9.07.2009 Stanowisko ZZPT TVP SA Wizja wobec zwolnień grupowych

Telewizja Polska S.A. w Warszawie
Zarząd
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa

Dotyczy uchwały nr 462/2010 Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z 16 czerwca 2010 r. w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia grupowych zwolnień w TVP S.A.

Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” wobec zamiaru przeprowadzenia przez Pracodawcę zwolnień grupowych

Działając jako pełnomocnik przedstawiam stanowisko mojego Mocodawcy.

Związek zawodowy podtrzymuje swoje dotychczasowe wnioski i uwagi oraz uzupełnia je, po przeprowadzeniu negocjacji.

  1. Wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 2 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Pracodawca nie przedstawił Związkowi Zawodowemu pisemnej informacji o okresie, w którym nastąpi zwolnienie (stosowne zapisy w dokumencie przekazanym w toku negocjacji były „wykropkowane”, bez wskazania dat) oraz nie przedstawił informacji o kolejności dokonywania zwolnień. Z tego powodu negocjacje dotknięte są wadą formalną, uniemożliwiającą osiągnięcie ich celu. Należy je powtórzyć tj. rozpocząć ponownie od przedstawienia uchwały i wszystkich informacji wymaganych powołanym wyżej przepisem a następnie prowadzić bez uchybień.
  2. Wskazana przez Pracodawcę przyczyna zwolnień grupowych nie jest rzeczywista, co wynika również z dokumentów przedstawionych przez Pracodawcę w czasie rokowań:

– z zestawienia czasu pracy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy w APT wynika, że wykorzystanie czasu pracy w poszczególnych grupach zawodowych wynosi od 69,92% (reżyserzy) do 93,99 %(operatorzy kamer). Dodatkowo we wszystkich grupach zawodów twórczych Pracodawca stale korzysta z usług osób związanych umowami zlecenia lub innymi umowami cywilnoprawnymi, które to osoby robią dokładnie to samo co pracownicy. Planowane zwolnienia grupowe zakładają redukcję liczby pracowników w znacznie  większym wymiarze niż niewykorzystany potencjał obecnie zatrudnionych. Redukcje sięgają w niektórych grupach zawodowych 50%. Pracodawca nie przedstawił  planów ograniczenia zadań produkcyjnych. Wynika stąd, że redukcja zatrudnienia zmusi Pracodawcę do nawiązania stosunków pracy z innymi osobami, w miejsce zwolnionych, lub zawarcia umów cywilnoprawnych, które w sposób sprzeczny z art. 22 K.p. zastąpią dotychczasowe umowy o pracę.

– Przedstawiona przez Pracodawcę informacja dowodzi, że koszt zatrudnienia pracownika jest o około 17% większy niż koszt skorzystania z usług osoby nie związanej stosunkiem pracy. Różnica jest niewielka. Nie może w żadnym razie stanowić uzasadnienia dla nielegalnego zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

– zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych stoi w jaskrawej sprzeczności z § 3 ust. 1 Regulaminu pracy dla pracowników Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna, który to przepis stanowi, że Pracodawca jest zobowiązany przydzielić pracę w pierwszej kolejności pracownikom, a w drugiej kolejności innym osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Póty, póki w grupach zawodowych przewidzianych do zwolnienia grupowego Pracodawca korzysta z usług osób nie związanych formalnie stosunkiem pracy, nie może redukować liczby pracowników etatowych. Wbrew twierdzeniom pracodawcy taka redukcja nie oznacza likwidacji stanowiska pracy, a oznacza zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Nie istnieje zatem ekonomiczna i polegająca na likwidacji stanowiska pracy przyczyna zwolnienia grupowego.

  1. Pracodawca – mimo wyraźnych żądań Związku Zawodowego – nie przedstawił żadnych konkretnych propozycji przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego zwalnianych pracowników, czym uchybił przepisowi art. 2 ust. 2 powoływanej wyżej ustawy o zwolnieniach grupowych.
  2. Pracodawca nie wykonał obowiązku ustanowionego przepisami art. 70 ust. ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. nie uzgodnił z powiatowym urzędem pracy zakresu i formy pomocy dla zwalnianych pracowników oraz nie podjął działań polegających na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia usług rynku pracy realizowanych w formie programu. Należy wskazać, że opisane wyżej obowiązki Pracodawcy są aktualne już na etapie zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych a nie dopiero w czasie ich trwania, co jasno wynika z gramatycznej wykładni ww. przepisu. Związek zawodowy domaga się przedstawienia uzgodnień i programu przed zakończeniem negocjacji a jeśli nie jest to możliwe – wszczęcia procedury na nowo i zapewnienia przestrzegania powołanego wyżej przepisu.
  3. Art. 21 ust. 1 a ustawy o radiofonii i telewizji nakłada na Telewizję Polską S.A. obowiązek  tworzenia programów ogólnokrajowych i regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych. Wykonanie tego obowiązku bez wątpienia polega na produkcji programów przez telewizję publiczną. Jedyną formą organizacyjną i prawną, pozwalającą na realizację wskazanego celu jest zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Nie jest przy tym dopuszczalne zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Nie jest także dopuszczalne – jako reguła lub często stosowana praktyka – zlecanie tworzenia programów podmiotom zewnętrznym, bowiem w takim wypadku TVP S.A. nie wykonuje obowiązku ustanowionego powołanym przepisem. Zachowanie i rozwijanie własnych możliwości produkcyjnych jest obowiązkiem władz Spółki.

Związek Zawodowy dostrzega w działaniach Pracodawcy zamiar wyprowadzenia znaczącej części produkcji telewizyjnej do podmiotów zewnętrznych. Potwierdzają to liczne, udokumentowane i pozostające w dyspozycji Związku informacje o aktualnej i planowanej aktywności zewnętrznych producentów w kontaktach z Telewizją Polską. Taka praktyka stanowi jaskrawe złamanie art. 21 ust. 1 a powołanej ustawy. Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych wpisuje się w realizację celu polegającego na wyprowadzeniu produkcji telewizyjnej poza TVP S.A.,  tym bardziej, że do pracowników kierowane są propozycje rozwiązania stosunku pracy i związania się z producentami zewnętrznymi lub rejestrowania działalności gospodarczej w celu świadczenia usług dotychczasowemu Pracodawcy.

Krzysztof Kluj
radca prawny

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz