28.05.2014 Odpowiadamy pracodawcy: rzekome przejęcie zakładu pracy

Warszawa, dn. 29.05.2014 r.

L.dz. Wizja/59/2014

Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter tymczasowy. Nie można na stałe dopuszczać do tego, by miliony ludzi udawały, że są przedsiębiorstwami, by płacić niższą stawkę ZUS-u. Więc wiadomo, że koszty pracy muszą się zwiększać. Marek Belka, prezes NBP.

 

Pan Wojciech Karpiński, Minister Skarbu Państwa

Pan Jan Dwora, Przewodniczący KRRiT

Pan Stanisław Jekiełek, Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.

Pan Juliusz Braun, Prezes Zarządu TVP S.A.

26 maja 2014 roku Zarząd TVP S.A. podpisał umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych stałych pracowników etatowych TVP S.A. oraz grupy współpracowników. Stało się tak pomimo wielu zastrzeżeń zgłaszanych przez Związek. Dotyczyły one zarówno podstaw prawnych takich pozornych działań restrukturyzacyjnych, nowej struktury organizacyjnej jak i przyjętego w następstwie takich zmian modelu funkcjonowania telewizji publicznej.

Zgłaszaliśmy te zastrzeżenia w kontekście realiów realizacji obligatoryjnych, ustawowych, niezbywalnych zadań misyjnych Telewizji Polskiej , które miałyby być dalej wykonywane przy udziale tych samych pracowników antenowych, wykonujących niezbędne telewizyjne zawody oraz specjalności twórcze. Zatrudnionych tylko pozornie w firmie zewnętrznej, będącej agencją pracy tymczasowej, zaś de facto nadal pracujących w TVP, gdyż rzekome przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę w tym przypadku bezsprzecznie faktycznie nie ma miejsca. Jest jedynie niewątpliwie obejściowo pozorowane przez TVP S.A. jako pracodawcę.

Przewidziani do outsourcingu pracownicy nie mogą zostać przeniesieni do agencji pracy tymczasowej, gdyż byłoby to rażąco sprzeczne z odnośnymi postanowieniami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zbiegu z przepisami ustaw związkowych: Kodeksu pracy, prawa prasowego, ustawy o radiofonii i telewizji i in. ustaw. Dziennikarze, montażyści, charakteryzatorzy zatrudnieni dotąd w różnych jednostkach organizacyjnych TVP S.A. nie mogą także być w ten sposób zmuszani do podejmowania samozatrudnienia. Ich zespołowa, ze swojej istoty praca, nie jest pracą sezonową, okresową ani tymczasową.

Specyfika i warunki wykonywania pracy twórczej czterech grup pracowników Telewizji Polskiej objętych outsourcingiem niewątpliwie determinują istnienie stosunku pracy zakreślone w Kodeksie pracy z ich nadal faktycznym pracodawcą, jakim jest TVP S.A. Prawo nie pozwala czynić rzekomych pracowników tymczasowych ze stałych pracowników twórczych, zatrudnionych w systemie ciągłej pracy wielozmianowej, z koniecznym zachowaniem pełnej gotowości oraz dyspozycyjności do wykonywania zlecanych zadań oraz samodzielnego inicjowania różnych form antenowej pracy twórczej. Wymagającej ciągłej, ścisłej oraz interaktywnej współpracy ze wszystkimi służbami TVP S.A. i zgłaszania realizacji własnych inicjatyw twórczych oraz stałego, nie okazjonalnego tylko, działania w imieniu i na rzecz publicznego nadawcy, którego uprawnienia i obowiązki nadawcze nie mogą być przenoszone na inne podmioty. Żadne obejściowe, pozorne działania TVP S.A. nie zmienią stanu faktycznego i prawnego nadal stałego zatrudnienia oraz pracy objętych pozornym outsourcingiem pracowników w wyniku ich niezgodnego z prawem przeniesienia do agencji pracy tymczasowej. Instytucje Kodeksu pracy, oparte na dyrektywie 2001/23/ WE służące ochronie trwałości stosunku pracy, do których należy art. 231 k.p., nie mogą być obejściowo wykorzystywane przez pracodawcę niezgodnie z ich ratio legis, gdy nie dochodzi do przejścia zorganizowanej części zakładu pracy na nowego pracodawcę o tożsamym przedmiocie i formach działania…

 

2014.06.23_minister_skarbu_panstwa_odp_wizja53_59

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +3 (from 3 votes)
28.05.2014 Odpowiadamy pracodawcy: rzekome przejęcie zakładu pracy, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz