10.12.2012 Sprzeciw wobec kary nagany dla Dyrektor Agnieszki Romaszewskiej-Guzy

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.

L.dz. Wizja/146/2012

Pan Juliusz Braun

Prezes Zarządu TVP SA

Stanowisko

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w sprawie zamiaru nałożenia na Panią Agnieszkę Romaszewską – Guzy kary nagany

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w Warszawie stanowczo sprzeciwia się nałożeniu na Panią Agnieszkę Romaszewską – Guzy kary nagany. Wymierzenie takiej kary byłoby rażącym naruszeniem prawa i dobrych obyczajów.

Pani Agnieszka Romaszewska – Guzy udzieliła dziennikarzowi Polskiej Agencji Prasowej informacji na temat sytuacji w kierowanej przez Nią telewizji Biełsat. Uczyniła to wyraźnie pytana przez dziennikarza. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z 23.01.1984 Prawo prasowe (Dz. U. z 1984, nr 5 poz. 4 z późniejszymi zmianami) informacji w imieniu jednostek organizacyjnych są obowiązani udzielać kierownicy tych jednostek, ich zastępcy, rzecznicy prasowi lub inne upoważnione osoby. Wypełniając dyspozycję tego przepisu i działając zgodnie z nimi Pani Agnieszka Romaszewska – Guzy nie mogła odmówić dziennikarzowi odpowiedzi na pytania, gdyż w ten sposób złamałaby przepisy zawarte w art. 11 Prawa Prasowego.

Wskazujemy, że zgodnie z ust. 3 art. 11 Prawa prasowego kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani umożliwiać dziennikarzom nawiązanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród nich opinii. Powoływane wyżej regulacje ustawowe sprawiają, że Pani Agnieszka Romaszewska- Guzy jako dyrektor jednostki organizacyjnej, tj. jako dyrektor Telewizji Białoruś, miała nie tylko prawo ale i obowiązek udzielić dziennikarzowi informacji o stanie finansów kierowanej przez siebie jednostki organizacyjnej a także poinformować o możliwych i realnych konsekwencjach związanych z brakiem środków.

Mało tego, odmówienie przez dyrektora Oddziału TVP udzielenia dziennikarzowi rzetelnych informacji o stanie kierowanej jednostki organizacyjnej jest występkiem opisanym w art. 44 ust. 1 Prawa prasowego i grozi za to kara grzywny lub ograniczenia wolności. Nie udzielając informacji Pani Agnieszka Romaszewska – Guzy naraziłaby się na taką sankcję.

Próba udzielenia kary nagany za podawanie prawdziwych informacji jest rażącym naruszeniem wolności słowa gwarantowanej art. 54 ust. 1 Konstytucji RP i konstruowanym w bardziej szczegółowy sposób w art. 5 ust. 1 i 2 Prawa prasowego. Pani Agnieszka Romaszewska – Guzy miała obowiązek udzielić informacji prasowej jako kierownik jednostki organizacyjnej TVP i miała prawo do publicznej wypowiedzi jako obywatel korzystając z wolności i swobód gwarantowanych wyżej wymienionymi przepisami.

Zakres uprawnień pracownika przy udzielaniu wywiadu prasowego był przedmiotem kilku orzeczeń Sądu Najwyższego, z których wskazać należy tu wyrok Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 16.11.2006 (II PK 76/2006). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pracownik, nawet gdy nie jest osobą wyznaczoną do kontaktu z mediami, może wypowiadać się publicznie w imieniu własnym, a takie zachowanie nie stanowi naruszenia żadnych obowiązujących przepisów.

Należy także wskazać, że przedmiotem wypowiedzi Pani Agnieszki Romaszewskiej – Guzy była sytuacja telewizji publicznej, w zakresie wykonywania przez nią misji ustanowionej przepisami ustawy o Radiofonii i Telewizji. Wypowiedź dotyczyła zatem spraw publicznych, wykonywania obowiązków ustanowionych ustawą oraz gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Również z tego powodu wszelkie próby ograniczenia wypowiedzi publicznych nie mogą mieć miejsca.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -1 (from 1 vote)

Napisz komentarz