5.09.2011 WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI NIEZBĘDNEJ DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ

Warszawa, dn.05.09.2011 r.
L.dz. Wizja/…/2011

Pani Urszula Kopcińska
Dyrektor BZZL

WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI

NIEZBĘDNEJ DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ

W związku z wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym,  w postaci  nieprzestrzegania norm czasu pracy i odpoczynku pracowników, przewidzianych art. 135. § 1. oraz  art. 132. § 1. Kodeksu pracy, jakie miało miejsce podczas realizacji programu GRAMY RAZEM w Rzeszowie w dniach 10-13.2011 r. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja zwraca się z prośbą o pomoc w uzyskaniu od Dyrekcji APT informacji, niezbędnych z punktu widzenia działalności związkowej, na podstawie

– USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:

Art. 4. Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Art. 6. Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.

Art. 8. Na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach odrębnych związki zawodowe kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

Art. 23. 1. Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny

pracy.

Art. 26. Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

1)  zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,

2)  zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,

3)  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

4)  kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy

Realizator telewizyjny na wstępnie wspomnianego programu i jednocześnie Wiceprzewodniczący ZZPT TVP S.A. Wizja Jacek Dybowski wystąpił do Dyrekcji APT z korespondencją służbową, na która do dziś nie została udzielona odpowiedź.

Były to:

  1. 1. Mail z żądaniem wydania polecenia służbowego na piśmie pracy w nadgodzinach
Rzeszów
Dybowski, Jacek
Wysłano: 12 sierpnia 2011 22:49
Do: Jeziorek, Andrzej; Kossowska, Mirosława B.
DW: Ponikło, Elżbieta; Markowska-Wójcik, Barbara C.; Zalewski, Marian


Szanowni Państwo,

Niniejszym informuję, że godziny pracy ekipy  wizji w Rzeszowie  w trakcie koncertu GRAMY RAZEM kończą się o godz. 23.00. Ze względu na przedłużenie koncertu ponad czas pracy przewidziany prawem pracy, proszę o wydanie polecenia służbowego na piśmie pracy w nadgodzinach. Jednocześnie i formuję, że ekipa realizacyjna dźwięku i ekipa techniczna dźwięku pracuje dziś od godz. 9.00 czyli ich czas pracy skończył się o godz. 21.00 czyli w trakcie trwania anteny na żywo.

Z poważaniem
Jacek Dybowski

  1. 2. Mail z prośbą o ocenę czy harmonogram pracy przy wspomnianym programie był zgodny z Kodeksem pracy

PD: OSTAECZNY PLAN PRACY!
Dybowski, Jacek
Wysłano: 13 sierpnia 2011 11:07
Do: Jeziorek, Andrzej; Kossowska, Mirosława B.
DW: Ponikło, Elżbieta; Markowska-Wójcik, Barbara C.; Zalewski, Marian
Załączniki: PLAN PRACY OSTATECZNY 10.~1.docx‎ (17 KB‎)[Otwórz jako stronę sieci Web]

W odniesieniu do wczorajszego maila przesyłam Państwu ostateczny plan pracy (powstał 10 sierpnia). Proszę Pana i Panią Dyrektor o ocenę czy zaplanowany czas pracy jest zgodny z normami przewidzianymi kodeksem pracy. Praca ekipy nie zakończyła się ( o czym informowałem wczoraj) nawet zgodnie z tym harmonogramem. Ekipa realizacyjna zakończyła pracę po północy. Oznacza to, że ekipa techniczna, szczególnie ekipa techniczna dźwięku, pracowała jeszcze dłużej. Czy ktoś z Państwa czuje się odpowiedzialny za tak organizowaną pracę ekip technicznych i realizacyjnych ? Dodam, że nie jest to przypadek jednostkowy a norma organizacji pracy w APT.

Z poważaniem
Jacek Dybowski

  1. 3. Mail z prośbą o informację czy przy wspomnianej produkcji przestrzegany był art. 208 Kodeksu pracy

ODP: Rzeszów
Dybowski, Jacek
Wysłano: 20 sierpnia 2011 17:11
Do: Adamkiewicz, Zbigniew L.
DW: Markowska-Wójcik, Barbara C.; zarzad@wizjatvp-poczta.pl; Ponikło, Elżbieta; Zalewski, Marian

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do poniższego maila, jako że w trakcie produkcji koncertu Gramy razem zostały złamane przepisy Kodeksu pracy o czasie pracy i odpoczynku pracowników, a więc naruszone zostały przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, proszę o udzielenie informacji kto był koordynatorem ds. przestrzegania zasad bhp przy tej  produkcji wg. Art 208 Kodeksu pracy  ?

Przekroczenie norm czasu pracy jest bowiem złamaniem norm Bhp.

KOORDYNATOR BHP

W zakładach pracy zatrudnia się specjalną osobę, której zadaniem jest nadzór nad Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pracowników. Osobą tą jest Koordynator ds. BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). Czuwa on nad prawidłowym przebiegiem prac pracowników pod kątem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Koordynator ds. BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) to niezwykle ważne stanowisko. W skład obowiązków Koordynatora ds. BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)  wykonywanie audytu BHP w miejscu pracy, nadzór nad pracami pracowników i podwykonawców pod kątem BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości, dokładne badanie miejsca pracy pod kątem BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). Koordynator ds. BHP jest odpowiedzialny za opracowywanie regulaminów pracy w miejscu pracy, a także pomoc w tworzeniu planów pracy pracowników i podwykonawców.

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek między innymi wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia pracowników.
Wspomniane zasady współdziałania pracodawcy powinni określić w porozumieniu zawartym między sobą w tym celu. W porozumieniu tym powinny być także określone obowiązki koordynatora bhp.
Obowiązki koordynatora bhp
Koordynator bhp zobowiązany jest do:
A.    kontroli wszystkich pracowników świadczących pracę,
B.    wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
C.    kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
D.    występowania do poszczególnych podwykonawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i uchybień w zakresie bhp,
E.    niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia albo zdrowia pracownika bądź innej osoby,
F.    niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych.
Koordynator bhp sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, a jego prawa oraz obowiązki powinny być określone w porozumieniu zawartym między pracodawcami.

Z poważaniem
Jacek Dybowski

W związku z brakiem odpowiedzi na w/w korespondencję prosimy o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na zawarte w niej pytania, a więc:

  1. Czy zdaniem Dyrekcji APT harmonogram produkcji programu GRAMY RAZEM był zgodny z normami czasu pracy, a jeśli nie – dlaczego?
  2. 2. Czy został powołany koordynator przewidziany art. 208 Kodeksu pracy? Jeśli tak, kto nim był? Prosimy też o przesłanie porozumienia zawartego między pracodawcami. Jeśli nie został powołany – dlaczego?

Jednocześnie ZZPT TVP S.A. Wizja przypomina, że:

Art. 28. Pracodawca jest obowiązany udzielić na  żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.

Art. 35. 1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

2)  utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Wszystkie informacje, których żądamy są nam niezbędne do wykonywania ustawowej działalności.

Dalszy brak odpowiedzi na pytania Związku będzie zdecydowanie nosił cechy łamania Ustawy o Związkach zawodowych i utrudniania działalności związkowej.

Otrzymują:

Pan Juliusz Braun

Prezes Zarządu TVP S.A.

Pan Marian Zalewski

Członek Zarządu TVP S.A.

Pani Elżbieta Ponikło

p.o. Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 2 votes)
5.09.2011 WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI NIEZBĘDNEJ DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz