenia produkcji telewizyjnej.

Wskazywaną przez Pracodawcę przyczyną zwolnień grupowych jest także konieczność oszczędzania celem poprawy kondycji finansowej spółki. Z dostępnych Związkowi Zawodowemu danych (przekazanych przy okazji sporu zbiorowego) wynika, że wielka część zadań produkcyjnych wykonywana jest przy wykorzystaniu firm zewnętrznych albo „współpracowników” – osób nie związanych stosunkiem pracy. Osiągnięcie celu zwolnień grupowych (oszczędności) wymaga porównania kosztów ponoszonych obecnie przez Pracodawcę na świadczenia dla zwalnianych pracowników z kosztami, które Spółka będzie musiała wydatkować na rzecz producentów zewnętrznych lub na rzecz „współpracowników”, przy uwzględnieniu skali planowanej produkcji i konieczności wypełnieniu ustawowych zadań nałożonych na publiczną telewizję. O przedstawienie takiego porównania (symulacji) wnosi Związek Zawodowy.

Wielka liczba „współpracowników” wykonujących zadania na rzecz TVP S.A. świadczy o tym, że Spółka nie jest w stanie zrealizować swych zamierzeń produkcyjnych siłami osób zatrudnionych na etach. Nie jest w takiej sytuacji zrozumiały zamiar dokonywania zwolnień grupowych. Ich efektem jest tylko to, że zamiast płacić pensje pracownikom Spółka płaci firmom zewnętrznym albo „współpracownikom”. Dodatkowym – mam nadzieję niezamierzonym, ale i niepożądanym oraz sprzecznym z prawem – efektem zwolnień grupowych będzie naruszanie przepisu art. art. 22 ust. ust. 1, 11 i 12 Kodeksu pracy poprzez zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Takie zjawisko już występuje w TVP S.A. i to w drastycznej formie. Nie można dopuszczać do jego nasilenia.

Prosimy też o informacje na temat finansowych efektów zwolnień grupowych przeprowadzonych w 2002 i 2009 roku a w szczególności czy po dokonaniu tych zwolnień zawarto nowe umowy o pracę lub umowy ze „współpracownikami” a jeśli tak to czy świadczenia na rzecz tych osób były mniejsze czy też większe od świadczeń wypłacanych wcześniej zwolnionym pracownikom i o ile?

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)
30.06.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w procesie zwolnien grupowych, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz