18.02.2013 Protokół rozbieżności podpisany. Rozpoczynamy mediacje.

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI
w związku ze sporem zbiorowym z dnia 11 lipca 2012 r.
pomiędzy ZZPT TVP S.A. „WIZJA” a Zarządem Telewizji Polskiej S.A.

Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236, ze zm ) dysponujący stosownymi pełnomocnictwami przedstawiciele stron sporu zbiorowego, tj.:

•    Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S A ..WIZJA”,
•    Zarząd Telewizji Polskiej S A

w konsekwencji nie osiągnięcia porozumienia w fazie rokowań toczącego się sporu zbiorowego, postanawiają sporządzić niniejszy protokół rozbieżności, ze wskazaniem niżej ustalonych stanowisk stron:

Stanowisko ZZPT TVP S.A. WIZJA:

1.    Postulat natychmiastowego zaprzestania obniżania wynagrodzeń pracowników honoracyjnych i zadaniowych oraz przywrócenie ich do poziomu z 2011 r.
Związek podtrzymuje żądanie

2.    Postulat wyjaśnienia powodu wydania przez Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu nakazu przesyłania do akceptacji  kosztorysów, w których honoraria i premie zadaniowe przekraczają 10-krotność stawek minimalnych.

Związek Zawodowy zgłasza postulat respektowania ładu korporacyjnego poprzez przestrzeganie zapisów uchwały o systemie producenckim i podejmowania decyzji w sprawach kosztorysów produkcyjnych wyłącznie przez podmioty tam wskazane.

3.    Postulat zawieszenia zakazu konkurencji.

Związek Zawodowy reprezentuje pogląd, że ta kwestia jest jednym z istotnych elementów warunków pracy, a z powodu powszechności stosowania w TVP S.A zakazu konkurencji do przeważającej liczby pracowników twórczych, stanowi przedmiot zbiorowych interesów pracowników i z tego powodu powinna być objęta sporem zbiorowym, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Stanowisko Pracodawcy:

1.    Odnosząc się do postulatu pierwszego Pracodawca podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie l.dz. THK/2861/2012 z 20.07.2012 r. i oświadcza, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki nie jest możliwe jego spełnienie.

2.    W odniesieniu do postulatu drugiego Pracodawca nie wyraża swojego stanowiska w niniejszym protokole rozbieżności w sporze, ponieważ nie stanowi on przedmiotu sporu zbiorowego z dnia 11 lipca 2012 r. Niemniej. Pracodawca zobowiązał się do przekazania Związkowi informacji w tej sprawie Zobowiązanie zostało zrealizowane w piśmie l.dz. THK/4979/2012 z 12.12.2012 r.

3. Konsekwentnie, również w odniesieniu do postulatu trzeciego. Pracodawca nie wyraża swojego stanowiska w niniejszym protokole rozbieżności w sporze, ponieważ nie stanowi on przedmiotu sporu zbiorowego z dnia 11 lipca 2012 r. Niemniej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu Związku, Zarząd TVP S A na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2012 r. rozpatrzył wniosek ZZPT TVP S.A. „WIZJA” złożony w normalnym trybie, tj. poza sporem zbiorowym i podjął uchwałę w sprawie czasowego zwolnienia z zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pracowników TVP S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

Korekta stanowiska Związku Zawodowego w odniesieniu do stanowiska Pracodawcy:

Związek wyraża oczekiwanie zawieszenia klauzuli konkurencyjności do czasu uzyskania przez TVP stabilnych źródeł finansowania, a co za tym idzie zwiększenia wolumenu produkcji, a więc zadań do zrealizowania przez pracowników. Nie wypełnia tego oczekiwania zawieszenie klauzuli tylko do dnia 31.03.2013r. Proponowany przez związek termin obowiązywania tego zawieszenia to 31.12.2013r.

Pismo Pracodawcy L.dz. THK/4979/2012 z 12.12.2012 r nie stanowi żadnego wyjaśnienia w sprawie łamania procedur wewnętrznych w kwestii narzucania wysokości honorariów i premii zadaniowych przez Biuro Planowania i Kontrolingu Związek pozostaje w oczekiwaniu na udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na postulat zawatyy w pkt 2 mniejszego stanowiska w odniesieniu do regulaminów obowiązujących w spółce, szczególnie do zasad systemu producenckiego i regulaminu wynagradzania.

Niniejszy protokół kończy etap rokowań w sporze zbiorowym. Jednocześnie strony ustalają wyznaczenie mediatora w kolejnym etapie sporu, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Związek                                                                          Pracodawca

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz