13.04.2014 Zażalenie na postanowienie prokuratora

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że złożył do Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Zarząd TVP przestępstwa uporczywego łamania praw pracowniczych opisanego w art. 218 KK. Sprawa za pośrednictwem prokuratury apelacyjnej została przekazana do prokuratora rejonowego dla Warszawy Mokotowa, a prokurator rejonowy odmówił wszczęcia dochodzenia, nie dopatrując się znamion czynu zabronionego.

ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP złożył zażalenie na postanowienie prokuratora do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Związek zarzuca błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę odmowy wszczęcia postępowania, który mógł mieć wpływ na treść tego orzeczenia, poprzez ustalenie, iż zachowanie osób wchodzących w skład organów decyzyjnych w Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie, polegające na zmuszaniu pracowników do rozwiązywania stosunków pracy i rejestrowania działalności gospodarczej nie nosi znamion uporczywości, przez co czyny tych osób nie wyczerpują wszystkich znamion przestępstwa stypizowanego w art. 218 § 1a Kodeksu karnego.

Związek argumentuje, że

 • Członkowie Zarządu spółki Telewizja Polska S.A., a w szczególności – Prezes Zarządu Juliusz Braun – wielokrotnie deklarowali na forum publicznym (oświadczenia w tym względzie z łatwością można odszukać w internecie – były cytowane przez liczne media), iż jednym z podstawowych celów przeprowadzanej w spółce procedury outsourcingu jest zmuszenie pracowników spółki do rozwiązywania umów o pracę, zakładania działalności gospodarczej i podejmowaniu opartej na umowach cywilnoprawnych współpracy z TVP S.A.

 • Władze spółki nie ukrywają, że pracownicy, którzy zdecydują się na samozatrudnienie, będą wykonywać te sama zadania, które wykonywali w ramach stosunku pracy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez przedstawicieli spółki, pozostając pod ich kierownictwem.

 • Takie zachowania godzą w podstawowe prawa pracownicze. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 22 § 1² Kodeksu pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy charakterystycznych dla stosunku pracy, takich jak podporządkowanie pracownika pracodawcy, czy ustalanie przez niego miejsca i czasu świadczenia pracy.

 • Częstotliwość komunikatów stanowiących sugestie władz spółki, iż jeżeli pracownicy nie rozwiążą dobrowolnie stosunków pracy i nie zarejestrują działalności gospodarczej, zostaną objęci procedurą outsourcingu, świadczy o uporczywości naruszania praw pracowników.

 • Część z pracowników, bojąc się utraty źródła uzyskiwania dochodów, decyduje się zamienić stosunek pracy na współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

 • Osoby wchodzące w skład organów TVP S.A. już od ponad pół roku, systematycznie, prowadzą politykę mającą na celu zamianę zawartych przez spółkę umów o pracę na umowy cywilnoprawne. Nie kryją swoich zamiarów zmuszenia pracowników do zakładania działalności gospodarczej. Informują o tym w mediach, w wewnątrzzakładowych komunikatach skierowanych do pracowników, jak również podczas bezpośrednich, poufnych rozmów z nimi.

 • Okres trwania wyżej opisanego procederu, jak również jego intensywność świadczy o uporczywym łamaniu przez osoby wchodzące w skład władz spółki podstawowych praw pracowniczych.

  W związku z powyższym wszystkie osoby, które:

 • są lub były poddawane naciskom ze strony dyrektorów jednostek organizacyjnych (zarówno w związku z procesem outsourcingu, jak i we wszystkich innych przypadkach), zmierzającym do zmuszenia pracownika do rozwiązania umowy o pracę i zastąpienia jej współpracą na podstawie samozatrudnienia lub innej umowy cywilnoprawnej

 • są lub były świadkami wypowiedzi członków Zarządu TVP lub innych przedstawicieli pracodawcy, że głównym celem procesu outsourcingu jest rozwiązywanie przez pracowników umów o pracę i nawiązanie współpracy z TVP na zasadzie samozatrudnienia

a zechcą być świadkami w tej sprawie w przypadku uwzględnienia prze Sąd zażalenia Związku na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, proszone są o kontakt ze Związkiem na adres wizja@wizjatvp.pl (adres na zewnętrznym w stosunku do TVP serwerze).

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 1.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -1 (from 1 vote)
13.04.2014 Zażalenie na postanowienie prokuratora, 1.0 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz