1.07.2014 Pracowniczy zostali „przeniesieni”

 

Komunikat

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”

 

Warszawa, 1 lipca 2014 r.

 

Nasz Pracodawca – Telewizja Polska S.A. wysłała do dziennikarzy i innych pracowników pisma datowane na 16 czerwca 2014 r., w których informuje, że podpisała 26 maja 2014 r. z Leasing Team sp. z o.o. w Warszawie umowę o świadczenie usług dziennikarskich, grafiki komputerowej, montażu materiałów telewizyjnych i charakteryzacji wraz z przejęciem pracowników i współpracowników Telewizji Polskiej S.A. oraz, że od 1 lipca 2014 r. adresaci pisma, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, będą pracownikami spółki z o.o. Leasing Team. Spółka Leasing Team rozesłała podobne pisma.

Związek zawodowy podejmował wszelkie dostępne formy perswazji, argumentacji i nacisku celem powstrzymania tego procesu. Uruchomił przewidziane prawem procedury służące ochronie pracowników, między innymi poprzez wdrożenie kontroli Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Inspekcji Pracy.  Zwracał się do organów władzy i administracji państwowej z informacjami o prawnych, ekonomicznych i funkcjonalnych wadach procesu usuwania pracowników z TVP. Prowadził akcję informacyjną. Niektóre z kontroli jeszcze trwają i – mamy nadzieję – przyniosą pożądany przez nas rezultat w postaci stwierdzenia przez organy kontrolujące, że Zarząd TVP działa niezgodnie z prawem.

Podejmowane dotychczas działania mogły zablokować proces usuwania pracowników z TVP tylko o tyle, o ile Zarząd Telewizji, pod presją kontrolujących lub przyjmując ich argumenty, odstąpiłby od outsourcingu. Instytucje kontrolne – poza Ministrem Skarbu, który mógł zmienić władze TVP – nie miały i nie mają kompetencji, ani do zablokowania procesu negocjacyjnego między TVP a Leasing Team, ani do stwierdzenia nieważności umowy zawartej przez te podmioty, ani do przesądzenia o tym, czy na skutek zawarcia wspomnianej umowy niektórzy spośród pracowników TVP staną się pracownikami Leasing Team sp. z o.o.

Jedyną władzą mogącą rozstrzygnąć te kwestie są sądy powszechne.

Związek Zawodowy stoi konsekwentnie na ugruntowanym prawnie stanowisku, że nie doszło do przejęcia przez Leasing Team sp. z o.o. części zakładu pracy Telewizji Polskiej S.A. i że nie nastąpił skutek z art. 231 Kodeksu pracy tj., że po 1 lipca 2014 r. wszyscy pracownicy są nadal zatrudnieni w TVP S.A.

Począwszy od 1 lipca 2014 r. pracownicy, którym doręczono informację o zmianie pracodawcy mogą wystąpić na drogę sądową. Jest to jedyna prawem dopuszczalna forma stanowczego rozstrzygnięcia o tym, kto jest pracodawcą?

 

Poniżej najważniejsze wskazówki dotyczące pozwów.

 

 1. Każdy pracownik może skierować pozew do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie (kod pocztowy 00 – 517). Pracownicy zatrudnieni w pozawarszawskich oddziałach terenowych mogą, zamiast do wyżej wymienionego sądu, kierować pozwy do sądów rejonowych – sądów pracy w miastach będących siedzibami ich ośrodków.
 2. Pozew powinien zawierać imię, nazwisko i numer PESEL pracownika będącego powodem.
 3. Kilku, lub nawet kilkunastu pracowników będących w takiej samej sytuacji może wnieść jeden, wspólny pozew. Należy jednak pamiętać, że rozprawa odbędzie się tylko w razie obecności w sądzie wszystkich powodów lub gdy wszyscy powodowie zostaną zawiadomieni o jej terminie a sąd będzie dysponował dowodami zawiadomień.
 4. Jako pozwanego należy wskazać „Telewizję Polską S.A. w Warszawie” podając adres siedziby głównej. W przypadku pozywania przed sądy w miastach stanowiących siedziby ośrodków należy wskazać jako pozwanego „Telewizję Polską S.A. w Warszawie, Oddział Terenowy w …….”, i podać adres oddziału terenowego.
 5. W każdym pozwie trzeba podać wartość przedmiotu sporu. Tę wartość stanowią zarobki brutto pracownika z ostatniego roku. Stosowne zaświadczenie o zarobkach, które należy dołączyć do pozwu, wyda na żądanie pracownika telewizyjna administracja.
 6. Pracownicy, którzy w ostatnim roku zarobili mniej niż 50 000 zł. brutto nie ponoszą żadnych opłat od pozwu. Ci, których zarobki przewyższyły tę kwotę, są – co do zasady – zobowiązani do zapłacenia na rachunek bankowy sądu opłaty od pozwu w wysokości 5% rocznych zarobków. Na wniosek pracownika sąd może go zwolnić od kosztów sądowych. Wniosek o zwolnienie od kosztów powinien być zgłoszony już w pozwie. Niezbędnym warunkiem ubiegania się o zwolnienie jest doręczenie sądowi oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, na specjalnym druku, który jest dostępny w każdym sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wypełniony druk należy dołączyć do pozwu.
 7. W każdym pozwie trzeba wnosić o „ustalenie, że od 1 lipca 2014 r. powód jest związany z Telewizją Polską S.A. w Warszawie stosunkiem pracy o treści takiej samej jak 30 czerwca 2014 r.” Należy też wnosić o „zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych”.
 8. Każdy pozew powinien zawierać uzasadnienie. Istotne elementy uzasadnienia to:
  1. Wskazanie umowy o pracę i jej zmian z podaniem stanowiska pracy i zakresu obowiązków oraz wniosek, aby sąd zwrócił się do pozwanej o przekazanie akt osobowych pracownika celem przeprowadzenia dowodów ze zgromadzonych tam dokumentów na okoliczność treści stosunku pracy i informacji o zmianie pracodawcy
  2. Informacja o uchwale Zarządu Telewizji Polskiej S.A. nr 333/2013 r. z 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia strategicznych funkcji i obszarów działania TVP S.A. w zakresie programowym, realizacji telewizyjnej i filmowej oraz zbiorów programowych oraz przedstawienie kopii tej uchwały jako załącznika do pozwu.
  3. Informacja o ogłoszonym przez TVP przetargu na usługi świadczone przez agencje informacyjne, nr 2013/S 244-424806, opublikowanym w Dz.U./S S244, 17/12/2013, 424806-2013-PL z ewentualnym dołączeniem tego dokumentu.
  4. Informacja o piśmie pełnomocnika Zarządu TVP ds. współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w TVP S.A. i Radą Pracowniczą – Karola Pękula z 27 maja 2014 r. (THK-0750-76/2014(2249)) pod tytułem „Zawiadomienie o przewidywanym przejęciu części zakładu pracy przez nowego pracodawcę”.
  5. Wniosek o zwrócenie się przez sąd do pozwanej TVP S.A. o przesłanie odpisu umowy z 26 maja 2014 r. zawartej przez Telewizję polską S.A. w Warszawie z Leasing Team sp. z o.o. w Warszawie o świadczenie usług dziennikarskich, grafiki komputerowej, montażu materiałów telewizyjnych i charakteryzacji wraz z przejęciem pracowników i współpracowników Telewizji Polskiej S.A. celem przeprowadzenia dowodu z tej umowy na okoliczność, że nie wywołała ona skutku prawnego w postaci przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę.
  6. Informacja o: „Uchwale Nr 397/2013 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury promocji stanowiskowej w procesie restrukturyzacji oraz zmiany Uchwały Nr 333/2013 Zarządu Spółki TVP S.A”, załączniku do tej uchwały pod tytułem „Procedura promocji stanowiskowych w procesie restrukturyzacji”, „Piśmie służbowym Nr 3/2013 Dyrektora Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji ewaluacyjnej TVP S.A. Oddziału w Warszawie” oraz „Piśme VAA/885/1/13” Dyrektora Sławomira Majchera (dwa ostatnie dokumenty tylko w przypadku pracowników z Warszawy) z wnioskiem o doręczenie przez pozwaną tych dokumentów do akt sprawy i z wnioskiem o doręczenie przez pozwaną wyników badania ewaluacyjnego powoda celem przeprowadzenia dowodu na okoliczność kryteriów i sposobu doboru pracowników do przejścia do innego pracodawcy oraz braku przejścia na nowego pracodawcę części zakładu pracy.
  7. Wniosek o przesłuchanie świadków na okoliczność zmian, bądź ich braku w wykonywaniu obowiązków pracowniczych przed i po 1 lipca 2014 r.
  8. Ocena prawna wyżej wskazanych dowodów z argumentacją, że nie doszło do przejęcia przez Leasing Team sp. z o.o. zorganizowanej części zakładu pracy Telewizji Polskiej S.A. Ewentualne powołanie się na orzecznictwo Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
 9. Pozew musi być własnoręcznie podpisany przez wszystkich powodów.
 10. Należy złożyć pozew z załącznikami i odpis tego pozwu także ze wszystkimi załącznikami.
 11. Nie ma określonego prawem terminu na złożenie pozwu. Pożądane jest jednak wystąpienie do sądu w ciągu kilku miesięcy od otrzymania zawiadomienia o nowym pracodawcy.

 

Wszystkie pozwy będą podobne. Mogą jednak występować różnice spowodowane specyficznymi sytuacjami poszczególnych pracowników. Dotyczy to w szczególności sposobu przeprowadzenia i wyników tzw. ewaluacji, stanowiska pracy, rodzaju wykonywanych zadań, przynależności do konkretnych jednostek organizacyjnych i zmian w sposobie wykonywania pracy po 1 lipca 2014 r.

 

Jak w każdej sprawie sądowej ostateczny wynik procesu zależy od oceny sądu. Sprawy będą miały charakter precedensowy. Nie można zatem mieć absolutnej pewności co do ich ostatecznego wyniku. Sądząc na podstawie dotychczasowej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego i mając na uwadze przeważające poglądy doktryny prawa pracy można przyjąć, że zmiana pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy następuje wtedy, gdy na nowy podmiot przechodzi zorganizowana część zakładu pracy, składająca się z elementów materialnych i niematerialnych, przy czym w przejmowanej części zakładu pracy możliwe jest wykonywanie konkretnie oznaczonych zadań i faktycznie tak się dzieje. Sąd Najwyższy podkreślał wielokrotnie, że każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny. Wiele zależy od prawnej oceny umowy z 26 maja 2014 r. o świadczenie usług dziennikarskich, grafiki komputerowej, montażu materiałów telewizyjnych i charakteryzacji wraz z przejęciem pracowników i współpracowników Telewizji Polskiej S.A., której treści Związek nie zna, bo – mimo starań – nie została ona przez zarząd TVP udostępniona.

 

Osoby, które wniosą pozew mają szansę ustalenia przez sąd, że pozostają pracownikami TVP S.A.

 

Planowane są dyżury prawników, którzy będą świadczyć pomoc przy sporządzaniu pozwów i prowadzeniu spraw w Warszawskiej Kancelarii Prawnej.

 

Radca Prawny Krzysztof Kluj

Radca Prawny Michał Dubiel

Fax: 22 828 22 38

Tel.: 22 254 60 90

 

Adres:

ul. Bielańska 4 lokal 2, wejście z bramy

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz